םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס! המחלמב ונחנא

"תמא תעד" תתומע לש חטש ליעפ תאמ
ןאכ - תמא תעד תתומע רתא

:שפוח רתא תורעה
,בל לכב הב םיכמות שפוח רתא ישנאמ קלחש תוליעפ ראתמ הזה רמאמה (1)
(רתאב םילעומה םירחא םיאשונו םירחא םירמאמ ומכ) התיא םימיכסמ םלוכ אל לבא

- רמאמב ראותמל תופסונ םיכרדב תלעופ "תמא תעד" תתומע (2)
.ראודב םיסרטנוק תצפה ידי לע ראשה ןיב
"תמא תעד" רתא ךרד היינפ ידי לע הצפהל םיסרטנוק לבקל ןתינ

,םיארוקה ברקב קפס לש ץמש היהי אלש ידכ תיעמשמ דחו הפיקת תרתוכב ןווכתמב יתרחב
:דימתלו תחא םעפ רורב היהישו .המצעב החוטבו תיטלחה ,תבקונ הסיפת ואצמת הזה רמאמב
לע ועיפשי היתואצותש המחלמ - תוברת תמחלמ לש המוציעב םייוצמ ,ינוליחה רוביצה ,ונא
היהי וז המחלמב רורבו יעמשמ דח ןוחצינ חצננ אל םא .תורודל לארשי תנידמ לש הייפוא
דגנלו ,המצעב החוטבהו תגשגשמה ,תינוליחה ,תישפוחה ,תיטרקומדה לארשי לש הפוס הז
,תיתולת ,תנוונמ ,תרגפמ ,היינע ,תיתד הנידמ תוסירהה ןיבמ םוקת ונינב יניעו וניניע
."הכלה תנידמ" תארקנ רחא םשבו םיבר יפבש ,תינלבס יתלבו המילא ,תינעזג

ןקז ילעבו תופיכ םישבוחה ,םידמחנ םישנא לש הנידמ אל וז "הכלה תנידמ" ,םכריכזהל
אוה ורקיעש ,ןטסינגפאבו ןריאב םייקש ןוטלשל המודה ןוטלש לש גוס אלא ,רשואמ ךויחו
תימצע הברקהו תויסיסבה םדאה תויוכז לוטיב ךות ןוטלשהו תדה תבוטל ןחלופו הדיגס
!תטלחומ

,שדוקה ירבדב בותכה תא לעופה לא איצוי ןוטלשה - ץראב םוקת םא - "הכלה תנידמ"ב
ןוטלשה תא םכמצעל וראת .םינבאב הליקס תועצמאב גרוהל תואצוה :לשמל
ץראה-תא יתתנ ךערזל" - "תיקולאה" החטבהה תמשגהל לעופה ,יאבצ-יטסילטנמדנופ-ידרחה
לש םע-חצרב ךישממו ,(ח"י ,ו"ט תישארב) "תרפ-רהנ לדגה רהנה-דע םירצמ רהנמ תאזה
תא החמ" "יקולאה" יוויצה םע דחי 604 הווצמ שומימכ םשוכר תדמשהו ףט ,םישנ ,םידלי
תועסמ ןיבשו ,ישונאו ירסומ לוקיש לכ לע םירבוג ,םירחאו ,הלא לכ רשאכ ,"...קלמע
לש ,ערה הרקמב םהייח תא וא ,בוטה הרקמב םתוריח תא ללוש אוה םינומהה חצרהו גרהה
.תדגונמ הלילח וא תרחא ךרדב ורחבו ובשחש םישנאה

...ד"כ-ג"כ ,'ב ,'ב םיכלמ רפסב ך"נתה תא וחתפ ?ינלוחו ךרפומ עמשנ םימיאה רואית םאה
ה-ו-ה-י ,"ןונחהו םוחרה לאה" םשבש ,ריבסא קודבל לצעתהש וא םיקוספה תא ןיבה אלש ימל
תורסח אל .הוהי לש בוטה ורבח ,עשילא תא בילעהל וזעה םה יכ םידלי וחצרנ ,ומש
םשונו יח ןיידעש ,ירוטסיה-יגולותימה םיקולא לש וישעמ לע תועזעזמו תודירחמ תואמגוד
.םייחו םדא-יאנוש םישנא לש םימוטאהו םירדוקה םהיתוחומב

תנמ-לע תדחואמ הרטמבו םיפתושמ תוחוכב לועפל םיבייח ,ינוליחה רוביצה ,ונחנא ,ןכלו
םיברה ןחלופה ישדקממו תובישיהמ ררחשל לכונ ךכ קר יכ ,ידרחה דסממה תא ררופלו טטומל
.תוירחאהו תרוקיבה ,הריציה ,הלאשה םלוע לא תדה ייובש תא ,הנטנטקה ונצראב ךכ-לכ


!"םיסרטנוק" קלחנ ,דואמ טושפ ?השענ המ

"ינוליחה סרטנוקה" לש אלמה טסקטה תא אורקל ידכ ןאכ וקילקה

Click here for the full text of 'Koontress Hiloni'

איה םהמ תחא .םיכרד רפסמב םיידרח םיזוכירב םיסרטנוק םיקלחמ ,"תמא תעד" ןוגראב ,ונא
:הליגר יתלב תומילאב וניפלכ וצרפתה ,ךכ ונלעפשכ לבא .םויה ירהצב תינדי-תישיא הקולח
םה .םיבילעמ םניאו םיעגופ םניא ונקליחש םיסרטנוקהש תורמל ,ונדדשנו ונעצפנ ,וניכוה
ךמס לע תווצמ ועבקו תוכלה וקספ (תותדה לכ ומכ) תידוהיה תדה ימכח יכ םיחיכומ טושפ
!המילא תוללותשהל םידרחה תא איבהל ידכב וז הנעטב יד .תועטומ תודבוע

תכה ייובשל תויתכלהה וניתונעט תא גיצהל ונתבוח תא שממל לכונ דציכ ונבשח ןכלו
םיסרטנוק תקולח .תובישיב תויליל תוקולחב ונרחב .ןכוסמו םילא ךוכיח אלל תידרחה
םיסרטנוקה תא ןימטהל ונל רשפאמ ,תיממע הפשב "הבישי" וא ,ןחלופ-שדקמ ךותב הלילב
,ןרקסה הבישיה רוחבל תונמדזה תנתינ ךכבו ,ךוכיח לש םומינימבו תויאשחב שדוקה ירפסב
ונניא .ל"זח יבגל תויתרוקיבו תושדח תוסיפתל עדוותהל ,וייחב הנושאר םעפ םיתיעל
רבדב קר ,םדא ףא לע ונמצע תא םיפוכ ונניא ,םדא ףא םיחירכמ ונניא ,םדא ףא םיצלאמ
,ידרחה דסממה הנבש תורצובמה תואלכמב םיאולכה ,תדה ייובשל רשפאל - םינינועמ ונא דחא
לבקלו .3 ןב ותויהמ ידרחה דסממה וחומב תרחש תולאשה תא אלו ,אוה ויתולאש תא לואשל
הלילחש ,דבלב תידרחה תוברתה רומישל תודעוימה תובושת קר אלו ,ולש ויתולאש לע תובושת
תכה תוברת תא חיצנהל יעצמאכ שמשמ ,תוידרחה תולוטאייאה תניחבמ ,םיהולא .ררופתת אל
תא ריכזמ ןוטלש לש הז גוס .םהישרוי םתוגיהנמו םתוגיהנמ ךשמה תא חיטבהל ךכבו ,םהלש
.םילפאה םייניבה ימי

,וירושיכב תויולתו תורושק ןניא טרפה תוחלצה תידרחה תכבש ,ףיסונ תיללכ העידיל
יתחפשמה רשקה יפ-לע טרפה לש ודמעמ עבקנ הב ,תיכויש הרבח איה תידרחה תכה !אוה ךופהנ
- םדא לכ - םדא הבש תיגשיה הרבח איהש תינוליח הרבחמ לידבהל ,ךייתשמ אוה וילא
תרחא תוכיישל וא ותד ,ונימ ,ועזגל סחייתהל ילבמ ,וירושיכ יפ-לע ךרעומו ןחבנ ,דדמנ
.יהשלכ

רואיתב ,םיידרחה ןחלופה ישדקמב םיסרטנוק תנמטה לש הלועפה תטיש תא םכינפב ףושחא תעכ
םכתושרב ."שדוקה ןורא" עצבמ םינכמ ונחנא התואו ,"םירעש האמ"ב ונעציבש תמיוסמ הלועפ
.םייודב תומשב שמתשא

תדה-יזועמ לא ועסנ ותינוכמב גהנה בקעיו ,םייתדל םישפוחמ ,קחצי ,םהרבא ונירבח
האמ" תנוכש לש תורצה היתואטמסל ונרדח רפע יליבש ךרדו תידרחה תכל רתויב םישיגרה
בקעי רשאכ ,וכותל תצרמנ תורעתסהב ונחתפ שישב הפוצמ ןחלופ-שדקמ יוהיז רחאל ."םירעש
תיב רבעל ונדעצו הנישה ירדח תא ונרבע ,טקשב תוגרדמב ונילע .טולימל ןוכיהב ןיתממ
םיפלוקמה תונוראב םירפסב םיסרטנוק תונדפקבו ץרמב ונמטה םהרבאו ינא .ךושחה שרדמה
.תונחלושה לע םיסרטנוק תורשע לש יתפומ רוזיפב ךישמה קחציו ,טעמכ םייפוס ןיאהו

וסנכנש ,תידרחה הכפהמה תורמשממ םיינשב ונלקתנ "םירעש האמ"ב תולודגה תובישיה תחאב
.תטלחומ המהדתב ונב םילכתסמ םתוארל שגרמ היה .ונתווצמ םויק ןמזב שרדמה תיבל עתפל
ונאציו תוידרחה תולוטאייאה לש םירטוזה םילייחה םע רתוימ ךוכיח לכמ ,ןבומכ ,ונענמנ
...ףסונ שדקמ שובכל בקעי לש ותינוכמ רבעל טקשב

הוהי תואבצ ומרז ,תחלצומה וניתוליעפ תא ונמייסש רחאל ,הלילה ותואב דועש ,רבתסמ
ולחהו ,הכפהמה ילייח ונב וניחבה וב ,ןחלופה-שדקמ רבעל תוכומסה תוכושחה תואטמסהמ
םיפתתשמ תבר הרודמ תמקהל ,םילפאה םייניבה-ימי חסונ ,יביטימירפ סקט תארקל תונכהב
תועצמאב רזהו הנושה ,תוידוחייה ,הריקחה ,שפוחה ,תרוקיבה ,הבשחמה יוכיד התרטמש
...הרות ירבד ףורשל רוסאש יתבשח ינאו .םיסרטנוקה תפירש

ןחלופה ישדקמב םיאולכה תא ררחשל וניקבאמב ךישמנ - "תמא תעד" יליעפ - ונחנא
החוטבו תגשגשמ ,תישפוח ,תיטרקומד ,תינוליח הנידמ לארשיב םיקהל תנמ-לע ,םיידרחה
,טפשמה ,ןוטלשה תודסומ לע תוידרחה תולוטאייאה וטלתשי ,תאז השענ אל םא .המצעב
תוכזה - תמאה תא תעדל תוכזה הללשנ םהמ ,םהילייח תובבר תועצמאב ךוניחהו תרושקתה
תויהל תוכזה ,תוירחא תחקל תוכזה ,רקבל תוכזה ,תיאמצע הבישחל תוכזה ,תישיא תוריחל
תוכזהו רחביהלו רוחבל תוכזה ,לואשל תוכזה ,ןיגפהל תוכזה ,טילחהל תוכזה ,הנוש
.לצנתמ ינא יהשלכ הבוח וא תוכז גגושב יתטמשה םאו ,תישיא הריחבל

Daat Emetףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא