google תועצמאב שפוח רתאב שופיח

google תועצמאב שפוח רתאב שופיח :שופיחה תזורחמ תא וסינכהו ,אבה רושיקה לע וקילקה


Hofesh

?םתשפיחש המ תא םתאצמ אל
:booka - ב םג תוסנל ץלמומ:שופיחה ןפוא
.ןהיניב OR עצבמ שופיחה עונמ ,חוורב תודרפומ םילימ רפסמ םימשורשכ
!וגצוי םה קר זא ,םילימה לכ תועיפומ םהבש םידומע ואצמנ םא ,לבא


ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא