רתאב שדחתה דוע המ
2001 ץרמ זאמ

"ןטרסה תלחמ ומכ איה היטרקומדה" - 30/6

דודשאב - םידרחו םיינוליח םינכש לש םייחהמ רופיס - 30/6

תולוקה תא םיאור םעה לכו ,םולח ףסוי םולחיו - 29/6

סורה ןייטשנייא - 29/6

ביבא לת ,תרש הוונב ןודעומ לע ס"ש לש תוטלתשה ןויסנ - 28/6

(ynet) םולכ םהמ ראשנ אלש םייוגהו חישמה ,הידבוע תולילע - 28/6

ןולוחב - "םולש תוביתנבו םעונ יכרדב" - 28/6

םייחה לש וניזקה - 27/6

הבושתב םיריזחמה תא שמשמה יטסיטטסה סקודרפה - 26/6

(2) שפוחה לעו הנומאה לע ,םיהולא לע םישנא ינימ לכ ורמא המ - 25/6

הרפכ הל ןיאש המילא תועשיר - 24/6

"ןותיח ילוספ" ןיינעב צ"גב - 23/6

(בירעמ) תיכוכז תיבב ןבא - 23/6

(ןעדיה) תיגאמה הבישחה תדוכלמב - 23/6

לשמימה דגנ דרמל ןויסנ :חרק - עובשה תשרפ - 22/6

האושהו םיהולא - 21/6

(ץראה) ירזינב יפל רסומה תרות - 21/6

...לקש ןוילימ 460 אוה תויתדה תוצעומה ביצקת - 20/6

(םיישפוחה םינוקה) היצטידמל סוניכ ש"בב ןולמ לטיב םייתדה ץחלב - 20/6

" 'תידוהי הקיסיפ'ב חומה תא ונלש םידליל ולבלבת לא " - שפוח םורופ - 19/6

םיהולא לש תוריהמה יהמ - שפוח םורופ - 18/6

... ,םיהולא ,םולחה ,םידרחו םיינוליח לש םיכרע - שפוח םורופ - 18/6

"םימדה עוגיפל עובש תאלמ 'גוגחל' ועיגהש רעונ ינב" :תידרח תונותיע - 17/6

"הדוליה דודיעל הדוגא - תרפא" לע - רקוח רודישב / תניג יפר - 16/6

(הלאוו) םיבורקה םימיב וקלוחי תולפה דגנ תוטלק ףלא 350 - 16/6

4 רפסמ ינוליח ןותרמ - 17.6 ןושאר םויב - צ"החא 15/6

?םידבוע אל םה המל ."הסנכה תחטבה" םילבקמ םיכרבא 9313 - 15/6

(הלאוו) םיכרבאל "הסנכה תחטבה" דגנ "ישפוח םע" לש הריתע - 15/6

דחא האירבהו ארובה - 14/6

(ץראה) תיחרזא הרובקל דחא ןימלע תיב קר םויה דע חתפנ עודמ - 14/6

רוודנל הפוסל תאפרע ההוס ןיב הוושמ ס"ש ןותיע :תידרח תונותיע - 13/6

?םלועל ארוב ןיאש ךתעד לע תולעהל לוכי התא ךיא - 12/6

אשידק הרבח :םייטסיטטס םינותנ - שפוח - 11/6

תיטפשמה הניפה - הלימ תירב - 10/6

(dbursa) קורי יריא ןתלת י"ע בתכנש יפכ םיהולאל יולג בתכמ - 10/6

?שפוח קחשמל ןויער םכל שי - 9/6

1 רפסמ שפוח ןולע !סופדה שבכממ אצי - 9/6

וציפהו וארק אנא ;השדח הסריג - "ינוליחה סרטנוקה" - 8/6

תינובתה האירבה לע העידיל "ןעדיה" תבוגת - 7/6

הבושתב הרזחה לע םילמ 310 - 6/6

(ץראה) הכלה תנידמב םייחה לע הצצה - 6/6

תודהי ,העבש ,תרוסמ - 5/6

הק'צונרישו ןריל ,לברא ,רחש :שפוח ירירגשמ םיבתכמ - 4/6

(וליק 5 שיטפ) רפתה וק - 4/6

השובה ינפ לומ - 3/6

לעילב ינב ידיב םיבר לש םתעיצפו םתומ לע לבא שפוח רתא - 2/6

(ynet) תיחרזא הרובקב ,ץוביקב הנמטנ הנאירמ - 2/6

(ynet) םיגורהה ןמ 3 רובקל וברס אשידק הרבחב :תונעט - 2/6

יאסרו ןוסאו םיהולא ,יול ןבואר ברה - 1/6

?םדא ינב ללכב םה "םייוג" םאה - 1/6

ןימימ קניל - םלוכל חותפ ("שפוח ירירגש םורופ") יש לש םורופה - 1/6

"...הנשה עיגמ חישמה" - שפוח ירירגשמ םיבתכמ - 31/5

"םיישפוח םייח"ב רויג לע שדח עדימ - 31/5

המענ לש הלאשב האיציה רופיס ךותמ - הוורע השיאב לוק - 30/5

םיכאלמ קוספו תואמחמ ,האקיא ,רפס תיבב תופטה :53 שפוח םורופ - 29/5

הלבט ול תפרוצמש ריילפ ה תא וסיפדה אנא .םימתוח 600 -ל ונעגה - 28/5
ונילא וחלישו םיכמותש םירבח לש םיטרפ ואלמ ,(!רמות ,הדות)        

"םיקתרמ" הכלה יקספ המכו תונעזג הברה - תידרח תונותיע - 28/5

תורגוב תובהא לש המרד - ימענו זעוב ,תור :תור תליגמ - 27/5

שמש" לש הקיסיפה ,םיכאלמ לש ןושאר קוספ :52 שפוח םורופ - 26/5
םלוכל סויג דגנ בתכמו יניימוח תויהל הצור קחצי ןונמא ,"םוד ןועבגב        

!ינוליח אוה םא קר לבא - דליב ועגת - 25/5

- "דועו השיאה לש ןדעה ןג" לע ,םימויאו םיעונכיש ,ןיבר חצר לע - 24/5
ןרוא לש הלאשב האיציה רופיס        

סויג לעו ל"הצ לע ,םישרחב תונברה תוללעתה לע :51 שפוח םורופ - 23/5

(וליק 5 שיטפ) ןורבכעהו ןויפפה ,לותחה - 23/5

דליב ועגת לא - 22/5

33 רפסמ הנידמו תד ןמוי - 22/5

חספה גחמ תונורכז - שפוח לש לבויה םורופ - 21/5

ףסוי רדהו תרש הוונמ תוימיטפוא תושדח - 21/5

ןולוחמ תושדח - 21/5

היצולובאב ריכהל - 20/5

שפוח לש םירטסופ ןיכהל ןרילל ורזע - 20/5

(הלאוו) תואירבל ער ,המשנל בוט - רשכ לכוא - 20/5

תחדקה תאו תפחשה תא ... םכילע יתדקפהו ... יל ועמשת אל םאו - 19/5

(ynet) "ישוכ יוג לש ומשב וקעז תושולת תומשנ" - 19/5

רוא לש םירנבה ףד - 18/5

תחאו םירשעה האמל םינפה םע וכע - 18/5

(ynet) שמש תיבב אקוודו תבשב רקיעב - ס'דלנודקמל ונלוכ - 18/5

...ותוא ארב אוה הובג .םיהולא תא איצמה םדאה - 17/5

(ץראה) רייארפ אל ,ןברוק - 17/5

!תרזנוצמ יתלבה תמאה :הרותב םיגוליד - 16/5

"תיקולאה תולגתהה" - 15/5

תולפשו שנועו רכש - 14/5

"ןטרסה תלחמ ומכ איה היטרקומדה" :ך"ש ברה - 13/5

(דרוו ץבוק) חול לכ לע / הדובעב / התיכב הילתל ריילפ - 12/5

!רוזעל ואוב .צ"לשארב םיריילפ תקולח ,15.5 ,ישילש םויב - 12/5

הצופתה תמישרל החלשנש העדוה :םל-וכ תא סייגל ןמזה עיגה - 12/5

?רמוא אוה המ ,לט - 12/5

(הלאוו) רשואי אל לט קוח םא הלשממהמ שורפנ :םימייאמ םידרחה - 12/5

הנושאר םימתוח תמישר :םל-וכל סויג תמוצע - 11/5

רוטפה לטובי אל עודמ םוי 60 ךות קמנל הלשממה לע :ץ"גב - 11/5
(הלאוו) םידרחל        

םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ - 10/5

22 רפסמ ןוילג - תישפוח תודהי !יונמ תושעל יאדכ - 9/5

ןודנול םדא קית - תיטפשמה הניפה - הלימ תירב - 9/5

תוינוליחה לש התומידקו התויחרכה - 8/5

םיברועמ םיאושינב הרכהל - תור תתומע :שדח רתא - 8/5

"םימעה רבח תונידממ םיניירבעהו םימשיטנאה תיילע" :ןמאנ דתי - 7/5

5 רפסמ ןוילג - שפוח ירירגשמ םיבתכמ - 6/5

לארשיל הנגהה אבצ תאו לארשי תנידמ תא שבוכ םיהולא - 5/5

"תמא תעד" לש םיסרטנוקל הבוגת יבתכמ - 4/5

םינוכדיע - תבשב םג חותפ המ - 4/5

תוהימתה רשע ; תולאשה רשע - 3/5

"רדסב אל"ו "רדסב" לעו הנומאה לע - 2/5

"הבהאב" הז המו יניס רה דמעמל םינועיט השולש - שפוח םורופ - 1/5

2001 ,"תמא תעד" לש יתנשה סנכה - 30/4

תואמצעה םוי תא "תגגוח" תידרחה תונותיעה - 29/4
"תיסורה היילעה יקדייח" לע תבתוכ ,בל ומיש ,םגו        

(ynet) ..."ידרחה ל"חנה ללגב" ?תוקונית חצור םיהולא המל - 29/4

תישפוח תוריית - 28/4

(וליק 5 שיטפ) תמלוה תינויצ הבוגת - 28/4

ערוצמ-עירזת - עובשה תשרפ - 27/4

(ynet) תובישיה ידימלת לע ירלולסב שומיש לע רוסיא - 27/4

cypher לש םירנבה - חמש תואמצע םוי - 26/4

Skeptic's Annotated Bible :םיקנילה ףדב שדח - 26/4

רתאב ידרח רקבמ לש ויניעב ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי - צ"החא 25/4

(טרוא לש ןורכזה םוי רתא) התיבה רזח אל יאחוי לש אבא - 25/4

(ידוהי םזילרולפל זכרמה) םילשורי ,וריעב רבקנ אל ילאיתוקי ןנרא - 25/4

?אבה םלועב ארקמה ריכמ םאה - 24/4

"תואמחמ"ו האושל "יתימאה" רבסהה :תידרחה תונותיעהמ - 24/4
(ynet) "םיניכסה יעקותו םיממוסמה ,םיערפומה" םיינוליחל        

