םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


book

אבה םלועה תא ךל םיחיטבמ םה

םיובנירג הקבר :תאמ
שיא ןוזח לש הסומעה ותלגע :הרפס ךותמ
6992869 :לט * 1996 ביבא-לת ,ןלוג ןורי תאצוהב

ל"ומהו תרבחמה תאמ רתיהב ספדומ

תאז ןיא !חיטבהל טושפ ךכ לכ !ןדע-ןגב חצנ ייח ךל םיחטבומו הבושתב רוזח ,תווצמ רומש
תמ הזיאש ,םלועמ הרק אל דועו .החטבה אלא ,תיאקנב האחמה אל וליפא ,בתכב תובייחתה
ברקב ולפי םאש ,םיריעצ םימחולל חיטבה יניימוח !החטבהה םויק תא שורדיו ורבקמ רוזחי
אל םהמ שיאש איה הדבוע .ןדע ןג רעשל תוחתפמ םהל קפיס וליפאו ןדע ןגל רשי וסנכי םה
!רעשה תא םהל חתופ וניא חתפמהש ןנולתהל רזח

יפלא ינפל םימעה לצא תלבוקמ התיה ,םונהיגו ןדע ןג שיש ,תוומה רחאל םייח שיש הנומאה
םייח תונש קידצל ןתונ 'ה .אבה םלועב לומג חטבומ אלו בותכ אל לארשי תרותב .םינש
ןאצב בר שוכר ול ןתונ אוה .המדאה תחתמ אלו המדאה ינפ לע ךימי וכיראי ,םיכורא
הארנכ הקיפסה ,םהה םימיב !םיבר םינב - לוכה לעמ ,ןבומכו ,בורל תוחפשו םידבע ,רקבבו
ירה .שנענ עשרהו ,םלועב קדצ טפשמ שיש ,ול ערו עשרו ול בוטו קידצש ,המימתה הנומאה
השעי אל ץראה לכ טפושה" !עשר םע קידצ תימי 'הש ותעד לע ללכ הלעה אל וניבא םהרבא
(ה"כ-ח"י 'ארב) "? טפשמ

הנתנ הרותהו .עשר םע קידצ תיממ וניא 'הש רורב ללכ היה אל תורחואמ רתוי תופוקתב
הזה םלועב לבסל םעט שיש תינואגה האצמהה האב זא .םינומהה תעד לע תלבקתמ הבושת
ןיא רישעלש הרמואב ,וז הנומאב בר שומיש התשע תורצנה םג .םהל חטבומ םיקידצל לומגהו
.ןדע-ןגל סנכיהל יוכיס לכ

book

לע רפוסמ ובו ,ואולמב אבומ "שפנ תחת שפנ" לע עזעזמ רופיס
יננה ,יתרומת תויהל םיכסיש הז אוה ימ" :רמאש "הלופשמ אבסה"
:םידרחה םירפסמש רופיסה והזו ."אבה םלוע ול חיטבמ

...שפנ תחת שפנ

קינעה ט"שעבהש רחאל תאז ,םלוכ יפב ארקנ היה ךכ - (עדייז רעלופש רעד) "עלופשמ אבסה"
קלתסנו ,ה"פת תנשל הכונחד 'א םויב דלונ אוה ,ותדלוהל ינימשה םויב "אבס" םשה תא ול
ילופשמ בייל הירא יבר ק"הרה אוה אולה .ב"עקת תנשל ירשתב 'ו םויב ,םינש 176 ינפל
ועמש ולעופ לעו וילע .תומדא ילע ויתונש 87 ךשמב םעה ברקב תורוצנו תולודג לעפ רשא
הנשו הנש לכב תכרענה ,"עלופשמ אבסה" לש "הלצהה תדועס" תוהמ לע עדויה אוה ימ ךא רבכ
?םויכ ונמע םייחה ויאצאצ ידי לע

,ק"ש ברעב ,ג"נקת תנשב הרק רבדה .אבסה לש הלצהה סנל םינש 195 ואלמי טבשב ט"י םויב
תופצומ ןלוכ םיכרדה ,הניפו הניפ לכ םיאלממ םיגלשה ,זעה ףרוחה ימי םימיה .טבשב ט"י
םימהו ולוכ אפק (סור) סאר רהנ לודגה רהנה םג .םימסק דברמב לכה תא הטועה ןבל גלשב
ילופשמ אשידק-אבסה ההש םוי ותואב .דחא לכ לע המיא ליטמה זע חרקל וכפהנ וב רשא
תא תובשל אבסה ןנוכתה וז ריעב .סאר רהנה תפש לעש ,באלסהוב ריעב (םוי לש ורקובב)
לש ק"וצינ םושמ הב שיש הדובע ,תבשה תסינכל דע הבר הדובע ול הנוכנ ןיידעש אלא ,תבשה
.ןלוכ תווצמה לכ

ותואו ,בוט לזמל ןב ול דלונ רשא ,ק"סה לש ומולש ישנאמ ,ידוהי ול רד רהנה לש ורבעמ
יכ "אשידק-אבסה"מ ידוהיה אופיא שקיב .היה תירבב ותסנכה םוי ,טבשב ט"י ק"שע - םוי
רותב עודי ק"סה היה עודיכ) ,תואקדנסב םאו הלימב םא ,תירבה תחמשב ומע ףתתשהל אובי
תחמשל אובל רתענ אשידק אבסה .(קדנסכ םגו להומכ םג תירבב שמיש םימעפלו ,החמומ להומ
אל תאזכש הרטמל תדחוימה ףרוח תלגעב רהנה לע חרקל וכפהנ רשא םימה תאפמ לבא ,תירבה
רהנה לע בוש רובעל ןנוכתה אשידק-אבסהו ,הרמגנו המת תירבה תחמש .רבדה ול ןתינ
.באלסהובב ותיבל בושלו ,חרקה לע הב קילחהל ,ףרוח-תלגעב

אבסה ייחו ,הלגעה תחתמ חרקה עקבנ רהנה ינפ לע הקלחהה עצמאב :ארונ רבד הרק זאש אלא
...הלגעב ומע רשא םישמשמהו יאבגה ייחל הנכס הבצינ ןכ ומכ .הלודג הנכסב ויה אשידק
הז אוה ימ" :לאשו וישמשמל הנפ ,ל"חר העיבטב ןידה רזג וילע םתחנ יכ אבס האר רשאכ
לא רמאו יאבגה לאוי דימ הנענ..."אבה םלוע וחיטבמ יננה ,יתרומת תויהל םיכסי רשא
ולבקש המ (םיימשב) הלעמל ומייק ,ןבומכ...אשידק אבסה תא ףילחהל ןכומ יננה" :אבסה
ןבומכ הכז לאויו...העיבטמ לצינ אשידק אבס וליאו ,רהנב דימ עבט יאבגה לאוי ,הטמל
לטנ זא וא ןיידע תפחרמ העיבטה תנכס התיה ס"כס יכ םירמואה שיו .אבה םלועה ייחל
אופקה רהנה תא םירתונה וישמשמ םע רבע ךכו רהנה ג"ע התוא שרפ ,ותחפטמ תא אשידק-אבסה
.'ה תרזעב

?אשידק-אבסה תחטבהכ ןדע ןגל לאוי עיגה םנמאה

תלד החתפנ רשאכו ,אוה ורדחב םא יכ ,לודגה שרדמה תיב ךותב ללפתהל היה ק"סה לש וגהנמ
תועש המכ ,תבש התואב .הליפתב ליחתהל רשפא יכ לכה ועדי שרדמה תיב רבעל הנופה ורדח
ליחתהל רשפא יא ןכ םאו הרוגס ןיידע תלדה ,תבש תלבק תליפת תע עיגהב ,רופיסה רחאל
לודג ןוהמת ררוע רבדה ...ןיידע תחתפנ אל תלדהו הרחאתנ העשה ,תועש ופלח .ללפתהל
תע ,םויה ךשח םייתניב .רבדה תביסל לואשל וזיעה אל םהש אלא ,םיללפתמה לכ יניעב
םידיסח המכ ורזא ...הליפתה לכ תא רומגל ידכ רבכ והש םיללפתמהו רבכ הרבע הליפתה
הז ,לח תיברע תליפת ןמז ,תרחואמ העשה יכ ול ורמאו ק"סה לש ורדח תלד לע וקפד ,זוע
ןיידע האור ינניא" :אשידק אבסה םבישה .הליפתה לכ תא רומגל ידכ רבכ םיהוש םהו ,ןמזמ
חתפה לע בצינ ק"סהו תלדה תחתפנ עתפל ,שולש ,םייתעש ופלח ..."ןדע ןגב לאוי תא
וכל' אנ ורמא .תבש תלבק תליפתב ליחתהל רבכ רשפא ,ןדע ןגב רבכ לאוי" :רמואו
.תבש תלבק תליפתב ליחתה להקהו "...'הננרנ

לכב יכ ,םתוא הויצו וכירי יאצוי לכל אשידק אבסה הנפ ד"נקת טבשב ט"י םויב ,הנש הפלח
ותרשי רשא םירצלמ ורכשי אל .טבשב ט"י םויב "הלצהו היידוה תדועס" ומייקי הנשו הנש
הויצ רקיעב .םיאורקה ינפל ושמשיו הדועסב וקסעתי םמצעב - םידכנה - םה םא יכ ,הדועסב
דע הגוחנ תאזה הלצהה תדועס ןכאו .יוארכ ותשיו ולכאיש םיינע ונימזי - ק"סה
.א) .י"כעו ונילע ןגת אשידק אבסה לש ותוכז .אשידק-אבסה ידכנ ידי לע ונא וניתורודל
(5.2.88 ח"משת טבשב ז"י ,"תבש ברע" ,רימז

bookףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא