Subject Koach Hiloni Home
shpinoza

"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
:םייחמ ונלביקש רצק בתכמ

.רתאה תווצל םולש

.םילשורימ 16 ןב ינא

.ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא

םלועה" לע עדימב ,ידיצל היה רתאה דימת ,יצחו הנש ךשמנש ,הלאשב הרזחה לש ךילהתב
תובישיב םיינמואל םיפיטמ שארל יל ופחדש םייגוגמדה םינועיטה תכרפהב ,"ץוחבש
.(ךרעב) םלועה לכ דגנ - הלאשב םירזוחש ,ינומכ םישנא דוע שיש העידיבו ,תוינוכית

.םהל תפכיא ןיידעש םישנא שיש תעדל בוט דימת .םכל הדות ,הרקמ לכב

,םכלש
םייח

.וצפחתש המ בתכמב תושעל םילוכי םתא ב.נ


shpinoza


ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home