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה - 23/4

"השדח החפשמ"ל םיבדנתמ םישורד - 23/4

שדחמ חתפנ שפוח ירירגש לש (טא'צ ICQ) טסיל ביטקאה - 22/4

(בירעמ) קדצ םחול - ילאיתוקי ןנרוא - 22/4

32 רפסמ ןוילג - שפוח ןמוי - 21/4

(ynet) ילאיתוקי ןנרוא תאמ ןורחא רמאמ - 21/4

םיפרשנה לכ םע ץיוושואב הפרשנ םיהולאב יתנומא - 19/4

הקנילברטב םלועה ידלי - יהולא קדצ - 19/4

4 רפסמ ןוילג - שפוח ירירגשמ םיבתכמ - 18/4

2001 ראורבפ-ראוני ,ידרח-יתדה םלועב העישפ ןמוי - 17/4

עיתפמ בתכמו חומב םיאתה ,ןושלה תניפ ,ןונגס - שפוח םורופ - 16/4

31 רפסמ ןוילג - שפוח ןמוי - 15/4

(וליק 5 שיטפ) ליחתמ קר קבאמה - 15/4

יטרקומדה ךוניחה ןייעמ ;דיתע םינוב םיריעצ :םיבדנתמל םיקוקז - 14/4

תינוליח ךוניח תשר - שפוח םורופ - 14/4

(םיהולא לש ומויקל עגונב) םינועיט דועו ... - 13/4

(תינונס) ?הכרב הז םידלי - םויה רדס לע - 13/4

ה(ע)אירק וצ - 12/4

(ynet) תממחתמ תיטילופה "ץמחה תמחלמ" - 12/4

(הלאוו) "םירייארפה הנחמ"ל םיסייגתמ םיקינמיאולימה - 12/4

?חספב תורשכ לע רומשל ךל תפכא המ - 11/4

םיברעה לכ תא הידבוע ברה דימשי ךכ :ןושאר םוסרפ - 11/4
("וליק 5 שיטפ") לארשיל העושי איביו        

.תומהב םהש" (םיינוליחה לע) :"עובשה" ידרחה ןותיעה ךותמ - 10/4
"םדא תרוצ תינוציחה םתרוצ ירהש ... תוללכושמ תומהב ילוא        

חספל רשקב תונשל ליחתהל ךירצש והשמ - 10/4

םידלי תובורמ תוחפשמלו םיכרבאל הנונראה תוחנה לספ צ"גב - 10/4

!אורקל הבוח ,1874 תנשמ לוסרגניא טרבור לש רמאמ :תוריפכו םירפוכ - 9/4
(לט ימולש ,שפוח רתא ריקי ידי לע םגרות)        

ןאכ דירוהל רשפא !ךסמ רמוש שפוחל שי - 8/4

(ynet) רשכ חספ - 8/4

(...שממ אל ,בוט) פוקס :חספל דחוימב - 7/4

אחספד אחמק - 7/4

(ץראה) וליאכ ,ץמח םירכומ (הלאוו) ץמח ירכומב "המרוח תמחלמ" - 7/4

?רתויב הבוטה הירטמיגה יהמ - 6/4

(rtf ץבוק) IKEA תלהנהל סקפ וחלש - 6/4

קוידב תוקד 5 ךות ידרח ףיטמ לכ ךילעמ רענת דציכ - 5/4

(ץראה) ידג ןיעב חבטה - 5/4

תויעדמה תובושתה - 4/4

הלופכה תונמאנה - 3/4

הווקת חתפב הרוק המ - 3/4

םהילע םיצילממ ונניאש קסע יתב - 2/4

ידרח רשכה תיוות םיאשונה םירצומ - 2/4

לארשי תדוגא ץ"דבל אל - 2/4

סוקוק ץימ לע םיכרבמ ךיא :ידעלב - 1/4

!המחלמב ונחנא - 31/3

:םידלי תובורמ תוחפשמ קוח - 31/3
("וליק 5 שיטפ") תונויצהו תונימאה ,ןופצמה ןדבוא לע        

(תמא תעד) הכלהה תעד - הזוזמ ;(ץראה) תוזוזמב ליחתמ הז - 31/3

ארקיו - עובשה תשרפ - 30/3

"תונויצהב םוחלל הדלונ (לארשי תדוגא) י"וגאה" - 29/3

...ץוחב לובלובה לע םוריע רבג - 29/3

םמוקתהל םיליחתמ םינוליחה - 28/3

"תווצמ ג"ירת" לע רקחמה - תרוקיב - 28/3

תוטתשהה שפוח - 27/3

תירוטסיה םואית תשיגפ - 26/3

קלח קר הלא - תוללקו םימויא ,תויונח תמרחה ,םינותיע תפירש - 26/3
(בירעמ) םייאמצע םינועובש דגנ ידרחה בוחרב םילעפומה קשנה ילכמ        

םיהולא ןיאש החוטב ינא וישכע - 25/3

(הלאוו) "תוררועתה"ל שדח רתא - 25/3

"תישפוח תונכרצ"ב םישודיח הברה - 24/3

תיטפשמה הניפה - הלימ תירב - 24/3

(הלאוו) תוידרחה רשכהה תודועתב המחלמה השדחתה - 24/3

םידוהיה לש הזה םיהולאה םייקש ןימאהל דואמ השקתמ ינא - 23/3

םדאה תחפשמב רכומ אל רבח לש הנש ןוילימ 3.5 תב תלוגלוג - 23/3
(ץראה)        

ןטסינגפאב ההדוב ילספ סרה - 22/3

html -ב הרזע םיכירצ תמאב תמאב ונחנא - 21/3

?שפוח רתא יניינעב השוע ה/תא המ - שדח לאשמ - 20/3

"הלימ תירב לאשמ" תואצות - 20/3

("וליק 5 שיטפ") ןורש קירא לע ןטק רופיס - 19/3

(הלאוו) תבשב םילעופה םינוינק לע וטשפ הדובעה דרשמ יחקפ - 19/3

ןיסירפקב םיאושינ - 19/3

זוכיר הנחמב ריסא ומכ - יערד הירא :"םויל םוי" ס"ש ןותיע ךותמ - 18/3

תיתד היפכ - 17/3

(בירעמ) ?הליגמה תא םתארק הנורחאה םעפב יתמ - 16/3

"ןולוח" ןותיעב שפוח לע הבתכ - 15/3

(הלאוו) ץיקה ןועש תא רצקי :ןמז זבזבמ אל ישי - 15/3

ל"זח לש הימונורטסאה - 14/3

תירבע לש עגר ;שיט ;תדה לש לידה - שפוח םורופ - 13/3

תובושתה - ?התוא םירהל לכוי אלש ןבא רוציל לוכי םיהולא םאה - 12/3

ךתרזעל אובי ם"טדכא ?הייעב ךל שי - 11/3

(בירעמ) ?ךוניחה רש לש ותוהז תא עבק תמאב ימ - 11/3

הווצת - עובשה תשרפ - 10/3

(בירעמ) !וידר עומשל רוסא - 10/3

העונכ הכלמו האג הכלמ - רתסאו יתשו - 9/3

!יחא ,ם"וקב - 8/3

(בירעמ) םייתנשב ךראוה תובישיה ינבל רוטפה - 8/3
"תוררועתה" תעונת רתא        

'גנרוא תשרב היקונ לש םיירלולס םינופלטל שפוח לש icon - 7/3

הירטמיגה תנכות - רתאב םישדחה םירקבמל - 7/3

םהיניבש המ לכו ,הבושתב הרזחה ,םידלי - 6/3

?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר - 5/3

"בנגה אוה ארוחה - בנג ארבכע קר אל" - 4/3

המורת - עובשה תשרפ - 3/3

("וליק 5 שיטפ") ןאבילטה לש "שדוקה תמחלמ" - 3/3

תילארשי הפצוח - 2/3

(הלעמל לאמש דצב) הלימ תירב - שפוח לאשמ - 2/3

!הככ וכישמת ...ו ידוהי והימ ;ןונמא לש עפומה - שפוח םורופ - 1/3
2001 ץרמ ינפל רתאב שדחתה המ - ןאכ י/קילקה
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא