Subject Koach Hiloni Home

:הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
ןירוח-ןב לש ונמוי

ןאכ - רמאמה לש (zipped) word ץבוק דירוהל

שפוח תכרעמ תאמ המדקה

שפוחה לאו הנובתה לא םיאבה - םיחכפתמה שיו ,("הבושתב םירזוח") םידרחתמה שי
- פולפ-פילפ םיימעפ םיעצבמ םייח ךלהמבש ,הלא םה םיטעמ לבא ,("הלאשל םיאצוי")
תא םיריממ בוש םינש רפסמ רובעכ ,ידרחה םלועל שפוח לש םלוע םיבזוע תחא םעפ
םידדוב וללה םיטעמה ןיבמ .שפוחה תבוטל רוגסהו ידרחה םלועב םהייח תאו םמלוע
םישקה םירבשמב םהילע רבע רשא תא בטיה אטבל ,תוריהבב חסנתהל םילגוסמ דבלב
ויה המ ,ושע רשא תא ושע עודמ - םירחאלו םמצעל - ריבסהלו ,וללה םירבעמה ינש לש
,םייח-תוחרואו העד תרמה לש תרסוימהו השקה ךרדב וטבחתהו וטבלתה םהב םיטבלה
דעצל םתוא ואיבהש ,םימרוגה וא ,םרוגה - "למגה בג תא רבשש שקה" היה קוידב המו
.ךיפה-יתלב טעמכה ,יטירקה

רתאל בותכל זעהש דע טעמ אל טבלתה המלש .ןירוח-ןב המלש אוה וללה םיטעמה דחא
,םיבר הלאשב םיאצוי המלש ןייפאמ ךכב .ובל תונופצ תא יבמופב ףושחלו שפוח
,יוצמה ילארשיה דרחתמה .םתנומאב םיצחתשמ םניאו םהיתושוחת תא םימינפמש
-תחמש לש תולוחמב אצוי אוה רבכו ,תישארב רפסב 'ב לש הצוק דמל םרטב דוע ,םתמועל
ןיבמ תולגל חילצהש "רוא"ה תאו "תמא"ה תא לכ ינפב ףשוח חצנמ לש תועורתבו ,רשוא
ונתורובב ,ונלכשה אל - ךשוחב ורתונש ולא - ונחנאש "רוא" ותוא ,םייחה-תלפא
.ותסריגל .ןיבהל ,ונתולכסבו

םושמ תאזו ,לכ-ינפב ףושחל אלא ,ובלב ןיפצהל ול רוסא הזה דוסה תאש ,ןיבה המלש
ערש - םירחואמה וייובש וא םלוע ותוא ידילי - ידרחה םלועב והומכ םיבר דוע םימייקש
הלכשהה לא ,חותפה םלועה לא עיגהלו בוזעל גרוע םבלו ,ידרח םלוע ותואב ,םש םהל רמו
שגומה ,ךוראה ונמוי תא המלש בתכ וז הנבה ךותמ .שפוחה לא ,תלבגומ יתלבהו הבחרה
תושיחנהו זועה לע ותוא ךרבמ ,המלש ינפב ועבוכ תא ריסמ שפוח רתא תווצ .ןאכ םכינפב
הרזעה לע שפוחה לא אובל "רותב םידמועה" םיברה םשב ול הדומו ,ומצע השעמב הליגש
השדחה ךכרדב חלצה !המלש ,ךל הדות .ישיאה ורופיס תא ורפסב םהל שיגמ אוהש
!םיישפוחה ךייחבו


(שפוחל רזוחה) ןירוח-ןב לש ונמוי
ןירוח-ןב המלש תאמ


:ילש תיטרפה םירצמ תאיצי ,יתניחבמ ,התיה וז"
"דחאכ ישממו לאשומ ןבומב תוריחל תודבעמ האיצי


2000 רבמטפס

-יתחפשמ בצמ לשב םילשוריב תידיסח רצחב הבישיל יתעגה רפסמ םינש ינפל
,הז בצממ טלפמ םוקמו אצומ-חתפ ימצעל אוצמל יתיוויקש םושמו ,ירבשמ ישיא
ילע הפכ אל שיא - ןוצרמ םשל יתעגה .םילבסנ-יתלבל תיבב ייח תא ךפהש
,רוחשמ רוחש ,רהמנו רמ םוי ותואל יוא ךא .םשל יתוא ררג אל שיאו ,המואמ
.םשל עיגהל תלבלובמה יתוזחפב יתרחבש

.חיטבמ ,םח ,ריאמ ,חמשמ ,ביהלמ ,שדח היה לכה ,תונושארה םינשב ,הליחתב
,םלועמו םעמ תמרומ ,תרחבנ תיליע ונמצע וניאר - וידיסח לכו ר"ומדאה - ונלוכ
,םהינפל םייולג םוקיה ירתס לכש ימ לש הנוילע תונעדיב םהילע הפיקשמה
.ךשוחב םיכלוהה םלוע-יאב ראש לכ תמועל

,קהבומ ינויצ-יתרוסמ-ינוליח תיבמ יתאב ףוס-ףוס - ?יאמ אלא .םינשה ופלח ךכ
תוהזה ןמ קלחכ (!תווצמ הזל ארוק ינניא) תרוסמ ינוניג המכ לע דיפקהש תיב
עוקש יתייהש יפ-לע-ףאש דוע המו .תיאנק-תיתד הפקשה ךותמ אל ךא ,תידוהיה
ייחמ ימצע תא קתנל אלש תאז םע יתדפקה ,ידרחה םלועה ךותב קומע-קומע
ןוגכ) םיינוליחה ייח יביכרממו ירוגמ םוקממ ,יתחפשמ תרגסממ ,םימדוקה
.יתוא הליצהש איה וז הדפקה .(םירפס

תדה ינחלופ יכ יתחכונ רתויו רתוי .יכותב תוחכפתה לישבהל הלחה טא-טא
תמשנו ,שודקו רוהט ,יהולא הרוקמ ידוהיה תמשנש הפקשהה ןוגכ - היתופקשהו
.יניעב םיכלוהו םיסאמנ - אמט רוקממ - "תואמטה תופילק 'גמ" ידוהי-אלה
םמצע םיאור ךכ) "התורואנ" לכ תורמלש ,הרבחב יורש ינא יכ יתחכונ רתויו רתוי
,תיסקודותרוא-הרטלוא ,תינויצ-יטנא הרבח םצעב איה (וידיסח רבחו ר"ומדאה
,תיתלעות-תינכט-תיטקט אלא הניא וישודיחלו םלועל התוחיתפש ,תיאנק-תיתד
היגולואדיאה תוהמ םצעב ,השעמל ךא ,תויגולואדיא-תויתדה היתורטמ ךרוצל
תורמלו םילדבהה לכ םע ...אתרק-ירוטנמ המואמב הנוש איה ןיא - התוא החנמה
.תוצובקה יתש ןיב םילדבהה לכ


* * *


תא תוטלחומ תותימאכ לבקל ילעש ,בצמה רתויו רתוי יל עירפה הלא לכ לע ףסונ
םיססובמה) תודיסחה תרות תא םיאלממה םיטשפומה םייטסימה םיגשומה לכ
,םקדבל ךרד םוש יל ןיאש ,(רקיעב י"ראה לש המודקה הלבקה תרות לע םלוכ
לכבו םייקמ ידוהיש הווצמ לכבש םידמול תודיסחב :לשמל .םתמאלו םאדוול
,םינוילע תורוא הזה םלועל (דירומ=) "ךישממ" אוה ךרבמ ידוהיש הכרב
?וז "תמא" קודבל לוכי והשימ .ותוירמוחמ ותוא םיככזמו םלועה תא םישדקמה
לע ,תוריפס לע ,(הריצי ,האירב ,תוליצא) םינוילע תומלוע השולש לע ךתא םירבדמ
"ןיפנא ריעז"ו "קיתע" לע ,(!ירוטסיה-הרפה הז אל) "ןומדק םדא" לע ,םיפוצרפ
,(תוינחורב הבקנ=) "אבקונ"ו (תוינחורב רכז=) "ארכוד"ו "אשידק אקיתע"ו
םידוחיי"ו ,(ותניכשו אוה-ךורב-שודקה=) "היתניכשו אוה-ךירב-אשדוק"ו
ינא !ןיינעמ) קידצה תוכרבב הלעמלמ דרויש "עפש"ו "םילענ תורוא"ו "םינוילע
תורשע דועו ,"ןישידק ןיצוצינ"ו ,(...הז עפשמ ץוצמקב ףא יתיכז אל םלועמ
המלש הנומאב םלבקל ךילעש ,ןיטולחל םיטשפומ ,םייטסימ םירואיתו םיגשומ
,רבכמ אל תירוביצה העדותל לגלוגש ,תומשנה לוגלג] .תטלחומ תמא ויה וליאכ
[.הז ןיינעל אוה םג ךייש

-יפוסוליפ םלוע אלא הז ןיא ילוא לבא ,תטלחומ תמא וז ילוא :תעה לכ יתיהת ינאו
ןיאש םושמ קר תאזה הרוחסה תא ונל "רוכמל" םילוכי תדה ימכחו ,ילאוטריו
לארשי" ונתויהב ,קופקפ ילב םלבקל םיווצמ ונאו ,םירבדה תא קודבל ונתלוכיב
?"םינימאמ ינב םינימאמ

קפס ילב לכה םילבקמה ,םימימת םינימאמ תויהל ונילע ,םצעב ,עודמ :יתיהתו
תא ללחמו אמטמ ,חספב ץמח ץמש לכואש ידוהיש ,לשמל ,ונל ורמא !?קפס-קפסו
ןיא ירהש - תטלחומ תוטש וז ילואו ,הרומג תמא וז ילוא .השודקה תיהולאה ושפנ
,הנשה תומי לכ ץמח לוכאל יאשר ידוהיש (ילש-יתעד) תעדה לע לבקתמ הז
רידחי ,(חספה ימי) םייוסמ ןמז דע םייוסמ ןמזמ אקווד ץמח לכאי םא - םואתפו
יתיהת ,ללכבו .ןיטולחל ידרוסבא עמשנ רבדה יל .השודקה ותמשנ לא האמוט-חור
קסוע - הנוילעה תימסוקה היצנגילטניאה יבא ,םלענה ףוס-ןיאה - לאה םנמואה -
םירחא םדא-ינבל תאז םיגיצמו וגיצהש םה םדא-ינב ילואו !?הלאכ םילבהב
!?"תמא"כו לאה תווצמכ

תמא וז ילוא :תעה לכ יתיהת ינאו
-יפוסוליפ םלוע אלא הז ןיא ילוא לבא ,תטלחומ
תא ונל "רוכמל" םילוכי תדה ימכחו ,ילאוטריו
קודבל ונתלוכיב ןיאש םושמ קר תאזה הרוחסה
,קופקפ ילב םלבקל םיווצמ ונאו ,םירבדה תא
?"םינימאמ ינב םינימאמ לארשי" ונתויהב


םיגהנמ אלא ןניא "לא"ה לש "תווצמ"הש ,הבישחו דומיל ךותמ ,יל רורב םויכ]
םרוכזיא לשב םעה תעדותב ועבקתהו ושדקתהש ,םירחאו םיינחלופ ,םיירוטסיה
לוכי ינניאש המ לכ :ללכ ימצעל יתעבק זאמו .הרותה - שדוקמה יארקמה ןונקב
תותימאל ילש ןחובה-ןבא :לשמל .יבגל תמא ונניא - טלחומ יאדו ןפואב - תמאל
,רוכזכ ,יברה .חישמה ךלמכ 'ץיבבולמ יברה תולגתה איה חישמה תאיבב הנומאה
תוומה יכ וידיסח ירבדל רומג דוגינב - 1994 -ב - םינש שש ינפל ,םדאה לככ תמ
,השדח הזת בצעל תואיצמה םתוא הצליא זא ;חצנ-ייח היחי אוהו וב טולשי אל
ךלמכ םלועו םע יניעל הלגתי אוה זאו ,תיטרפ םיתמ-תייחת ול היהת היפלו
[...םיניתממ ונא םייתניב .המלשו תיתימא הלואג ונתוא לאגיו חישמה

םותרל ידכ תטקונ תדהש םיגשומה לכ :הכורא תוננובתה רחאל ,יתדמל דועו
רקשל הצורה" תניחבבו "אובל דיתעל" תניחבב םה התורמל םדא-ינב ףיפכהלו
אלא) הזה םלועב םאדוול לוכי ךניא םלועלש םיגשומ םלוככ םבור - "ותודע קיחרי
תייחת ,חישמה תאיב ;ןדע-ןגו םוניהיג ,אבה םלועה :לשמל .(...ומשגתי ןכ םא
םיטקונש ןמזה ייוטיב םגו .המלשהו תיתימאה הלואגה ;םימיה תירחא ,םיתמה
תניחבמ המואמל םתוא םיבייחמ אל ,םימומע ,םילפרועמ םה הירבודו תדה יבצעמ
לכב םימימת ינוילימ תדה דס לא סינכהל םהל םירשפאמ ךא ,תושממתהה
תא םיבייחמ םניא םלוכ - םירחאו ,"םיאב םימי הנה" ,"אובל דיתעל" :תורודה
ןימאהל ךירצ התאו - רדגומו קייודמ ,יתילכת ,שרופמ ,בוקנ ןמז םושל םהירמוא
,עודמ .ולא תוימתסו תוינללוכ "ריווא-תולימ" ךמס-לע המימתו המלש הנומא
!?םצעב

הרותב הנהו .ה"בקה לש וניע-תבבכו ודיחי-ונבכ ידוהיה תא הגיצמ הרותה :דועו
ינב לכ תא דימשהל םימעפ המכ ןווכתה ביטימהו בוטה לאהש רפוסמ המצע
באש ןכתייה :יתיהתו .הרזגה עור תא ריסה וינונחתב השמ קרו ,רבדמב לארשי
תדימ וז םאה ?והשלכ ןווע לשב דחא די-יחמב ויבוהא-וינב לכ תא דימשי בהוא
-םינש תא חצור היה םדו-רשב בא וליא םירמוא ונייה המ ?ןטשה תדימ וא - לאה
תא ,ןבומכ ,ףיסוהל שי תאז לע !?ולוקב ועמש אלש םושמ ,דחא םויב וינב רשע
ןכתייה :ישפנ תא יתלאשו .ךרבתי לאה תרזג איה םידרחה ירבדלש ,האושה
יצאנה ררוצב שמתשי - "וישעמ לכ לע וימחר"ש ,םימחרה בא ,ידוהיה לאהש
ךרד תא ושטנו וללובתהש ןעטת םא םג) !?ולש-וינב תדמשה ךרוצל וחילשבכ
תדימ וז - יניעב !?(5 'י והיעשי יפ-לע) "יפא-טבש רלטיה"ש ןכתייה .(!הרותה
הנשנו רזוחה ,עיווזמה יוויצה תא םג ךיישל יואר ןאכל .עשרהו עורה למס ,ןטשה
!םחר ילב - רקבו ןאצ ,ףטו םישנ ,םישנא - םימלש םימע דימשהל ,הרותב

ינאשכ ,ימצעל יתבשח ,ןכ םא .ומצע לאה תווצמכ היתווצמ תא הגיצמ הרותה :דועו
תולמשחתה וזיא ,תינחור-תישפנ תולעתה וזיא שוחל ילע ,לשמל ,ןיליפת חינמ
הינימ אלו ,םימעפ יפלא ןיליפת יתחנה ,הנהו - תממורמו תרהטמו תככזמ תיהולא
...תיניטור-תינכמ-תינכט הלועפ אלא התייה אל ןיליפתה תחנה :היתצקמ אלו
ינאו .תאז שוחל המיאתמה הגרדב ונניא ונחנא ,שיגרמ יברה :יל "וריבסה" זאו
ינאו ,ןיליפת חינמ ינא - יל תפכא אל םגו ,עדוי ינניא שיגרמ יברה המ :יתבשח
יתלחתה ,ןיליפת חינהל יתפסוהשכו ...המואמ שיגרמ ינניאו - שיגרהל הצור
תורוא םלועל "ךישממ" אוהש ול םירפסמ קרש ,טוידיא ומכ רתויו רתוי שיגרהל
- ןיינעה תשחמה ךרוצל - יתרחב] .תאזב ןימאהל יתקספה ...םילענ םייהולא
תולוקשה ,תודהיב רתויב תושודקה תווצמה ןמ איה יכ ,ןיליפת תווצמב אקווד
-ץמש שוחל םדא ךירצ םתסה-ןמ ,השודקו הלענ הכ הווצמב !"הלוכ הרותה לכ"כ
[...תויהולאו השודק ץמש-לש

םדאב םצעב האור תידוהיה תדהש יל ררבתה
הכלהה לש התורישב ,ילכו יעצמא ,רישכמ ידוהיה


לכש ,תושונאה לש לע-רוביג ,ןמרפוס ,ןוילע רוציכ ידוהיה תא הגיצמ הרותה :דועו
תא הריבעמ םייקמ אוהש הווצמ לכו הבוח-ףכל םלועה תא הטמ רבוע אוהש הרבע
יתלכתסה ,יתוא םיבבוסב יתלכתסה ,ימצעב יתלכתסה .תוכזה םוחת לא םלועה
יתיארו - קנבבו םילוח-תפוקבו תלוכמבש םידוהיבו הדוהי-הנחמ קושב םיכלוהב
,םיליגר םדא-ינב .םלועב םוקמ לכבכ - םדא-ינב קר .םדא-ינב םתס .םדא-ינב
םיליגר םיישונא םייח תויחל אלא םיניינועמ םניא לכה-ךסבש ,םיילמרונ
ינאו - יתלדתשהש לככו !ץראה-רודכ ינפ-לע םוקמ לכב םדאה-ינב לככ םיילמרונו
אל - שונא-ינב ראשמ םילדבנ ,םינוילע םיארבנ םידוהיב תוארל - םויכ םג ץמאתמ
סותימלו סותאל תדבעושמ טושפ תידוהיה העדותהש יתנבה זאמו .יתמישמ החלצ
םא-יכ תיביטקייבוא תמא וז ןיא ךא ,לאה-ירחבנכ םידוהיה תא גיצמה ,יארקמה
הסיפתב הרוקמש ,תיתוכאלמו היופכ ,תיביטקייבוס תיתד-תירוטסיה העדות
תאז - ארקמה] .הירוטסיהה תא ארקמה ירפוס ובציע היפלש ,תירטנצולארשיה
-יגולואדיא תד-רפס ורקיעמ והז :םימת "ימימש" רפס ונניא - רוכזל שי
הסיפתו החושק תיגולואת המגוד יפ-לע רזנוצמו ךורע בותכה ,ירנירטקוד
[.ונימיב ארקמה עדמ ירקוח בור תעד יהוז .תקהבומ תיתמגמ-דח תיפוסוירוטסיה

,ילכו יעצמא ,רישכמ ידוהיה םדאב םצעב האור תידוהיה תדהש יל ררבתה :דועו
בפ ןישודיק) "ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ל"זח ירבד .הכלהה לש התורישב
- (ב"ע אנק תבש) "הברה תותבש רומשיש ידכ תחא תבש וילע ללח"ו ,(ב"ע
.וז הפקשה הפי םיאטבמ

ךרוצל אלא וניא ידוהיה םדאה לש ותאירב םעט םצע לכ ןושארה רמאמה יפל
ת"לד אלא - רחא ל"זח רמאמ יפל - ומלועב ול ןיאש ,לוכיבכ ,ארובה לש ושומיש
וז - "'ה רבד" :רמאנ ,הכלהל רשא .שדקמה-תיב ברחש םוימ הכלה לש תומא
ונוצר - "ורבד" תא תאטבמה איה - "'ה רבד" איה-איה הכלהה - רמולכ ,הכלה
ידוהיה םדאה לש היוצרה תישעמה תוגהנתהה יניינעב ,לוכיבכ ,לאה לש ןוילעה
.הזה םלועב

תבש לוליח ךות םג לארשימ םדא אפרלו ליצהל רתומ םנמאש ,רמאנ ינשה רמאמב
בר ןמז דוע שמשל ףיסויש ידכ ,רמולכ - "הברה תותבש רומשיש ידכ" ?עודמ -
ותלצה לש תיתימאה התרטמ - ונייהד .התכלהכ שדוק-תבש תרימשל רישכמ
.תיגולואדיא-תיתכלהה תילכתה ,םצעב ,איה

וילע תלטומ ,"הבושתב רזוח"מ שרדנה ישיאה ןוצרהו תוישיאה לוטיב לע ףסונ
תיאמצעה הבישחה קותיש ,תישיאה העדה תקתשה - תרחא המוד הלבגמ
ןיינע .הכלהה ירומו םינברה לש תטלחומ תורמ תלבקו ,ישפוחה תעדה-לוקישו
ל"זח רמאמב הפי שחמומ הבושתב רזוחה לש ותוישיא שוביגב הז יזכרמו יתוהמ
,השעת ךל ורמאי רשא טפשמה לעו ךורוי רשא הרותה יפ-לע" קוספה לע .ןלהלש
יפ-לע) י"שר רמוא ,(11 ז"י םירבד) "לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל
לאמש לעו לאמש אוהש ןימי לע (טפושה) ךל רמא וליפא" :(ירפסב ל"זח רמאמ
ךל רמוא ,"'ה רבד" תא אשונה אוהש ,ברה םא םג :רמולכ ."ול עמש ,ןימי אוהש
םהילאמ םיכרפומו תואיצמה תא םירתוס ,םיהומתו םיכפוהמ ךל םיארנש םירבד
,םהש תומכ םירבדה תא לבק ,וירבד תא ךירפהל הסנת לא ,ותא חכוותת לא -
וליאכ ,ובר רחא רהרהמה לכ" יכ ,רוהרהו רוערע לכ אלב םהיפל גהנו ,םתא םלשה
וא ותקיספב קדוצ ברה םא ותעדב ךכוחו לקושש ימ ,רמולכ - "הניכשה רחא רהרה
רהרהמ אוה ,לוכיבכ ,ךכב - ובלב ובר ירבד לע קולחל ואישמ ורצי וא ,ותטלחהב
.ומצע ה"בקה רחא

אלא וניאש ,ולשמ ןוצר לוטנ םדא ןאכ םירצוי
ותוהמ לכש ,ישונא השודק שימשת ,ידוקפת רזבא
,םהירבדלו םינברל תטלחומ תונמאנ ,הענכה
רומג לוטיבו תישפוחה הטלחהה תוכז לע רותיו
ימצע-יאמצע ישונא-ישיא דצ לכ לש


"עמשנו השענ" תרימא ןויער לש רתוי קדקודמו ללכושמ חותיפ ,ןבומכ ,הז
קוספ תרזעב דציכ הנמאנ ףקשמ אוה ךא ,יניס-רה דמעמב םעה ללכ יפמ יצוביקה
ןתייצ תויהל בייחש) הבושתב-רזוחה ןמ םילטבמ ולש תינברה תונשרפהו יארקמ
תא ביטיהלו רהטיהל אבה אוה תוריבע-לעב ירהש ,ידרח םתסמ רתוי דוע עונכו
תוכז תא (תווצמ-רמוש םתסמ רתוי לודג ןוקיתב בייח אוהו ,תלקולקה וכרד
םא הטלחהה תוכז תאו ינויגהה תעדה-לוקיש תא ,תיאמצעהו תישפוחה הבישחה
.םתוחדל וא םירבדה תא לבקל

שימשת ,ידוקפת רזבא אלא וניאש ,ולשמ ןוצר לוטנ םדא ןאכ םירצוי - רוציקב
לע רותיו ,םהירבדלו םינברל תטלחומ תונמאנ ,הענכה ותוהמ לכש ,ישונא השודק
,םצעב .ימצע-יאמצע ישונא-ישיא דצ לכ לש רומג לוטיבו תישפוחה הטלחהה תוכז
הבעות איהש תודבע לכב יתיארש - ילו .לוכיבכ ,לאה דבע - דבע תויהל שרדנ התא
.אוהש גוס לכמ דבע תויהל קשח םוש היה אל - תירסומ

תויגוס לש המגדהו השחמה םשל רקיעב ,רפסמ תודוקנב אלא ןאכ יתעגנ אל]
וא ןהב ןותנ הבושתב רזוחהש תויתוישיא-תוישיאו תויפוסוליפ-תויתד תומלידו
תא םיווהמה תויעבהו םיאשונה םימ הפיט אלא וז ןיאש וילאמ ןבומ .ןהב טבחתמ
תויגוסב ,לשמל ,ןאכ יתעגנ אל ;הבושתב רזוחה לש יתבישח-ימינפה ומלוע הנבמ
.תובר דועו ,תויגוסב תושקה ןמ ןהש ,עדמ/הרותו שנועו רכש ,תיטרפה החגשהה
[.יתחנהב יתיעט אלש ינחוטבו ,ערוג הברמה לכש יתרבס


* * *


יפלכ הקזח תימינפ תישפנ תודגנתהו תורז רתויו רתוי שוחל אופא יתלחתה
יניבל-יניב יתלדחו יתכלה רבכו ,הלש היגולואדיאה יפלכו יתייח הבש תרגסמה
.תרגסמל ןמאנ ,תינוציח ,יתייה ןיידע ךא - דפקומ ידרח םייח-חרוא םויקמ

יל עיצהל ולחה ,ונייה - "תודבכנ יב ורביד"שכ יבלב הלמג תיפוסה הטלחהה
יכ ,ריווא-שיטפ תמולהמבכ ,יתנבה זאו - םייתש וא הרוחב םע יתשגפנ .םיכודיש
,ןכ-םג יתעדיו .םידרחה לש םמלועל סנכיהל - םינפ םושב - דוע הצור יניא
- םיכרדה-תשרפ התיה וז .םייח יתרובק לא יפוסה דעצה - ףוסה איה הנותחש
.חורבלו הנממ למגיהל וא ,תוידרחה לא ךישמהל

- רקיעבו ,תימינפ-תישפנ םצעב איה היעבה
,שנועה ינפמ דחפה ,לאב הדיגבה ןמ דחפה .דחפה
- תימינפה קוצמהו רוצמה תשוחת ,המיאה ,הדרחה
,הארונה הקעומה - התוא עדויו שח ךדבל התא קרש
לכה - ןופצמה-ירוסיי ,לוכסתה ,הכובמה ,לובלבה
,יעווע םידש-לוחמבכ ךכותב בברעתמו לברעתמ
ץילפמ ,דירחמ ,דיחפמ


לכה זא ךא ,םויה תאז רפסל לק .יפוס ןפואב - היינשה תורשפאב ,תישפנ ,יתרחב
אל רבד םוש .ידוגינ ,יתמועל ,יתודגנתה ,השק ,בכרומ היה לכה .טויס רדגב היה
אל ךא ,ייביטימב דגובכ יתשגרה .תימינפ-תינופצמ-תישפנ רקיעב - טושפ היה
.םכותב תויחל ,ןבומכ ,דוע יתלוכי

הרבחב יחש - ינומכ הבושתב-רזוח וליפא .ןיבי אל - "םש" היה אלש ימ
וייחמ ןיטולחל ומצע קתינ אל ףאו ,ילש ר"ומדאה רצחבכ תיסחי-תינלבוס
,תמאה ןעמל .םשמ ץלחיהל ידכ םישקעמ-בר ישפנ לולסמ רבע - םימדוקה
איה היעבה לבא ,(םשו הפ תוחיש איצוהל) ידעב בכעל וסינ אל םמצע םידרחה
,שנועה ינפמ דחפה ,לאב הדיגבה ןמ דחפה .דחפה - רקיעבו ,תימינפ-תישפנ םצעב
עדויו שח ךדבל התא קרש - תימינפה קוצמהו רוצמה תשוחת ,המיאה ,הדרחה
לכה - ןופצמה-ירוסיי ,לוכסתה ,הכובמה ,לובלבה ,הארונה הקעומה - התוא
ךותמ .ץילפמ ,דירחמ ,דיחפמ ,יעווע םידש-לוחמבכ ךכותב בברעתמו לברעתמ
קרו ,םלוכ לצא תיללכה השוחתה וזש ,עדוי ינא הבושתב-םירזוח םע תובר תוחיש
.תונוש תוישפנה תומצועה

השק המ ןיבי אל - ינומכ ינמזו יקלח ןפואב וליפא - "םש" היה אלש ימ
"הרואנ" וז היהת וליפא - תוידרחה לש ישפנ-יתבשחמה םלועהמ תוצלחיהה
,םיישפנ םייצחלמ ןימבכ הנותנו - !שממ ךכ - האולכ ךשפנ ."תילרביל"ו
.אושנמ הדבכ הקעומו קנחמ ,המיאו הדרח התוא םיאלממו םיצחולו םיקדהמה
חוכ קר .תוטשפב ףרוטמלו ףרטומל ךתוא ךופהל הלולעה ,תימוניהיג השוחת יהוז
תלוכיה תא יל ונתנש םה - תוידרחה םלועמ טלמיהל הרידאה יתקושתו ינוצר
,התיה וז .ישפוחל תאצלו םיימינפה םיישפנה םירצמה לע רבגתהל תישפנה
לאשומ ןבומב תוריחל תודבעמ האיצי - ילש תיטרפה םירצמ תאיצי ,יתניחבמ
.דחאכ ישממו


* * *


סיסב"ל םג קוקז יתייה .יתניחבמ הב יד היה אל ,המצעל איהשכ ,תוצלחיהה
תמצעל דגנ-לקשמכ ,תידגנה תישפנה תוביציה תא יל קינעיש ,"יגולואדיא
,תינוליח העדות לש קצומ סיסב ןיעמ .יב השרתשהש תוידרחה לש העפשהה
םירפס טעמ-אל אופא יתארק .ייחב יתללוחש יכפהמה הנפמל היצמיטיגל קינעיש
םיובנירג הקבר לש םהירפס ןוגכ ,'וכו ארקמה תרוקיב ,תוינוליח לש ולא םיניינעב
אל ןיידע ךא ,רתויב בושח ינעדיו יגולואדיא קוזיח יל ונתנ ולא םירפס .תונרג השמו
הברהב עגונה ,העירי-בחר לבא תצמותמ ,ףיקמ ,ללוכ ,םלש הנבמ םהב היה
היפוצ לש "תושפנה ידייצ" רפסב קרו ךא יתאצמ תאז .סנוכמבו תחא-תבב תודוקנ
.רלמ ןדו

,יופש ,ילנויצר םלוע יתאצמ עתפל .רפסב ורכינש הסיפתה תאו השיגה תא יתבהא
אלבו תורישי תמעתמ ,קפס ליטמ ,ןחובו לאוש ,יתרוקיב ,ןזואמ ,לוקש ,בשוימ
וארהש ,תוינתלכש תויארב התוא רערעל חילצמו ,תינפקותה תוידרחה םע ארומ
,"תוריבע-ילעב"ו "םיאטוח" בשחיהל ילבמ תרחא םג בושחל רתומו רשפאש
םישנא שיש יתיאר םואתפ .ארונהו לודגה לאה ינפל הבושתב רוזחל םיכירצה
ילא םירבדמ םהו ,דורחל ילבמו שייבתהל ילבמ תרחא םיבשוחו תרחא םייחש
.הרואנה תיתוברתה םתמגמב ,םתונעדיב ,םתונתלכשב ,תורישיב

תוהז - יעישתהו ינימשה קרפה םירקיעבש רקיעב ךא ,רפסב ילא רביד לכה
,הכרדהה תא - יתשפיח תמאב תאז .האלמה ונתלגעו ,םייחב ךרד תריחבו תימצע
,ןווגמ ,יטסילרולפ ,ישפוח ,חותפ םלוע תוארל םייניעה תחיקפ תא ,הנווכהה תא
םייפקשמה םניא תדה יפקשמש החכוהה תאו - ןרקסמ ,ןיינעמ ,םיענ ,רישע
.םייחב ןנובתהל רשפא םכרדש םידיחיה

תוששח ,םיטבל ,תוקפס ,תוכובמ הברהמ יתוא ץליח רלמ גוזה ינב לש םרפס
תיתרכהה תוקצומה תאו ישפנה חוכה תא יל ןתנ אוה .יתוא ופקת ןיידעש ,םיישקו
,םייחל - ןויעו האירק רפס םתס אל - ךירדמ והז יניעב .הלא לכ םע דדומתהל
-רפס םג והז ךא ,תוידרחהו תדה ינרופיצמ ץלחיהל חילצה וא הצורש ימל רקיעב
ךירדמ והז יניעב .הז םוחתב ששואמו קזחמ עדיל קוקזה ,בשוח ינוליח לכל הבוח
,ישממ ,קצומ ,יתימא ילכשו ישפנ שפוח לש ,םלוע-רוא לש םייחל םייניע-ריאמ
הכ דע רואל-אציש רתויב בוטה ינוליחה הכרדהה רפס והז יתעדל .ישונאו רואנ
.ונרודב "הבושתב הרזח"ה אשונב:םירבדה ילושב תצק דועו

-תיתוברת-תיתרבח הדאפיתניא ונדגנ םילהנמ םידרחה
ירפסמה בורה לע רקיעב םיכמוס םהו ,םיפרנ םינוליחה .תילכלכ
אל הז יל" - םיבשוח םה .םידרחה תא עירכיש אוהש םהלש
,םינפקות ,םישוחנ םה !ועיגי םה ."ועיגי אל םה ילא" ,"הרקי
הכימתו ףסכו יאנפ לש עפש םהל שיו ,םמצעב םיחטוב
םיאבחתמ ףא םינוליחה תצקמ .הנתיא תירוביצ-תיטילופ
יפלכ לרביל תויהל יאשר ךניא ."תוילרביל"ה תכימש ירוחאמ
,םינוליחה לע ןוסא טימת תינוליחה תונחלסהו - טסילטנמדנופ
םישפיט םינוליחה .תיתפאה םתושידאו הרתיה םתונלבוס ומכ
תא םתוא םיליכאמ .ידמ םיבוט םידלי ,םימימתו םישפיט - יניעב
המלשהבו הקיתשב לכה םילכוא םהו ,םלועבש םיעדרפצה לכ


רואה םלוע ,אלפומה םלועה לע ורפסיו םירפסמ הבושתב-םירזוח טעמ-אל
םירמוא םתצק .םהל הלגתהש ,'וכו תודחאהו ,םעונהו ,יפויהו ,קופיסהו החמשהו
תמאב םתצק לבא ;םהל התשענש - התעפשהב - חומה-תפיטש ךותמ תאז
ימל - עיצהל המ שי ידרחה םלועל ;םהל ןימאמ ינא .ךכ םיבשוחו םישיגרמ
תיל"זח-תיארקמה היגולואדיאה םע ההדזמש ימל ,עיצהל ול שיש המב ןיינועמש
אצומ וניאש ימל וא ,ותוא בזכא ינוליחה םלועהש ימל ,קופקפו קפס אלבו םות דע
ידרחה םלועה - הלא לכל .תינוליחה הרבחכ תילאודיבידניא הרבחב ומוקמ תא
לולע ידרחה םלועה - ךכ בשוחו שיגרמ וניאש ימ לבא .בהז-ןומרא תויהל לוכי
,ינא .עיווזמו דילסמ ,עיתרמ ,םייאמ ,יתדרח ,יטויס ,יתימא םוניהיג ול תויהל
.ידרחה בהזה-ןומראמ טלמיהל בייח יתייה ןכל .ינשה גוסה םע הנמנ ,ירשואל

- תכלוהו תרבוג המצועב - תמייאמה התעפשהב םויכ םג שח ינא ,ןכ-יפ-לע-ףא
ונדגנ םילהנמ םידרחה .ינוליחה ללכה לעו דיחיה לע היגוסל תוידרחה לש
אוה ילש םשורה .ירשפא םוחת לכב תילכלכ-תיתוברת-תיתרבח הדאפיתניא
עירכיש אוהש םהלש ירפסמה בורה לע רקיעב םיכמוס םהו ,םיפרנ םינוליחהש
."ועיגי אל םה ילא" ,"הרקי אל הז יל" - םיבשוח םה .םידרחה תא

ףסכו יאנפ לש עפש םהל שיו ,םמצעב םיחטוב ,םינפקות ,םישוחנ םה !ועיגי םה
ירוחאמ םיאבחתמ ףא םינוליחה תצקמ .הנתיא תירוביצ-תיטילופ הכימתו
תונחלסהו - טסילטנמדנופ יפלכ לרביל תויהל יאשר ךניא ."תוילרביל"ה תכימש
.תיתפאה םתושידאו הרתיה םתונלבוס ומכ ,םינוליחה לע ןוסא טימת תינוליחה
םתוא םיליכאמ .ידמ םיבוט םידלי ,םימימתו םישפיט - יניעב םישפיט םינוליחה
ינא .עוגר ינניא .המלשהבו הקיתשב לכה םילכוא םהו ,םלועבש םיעדרפצה לכ תא
ומויב םוי ידמ םילגתמו םימצעתמ הינמיסו ,חתפב הנכסהש עדוי ינא .דרטומ
האור וניא רוויע קר .תישחומ הנכס וז - תינלוח-תינוליח היונארפ וז ןיא .שממ
םימשא םה ןיא לבא ,הז םגו הז םג םה םינוליחה .הנממ םלעתמ שפיט קרו ,התוא
-תמחלמו ןגמ-תמחלמל םתוא עיניו םתוא דחאיו םתוא גיהניש ימ ןיא - ךכ-לכ
.הפונת


* * *רופיסבו יטרפ הרקמב רבודמש אוה יירבד תא ארוקה לצא רצונש םשורהש ןכתיי
לבא ,יתימא ישיא רופיס ,ןכא ,אוה ירופיס .איה אלו .ימצע-יב - דבלב ישיא
םרגנה - ימואל-יתחפשמ-יתרבחה קזנה תא .תימואל-ללכ היעבב םצעב רבודמ
ראתל וביטיה - "הבושתב הרזח" היורקה תודרחתהה תעונת ידי-לע תורישי
הרבח וזיא איה - הנידמה יחרזאכ - ונינפלש הלאשה .םהירפסב רלמ ןדו היפוצ
,תילרביל-הרואנ הרבח :הברקב חתפלו חפטל תניינועמ לארשי-תנידמ
-תילנויצר ,תילסרבינוא-החותפ ,תיטסילרולפ-תישפוח ,תינויווש-תיטרקומד
-תיתד םואל-תרבח - וא ;יטרקומד-לאיצוס יטסינמוה םוי-רדס תלעב ,תיעדמ
דדבל םע") תינעזג-תינלדבו תינרגתס-תיאוטג היצטניירוא תלעב תינמואל-תיאנק
תורעב ןווכמב-תחפטמה ,("םימואלב תוחכות ,םייוגב המקנ תושעל" ,"ןוכשי
הרבח ;ישילשה םלועה ינייפאמ חורב תילכלכ-תיתרבח תולשחנו תיתלכשה
תויוכזו תיתרבח המדק ,תורואנ ,תוטילא ,תימדקא-תיעדמ הלכשה ןוגכ םיגשומש
,תיתוברת תוחיתפו תישפוח הבישח ,החפשמה ןונכת ,םזינמוה ,חרזאהו טרפה
.הב יאנג-יגשומ םה - 'דכו תילרביל היטרקומד


,תילקירלק היטרקואת ןיבל תילרביל היטרקומד ןיב רוחבל ונילע
תיתרבח תושי לא רוחא-הגיסנ ןיבל תוינרדומו המדק ןיב
היפוסיכ אשומש ,םיקפוא-תרצו ןיחומ-תרצ תינגפ-תיביטימירפ
ינפלכ ,שדקמה-תיבב תונברק בירקהל אוה רתויב "הלענ"ה
.("םדקכ ונימי שדח") הנש םיפלא-תשולש
.הגיסנ וא המדק .תורואנ וא תויביטימירפ .ךשוח וא רוא


.רואב ונרחבו

shpinoza


ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home