םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


shpinoza

(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה

ןרוא לש הלאשב האיציה רופיס

?השיאה לש ןדעה ןג והמ עדוי ימ

רתוי לאוש" םייתדה ןושלכ וא ,תיממעה ןושלב "ירגוד" ינאש הזמ וליחתה ילש "תורצה" לכ
,(רסומ ירועיש) ס"ומש ונל היה ;(17-18 ליג) םילשוריב הבישיב ליחתה הז ."תולאש ידימ
"תוצימא" יכה תולאשה ."תודהיו תד" לע תולאש לואשל ונתוא ודדוע לוכיבכ "םינברה" ובש
תצק ינא לבא ,"?םיקלוח י"שרו תופסותש הז ךיא" ןונגסב היה לואשל וזעה םירוחבהש
"םיהולא"ה / תדה תוהמב קפקפלו לואשל יתלחתהו ...ידמ רתוי האיצמה לע יתצפק
.ומויקבו

תוחפ תצקה הרקמב וא "םיהולא תונובשח / םינפ רתסה" ןונגסב ויה תובושתהש ןייצל רתוימ
רפסא קר ,הדימה לע רתי םכתא האלא אל ...רוציקב ,"תולאש הלאכ םילאוש אל" ..דמחנ
.."חחרפ" לש ץוריתב ,הבישיהמ "ףעומ" תולאש לש םייעובש ירחא ימצע תא יתאצמש

."תולאש ףדוע" בקע ,הינשל תחא הבישימ יתקרזנ הבש םייתנש לש הריהמ תכרעמ הליחתה זא
.רוקחל הטונו ,םתיווהכ םירבדה תא לבקמ אלש הז ..קינדונה סופיטה יתייה

ידימ רתוי לואשל קיספת" תרמוא ,םיחוכיו לש ישיש םוי הזיאב ילש אמא תא רכוז ינא
םלועב השיאכ ךל יופצש ןדע ןגה המ" ,יתרמא ,"אמא" :הלאש םע התוא יתעתפה ."!!!תולאש
?? "אבה
ושיגי םה" חסונב והשמ םגמג אבא ,הבושת הל התיה אל טושפ ...יתימא קושב התייה איה
(..ייחב) "םיקידצל לכוא
המ תוניצרב הבשח אל םלועמ "התדב הנימאמ" ךכ לכש 45 תב השיאש הדבועה םצע יל הקיפסה
..תוומה רחאל התיא הרקי

םלועל ונתוא איבה םיהולא" לש הזה תוועמה ןויגיהה הז המ :השק הלאש דוע יבילב התלע
ליבשב !!הרות הברה !!!הרות דמלת ..בל ומיש ???המ וליאכ ??? "הרות דומלל ליבשב
..!!!!ןדע ןגב היהתש

.(תמאב ,שגרמ ..חחא ,םירחא םיקידצ םע) ..הרות דוע דומלל ..הא !? "ןדע ןג" הז המ
(-: ..!!םירכשמ ..הלאכ תוחיר םג שיו !הא

,ןדע ןג הז המ שממ עדוי אל דחא ףא"ש יל ריבסה ,םירבדה לש םקמועל תדרל יתיסינשכ
.."קינדונ אי ,ידימ רתוי תולאש לואשל קיספתו

שממ אל אוה דועב תורחא תונומא / תותד שיחכהל לוכי אוה ךיא ,ילש אבא תא יתלאששכ
רזחו הטרקב םלועה ףולא / ירצונ / יניזורג היה ינולפ" ב יל הנע אוה ,ןתוא ריכמ
דוע יתבחס הלאה תוקפקופמה תובושתה םעו ..."עומשל דואמ יתחמש"...ולולוק !!"הבושתב
..תצק

ל"ז ןיבר חצר

.ץראה זכרמב םש יא הבישיב יל (..עוקת אמש וא) עוקש יתייה ינאו , ולסוא ימי הלא ויה
..."ןיברב ורי" קעוצו ,תולהוצ םינפ םע רוחב לכיהל ץרופ םואתפו ,ברע תעש העשה

תוקעצו ,םירדחב היהש החמשה ץרפ .. וידר עומשל םירדחל ונצרו ,תושגרתהמ ונצפק ונלוכ
בר רעצב" עודיה טפשמה םע "רבה ןתיא" לש לוקה םע םהל ובברעתה ..םידדצה לכמ "שששי"
"..םיעידומ ונא רדוק ןוגיבו

זא ,ונ בוט) !!!.....יתימא קוש ףטוח ינא ,רוחאל טבמב הז לע לכתסמ ינאשכ ,םויה
תא חצרש אוההש הפר הפשב ריכזהל גאד הבישיה שאר הבש כ"חא הבולע השרד וזיא התייה
(..חוצרל רוסא ,ללכבו ..ונלשמ אל הלאו ,"הגורס הפיכ" היה ןיבר

.."הזה ןיברל ול עיגמ" למלמו ..החמשמ להצ ילש אבא ,תיבב יל הכיח יתימאה קושה
.."עשרב רבודמ"ש יל ריבסה אוה ,חוצרל הרותהמ רתיה לע ותוא יתלאששכ

םימויא ,םיעונכש ,תואצרה

."ןופצמה לע ול םיקחשמ" וב הלאשב רזוח לכ לש בלשה עיגמ ,בוט

זא ,תואצרה לש ןיינעמ ךילהת ליחתמ ,"יוכיס שי" ןיידעש םירוהלש עגרב :ךכ ךלוה הז
לש שדח עוצקמ ןימ הז ."ינומכ םירוחבב החמתמ"ש ,םילשוריב "בר" הזיאל וחלש םה יתוא
.רבכ רכוז אל ..והשמ וא "םיחאל בל"

לוכי ינאו "החותפ" איה תדהש המכ יל ריבסהו דמחנ דואמ היה אוה ,וילא יתסנכנ ,רוציקב
עסמ ליחתה ,וליעוה אל "בר"ה םע תורהרוהמה תוחישהשכ ..יתד ינאש וליפא ,הברה תושעל
הנהכ דועו "לומתא ךללגב שאר באכ ףטח אבא" ,"ךללגב ןתחתת אל ךתוחא" לש םיעונכש
..הנהכו

היהי" ינא םאש יל ריבסה (דימא םדא) אבא וב ,"םימויא"ה בלשל ונסנכנ ,רזע אל הז םגשכ
."תבש ללחמש עשרל רוזעל רוסא" :ש םושמ ..תיפסכ יב ךומתל לכוי אל אוה זא "עשר

"עגתשה דליה" -ו ,חיטשה םע םייתדה לש ןמורה

.."למרכ יחיטש" אלו !!חיטשה םע ןיינעמ דואמ ןמור שי םייתדל

םיטונ םה "הלאשב הרזח" לש םינושאר םינמיס תוארהל ליחתמ םהלש תב / ןבהשכ ,דואמ טושפ
רהמ יד ימצע תא יתאצמ ךכו ."וארי אל"ש !!!!חיטשה תחתמ רהמ לכה איבחהל דואמ רהמ
."ל"וחב לויטל אצי אוה" לש ןנעב "אבחומ" ..הניפל קחדנ

יתקעצ החפשמה דיל יבא םע ילש תובירמה תחאבו ,יל תורקל ךלוה המ יתנבה ןמז ותואב
.."עגושמ ינאש ונעטי םהש דע ןמז הברה רובעי אלש ורכזת"

לכש וגאד םירוהה זא ..יוכיס ןיאו ,תיפוס הפיכ דירומ ינאש םהל ררבתהש עגרמ ,ןכאו
.."תיפוס ןפרחתה ןרוא" ש ועמשי םיחאה

םויכ בצמה

,הקינורטקלאו םיבשחמב דבועו דמול ינאו אבצ יתמייס ,23 ןב ינא (2001 יאמ) םויכ
תא שיגרהל ליבשב קר....בושו....בושו ..בוש הזה דעצה לע רזוח יתייה ,םייחהמ רשואמ
(-: בוש הז

דומלל ;תשפוטמ תיתד תכרעמ הזיאב ןקחש אלו "ךמצע תויהל ףוס ףוס" לש וזה השגרהה
םירוהה לש םנוצר תא קפסל אלו ..התא ךייח תא תויחל ,יאמצע תויהל ,ךתלכשה תא רפשלו
.."דובכ םהל תתל"ב

ליחתהלו וזה תתוועמה םייחה תרוצ תא שוטנל ,תוטבלתהב יתד / ידרח רוחב לכל ץילממ ינא
,הפ יתישע ללכב המ" רהרהל ליחתמ 80 ליגב ךמצע תא סופתת אלש ,אוה וייח תא תויחל
"..ייח תא תויחל אלו ,ותשאו יתדה םלועה לכ תא תוצרל ךירצ יתייה המלו

לע דואמ חמשו רשואמ (ליבקמב "היווח"ה תא ונרבעש רבח דועו) תישיא ינא ,ןפוא לכב
!!הזה דעצה

ןרוא

:תובוגתל
Oren_100@Hotmail.co.il


shpinoza
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא