םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיגהרותב םיגוליד
!תרזנוצמ יתלבה תמאה

- Cyberdin -

ןידרבייס - 'וכו תולאש ,תובוגת ,תורעהל
(הז תא שי WORD לכב - RTF ץבוק ףרצל וא תילגנאב)


םיאצממה .1
הקיטסיטטס תצק .2
הרותב םיגולידה לע חוכיווה .3
הבושח הדוקנ דוע .4
םויסל הנטק הישוקו .5

* ןור לש םייסרוקיפאה םיגולידה :אשונב דוע *

םיאצממה

הרותה תויתואב תונופצה תומיהדמה תותימאה םכיניעל ולגיי הז םיהדמו ידוחיי ךמסמב
.ןוחטב רתיל קר ,םימ סוכ ןיכהל םגו תבשל םכל יאדכ !םיווש םיגולידב ,השודקה

."Torah4U" הנכותה תרזעב ואצמנ ןאכ וגצויש תואלפומה תותימאה לכ ,תישאר : תורעה שולש
: אבה טמרופב גצוי גוליד לכ ,תינש

[גוליד ,תוא ,הלימ ,קוספ ,קרפ ,רפס 'סמ ,אצממה]

הככ בתכנש המ :רמולכ

[488 ,2, 15, 7, 10, 3 ,הזנפמיש]

הלימ ,('ז) 7 קוספ ,('י) 10 קרפ ,(שמוחב ישילשה רפסה) "ארקיו" רפסמ וליחתת םאש םצעב רמוא
,ןוכנ הז) "הזנפמיש" הלימל ועיגת ,םעפ לכ 488 לש תוציפקב וגלדתו ,(ש) היינש תוא ,(השמ) 15
תואה תאצמנ ןיוצמה םוקימבש רבדה שוריפ ,ילילש רפסמ אוה עיפומה גולידה םא ,ףסונב .(בגא
(ילילשה ןמיסב בשחתהל ילב) בותכש יפכ םיגולידב המידק וכישמת םאו ,אצממה לש הנורחאה
.הלחתהל ףוסהמ הבותכ ,הלוכ הלימה תא ואצמת

רשפא רתוי םילודג םיגולידב .ףלא דע דחאמ - ידמל םיעוגר ויה יתקדב םתוא םיגולידה ,תישילש
.ךבתסהל המל לבא ,רתוי דוע תועיתפמ תותימא אוצמל

ליחתנו ואוב זא

תוריהמב תופיוזמ המכח ינינפ הרוי ויפש ,ףירטמה ףיטמה ,קחצי ןונמא אשונ תא יתקדב תישאר
גיצמ אוהש יפכ ,םייגולה וירושיכשו ,המהב תמשנכ םתמשנש םמש חמי םייוגה לש עלקמ תת לש
.355 ,עודיכ ,אוה הירטמיגב "קחצי ןונמא" .ומוי ןב לותח לש הלאל קר םיינש ,ולהק ינפב

[-355 ,4 ,11 ,22 ,8 ,4 ,ןונמא]
!!! תחא םעפ קרו ךא ,355 לש םיגולידב ,הרותב העיפומ "ןונמא" הלימה

.האבה הלימה תא תודעור םיידיב יתשקה ,יוליגה תמצועמ םהדנ

[-355 ,2 ,18 ,24 ,36 ,2 ,קחצי]
!!! הרותב תחא םעפ קרו ךא ,355 לש םיגולידב ,העיפוה "קחצי" הלימה םג

םינונחתו הליפת אלמ בלבו "הדילג תישילש םעפ" המסיסב יתרכזנ ,ןופלעהמ יתררועתהשכ
.תישילשה הלימה תא יתדלקה

[355 ,2 ,7 ,36 ,40 ,2 ,ןרקש]
!הרותב תחא םעפ קרו ךא ,355 לש םיגולידב ,העיפומ "ןרקש" הלימה םג

אלו ,355 אוה ,"קחצי" לשו "ןונמא" לש ולאל דוגינב ,"ןרקש" לש גולידה .יניע תא דרט והשמ ךא
,אלפ הז וארו .רוחאל םיגולידב קר דקמתהל יתטלחה ,תצקמב עוגר .-355

גוליד לכ ומכ) קפס לכל לעמ חיכומ הז יתעדל ! תחא םעפ קר - [-355 ,2 ,4 ,3 ,34 ,1 ,תוטש]
.ןתוא ץיפמו תויוטשב ןימאמ םתס אוה - עדומב ןרקש אל אוה קחצי ןונמאש ,(הרותב

םעפ קר ,355 לש רוחאל םיגולידב ,העיפומ "לבמט" הלימה .[-355 ,3 ,5 ,11, 36, 4 ,לבמט] םגו
לע ,םיימעפ העיפומ "לבמט" המידק םיגולידבש ןייצל שי תוניגהה ןעמל .הרותב הדיחיו תחא
תינושלה הקרבהל הרותב םיהולא לתשש זמרה יאדווב והז .אלימ ונ ."בוט יכ םיימעפ" לקשמ
"הנכס" הלימה םגש ףיסונ קר ."היזיוולבמט" ,ןונמא לש שדחמ-םעפ-לכ-תממהמה
.הז גולידב ,הלוכ הרותב תחא םעפ קר העיפומ [355 ,5 ,3 ,13 ,44 ,1 ,הנכס]

יתיצר .םיהולא ,ורבד-השועו ונגסב קוסעל יתינפו קחצי ןונמא אשונ תא יתבזע תצקמב בזכואמ
אל ףאו ,ידמל תצרחנ התייה הרותה .םיווש םיגולידב ,הז אשונב רמול הרותל שי המ תעדל
.שרופמה םשב שמתשהל הססיה

[-689 ,3 ,9 ,15 ,24 ,1 ,רקש הוהי]
[-786 ,3 ,2 ,30 ,15 ,4 ,רקש הוהי]
[-23 ,3 ,8 ,5 ,16 ,5 ,רקש הוהי]

ירפסמ השולשב קר הז עודמ ךא .חוטב אל לבא ,תובאה תשולש לקשמ לע הארנכ !םימעפ שולש
"תומש" לש תוירטמיגהש ררבתה .הז אשונב רמול הלוכי הירטמיגה המ יתקדב ?שמוחה
לש ירטמיגה ךרעה ץרמנ קוידב והזו ,1063 דחיב תונתונ ,םירסחה םירפסה ינש ,"ארקיו"-ו
תוחכוה םע זא ,ונ ."!ץוחב אצת .הקיזמ הדגא אוה ,אמט אוה ,םייק אל הוהי" : אבה טפשמה
.חכוותהל לוכי ימ הלאכ

םימעפ 5 עיפוה הז אצממ ;[198 ,4 ,17 ,11 ,12 ,5 ,בזכ לאה] ,לשמל .תצק העגרנ הרותה הז ירחא
.תרקשמ הניא עודיכש השודקה הרותה ישמוח תשמח לקשמ לע .הרותב

[8 ,4 ,10 ,20 ,19 ,2 ,עשר לאה]ש הרמא איה .(םיווש םיגולידב) לבלבתהל הליחתה הרותה ךכ רחא
- האבה הנשל דחאו רבדמב וניתובא ויהש םינשה 40 לקשמ לע םימעפ 41 עיפוה הז אצממ -
הז תא יתקדב .םימעפ 752 עיפוה הז .[-2 ,2 ,4 ,11 ,24 ,1 ,ער לאה]ש ,ןיבה אל ןיידעש ימל ,הפיסוהו
?אל ,םיהדמ ."תרוויע הכלה" אצוי 752 -ו ,הירטמיגב

ךכ רחא דיימו רקש אוה םיהולאהש תרמוא הרותה םדוקש הז ךיא ,ימצע תא יתלאש ,לבא
לש יסופיט אטבמב ,יל הבישה הרותהו ?עשר תויהל לוכי םייק אל והשמ ךיא ?עשר אוהש תרמוא
.הירטמיגב 743 הז המ יתקדב ,ילוכ ןרקוסמ .[743 ,2 ,5 ,11 ,21 ,3 ,"תעד'אל'נא"] - תרוחשת תונב
."יתפ ףסוי הידבוע" אצוי

עיפוה הז .[42 ,3 ,2 ,4 ,1 ,2 ,ינורפפ] יל העיצה הרותה .בער יתוא התשע תאזה המיהדמה תמאה לכ
[-3 ,4 ,5 ,17 ,30 ,2 ,"רשכ ,רשכ"] ?"רשכ הז" יתקעזנ "?ינורפפ" .תורבידה תרשע לקשמ לע ,םימעפ 10
וצריש המ לכ ידיגת תא" .יל התייהש האריי לכ יתדביא רבכ הז בלשב .הרותה יתוא העיגרה -
: יל התנע ,ימומרע ךויחב ,איהו .הרותה תא יתלאש "?ןוכנ ,ידיגתש

[-856 ,3 ,10 ,36 ,29 ,4 ,דאמ ןוכנ]

וניהולא וניהולא וניהולא ,וניהולא דחא לקשמ לע ,הרותב תחא םעפ קר העיפומ וז הבושת
856 ,חוניקכו .(!םייניעה תא רבכ וחקפתו) םוקמ םושב אלו ץראב אלו םיימשב אלש ,וניהולא
לע תעדוי אל הרותהש תיפוסה החכוהה ,וצרת םא ,וז ."ירצונ יערד הירא" ,ןבומכ ,םה הירטמיגב
:ש תנעוט ףא הרותה ,ןזואה תא רבסל ידכ קרו .תרבדמ איה המ

שודקה רפסמה עודיכ םהש !רתוי אלו תוחפ אל ,םימעפ 14 עיפומ) [30 ,4 ,8 ,3 ,8 ,1 ,רקש השמ]
(תירבה תוחול ינש - םייתש לופכ עבש

תאז תמועלו

! [59 ,1 ,3 ,14 ,4 ,5 ,תמאה ושי]

ףוריצהש אלא ,תאז קר אלו
[9 ,2 ,11 ,51 ,32 ,5 ,(רסח ביתכב ןיווראד) ןיורד]
[-26 ,1 ,16 ,51 ,32 ,5 ,קדצ] -ו
! קדצ ןיווראד .(םירפסמל בל ומיש) הליגר-אל תוכימסב עיפומ

,65000 דע 1 לש םיגולידב אל תוחפל - "ןידרבייס" לע םולכ תרמוא אל הרותהש ןייצל ןיינעמ
אלש הכמ ינא ,ןטק יתייהשכ תרמוא התיה ילש אמיאש ומכ ,הארנכ .דחאכ םיילילשו םייבויח
.הרותב הבותכ

ףדה שארל

הקיטסיטטס תצק

ףלא רשע העברא ,"ב" ףלא רשע העברא ,"א" םהילע בותכש םיקתפ ףלא רשע העברא חקינו ואוב
.בוט בוט בברענו לודג קשל םלוכ תא סינכנ .םיקתפ ףלא הנומשו תואמ-שולש לבקנ .'וכו "ג"
גוליד רחבנו ואוב ,וישכע .הכורא תחא הרושב םלוכ תא רדסנו לכתסהל ילב םתוא איצונ וישכע
.טושפ והשמ ?רחבנ הלימ הזיא .שרופמה םשה לש הירטמיגה - 26 ,אל ךיא ,היהי גולידה .הלימו
ונל שי ,רוכזכ .'ס-ב ליחתמ "הליקס" .וניתובא לש ביבחה טרופסה םש לע ,"הליקס" לע ךלנ ואוב
ירחא תויתוא 26 קוידב עיפות ,"ק" ,האבה תואהש יוכיסה המ .ונישעש תאזה הרושב "ס" 14,000
"ס" לכל : רמולכ .22 -ל 1 אוה יוכיסה ירה ,הווש איהש תוא לכל םיקתפה רפסמש ןוויכ ?"ס"
שי - רמולכ ,"ס" 14,000 שי ."ק" היהת וירחא 26 -ה תואהש 22 יקלח 1 לש יוכיס שי הרושב
.636 הז תירבעב ."ק" אב ,26 לש חוורמב ,םהירחאש "ס" םיינשו םירשע יקלח ףלא-רשע-העברא
.ונרציש תאזה הרושב םימעפ 636 עיפוי "קס" ףוריצה רמולכ

,רמולכ .22 -ל דחא בוש אוה ,ונלש "ק"-ה ירחא 26 לש חוורמב ,"י" ,האבה תואל יוכיסה .האלה
שי ךרעב יצחו דחאל ,הלאה 29 -ה ךותמ .םהירחא "י" םג שי 29 -ל ,ונלש םי"קס" 636 -ה ךותמ
1 לש יוכיס שי ,רמולכ .22 -ל 1 ןבומכ אוה 26 חוורמב "ה" םהירחא עיפויש יוכיסה .םהירחא "ל"
.ןוכנ ?המ ,ךומנ יוכיס .ונרציש תירקמה הרושב הלא םיגולידב עיפות "הליקס" הלימהש 16 -ל
אצי המ ושחנו 26 לש םייבויח םיחוורב "הליקס" הלימה תא (תויתוא 304,805) הרותב יתשפיח
(ונרציש הרושב) ושפחתש תויתוא שמח תונב םילימ 16 לכמ תחא קר ,תינכט .קוידב .0 ?יל
.אצמית 26 לש םיגולידב

ה/ול שי םתסש וא) םינפצ חונעפ לע רפס ה/ארקש ימ לכל עודיש יפכ .רופיסה ףוס אל הז לבא
עיפות "י" תואה .יתימא טסקטב תורבתסה התואב תואב תויתואה לכ אל ,(אירב ןויגיה
,הלאה תויורבתסהה יפל בושיחה תא ךורענ םא .לשמל ,"ז" רשאמ ההובג רתוי הברה תורבתסהב
הברה הב שיש ,"והילא" לשמל .ןוחטיבב עיפוהל תויופצ אקוודש תויתוא 5 תונב םילימ שיש הלגנ
חקינו ואוב וישכע .26 לש םיחוורב "והילא" ינש םיאצמנ הרותב ןכאו .תוצופנ ןהש י"והא תויתוא
!םימעפ 5 עיפומ הז ."אאאאא" לשמל - רתויב תוצופנה תויתואה תא קר תוליכמש "םילימ"
.האלה ןכו .םימעפ 8 - "ווווו" .םימעפ 4 עיפומ "ייייי"

אוה גולידה םא ול תפכא אל .םיוסמ חוורמ לע שארמ בייחתמ אלש והשימ םכמצעל וראת וישכע
םירכוז .קודבנו ואוב !100 יפ הלימה תעפוהל יוכיסה תא ליפכמ אוה .היהיש רקיעה - 100 וא 1
אל והילא איבנה ,רוכזכ) 100 דע 1 לש םיגולידב קודבנ ?26 לש גולידב םיימעפ עיפוה "והילא"ש
.בשוח אל ינא ?םירקמ ףוריצ .243 ?עיפומ אוה םימעפ המכ .(רתוי רחואמ קר אלא שמוחב עיפומ
הרותב ןיא יכ 1 המכוח אל) 100 דע 2 -מ קודבנ .םימעפ 5 עיפוה אוה ."אאאאא" תא קודבנ ואוב
םימעפ 4 עיפוהש - "ייייי" .תמדוקה םעפב לזמ ונל היה .254 - (הרקמ םושב ףצרב "א" שמח
.םימעפ 482 קוידב 100 דע 2 יגולידב עיפומ ,26 יגולידב

והילא תא שפחנ ואוב .2 יפ שקובמה תאיצמל יוכיסה תא םילידגמ ,רוחאל םיגוליד םג םיללוכ םא
.243 ?המידק םיגולידב עיפוה אוה םימעפ המכ םירכוז .םימעפ 164 .100 דע 1 לש רוחאל םיגולידב
200 יפ שי וישכע .תומאתה 2 ואצמנו (26+) גולידל תחא תורשפא התייה םדוק .םימעפ 407 דחיב
!!תומאתה 200 יפ קוידב טעמכ ,אלפ הז הארו - םיגולידל תויורשפא

ונישעש ומכ ,200 יפ הזה יוכיסה תא ליפכנ וישכע ?16 -ל 1 היה "הליקס" אוצמל יוכיסהש םירכוז
םג הזו ,םדוקמ בוט רתוי הז ןיידע .2 קר ואצמנ .הרותב "הליקס" 12 ךרעב אוצמל הפצנ .והילאל
תוא םע המוד הלימ חקינ ואוב .תיסחי תורידנ ןה "הליקס"בש תויתואהמ קלחש ונתוא דמלמ
דאמ תוחיכש תויתוא םע הלימ שפחנ םא .םימעפ 14 ,אלפ הז הארו ."הקילד" - רתוי תעצוממ
?עתפומ והשימ .םימעפ 129 העיפומ איהש הארנ - (רסח ביתכב "ןימאהל" ומכ ,"ןמאהל" לשמל)
ךומנ םתוא אוצמל יוכיסה ךכ ,תויתוא רתוי םע יוטיב וא הלימ םישפחמ לככ : בל ומיש .אל ינא
לבא ,"הוהי" 2000 -מ רתוי אוצמל רשפא 100 דע 2 לש םייבויח םיגולידבש הביסה וז .רתוי
דדוב דחא "אוה ךורב שודקה" ףא אוצמל רשפא יא 5000 דע 1 לש םיילילש םגו םייבויח םיגולידב
.רופיסה לכ הז .האופרל

תואצותה תא ואריש ידכ תויפיצפסה םילימה לש תנווכמ הריחבב יתוא םישאמ והשימ םאו
םיגולומכוחה תא םישאהל הדימ התואב קוידב לוכי ינא ,תינשו ,העוט אוה לכ םדוק זא ,הלאה
.ליגרת ותואב הרותב תותימא םילגמש

ףדה שארל

הרותב םיגולידה לע חוכיווה

םירקמ יפוריצ ,תוישיא תוצמשה וב םישמשמו ךשוממו בכרומ אוה הז אשונב יתימאה חוכיווה
ןיינע לכ תא הנושארל ולעהש םירקוחה .היבוברעב ימיטיגל יעדמ חוכיוו דשח ידכ דע םיעיתפמ
הקיטסיטטסה תא בטיה םיריכמ םה .םתוכזל רמאיי ,םירומג םיטוש םניא םינפצומה םידוקה
וז אלו ,םיצורש רבד לכ אוצמל רשפא קיפסמ םישפחמ םאש םמצעב םידומו התע הז יתגצהש
,תללוכ םהלש הטישה .(ףעפע דינהל ילבמ הב םיטקונש םירחא שי יכ םא) םיטקונ םהש הטישה
- בושיחה רחאל קרו ,טסקטב םימיוסמ םילימ יפוריצ תעפוהל תורבתסהה לש בושיח ,םהירבדל
רמוא אוהו 4 ול אצוי ,היבוק ליטמ םדא םא .הזכ יוסינ תושעל הנוכנה ךרדה וז .לעופב שופיח
אוה םא תאז תמועל ;דחוימב ןימא אל אוהש רורב - 100% היה 4 לע לופית היבוקהש יוכיסהש
בישקהל רתוי יאדכ ,4 אצוי תמאב זאו ,היבוקה תא קרוז אוהש ינפל 100% אוה יוכיסהש רמוא
לכש קדצב ונעטו ליאוה ,תונשרפל םינתינה םילימ יפוריצב שומישמ וענמנ םירקוחה ,ףסונב .ול
ידו !הללאוו) תויביטקייבוא תונקסמ הזמ איצוהל רשפא יא ןכלו ויניע תואר יפל שרפמ דחא
,חישמה אוה ושיש ןועטל רשפא ,"חישמ"-ו "ושי" ףוריצה עיפומ םא ,לשמל .(אזימרב אמיכחל
התואב ורג וא ,םירבח ויה חישמהו ושיש ןועטל רשפאו ,חישמה אוהש בשח ושיש ןועטל רשפאו
הצופנ העפות םה ידמל ןבומו טושפ ףוריצ לש הלאכ םיפוליס ,בגא) םירבד ןוילימ דועו ,הנוכש
.(םייתד םישנא לצא

רקוח לש רפס ךותמ ,ופסא םירקוחה .םיצעה יוסינ אוה םימסרופמהו םינושארה םייוסינה דחא
רפסב םתוא ושפיח ןכמ רחאלו ,(רפסמב 25) הרותב םיעיפומה םיצעה לכ תומש תא ,עודי ך"נת
.(לכאמל בוטו הארמל דמחנ ץע לכ וב עטנ םיהולא רוכזכש) ןדעה ןגב קסועה קלחב ,תישארב
ךותב ,(ןבומכ ץעל ץע ןיב םינוש ךא) םיווש םיגולידב ,םיעיפומ הלאה םיצעה לכ ?המ ושחנתו
.תיתימא הצצפ התייה וז !הזה קלחה

תא וושה םה ,תישאר .ןימא היה הזה יוסינה המכ דע קודבל וטילחה םירחא םירקוח המכש דע
:תוטלוב תומאתה יא המכ ואצמנ .רפסבש תירוקמה המישרל םיגולידה ירקוח לש םיצעה תמישר
ךרדב ךפה ןפג "ץע"ה ;ךפהלו ,יוסינה תמישרב אל לבא תירוקמה המישרב ויהש םיצע המכ ויה
תומאתה יא 9 ויה כ"הס .יוסינה תמישרב ץעל ךופהל והשכיא החילצה "הטיח" םגו ,"בנע"ל אלפ
?אל ,םיהדמ םירקמ ףוריצ !השדחה המישרל רוקמה ןיב

ימ .'ג ,'ג תישארב דע 'ז ,'ב תישארב היה וללה םיצעה ואצמנ וב טסקטה עטק .לכה אל דוע הזו
ןדעה ןג תא ראתמה טסקטכ וב רוחבל םלועבש הביס םוש ןיאש הארי ל"נה טסקטה תא ארקיש
ויה וליא .שחנה רופיס עצמאב רמגנו םדאה תריצי לש רצוקמ רואיתב ליחתמ אוה .אקווד םיצעהו
היה עטקה ,ך"נתה תביתכ ךרד יפל תינויגה הקולחב וא ,םיצעהו ןדעה ןגב תמאב םידקמתמ
!םיהדמ םירקמ ףוריצ דוע .םירחא תומוקמב רמגנו ליחתמ

: (ןבומכ תיהולא תוברעתה דבלמ) תחא ךרדב קר רבסהל םינתינ הלאה םירקמה יפוריצ ינש
תא וניש ,בושו בוש התוא וליטה השעמל ,היבוקה תא וליטה םה לכ םדוק .שארמ לשוב יוסינה
וז .םייטסיטטס םיבושיח ושע ךכ רחא קרו - המאתה האצמנש דע טסקטה עטק תאו המישרה
.המשל תואמר

המכ לש תוומ/הדיל יכיראתו תומש ופסא םה .רתוי דוע םסרופמו םישרמ יוסינ אב ךכ רחא
העיתפמ הברקב ,םיגולידב ,תומשה לכ תא ואצמו ,הידפולקיצנא ךותמ םימסרופמ םינבר
ועיבצה הזה יוסינה ירקבמ .(תישארב רפסב היה הז ,העוט ינניא םא) ל"נה םיכיראתל תירקמ-אלו
המ םושמו ,םיכרד המכב תייאל רשפא וללה םינברהמ המכ תומש תאש העיתפמה הדבועה לע
.ואצמנש ולא םה (הידפולקיצנאב ומכ קוידב חרכהב ויה אלש) םירקוחה ורחבש םיתויאה אקווד
םתואב שומיש ךות ,ףסונב .שארמ הקידב - האנוה ידי לע אלא רבסומ יתלבו םולע הרקמ ,בוש
םוגרתב םג ןפצומ דוק ותוא קוידב אצמנ ,(ינעטמ וניא ינורכז םא הנוש תויאב) םיכיראתו םינבר
.םיאלפ יאלפ ."םולשו המחלמ" רפסה לש ירבעה

םיהולא די וב תוארל רוסאש יאדוו ,בוטה הרקמב םידבכ תודשח ררועמ הזה אשונה לכ ,רוציקב
הגרדהמ יעדמ ןוחריב ומסרופ םיאצממהש אוה םידוקה תבוטל ץופנה ןועיטה .הז ינושאר בלשב
וניאו העוט עדמהש ןמזה לכ םינעוט הבושתב םיריזחמה ךיא רוכזל שי לכ םדוק זא .הנושארה
םיכרוע ,דיגנ) םימכח םישנא םגש רוכזל שי ףסונבו ,(!?יעדמ ןוחריב םוסרפב ךרעה המ זא) ביצי
.םימעפל םיעוט (הקיטסיטטס אשונב םינוחרי לש

ףדה שארל

הבושח הדוקנ דוע

,תיטסיטטסה הגעב .P < 0.001 לש המרב םיקהבומ םייוסינב םהיאצממש ונעט םירקוחה
הז .תיפלאמ ןטק אוה הרקמב ךכ םתס עיפות ולביקש יפכ האצותש (P) יוכיסהש אוה רבדה שוריפ
ךותמ איצוהל וא ,6 םעפ לכב לבקלו םימעפ 4 היבוק קורזל יוכיסה ומכ ךרעב הז .ןטק יוכיס ןכא
ירוחב םיפלא תרשעל ונתת םא ,ינש דצמ .ןתלת ויהי םלוכשו םיפלק 5 תבברועמ םיפלק תסיפח
תולגתהל יופצ רתויב רצק ןמז ךות ,םויה לכ םיפלק ךושמלו תויבוק קורזל שעממ םילטב הבישי
הפצנ ,תיפלא איה תורבתסההשכ ;הז הככ .ןתלת םימעפ 5 וא 6 םימעפ 4 לש ףצר םהמ דחא לצא
.חילציש דחא ונל היהי תונויסינ ףלא ךותמש

אוה ,ך"נתה תויתואב עדימו םירסמ ןיפצהש היהי אל הזש ימש םידומ םיגולידה ירקוח ,ףסונב
לכ ינפב םמצע תא םיסכמ םה וז החנה תועצמאב .קלח קר אלא םלועב עדימה לכ תא ןיפצה אל
תא ןיפצה אל םיהולאש ןמיס ?ונאצמ אל .םיהולא לש הנפצה וז ?הז תא ונאצמ .ןולשיכל תורשפא
,ןוחטיבב טעמכ םהמ דחא ואצמי םה םירבד ףלא םישפחמ םה םאש רמול רשפא ינש דצמ .הז
,םיעיתפמה םהיאצממל ועיגהש דע ושפיח םה םירבד המכ עדוי ינניא .דבלב תויטסיטטס תוביסמ
םיהולא םאה איה הלאשה זא .ואצמ אלו ושפיחש םירבד טעמ אל ויה םא ללכ אלפתא אל לבא
עיפוה םהמ דחאו םירבד 1000 וקדב םירקוחה אמש וא ,םירחא 999 אל לבא דחא רבד ןיפצה
רחאו קיר חול לע ץח תוריל ומכ הז ירה ?םיהולא ידי לע ןפצוה אוהש ורמא הז דחא לעו ?הרקמב
.וביבס הרטמ רייצל ךכ

םעפ לכו ,וילע קר יארחאש םימשב ןטק ךאלמ שיש בשוח םדאנב דיגנ ?המוד רבדה המל
לע לכתסהל ול אצויו ארונ קוסע ךאלמהש איה היעבהו ,וטולב הכוז אוה וילע לכתסמ ךאלמהש
אלממ אוה ,ספא ליגמ ,עובש לכ זא .(יתמ קוידב תעדל רשפא יאו) הנש האמב םעפ קר םדאנבה
הכוז אוה (84 ליגב) רצק ןמז ךות ןכאו .וילע לכתסי ךאלמה עגר ותואב קוידבש הווקמו וטול
?ותייכזל םרוגה הזו וילע לכתסה תמאב ךאלמה םאה ?החכוה ולש הירואיתה םאה .וטולב
טושפ רשפאש וא (הרותב וזה תיפיצפסה עדימה תסיפ תא ןיפצה םיהולא םנמא םאה - היגולנאה)
ונישעמ תא תונחובש תוינוימד תויושי ינימ לכל קקדזהל ילבמ ,תיטסיטטס תאז ריבסהל
,תונידעב הרותה יל השחלש יפכ ,ינש דצמ .הינשה תורשפאב רחוב ינא ?ונילע תועיפשמו

[-62 ,2 ,3 ,19 ,25 ,5 ,העוט התא]

ףדה שארל

םויסל הנטק הישוקו

תויורשפא דוע המכ ובשחת ?בולע יאקיטמתמ הזכ אוה םיהולא ,המ ?םיווש םיגוליד קר המל
לוכי אוה ...י'צאנוביפ תרדס ,םיינושאר םירפסמ ,םימתירגול ,תויסדנהו תוינובשח תורדס ;ול שי
תינכותה לש תוטנידרואוק יפל ,טסקטה ךותב םישמוחמו םיעוביר ,םישלושמב םירסמה תא רדסל
םוקמבו 'ב 'א םוקמב בותכל דיגנ) הינש הנפצה טסקטה תא ןיפצהל ,חונ תבית לש וא ןכשמה לש
םיאצויה וא) הבושתב םירזוחה רפסמ יפל וא ,תירטמיג תועמשמ ילעב םיווש אל םיגולידב ,('ג 'ב
םידממ 4 םע בחרמב םיוק ינפ לע וא ,םיידיסח םיריש לש םיוותה יפל וא ,שדוח לכב (הלאשב
המ הברה שיש חוטב ינא .האלה ןכו האלה ןכו ,(ןמצע תויתואה רודיסו) קרפהו רפסה יפל רדגומש
!ה'רבח ,תוחיתפ תצק .הלאכ תוטישב תולגל

םיחתופ ;לאה לש ונוצר יוליגל (ידמל הרישיו) תממהמ הטיש דועב יתרכזנ עגרכ ,תוחיתפ ופורפא
ןיבל הז ןיב רשק שופיח ךותמ ,אציש דומעב בותכש המ םיארוקו לכתסהל ילב ך"נתה רפס תא
תא יתחתפו ינמיה ףדב אצייש המ ארקל יתטלחה .הז תא יתישע זא .ררבל םיצור ותואש אשונה
?םש בותכ םיבשוח םתא המו .א"ל ,ז"ל תישארבב ליחתמש ףד לע יתלפנ .לכתסהל ילב ך"נתה
החכוהה וז .תויואמרב קסוע הזה רמאמה לכ ירהו .םהיבא תא םימרמה בקעי לש וינב לע רפוסמ
.םישפחמ םתאש תוחכוהה גוס הז םא ,קדוצ ינאש

הצוחה לופיי ךלש חומה ,חותפ ידמ רתוי היהי ךלש שארה םא : רמאנש
.המינפ לבז ינימ לכ ופחדי םישנא ,חותפ ידמ רתוי היהי ךלש שארה םא : ףיסומ היה ןופרט יברו

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא