םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
?םויב םימעפ שולש

:רבוקמ ירש לש התבתכ ,4.2.2000 ,"בירעמ" ךותמ
:תוינוליחה הצק לא םירעש האמ לש ינמיה ןמסהמ"
"אתרק ירוטנמ הנושארה תלייחה

.ינוציק ידרח גלפ ,אתרק ירוטנל תכיישה החפשמל תב ,לטנרא הרש לש הרופיס אוה רופיסה
התחפשמ .ל"חנב תיתגולפ הדיקפכ םויה תתרשמ איהו ,הלאשל לטנרא הרש האצי 18 ליגב ךרעב
הרש האצי ופוסבש ךילהתה ליחתה 15 תב התיהשכ ךרעבו ,קרוי וינ ,ןילקורבב הרג הרש לש
ירש לש היתולאש לוחכב) ןילקורבב הדדייתה התיאש הרענ לע הרש תרפסמ ךכו .הלאשל
:(רבוקמ

הדיחיהו הנושארה שפנה התיה איהו ,תידרח אלו תינוליח אל ,הייתד התיה וזה הרבחה"
לכתסהל יתלוכי התוכזב .לחלחתהל ילב יתרמאש המל הבישקהש ,הפוקת התואב יתוא הניבהש
.דחפל ילב ימצע לע

ריתהל ,הזה ןוצרה דצל .םואתפ ילצא ועיפוהש הנומאב םינושארה םיקדסה לע הל יתרפיס"
לש החכשה ,תוכרב לע גולידה ,תוליפת לע רותיווה םג היה ,תוצחולה תדה תורוגח תא תצק
."שיגרה דחא ףאש ילב ,הרומג תוידוסב לכה ,הירחאלו החוראה ינפל םיידי תליטנ

?ליחתה הז ךיא -

ער רבד םושש יתיארו ,ךרבל יתחכש ,ללפתהל יתחכש .םירבד תושעל יתחכש טושפ הלחתהב"
ךכ לכ ודיפקה ילש אמאו אבאש םינידהו תוכלהה לכ ילוא ,ימצעל יתרמא .יל הרוק אל
,ימצעל יתבשח ינא לבא ,םויב םימעפ שולש ללפתהל יתוא ודמיל ?תויוטש םצעב םה םייקל
רמואש והשימש בשוח דוע אוהו ?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
?שדחמ םעפ לכב הזל ןווכתמ תמאב ,םויב םימעפ שולש ,הנש 50 חסונ ותוא תא

ידכ זא .הנומא רשאמ תוישפיט רתוי ןהש תוכלה תמייקמ ינאש שיגרהל יתלחתה טאל-טאל"
יתינק ,בלחל רשב ןיב תועש שש יתנתמה אל .עדומב תוריבע יתישע םיהולאה תא ןוחבל
רותפכ יתחתפ ,האר אל דחא ףאשכ ,םהה תובוחרבו ,ונלש הנוכשל ץוחמ םירשכ אל םיקתממ
."ןורגה םצע לעמ דחא

?הכיה קרבהו -

,תוחונ ךותמ תווצמה לע יתרתיו הלחתהב .חונ רתוי הברה יל היהנ םואתפ .ךפהל .אל"
לכ לע ,יל ויה אלש םייחה לע יתסעכ טושפ .הנווכב וליאכ הז תא יתישע ךכ רחא לבא
לכ הבש םייח תרוצב קופד דואמ והשמש השגרהה לעו יתישע אלו תושעל יתלוכיש םירבדה
."רתומ טעמ ךכ לכו ,רוסאו רוסאו רוסא ןמזה

ספתיהל יתדחפ ןמזה לכ ,דחא דצמ" .הדומ איה ,"דחאכ תושקו תואלפנ םינש ויה ולא"
לש ץוחה רשל יתכפה .םייחהמ תונהילו םלוע ריכהל יתלחתה ,ינש דצמ .ועדיי אמאו אבאשו
תובר תויונמדזה יל ןתנש רבד ,םינוש םירודיס עצבלו תוינק תושעל יתבדנתה ,החפשמה
ירחא יתבקעו ונלש הנוכשהמ םיקחורמה תובוחרל יתבנגתה .תיבל ץוחמש םייחה לע ץיצהל
.תוחותפ ךכ לכו תורשואמ ,תופוזש ,תוררחושמ ויה ןה .ןהב יתאניק ךכ לכ .יליגב תונב
.םג יתיצר ינאו ,דומחו לק היה ןהלש שובלה

אל םהבש תומוקמב יתבבותסה .הזעהב ךכ רחא ,תונשייבב הלחתהב .תוסנל יתלחתה טאל-טאל"
רעישה תא יתרזיפו הצלוחב רותפכ דוע יתחתפ םשו ,החפשמו תורבח שוגפל יוכיס םוש היה
אלש םדא .תיקנע השגרההו ,םוצע היה ןורכישה .בוט יתשגרה .הצלוחה ילוורש תא יתלפיקו
בלהש המ לכ תושעל ,לועמ ישפוח בבותסהל לש תועמשמה תא ירמגל ןיבהל לכוי אל ידרח היה
לכ ךל תמשור אל רבכ ולש דיהו הלעמלמ ךילע החוקפ אל רבכ םיקולאה לש וניעש תעדלו ץפח
."סקנפב סופספ

shpinoza

לע ,םיישקה לע ,תיבהמ התחירב לע ,הרשל וכדישש "ךודיש"ה לע רפסל ןויארה רבוע ןאכמ
ןמז ירחא .תונוש המרוע יכרדב התיבה הריזחהל םהיתונויסנ לעו התחפשמ ינב דצמ םימויאה
:המ

...

.דחפל יתקספה וליפא םיישדוח רובעכ .רתויו רתוי החפשמהמ יתקחרתה ינאו ,רבע ןמזה"
םלועה .תווצמו הרות לוע ילב ,רוזפ רעישב ,םייסנכמב השובל בוחרב יל תכלוה יתייה
תיצר .ךל דובכה לכ ,הרש ,ימצעל תרמוא יתייה ינאו ,םויל םוימ חכשנו קמטצה יתבזעש
."תחלצהו תאצל

...

,םתוא יל הנתנ ילש השדחה הדידיה .םייסנכמ יתשבל הבש הנושארה םעפה תא תרכוז ינא"
תרכוז םג ינא .םיענ לבא רזומ היה הז .יתעבש אלו םיבוביס 20 הארמה לומ יתישע ינאו
יתישע וליאכ .בוט ארונ םג לבא ,רזומ ארונ יתשגרה .תבש יתלליח הבש הנושארה םעפה תא
ןה תוקד שמח לכבש ,ושגרתה ךכ לכ ילש תושדחה תורבחה .םתוא יתחצינ וליאכ .םימשל אנ
.לגרתאש ידכ ,הנוכמ וזיא ליעפהל ,היזיוולטה תא קילדהל ,רואה תא תובכל יתוא וחלש
".ייחב הנושארה םעפב קטוקסידל יתכלה םג ןתיא

...

:ףוסבלו

?ךלש םינשיה םייחל ,תצק וליפא ,תעגעגתמ אל תאו -

.חורבל ץמוא יל היה אלו תיבב יתראשנ וליא הרוק היה המ תבשוח ינא םימעפל .ךפהל"
תחפטמב הקוסע אמא ,ילש ישילשה וא ינשה ןוירהב רבכ יתייהש ריבס .םויה יתייה הפיא
היה לכהש ומכ ,רוסא ולצא לכהו ,תירבעב תחא הלימ ןיבמ ישוקבש ידרח לעב םע ,תחרקו
תחרובו תדרומו ,ילש אבאל יתבריסש יפכ ,ול תברסמ יתייה ילואו .ילש אבא לצא רוסא
".תראשנ יתייה םא הרוק היה אל בוט רבד םוש ,תמאב .בוטה ומשו ימש תא תסרוהו

המלש ינא המכ דע ךמצעב יארת .תחרופ ינא ךיא יארת ,שיבכה לש רחאה רבעהמ ,ןאכ לבא"
."תרשואמו ימצע םע


shpinoza
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא