google תועצמאב שפוח רתאב שופיח

google תועצמאב שפוח רתאב שופיח :שופיחה תזורחמ תא וסינכהו ,אבה רושיקה לע וקילקה


Hofesh

?םתשפיחש המ תא םתאצמ אל
:booka - ב םג תוסנל ץלמומ:שופיחה ןפוא
.ןהיניב OR עצבמ שופיחה עונמ ,חוורב תודרפומ םילימ רפסמ םימשורשכ
!וגצוי םה קר זא ,םילימה לכ תועיפומ םהבש םידומע ואצמנ םא ,לבא


ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא