םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיגןור לש םייסרוקיפאה םיגולידה

(Cyberdin : הכירע)

,ןור השעש המ הז .תמאב םיממהמ םיאצממל עיגהל רשפא ,הבוט הנכותו בוט ןוצר תצק םע
ריכזהל םישקבמ "שפוח" תווצ לכו יכונא ,ןור .םיאבה םינפצומה םידוקה תא "שפוח"ל חלשש
לכבש ימ .דבלב תיטסיטטס העפות ,תועמשמ רסח אוה םיגולידה אשונ לכש ,ספת אל דועש ימל
.ןימאיש - ןימאהל הצור תאז

"השמ תרות" : ןושאר גוליד
(הלחתהל ףוסהמ) 122 גוליד ,'י ,ז"ט תישארב


Diloog #1

."תועשר" לוגסבו "םילבה" רוחשב ,"ם"וכע" : לוחכב ,"המרימ" : קוריב ,"השמ תרות" : םודאב
...העיתפמ תוכימסבו םיווש םיגולידב םלוכ


"לשרגיונ" : ינש גוליד
(הלחתהל ףוסהמ ,בוש) 4036 גוליד ,ב"כ ,א"כ תישארב

(עודי הבושתב ריזחמ אוה לשרגיונ יכדרמ)

Diloog #2

םגו "יתשלפ" םוחבו "לכונ" לוחכב ,"ןרקש" : קוריב ,"בר אל" : רוחשב ,"לשרגיונ" : םודאב
...התוא םיאצומ םכתא הארנו ואוב ,ןאכ תרתתסמ "ןינת" הלימה םג ."רהסה תיב"

הרעה

ןהש הלוע תינושאר הקידב ךותמ .הרותב םיגוליד תוקדובש תונכות המכ קושב םויכ תוצצורתמ
(ך"נתה רפס) ןהלש עדימה ירגאמש הארנכ אוה רבדה שורפ .וז םע וז ןלוכ תומיכסמ דימת אל
רפסב םימייק אלש םיגוליד תגצהל םורגל לוכי הז .תורחא וא ולא תוביסמ ,קוידב םיהז םניא
,היינש הנכות תרזעב םיאצומ םתאש האצות לכ שדחמ שפחל יאדכ ןכל .יתימאה ך"נתה
.(הז ףדב השענש המ ,בגא ,הז) ןהיתשב עיפומש המב קר שמתשהלו

םיגולידה ףדל הרזח

ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא