תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח

,הכונחב ל"הצ יסיסבב תוינגפוס (רבעב וקליח תוחפל וא) םיקלחמש הלא ?ד"בח לע םתעמש
?המ ,דמחנ הארנ ?בוחרב ןיליפת חינהל ךתוא םיסנמש הלא

ינפל) חישמה אוה אוה םהלש יברהש וטילחהש םידרח לש תכב רבודמ ,רוביצל עודיה יפ לע
.(ךכ רחא םגו תמש

םיריזחמ לש תינוציק תידרח העונת םה הלאה םיביבחה םישנאה לבא .קיזמ אל הז לכ
,םייבויח שממ אל םירבד המכ דוע שיו .הכלה תנידמ ןאכ םיקהל םתרטמש הבושתב
.הטעמה ןושלב

:הנה ?תואמגוד המכ

:והינתנ ןימינב לש ותנוהכ תפוקתמ ד"בח ישנא לש "תונותמ" תויואטבתה המכ

,"תונורחא תועידי" ,"ץראה") והינתנ תא חוצרל ןנכיתש דשחב תפצב ד"בח שיא רצענ :20.11.98
םישופיח :22.11.98 .הגיסנה דגנ רבעב ד"בח תונגפהב יזכרמ ליעפ ,48 ןב ,ךולב יאתבש .("בירעמ"
.("ץראה") הלשממה שארב עוגפל ומיע ןנכיתש דושחה ,תפצמ דיסחה לש ורבח רחא

רפכ לש ברה ,יזנכשא יכדרמ ברה" ."דגוב"כ יאנג תומשב והינתנל וארק ד"בח רפכב סנכב :30.11.98
.("בירעמ") "לכונ"ו "יאמר" אוה והינתנש ןעטו ,םירבודב ףירחה היה ,ד"בח

:תונעזג

."םתודהיב קפס" ללגב םיפויתא םידימלת םילבקמ אל ד"בח לש ךוניחה תודסומ :"ץראה" 4.4.99

סרפ תא קינעהל אלש לומתא הטילחה ךוניחה סרפ תדעו :"תונורחא תועידי" ,"בירעמ" 10.6.99
ויתורושל לבקל ברסמ רפסה תיבש םושמ יכאלמ תירקב ד"בח לש תונבל רפסה תיבל ךוניחה
.תויפויתא תודימלת

:םידליל ךוניח

תינוליח החפשמ דליל ד"בח ידי לע תדלוה םוי תנתמכ חלשנש ,םידלי רפסב :"בירעמ" 1.6.99
הינעוצה ותשאמ וידליש בתכמ לבקו ,הבושתב רוזחל טילחהש שיא לע רפוסמ ,ץראה ןופצב
,דורב םחנמ .הבושתב רזוחכ בוטה םיהולא ידי לע לבקתה אוהש ןיבה ןאכמו ,הנואתב וגרהנ
תיתדה הפקשהה :דורב םחנמ קדוצ .םיקידצ ירופיסמ קלחכ עודי רופיס והזש רמא ,ד"בח רבוד
הקבר לש הרפס ךותמ ונאבה תחא אמגוד .הזה רופיסהמ קר אל תרכומ וזה תישונא-יתלבה
."הלופשמ אבסה" לע רופיסב ,םיובנירג

:תומילא

(12.7.99 ,ל"הצ ילג ,"בירעמ")
ועיגהש רחאל ,ד"בח רפכב לומתא ופקתוה "יוניש" יליעפו "תמא תעד" לש םיליעפ השש
ולפנתה םידרח םידימלת האמכ ."תמא תעד" יסרטנוקו תיתד הייפכ דגנ םינולע וקליחו םשל
."אפורה ףסא" ח"היבב לפוטו ושארב עצפנ םיליעפה דחא .םינבאו תולאב םתוא ופקתו םהילע
:הלאשב "תמא תעד" גיצנ הנע ,ידרח בושי םוחת אוהש רפכל וסנכנ עודמ ,צ"לג בתכ תלאשל
הרזח"ל ףיטהל תורחא תונוכשלו 'ג ביבא תמרל "הבושתב הרזח"ה יפיטמ םיסנכנ עודמ"
בישה ךכ לע ?"הבושתב םידלי ריזחהל" םיסנמו רפסה יתבל םיסנכנ םה עודמ ?"הבושתב
הנע ךכ לע ."הב רוגל לוכי דחא לכש ,החותפ הנוכש איה 'ג ביבא תמר לבא" :צ"לג בתכ
ללוכ - רוביצה יניעב תלבקתמ תקהבומ תינוליח הנוכשש ונילע לבוקמ אל :"תמא תעד" שיא
.דבלב םידרחל הסינכב תלבגומו הרוגס איה תידרח הנוכשש דועב ,לכל החותפכ - ינוליחה


.ךשמהב ,ןצינ ונל בתכש המ תא וארק זא - אל םא ?םיקינד"בחה םה ימ ןיבהל ידכ םכל קיפסה הז
וראת אל "ינמוהו יכוניח רפסכ ך"נתה" לע רוזתא ריאמ לש רמאמה תא וארקש םכמ הלא
םיקלחמש הלא דגנכ ,הלא םימיב םג ישומיש אוה ,םירבד רפסב ג"י קרפ ,הזה קרפה המכ םמצעל
(?ןמזה לכ םיקינד"בחה םישועש המ אל הז ,עגר) .ד"בח יניעב ןח אצומ וניאש תד יניינעב רמוח

.ארונ רתוי הברה והשמל התסה ומכ הארנ הז ונל ."תומילאלו האנשל התסה" הזל ארוק ןצינ
:םכמצעב וטילחהו וארק


ךומכ ךערל תאנשו

ןצינ י"ע בתכנ

?הניפ לכב ד"בח ישנא םישוע המ
.הבושתב הרזחהל רמוח םיקלחמ :ןבומכ

הרותב לודג ר"ומדא ירבדל ךיא
?ד"בח ישנאל "םיסרטנוק" קלחמש ימב גוהנל שי
"םיתאנש האנש תילכת טטוקתא ךיממוקתבו אנשא 'ה ךיאנשמ"

.("םינולס" אטבל שי) םינאלס תודיסח לש יתרבחהו ינחורה םגיהנמ ,ר"ומדאה דובכ עבוק ךכ

תא ריתמ םצעבו) "םיתיסמל" עגונה לכב "ךערל תבהאו" תווצמ תא לטבמה ,רמאמה
תצקה םע ,םידמחנה הלא) ד"בח רפכ לש 870 ןויליגב רתוי אלו תוחפ אל עיפומ ,(םמד
לש ינשה עטקב .(לארשי תבהאל םיארוקו הכונחב תוינגפוס םיקלחמש ,טייק-שידיא
את קולחל ר"ומדאה דובכ תא םרובעב םיחלוש ויה תנקותמ הרבחב רשא) הלא התסה ירבד
האנשל ףיטמו "לארשי תבהא" ןינע תא ד"בח רפכ ןויליג לטבמ ,(םירחא םיבוט םירבח םע
.(םיליטה דגנש הז) םיליהת טוטיצ ךות

םשל ."םיתיסמה" דגנ תומילאל םירבד רפס םשב וניד"בח םיארוק ,הז ףלאמ טסקט םויסל
"?ינמוהו יכוניח רפס אוה ך"נתה םאה" רמאמב ורכזוהש םיקוספ םתואב שומיש השענ ךכ
עיפומה HTML-ה לעמ וידה שבי אל דועו ,רפסמ םימי ינפל ךא הז רתאב אבוה רשא
ןאכ ובתכנ םירבדה - םינש יפלא ינב םיקיתע םישוריפב הלילח רבודמ ןיא :בל ומיש .םש
.וישכעו

:ךסמ יבג-לע רוחש ,םכינפל םה ירה ,ר"ומדאה ינינפב ןייעל הצורש ימלו
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא