םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיסDaat Emet - Click here!

"ינוליחה סרטנוקה"

"ינוליחה סרטנוקה" תא ליכמש (zipped) word ץבוק
וציפהו וסיפדה אנא

"הלאשב ורזחש" רבעשל םידרח םקלח ,םישנא תצובק ידי-לע ובתכנ הלא רבסה יפד
.םיישפוח םיינוליחכ ץראב םויכ םייחו

:'תמא תעד' לש טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ ףסונ רמוח
www.daatemet.org.il
:'שפוח' טנרטניאה רתא תחתו
www.hofesh.org.il/yodea_lishol/yodea_lishol.html

:תואבה םיכרדהמ תחאב 'תמא תעד'-ל רשקתהל ןתינ
61393 ביבא לת 39425 ד"ת  :ליגר ראוד
03-6106688  :רסמלט
daatemet@netvision.net.il  :ינורטקלא ראוד

!תיאמצעו תישפוח ,תיטרקומד לארשי לע קבאמב ורזיע אנא

.הזה ףדה תאירקל תוקד המכ שידקהל ךממ שקבל הבוט הביס ונל שי
שילחהל םיפאושש רורט ינוגראו ביוא תואבצ לומ קבאמב התמקה זאמ תדמוע לארשי תנידמ
לע תמייאמש הנכס דוע שי לבא .הזה קבאמב ברועמ ונתיאמ דחא לכ טעמכ .הדימשהלו התוא
הנכסה דגנ קבאמב ונל רוזעתש םיצור ונחנא .םולכ השוע וניא ונבור הילא רשקבש הנכס - הנידמה
.רחואמ היהיש ינפל ,וזה

?םירבדמ ונחנא הנכס וזיא לע
םניאש םיחרזא ,אבצב םיתרשמ םניאש םיחרזא לדגל ךישמי ץראב ידרחה רוביצהש ךכ לע
תינויצה הנידמב םיאור רשאו םידבוע םניאש םיחרזא ,עוצקמו םייללכ םידומיל םידמול
םינש דועב םורגי ,תידרחה הייסולכואב שיש ברה לודיגה םע דחי ,הלא לכ .ביוא לש גוס היקוחבו
:םירבד רפסמל תובר אל

.הנידמב תילכלכ תוטטומתהל םורגי םידלי תובורמ תוידרח תוחפשמ לש ילכלכה לטנה
  o 
אל דאמ םיבר םישנא - תורשה ךרעמ תסירקל םורגי ל"הצב תורשמ םידרח לש ףרוגה רוטפה
."םירייארפ" תויהל וצרי
  o 
ךכ ידכ דע הנידמב םיישפוחה םייחה תא ליבגהל םהל רשפאי םידרחה לש יטילופה חוכה
.התוא ובזעי ץראה יבשותמ םיברש
  o 
ירסח םידימלת לש תורוד דימעי ,ארמגו הנשמ הרות דומילב רקיעב זכרתמה ,ידרחה ךוניחה
.יתורחתו יגולונכט םלועב דדומתהלו סנרפתהל םילגוסמ םניאש עוצקמ ירסחו הלכשה
  o 

לע רומשל םיפאוש ונא .שיא "דגנ" ונניאו םידרח "םיאנוש" ונניא ןפוא םושב :שיגדהל בושח
.ונלוכ ןעמל יטרקומד-ינרדומה הנויבצו התומד לעו הנידמה

?הובג ךכ לכ תויהל הייסולכואב םידרחה זוחא לוכי הנש 20 ךות ,המ
לדג ידרחה ידוסיה ךוניחב םידימלתה רפסמ .ידרח אוה ידוסי ידימלת השימח לכמ דחא רבכ םויכ
לודיג ךותמ .יתד-יתכלממה ךוניחב םידימלתה רפסמ תא רבעו השולשמ רתוי יפ ןורחאה רושעב
תותשרל (!) םהמ םיזוחא םינומשכ ועיגה 2000 תנשל 1990 תנש ןיב םידימלת ףלא האמכ לש
םויה לש 'א התכ ידלי ועיגי רשאכש תופצל ןתינ הרבעש הנשה ינותנמ .ןהינימל ידרחה ךוניחה
תידרחה היסולכואה ,יחכונה יובירה בצקב .תורישה תייחד ילבקמ רפסמ לפכוי ,אבצ ליגל
!הנש 16 לכ המצע תא הליפכמ

...הובג ךכ לכ ילכלכה לטנהש תויהל לוכי אל לבא
לידגמש "םידלי תוכורב תוחפשמ קוח" תסנכב לבקתה ןמזמ אל .םויה בצמה תא הארנ ואוב
האצוהב קוחה לש ותולע .רתויו םידלי השימח םע תוחפשמל תואבציקה תא תיתועמשמ הדימב
ןוילימ ךרעב םויכ שי לארשי תנידמב .הנשב ח"ש דראילימ יצחב תכרעומ םידלי תואבציקל
!הנשל ח"ש 500 עצוממב (...ונתיאמ) םהמ דחא לכ םלשמ וזה תפסותה ליבשב קרו םיסימ ימלשמ
תורבעההו תובטהה ,תובצקהה .הברהב לודג םוכס תווהמש תומייקה תואבציקל תפסות קר וזו
!הנשל ח"ש דראילימ השולשב תודמאנ ידרחה רוטקסל

...םינמאנ םיחרזא םה םידרחה לכה ךסב לבא
ונלדגש ,ונא רשאכ .ידרח-יתדה הבשחמה םלוע תא םיישפוחו םיינוליח םישנאל ריבסהל השק
םישקתמ שממ םיינוליחה בור - ידרחה הבשחמה םלוע תא םיריבסמ ,ידרחה םלועב ונכנחתהו
אורקלו ךישמהל ןרקסה ארוקה תא םינימזמ ונאו ,ללכו ללכ םיטושפ םניא םירבדה .ונל ןימאהל
.םלוע ותוא לש הקימעמ הרכה סיסב לע םירמאנה ,ךשמהב ונירבד תא

.רתוי לודג םויא םיווהמ םיברעה
,ונא .בורקב ונרוזאב הארנכ רורשי אל יתימא םולשש הניה רוביצה ברקב םויכ השוחתה
לבא .ונביבסמש םויאה לומ ינוחטיבהו ינידמה קבאמל םיפתוש ,םיבר םילארשי ומכ
לש התומדל תיבמ תונכסה תא חוכשל םיבר םיטונ ,הז אשונב תוזכרתהה ללגב אקווד
ןכותה תרימש וניה ינויצה קבאמל םעטה .ונינכש םימייאמ םצעב המויק לע רשא הנידמה
.הלוכ הכרעמב שארמ ונדספה וידעלבש רבד ,הנידמה לש ישפוחהו יטרקומדה ,ינויצה

...זוראל ליחתהל יאדכ זא ,ןוכנ ןאכ בותכש המ לכ םא
תויוליעפב בצמה רופישל תובר םורתל ןתינ ,וננויסינו ונתרכה בטימל .םיימיספ ךכ לכ אל ונחנא
לבא ,רתוי קוחרה דיתעב םירבד ולגלגתי דציכ ךירעהל שארמ השק ,םירבדה עבטמ .תומיאתמ
ונתיאמ םיבר לש תוברועמ ידי לע ,בצמה לש יתועמשמ רופישל םורתל ונתלוכיב שי ונתעדל
.ךשמהב תרבסומה תוליעפב

?תושעל רשפא המ זא ,בוט
תריציו תימינפ תרוקיב לש תוררועתה ידי לע םרגייש יוניש ,תידרחה הרבחב הבוטל יונישל םורגל
תופתושו המדיק ןוויכל ידרחה הנחמב הזוזתל ךוראה חווטב םורגי הזכ יוניש .רתוי הבר תוחיתפ
םלועהו היגולונכטה תומדקתה םע דחיב רשאו ,לעופב וב ונחתפ רבכש עצבימ והז .רתוי הבר ךרד
.החלצה לש םינמיס תוארהל ליחתמ ביבסש

?הז תא םישוע ךיא
.םיסרטנוק ץיפהל 'תמא תעד'-ל םירזוע

???םיסרטנוק ?תמא תעד
לכ ידיב הקידבו תרוקיב ,הבשחמ ילכ תתל ץמאמב םינש רפסמ הזמ קסוע 'תמא תעד' ןוגרא
שי .תיעדמו תינויגה ,תנגוה הקידב ירגתאב הנומאהו תיתכליהה תכרעמה תא דימעהל שקבמה
ירקיע קלח .בצמה רופישל תישממ המורת תמרות ונתוליעפש ןימאהל דאמ תובוט תוביס ונל
.ךכ םשל רחבנש דעי להקל - "םיסרטנוק" - בותכ רמוח תחילשב אטבתמ וז תוליעפמ

םיטושפ םניא םנכות ירוחאמו 'םיסרטנוק' םתוא ירוחאמ םידמועש תורטמהו תוביסה ,עקרה
ןתינ ('םתועמשמו םיסרטנוקה') ךשמהב - םיניינועמל .ול רז ידרחה םלועהש ימ ידיב הנבהל
םג אוצמל ןתינ רמוחה תא .הז אשונב םינדה ,האירקל םיצלמומ ,םיפסונ רבסה יפד אוצמל
.ךמסמה תליחתב םיטרופמה טנרטניאה ירתאב

?םיסרטנוק םיחלוש ךיא
םיסרטנוק לש תומכ םישקבמו ,(הלעמל םימושר תורשקתהל םיטרפ) 'תמא תעד'-ל םירשקתמ
לדוגב םילפוקמ םינולע - םיסרטנוק הבו הליבח ראודב ולבקת ךשמהב .(המכ םינייצמ) חולשמל
רתונש המ לכ .תובותכ לש המישר םגו - ראוד ףינס לכב תונקל רשפאש תכראומ הפטעמ לש
לע תובותכ םושרל ,בורקה ראודה ףינסב תולייובמו תומיאתמ תופטעמ תונקל אוה תושעל
.לכה הז .םעפ לכב תצק - דחיב לכה אל .חולשלו תופטעמה

Daat Emet

םתועמשמו םיסרטנוקה

?םיציפמ ונאש 'םיסרטנוק'-ה תרטמ המ
?םהב םיבותכה םיטסקטה תועמשמ המ

ונכנחתהו ונלדגש ,ונא רשאכ .ידרח-יתדה הבשחמה םלוע תא םיישפוחו םיינוליח םישנאל ריבסהל השק
.ונל ןימאהל םישקתמ שממ םיינוליחה בור - ידרחה הבשחמה םלוע תא םיריבסמ ,ידרחה םלועב

קר אל ("תיסקודותרואה" תודהיה לש םייחה תרוצ תא םייקמו לבקמש ימ לכ ,רמולכ) םייתדהו םידרחה
םע ביבחה שיאה .םתרטמו םייחה תוהמ תנבהו םמלוע תסיפת לכב ונתיאמ םינוש םה ."תרחא םיבשוח"
לכ תא םיסכמה סיבשהו האיפה םע הדיקפה ,הלודגה הגורסה הפיכה םע םיאולימל רבחה ,תעבגמה
הרוצב םלועה תא םיספות ,הנידמה לרוגב ונומכ םיפתושו םוי-םוי תוגאדב ונל םימודה םישנא - היתורעש
תא ןיידע ןיבה אל ,הז רבד ןיבמ ונניאש ימ .ןיטולחל תונוש תורטמל םיפאושו ונתיאמ ןיטולחל הנוש
.םיאצמנ ונא הב תוברתה תמחלמ לש התוהמ

תונומאו תועד ןוילימ שי" :תיטסילארולפ דימת טעמכ איה ,םינוליח ,םיישפוח םישנא לש םתבשחמ
תא ול רוחבל ךירצ דחא לכ ,רמולכ ."היחי ותנומאב שיאו בוט יכה ול השועש המל רבחתמ דחא לכ ,תותדו
.ול המיאתמהו היוצרה םייחה ךרד תאו םלועה תפקשה

תונומא ,תועד ןוילימ שי" :תטלחומ ירמגל איה .ןיטולחל הנוש תיתד-תידרחה םלועה תסיפת ,תאז תמועל
תורחא תותדב םינימאמה לכ .תמאה תד איהש ,תודהיה ,תחא תדמ ץוח םילילא תדובעו לבה ןלוכ .תותדו
קידצש ימ קר ,רמולכ .(קוספה לש ןוכנה טוטיצה הז) "היחי ותנומאב קידצו ,(תומהב טעמכ) םיתוחנ םה
םניא "םייוגה") ידוהי לכ ,רמולכ .וקלוסי ,רחואמב וא םדקומב ,רתיה לכ .היחי אוה תידוהיה ותנומאב
.עשר וא רוב ,שפיט אוה ךכ גהונ וניאש ידוהי .םיהולא ביתכה התואש ךרדב תכלל בייח (םולכב םיבשחנ

:תואבה תונומאה תכרעמ לע ססובמ יתד-ידרחה םדאה לש ומלוע לכ

ומכ גהנתמש ימ .תישיא תוגהנתה לע ביגמו ןיינעתמ רמולכ ,תיטרפ החגשה לעב אוה םיהולא
ונממ לבקי (!) הצור וניא םיהולאש ומכ גהנתמש ימ .בוט רכש ונממ לבקי ,הצור םיהולאש
.םישנוע

  .א
לש תקייודמ תכרעמ ול ביתכהו "הריחבה םעל" ול תויהל ידוהיה םעב דחוימ ןפואב רחב םיהולא
.עבק אוהש יפכ וגהנתי םידוהיה לכש ךכ לע דמוע םיהולא .םיהולאל םייוצרה תוגהנתה יללכ םתוא

  .ב
הרות) הפ לעבש הרותהו בתכבש הרותה :תורוצ יתשב םיהולא ןתנ וללה תוגהנתהה יללכ תא
םירפס .ך"נתה לש םינושארה םירפסה תשמח רמולכ ,הרות ישמוח תשמח םה בתכבש הרות .(פ"עבש
טלחומ ןפואב השודק בתכבש הרותה .יניס רהב השמל םיהולא ידי-לע ישיא ןפואב ובתכוה הלא
.םירישיה םיהולא ירבד התויהב

  .ג
םושמ החתפתה תאז תורפס .הפינע תיתד-תיטפשמ תורפס םינשה םע החתפתה בתכבש הרותל ביבסמ
איה תאז תורפס .הינימאמ לש ימוי-םויה יתדה דוקפיתל שרדנה עדימה לכ תא תקפסמ הניא הרותהש
תידוהיה תדה ימכח לש םהיבתכ תאו ,םישרדמהו ארמגה ,הנשמה תורפס תא תללוכ איה .פ"עבש הרותה
.תורודה ךשמב

איה םג הנתינ" פ"עבש הרותהש אוה םייתדהו םידרחה לש םייזכרמהו םיבושחה הנומאה ירקיעמ דחא
.בתכבש הרותה ףקותכ קוידב ,יהולא אוה פ"עבש הרותה לש הפקות :רמולכ ,"יניס רהב השמל

האמה ןיב) הנש םייפלאכ ינפל ולעפו ויח םה .םיארומאהו םיאנתה םה פ"עבש הרותה לש םימכחה ילודג
םיארקנ דומלתהו הנשמה יחסנמ ,הלא םימכח .(ךרעב ,הריפסל תישימחה האמהו הריפסה ינפל הנושארה
תדב םהילא סחיה !שממ םהיפמ רבדמ םיהולא רשא ,םישודקל םיבשחנו ('הכרבל םנורכז ונימכח') 'ל"זח'
.('םדא ינבכ ונחנאו םיכאלמכ םה' רמאנ םהילע) םיהולאה יכאלמ לא ומכ טעמכ אוה תידוהיה

הכלהה יטרפ תאו תווצמה תא ועבקו "תיהולאה םתמכח" תרזעב בתכבש הרותה תא וביחרה ל"זח ,רומאכ
הבר תוסחייתה שי פ"עבש הרותב .םויה דע םייתדהו םידרחה םיגהנתמו םייח הלא תווצמ יפ לע .תידוהיה
רוזחמה יניינע ,ללפתהל רתומ הפיאו יתמ ,לוכאל רוסא המו רתומ המ) םוי םוי ייח לש תויעבל דאמ
אלא ,הנומאב תוקסוע ןניאו טעמכ תוכלההו תווצמה .היגולואית דאמ טעמו ('וכו השאה לש ישדוחה
לכ .הכלהה ידי-לע ותוגהנתה תבתכומ יתדה ידוהיה לש םייחה ימוחת לכב .תפטושה תוגהנתהב רקיעב
תא רושקל םיבייחש ,הכלהה תעבוק לשמל) הכלהה תווצמ ידי-לע תטלשנ םייתדהו םידרחה ייחמ הקד
.ל"זח ,רומאכ ,ועבקו ונגריא תוכלההו םינידה ,תווצמה תא .(...ןימי לענ ינפל לאמש לענ לש םיכורשה

.פ"עבש הרותל בתכבש הרותה ןיבש תשרפמהו תרשקמה הילוחה םה ל"זח

םניאש םיבר םירבד ורמא ל"זחש תטלחומ תואדווב םויה םיעדוי ונחנא :ישפוחה םלועה לא הרזח ,וישכעו
.תיתדבוע םינוכנ

-לע רתיה ןיב ,בתכבש הרותב םיקוספב תובותכה תוארוהה תא ריבסהל התיה ל"זח לש "הדובעה תטיש"
תרוצ ועבק רמולכ ,"הכלה וקספ" ךכ .התוא וריכהש יפכ ,תואיצמה לומ לא ןתוא וריבסהו ונחבש ידי
הלא) ל"זח ,םיבר םירקמבש םיאור ,םויה םהיתועיבק תא םיארוק רשאכ ,הנהו .תורודל תבייחמ תוגהנתה
וזכ הרוצב ועבקנש תוכלהה .תונוכנ אל תודבוע לע םהיתוקיספ תא וססיב ('םנורגמ רבדמ םיהולאש'
.תטלחומ תוקידאב ןתוא םייקלו רומשל םיכישממ םייתדהו םידרחהו ,הזה םויה םצע דע תופיקת

תורצונ אלא ,תינימ הייברב תוברתמ ןניא םיניכש "הדבועה" לע תבשה ינידמ דחא ססובמ ,לשמל ,ךכ
לער זיתמ לותחהש "הדבועה" ךמס לע רתיה ןיב ועבקנ (הליכאב רוסא רשב) הפירט יניד ...םדא תעיזמ
רתוי ררבתה ,םירדוסמה הבישחהו עדמה וחתפתהו וכלהש לככ .תופסונ תובר תואמגוד שיו ...וינרופיצמ
.וללה תואיגשה ףקיה רתויו

םירבדמ עדומב אלשו עדומב םימלעתמ ,םייתכלה םיטסקט םידמולה םיקסופו םינבר ,הבישי ידימלת
אל ירה ,תיתדבוע םינוכנ םניאש םירבד םירמוא םידרחה ימכח םא :הרורב הביסה .דומילה ןמזב הלא
וניא םיהולא םאו ,(תונוכנה תודבועה תא דימת עדוי םיהולאש איה החנהה) םנורגמ רבדמ םיהולאש ןכתיי
זא ,יהולא ףקות םהלש תוכלהל ןיא םאו .םהלש תויתכלהה תועיבקל יהולא ףקות םג ןיא זא םנורגמ רבדמ
הנקסמה ,הרופה ישונאה םנוימדמ תוכלהו תווצמ ואיצמה םימכחה םא ,ךכיפל .ןהל תייצל הביס םוש ןיא
תאזכ תורשפא לע הבשחמה קר יכ ןבומ !תובישח םוש ןייולימלו וללה תווצמל ןיא יכ איה תבייחתמה
.ויתונומא םלוע לכ תא תרערעמ איה .בר םעזו השק דחפ יתדהו ידרחה ידוהיל תמרוג

רשאכ .םהשלכ תונויער וא ןויער גיצמה תרבוח וא ןוילג וניה ,ידרחה םלועב הרוגשה הלימ - 'סרטנוק'
וצרפתה ,םיידרח םיזוכירב םתוא ונקליחו ,הלאה תונויערה תא םימיגדמו םיגיצמה םיסרטנוק ונרביח
ונניא ,"םיסרטנוקה" לכב ,ונקליחש רמוחה .ועצפנו וכוה ונלש םיבדנתמה .הליגר יתלב תומילאב וניפלכ
תודבוע ךמס לע תווצמ ועבקו תוכלה וקספ תידוהיה תדה ימכח יכ חיכומ טושפ אוה .בילעמ ונניאו עגופ
!המילא תוללותשהל םידרחה תא איבהל ידכ תאז הנעטב היה יד .תועטומ

.ראודב ל"נה םיסרטנוקה לש הדבכנ תומכ (ונדעב ועייסש םיבדנתמ תרזעבו ונמצעב) ונחלש ,ךשמהב
היארוקמ תשרוד איהו םיסרטנוקה דגנ תורומח תורהזאב תידרחה תונותיעה האלמ ךכל הבוגתכ
לע תודיעמ ('וכו 'עידומה' ,'ןמאנ דתי') םיידרחה םינותיעב תובתכ !םתלבק םע דימ םתוא (!) דימשהל
.םידרחה ברקב וניתועיד תוררועמש הברה הגאדה

?רתויב בושח השעמ איה םיסרטנוקה תצפהש םיבשוח ונא עודמ

.ונלש הנחמה ךותב םידרחה םישועש תוליעפל ,תמלוהו הנוגה ,תידגנ הבוגת אובל תבייחש םושמ ,תישאר
לכ היפ לעש הריווא רוציל םידרחל חינהו ינויערה קבאמה הדש תא ינוליחה רוביצה חינזה ידמ בר ןמז
םדאה חכ תויומכ .םימוצע םיפקיהב םויכ איה "הבושתב הרזחה"ה תוליעפ .םסיכב תויוצמ תובושתה
ונא השעמל .םידקת אלל ןה ,וז תירנויסימ תוליעפל םינפומה (םיסימה םלשמ יפסכמ םבורש) םיביצקתהו
המוקמב ,וניניע לומ לא םידיגו רוע תמרוקו תכלוהה ,הכלה תנידמ לש התמקה תעינמל קבאמב םיאצמנ
.תילארשיה היטרקומדה לש

הביס םוש ןיא .ונלש תישפוח-תיטרקומדה היגולואידיאה תפיקת תחנומ "הבושתב הרזחהה" לש הדוסיב
:רוכזל אנ .ונתוא תנכסמה ,םהלש תיטסילטנמדנופ-תיתכלהה היגולואידיאה תא ףוקתנ אלש םלועב
תוכז ונל שי ,ןורקע ותוא יפ לע .ונל ףיטהל תוכז םירחאל שיש קר אל ושוריפ טסילארולפו ישפוח תויהל
!םהב םינימאמ ונאש םירבדה תא םירחאל ףיטהל האלמ

לש המוקמב הכלה תנידמ לש התמקה תעינמל קבאמהמ קלח וניתועיד תצפהב םיאור ונא ,תינש
.תילארשיה היטרקומדה

ונחנא .םידרחכ בושחל ונכנוחו םידרחכ ונלדג .םידרח ונייה ,"םיסרטנוק"ה יבתוכ ,ונחנא !ורכיז אנא
.רתויב םייסיסבה תידרחה הנומאה תודוסימ דחא איה ,לארשי ץראב הכלה תנידמ לש התמקהש םיעדוי
.עשר וא ("הבשנש קונית") רוב ,שפיט אוה הרותה תורמל רס וניאש ידוהי ,תיתד-תידרחה םלועה תסיפתב
תא םייקל ,הייפכב ,חירכהל שי םיעשרה תאו ,הבושתב ריזחהל תיתכלה הבוח שי םירובהו םישפיטה תא
דיחיה ןונגנמה .טרפה תויורח בור תא לטבל ,לכ םדוק ,םידרחה םיכירצ ,הלא םידעי םישגהל ידכ .הכלהה
הכלהה תנידמ וניה טרפה תויורח לש "הערפהה" אלל םהידעי תמשגה תא םייתדלו םידרחל חיטבהל לוכיה
.םיינברה ןידה יתבו הרטשמה ,קוחה י"ע ףכאית תווצמה תרימש הבש הנידמ -

הלאכ תויוכזל ןיאש םושמ ,טרפל תויוכזו תויורח ויהי אל ,הנידמה תקוחל תידוהיה הכלהה ךופהת רשאכ
םיינוליח ,םישנ ,םייוג הבש תכרעמב ךחוגמ עמשנ קוחה ינפב ןויוושה ןויער ,לשמל .הכלהב םויק לכ
םישירומ ונא .והשלכ דמעמ ירסח וא םיתוחנכ שארמ םירדגומ םיכנ לש םימיוסמ םיגוסו ("םיסרוקיפא")
דובכב דדומתהל תלגוסמה ,הרואנו תיטרקומד הנידמכ לארשי תנידמ לש המויקל הנכס ונידכנלו ונינבל
םיבשוי ונא דועב .שדחה ףלאה חתפב ונירעש לא תקפדתמה תיגולונכטה תוחתפתהבו תימלועה הלכלכב
תלשחנ הכלה תנידמב שפוח ילוטנ םייחב ריחמה תא ןאכ וראשייש ונידכנו ונינב הלילח ומלשי ,םיננאש
.הירוטסיהה רפסב םיילוש תרעהל ךופהת תונויצהו ,ץוחמו תיבמ םינוכיסל הנותנו

דגנתמה לכ לע הבוח הלח יזא ,תיתד-תידרחה היגולואידיאה ןמ קלח איה הכלהה תנידמ לש התמקה םא
תנטקה אוה הכלהה לש התוכמס רוערע .ינויערה הסיסב לעו תאז היגולואידיא לע רערעל הכלהה תנידמל
."םיסרטנוקה" תועצמאב גישהל םישקבמ ונא תאז תא .הכלה תנידמל יוכיסה

.ונתלוכי לככ םתוא םסרפלו בותכל ךישמנ ונחנא

שפוחה תונורקעש ימ לכ ,ישפוחה רוביצה לע תידרחה היגולואידיאה לש תוטלתשהה ןמ ושפנ העקנש ימ לכ
,ותלוכי יפכ ונל עייסל בייח ,ויניעב בעותמ הכלה תנידמ לש ןויערהש ימ לכו ובילל םיבורק היטרקומדהו
.םתקפהל ףסכ תמורתב וא םיסרטנוקה םתוא תצפהל טעומ ןמז תשדקהב
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא