םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

.םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

האבש ,האבה הרוטקירקה ראשה ןיב העיפומ ,"תושפנה ידייצ" ,רלמ ןדו היפוצ לש םרפסב
:הלועפב תושפנה ידייצ תא ראתל


Selling religion and hunting souls

.(ןאכ אורקל ןתינ רפסה לע)

,("הבושתב םיריזחמ" תועטב םיארקנה) תושפנה ידייצ לש םתדובע יכרד תא ריכמ אלש ימל
תושפנה ידייצ לצאש ,ןבומכ ,איה תמאה .הצמשהו המזגה םיארנ ,רפסה םש ומכ ,הרוטקירקה
דיגי אוה .םימס רחוס לצא ומכ קוידב ,תורשכ םיכרדה לכו םיעצמאה לכ תא תשדקמ הרטמה
ילעב תושפנ ידייצ שיש ,הארנכ ,אלפ אל) .רוכמל רקיעה ,עומשל וצרתש המ קוידב םכל
קתנל ,תויוטשב חומה תא ךל ףוטשל ,ןבומכ ,ושורפ רוכמל .(םימסב שומישב טעומ אל ןויסנ
.הנשמ אל שממ הז ,ךתחפשממ ךתוא

לש הבתכמ טוטיצ) תחא המגוד ,הנה זא .המזגה וזש בושחל בוש לולע אשונל בורק וניאש ימ
:(14.4.99 ,"הדבוע" תינכותה לע ,"ץראה"מ רפפוק התור

רקיעב ,ותחפשמ ."תוקזחתה" הנוכמה ,הבושתב הרזח ךילהתב לחהש רחאל דבאתה ינבח רהוז"
חילצה אל םמעש ,ריעצה ושארב תונויער תעיטנב קחצי ןונמא ברה תא ומישאה ,דודהו םאה
.קומע יכרעו יתד לובלבבו ןואכידב יורש רענהש םאה הניבה תודבאתהה ינפל דוע .דדומתהל
רגתסמ ,החפשמהמ ,הרבחהמ קתנתה ,רדחב עוקת דליה" .ךכ לע ול הרפיסו קחצי לא התנפ איה
היה אוה םא ,ידיגת" :לוטיבב הל בישה אוהו ,ול הרמא ,"(קחצי לש) תוטלק קר עמושו
".ויבא םעו דליה םע שגפיהל בריס ךכ רחא "?רדסב היה הז ,הימיכ דמולו םיקסיד עמוש

הנה .תושפנ דוצל תושפנה ידייצ תא םידמלמ םג הככ ,רוכמל םימס ירחוס םידמלמש ומכ
בל ומיש ."םיכרע" ומצעל ארוקש ןוגרא ידי לע ,הבושתב םיריזחמל סרוקב קלוחמש ןולע
תויהל הלולע ןהילע הבושתהש תולאש לאשת לא" ,"הלאשל קר אלו לאושל הנע" :םינינפל
תא בהוא םיהולאש המכ וה ?ותחפשממ ריעצ עורקל ליבשב םישוע אל המ .דועו דועו ,"אל"
!הז


Selling religion and hunting souls
Religion Merchants

:אבה בתכמה תא יסוי ונל חלש ,רתאב הזה ףדה םוסריפ תובקיעב

!החומ ינא בוש
? הבושתב םיריזחמל םימסה ירחוס תא תוושהל
.אחינ ,הסיבכ תקבא ומכ הבושתב הרזח םירכומש םירמוא םתייה םא
!!! לבא
.ךל ללועמ אוה המ עדוי םימסה רחוס
.ריחמה לזאזעלו ומצעל ךל שיש המ לכ תא ךממ ףלקל ונוצרב
.ישיא חוור םשל אל תאז השועו רכומ אוהש רמוחב ללכ ךרדב ןימאמ הבושתב ריזחמ
,םתמזגה
.יסוי

:יסויל ונחלשש הבושתה וז

,םולש רקיה יסויל

תייה םאש .הבושתב הרזח לע אלו םימס לע אל ישעמ ןפואב רבד עדוי ךניאש תדמלמ ךתביתכ
,םימייוסמ םיטביהב ,הבושתב הרזחה תנכוסמ המכו ,םיינשה םימוד המכ ןיבמ תייה ,עדוי
תועגפנ תוחפשמל עויס ןתונש רודמ םייק ,שפוח-.ה.ל.ע ,ונלש םאה תתומעב .םימס רשאמ רתוי
ךל רפסל םילוכי םהו ,(עובש לכ "ריעה רבכע"ב םסרפתמש הקוצמ וק םג שי) הבושתב הרזחה
.ךתעד לע ללכ הלעמ אל התאש המ

בשוח התא !עדוי אוה ךיא דועו ?ונברוקל ללועמ אוה המ עדוי אל תדה רחוסש בשוח התא
לש שדחה ףדה תא ארק !לודגב העוט התא ?תימינפ תוניגהבו תיביטקניטסניא לעופ אוהש
לעופש ,ונכותב ומקש רתויב םייזבנה םידסמימה דחא לש ןוחרקה הצק תא וב הארתו ,םויה
ריזחמה לע בתוכ התאשכ תועטב יח התא !ותוא םינמממ םג ונחנאו ,ונלש סרהל ןונכתב
,"ישיא חוור" םשל לכ םדוק !ךיא דועו ."ישיא חוור םשל אל" תאז השוע אוהש הבושתב
והזש ךכ ,"תווצמ" תוכזב קר םדע ןגל "עיגי" אוה ירהו ,"הווצמ" יהוז ףסכהמ ץוחש םושמ
םירמוחמ יונבש ימכ יל הארנ התא ,רוחב ,ררועתת .ןורחאה אלו .ולש ןושארה ישיאה רכשה
!םהלש ףרוחה תמדרתמ םתוא ררועת .םיבוט

,תודידיב ,ךלש
,יצרא הריש
"שפוח" רתא תווצ

Religion Merchants
(ןורילו ןצינל הדות)ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא