הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

57 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

הקיזיפב תורגבה תניחב לע
ןאכ אורקל רשפא הניחבה ןכות לע

.יטילופ-א רתא אוה שפוח רתא :הרעה
.םייטילופ םישיא םה םיבתוכה םא םג יטנבלר רמוח םסרפל חמש רתאה:דירש יסוי כ"ח ,צרמ ר"וי
:18.6

שפוח-.ה.ל.ע תתומעל
שפוח רתאלו

עדמל רשא תא עדמל ונת
"תידוהי הקיסיפ"ב חומה תא ונלש םידליל ולבלבת לאו
םינורחאה םימיהמ הקיסיפב תורגבה תניחב לע

.הנוממה לש ונוצרל תנווכתמ היטרקורויבה רשאכו ,הדימ-שוח םידבאמ רשאכ הרוקש המ הז
חורב םידמלנ םה םאו ,חומ-תפיטשל הנווכ םהב ןיאש יאנתב תשרומ-ידומיל םע היעב יל ןיא
,החותפ ךרדב ןתניהל םיבייח תודהי ירועיש ,יתכלממה-ךוניחב .תרגסמל המיאתמה
.תיתרוקיבו תינוליח ,תיטסילרולפ

ומב לבא ,ןמאיי אל .הקיסיפה-ידומילל וליפא תרדוח "תשרומה" יכ ,ררבתמ ,וישכע לבא
ינש .תודהי הציברמ איה םג םינורחאה םימיהמ הקיסיפב תורגבה תניחב ךיא ,יתיאר יניע
קרפ ,"הקיסיפו תודהי"ו ,דחא קרפ ,"םיידוהיה תורוקמב הקיסיפ" םה הניחבב םימלש םיקרפ
קרפ ,תואווקמ תכסממו ,הבנג תוכלה ,ם"במרל "הרות הנשמ"מ םיעטק האיבמ הניחבה .ינש
.'ו הנשמ ,ישיש

םהיתודימ לע ורבע שממ ,םינוממה יניעב ןח אוצמל ןוצר ךותמ ילוא ,הניחבה ירבחמ
לש תיללכה המגמה הגיאדמ ,הגיאדמ המצע הניחבהשמ רתוי ילוא .עדמו תד לש הסיע ולשיבו
תעצומ התיה תאזכ הניחב םא קפס ליטהל ימצעל השרמ ינא .ןיינעו רבד לכל "תשרומ" בוברש
.ךוניחה רש וישכע היה רחא והשימ וליא םידימלתלו תודימלתל

הקיסיפ"ב חומה תא ונלש םידליל ולבלבת לאו ,עדמל רשא תא עדמל ונת :יתעצה וז זא
."תידוהי

צרמ ר"וי ,דירש יסוי
ךוניחה רש :רבעשל


Forum Hofesh

יוניש תעונתמ כ"ח ,יקצירפ יסוי
:18.6

דובכל
שורית תינור 'בגה
ךוניחה דרשמ תיל"כנמ
ךוניחה דרשמ
םילשורי

,תיל"כנמה יתריבג

תודיחי 5 - הקיזיפב תורגבה תניחב :ןודנה

:ןלהלדכ ךיילא תונפל דבכתא

הניחבה יהוז .דומיל תודיחי שמח - הקיזיפב תורגבה תניחב הכרענ םימי עובשכ ינפל .1
30 ללוכ ןולאשה .917551 אוה הניחבה לש ןולאשה .סמ .הז עוצקמב רתויב ההובגה המרב
לע .םיידוחי םיקרפ הנומשב תולאש הרשע ששו םיקרפ העבשב תולאש הרשע עברא .תולאש
50 לש ילמיסקמ רפסמ הלאש לכל רשאכ קרפ לכמ תחא - תולאש יתש לע תונעל ןחבנה
.תודוקנ

.הז יבתכמ אושנ םה - רשע השמח קרפו רשע העברא קרפ - הניחבב םינורחאה םיקרפה ינש .2
ותרתוכ ."םיידוהיה תורוקמב הקיזיפ" :איה תולאש יתש ובו רשע העבראה קרפה לש ותרתוכ
- תרחא ןושל .תולאש יתש וב םגו "(עדמו תד) הקיזיפו תודהי" :איה רשע השמחה קרפה לש
אוהו רשע השימחה קרפה ןמ תחאו רשע העבראה קרפה ןמ תחא הלאש לע יוארכ הנעי ןחבנש יד
,ןניקסע הקיזיפב הניחבב -ריכזהל רתומה ןמ אל ,בוש .הובג ןויצב הניחבה תא רובעי
.םיקיודמה םיעדמב

ארבנ םלועהש תידוהיה הנומאה ןיב בשיילו תוסנל תשקבמ רשע השימחה קרפל .ג 30 הלאש .3
ידראילימ םלועה םייק ןהיפל "תונוש תוירואית" ןיבו םינש םיפלא תששכ ינפל םימי הששב
תחא ,וז הריתס בושייל םירבסה ינש תתל ןחבנה לע .םינש ידראילימ ותווהתה ךשמו םינש
הרות הנשמב הנד רשע העבראה קרפב 27 הלאש .תוסחיה תרות לע ,לוכיבכ ,תססובמ ןהמ
חלב ?הרותה הבייח המ" :הלאשה לע תונעל שרדנ (רוכזל שי ,הקיזיפב) ןחבנהו ם"במרהל
רשעב ןחבנה תא הכזמ הנוכנ הבושת) "?חפט תערכה וא תואמ עבראל דחא שביבו האמל דחא
יאשר אוה ןכו ךכל ן"במרה שוריפו לובמה ינפל תשקה תעפות לע ןחבנה לאשנ דוע .(תודוקנ
.הרהט הווקמב םתלבטה ךות םילכ רוהיטב תקסועה הלאש לע תונעל

הנומאמ םה םיפח ,עדמ לככ ,םיקיודמה םיעדמה .דוסי תולכשומ המכב םידקהל יאדכ .4
לכ ינפ לע ,תותדה לכ ינבל תופקת ןה תויעדמ תונקסמ .ילסרבינוא אוה עדמה .תד יכרעמו
יתרת - הנומאו עדמ - הרצקב .דיחיל אוה ןינע - תיתד הנומא .םדאה ינב לכלו םוקיה
ורפסב ןייעל יוארה ןמ) יעדמ ןיינע - עדמהו יכרע ןיינע איה הנומא לכ רשאב ןה ירתסד
ףוסוליפה לש ויבתכב םג ומכ "תועדו תונומא לע" ל"ז ץיבוביל והיעשי 'פורפ לש ןיוצמה
תודיחי שמחב דועו ,הקיזיפב ןחבנה םדאש רורב .(יעבדכ וז היגוס דומלל ידכ רפופ לרק
תורוקמ וא/ו הנומא ,תודהי לע רבד יצחו רבד תעדל בייח וניאו ךירצ וניא ,הניחב
הקיזיפה עדמ םע רבד יצחו רבד םיידוהיה תורוקמל ןיא .הניחבב החלצה ךרוצל םיידוהי
וא תיתד הנומא וא הקיטסימ לכב וא/ו לובמה ירופיסב וא ,םלועה תאירבב הנומאל ןיאו
.םיקיודמה םיעדמה ידומילל אוהשזיא ןיינע תרחא

לש העידי דוסי לע הקיזיפב תורגב תניחבב חילצהל םדא לוכי לארשי תנידמבש הדבועה .5
שי ןכא .םיעדמה לש היצזיטילופ םושמ הב שיו רתויב הרומח איה - תיתד הנומא יכרע
הלא ללכ ךרדב .ןהב םידמלנה םיקיודמה םיעדמל "םיימואל םיכרע" תוקינעמה תונידמ
לשמל התייהש יפכ ,םירחא םיירטילטוט םירטשמ וא ןאטסינגפא וא ןאריא ומכ תויטרקואית
- הנומא וא "תד יכרע" ויהיש רוסאו ןיא תיטרקומדו תישפוח הנידמ םושב .תוצעומה תירב
םיעדמל תוטלוקפה ירגובש תוביסה תחא ,בגא ךרד ,יהוז .םיקיודמה םיעדמה דומילב
ירגובמ הגרדבו המרב םיתוחנכ םיבשחנ תוירטילטוט וא תויטרקואית תונידמב םיקיודמ
םיריזחמש רבד ,תיעדמ הלטציאב תיתד הפטה השעמל ןאכ שי .תוישפוחה תונידמב םיעדמ
לא רוזחל םיאתפ ענכשל םיסנמ םהש העש תושעל םיגהונ - םיטסילגנווא םיפיטמו הבושתב
.(תימלסומה וא תירצונה ,תידוהיה תדה וז אהת) תדה לש םימחה הקיח

המכו המכ יל שי - תיעדמ הלטציאב תיתד הפטה עימטהל ךוניחה דרשמ טילחה ןכא םא .6
ושי לש ותייחת לע לאשיהל םילוכי היגולויבב הניחבב םידימלת .תופסונ תולאשל תונויער
םי עוקיב לע םג ןחביהל םילוכי הקיזיפב םידימלת .םיתמה םלועמ ותרזחו ותבילצ רחאל
לש וסוס לע לואשל םג רשפא .יארקמה רופיסה שושיאל "תויעדמ תוירואית" איבהלו ףוס
םצמטצהל עודמ ,ללכבו .הקיטאנוריואב וזכ הפועת ריבסהל תוסנלו םיימשל ומע ףעש דמחומ
םיבר שי יכ) םיליהת יקרפ לע לארשיב האופר ידימלת ונחבי אל עודמ ?תורגבה תוניחבל קר
.דועו דועו (םילוחה תמלחהל תעייסמ םתאירקש םירובסה וניניב

לארשי תנידמ לש םייתכלממה רפסה יתבבש וז תורגב תניחבב ולאשנש תולאשה ןמ םג רורב .7
הקיזיפב םידומיל תינכת הנשי (םייתד םייתכלממה רפסה יתבב השענ רבדהש חינמ ינא)
םושמ םירבדה םילבקמ הרמוח הנשמ .רתויב רומח רבד והז .הנומאו עדמ ןיב בלשל תרמייתמה
.תואטיסרבינואל הלבק ךרוצל היצטידרק קינעהל הדעונ תורגבה תוניחב תכרעמש רוכזל שיש
רתוי בוט - תיתד הנומאב וא ן"במרב ,הנשמב יקבה םדאש ותעד לע והשימ הלעמ תמאב םאה
?ב"ויכו םוטאה עוקיבב ,רואהו היגרנאה תרותב ,הקינכמב ודומלת תא עדויה הזמ

יקרפ תא לילכ לטבלו הז הנעלו שאר הרופ שרוש רוקעל תידיימ הלועפ תשרדנ - רבד ףוס .8
ךוניחה דרשמ ץפח םא ."עדמו תד"ב תקסועה הקיזיפב ,םידומילה תינכת תא םג ומכ ,הניחבה
בוט - עדמהו תדה ןיב תוריתסה םג ודמלי וב םיעדמה לש היפוסוליפ לש עוצקמ עובקל
.םיקיודמה םיעדמה דומילב תושעל המ ןיא - םיכרעלו תדל ,הנומאל .הפיו

בר דובכב
יקצירפ ףסוי כ"ח

ךוניחה תרש - תנבל רומיל כ"הח :קתעה
תסנכה לש ךוניחה תדעוו ר"וי - בלרוא ןולובז כ"הח


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא