םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


?ינמוהו יכוניח רפס אוה ך"נתה םאה

רוזתא ריאמ

ללגב" - יתדה דצה ןמ הנעטה בוש התלע ,םכותל יתעלקנש םינורחאה םיחוכיווה ןמ דחאב
."ך"נת ודמלי אל ונלש םידליה ,רפסה תיבב תדה ידומיל תא לטבל םיצורש ,ךומכ םישנא
וקעדזנ הז בלשב .הזה ירקשה רפסה ןמ ודמלי אל ילש םידליה וב םויל לחיימ ינאש ,יתינע
זעמ ינא דציכ ;תוגייתסה ילומלמ ועימשה םיחכונ ויהש םינוליחהמ קלח וליפאו ,םייתדה
לש הירוטסיהה תא גיצמו ינמוה ,יכוניח רפס אוה ך"נתה" .הזה אלפנה רפסה תא ץימשהל
רפסכ ותובישח לע יל שיש תוגייתסהה תא טרפל הצור יניא .יל ורמא ,"ידוהיה םעה
רוקמכ הזה יביטקייבוסה רפסה לע תוכמתסהה לע ונל יואש ,יתרמא זא םגו ,הירוטסיה
םילוכיש ,םירופיסו םילשמ ףצרכ אוה הירוטסיהה דועיתב ומוקמ רתויה לכל .ירוטסיה
ףלא" ןוגכ תודגאה תמרל ותמר תא םידירומ ונא ןאכ םלוא .תדעותמה הירוטסיהה תא תוולל
.הזמ ףא הכומנ ותמר ותעדל יכ ,ןכומ אל ינא הזלו ,"הלילו הליל

,תיסמ רפס אוה ך"נתה יכ םהל יתרמא .ינמוהו יכוניח רפסכ ותגצה תא ףוקתל יתרחב ינא
לכבו תופוקתה לכמ ,םיבתכה לכב אוצמל רשפא םתומכשו) ובש םיינמוהה תונויערה דצב יכו
רמאו יתדה קעדזנ בוש הז בלשב .חצרלו תומילאל םיתיסמה םימלש םיטסקט םנשי ,(תותדה
,ארוקה תאו ,ותוא תונפהל םוקמה היה ןאכ ."!?!תיסמ רפס ,ך"נתל אורקל זעמ התא דציכ"
:םירבד רפסב ,ג"י קרפל

אבו .תפומ וא תוא ךילא ןתנו ,םולח םלוח וא איבנ ךברקב םוקי יכ" :םילימב חתופ קרפה
קסוע קרפה ,רמולכ ."םירחא םיהולא ירחא הכלנ ,רומאל ךילא רביד רשא ,תפומהו תואה
ץיצהל ילב) ארוקה שחני וישכע .תרחא תדל רובעל ךל עיצמו רז םדא עיגמ וב הרקמב
!ותוא גורהל !ןוכנ .איבנ ותואל תושעל שי המ (םיבותכב

תא ףולשל רומא התא שממ הז עגרב - ך"נתה יפל ,האור התא ,ול יתרמאו יתדל יתינפ
םלוח - יתלוגלוג ךותב תינסחמה תא ןקורלו ,איבנב לקתת םהב םירקמל ןכומה ,ךחדקא
?ןכ המ זא ,תומילאל התסה אל וז םאו .ינומכש תומולח

לכב רתויב ינמוהה קלחה ןכא אוה ולש ןושארה קלחה השעמלו ,ןאכ םייתסמ וניא קרפה םלוא
בורב תועדה לכל לבוקמ השעמ הזש ,רז םדא גורהל ךירצ ,וניאר עגרכש קלחב יכ ,קרפה
,ךיחא ךתיסי יכ" ;השקמו ךישממ קרפה ,אבה קלחב .וננמזב תויטרקומדהו תוינמוהה תורבחה
הדבענו הכלנ רומאל ךשפנב רשא ךער וא ךקיח תשא וא ,ךתב וא ,ךנב וא ,ךמא ןב
".םירחא םיהולא


Dvarim yod gimel

ינאש םישנאב עגפא ינא םאה" - המלידב לקתנ ןכא ינמוהה ארוק ןאכ ?תושעל שי המ ,וישכע
המלידה תא רתופ ונלש יכוניחה ך"נתה םלוא ."?ילש יכרדב םינימאמ םניא םה יכ ,בהוא
.וילע הסכת אלו לומחת אלו ךניע סוחת אלו וילא עמשת אל ,ול הבאת אל" ;די יחמב
.הנורחאב וילע םעה לכ דיו ,ותימהל הנושארב וב היהת ךדי .ונגרהת גורה יכ
תבה ןבה ,תוחאה ,חאה תא גורהל שיש ,בשחש ימ לכ ודי תא םירי ."'וגו םינבאב ותלקסו
תכאלמ תא םימייסמ םתאש ירחא ,בותכה יפל ,קר בל ומיש .םתקדצ ,הפי ...השיאה תאו
םתוא גורהל םעל םג תתל םיכירצ םתא ,םתוא גורהל םתרחבש ךיא וא הטיחשה וא הליקסה
.לבחו הז תא םיחכושש םישנא שי טושפ ?ייק וא .בוש םתוא לוקסלו

,רג התא הב ריעה דיל ריע םא הרוק המ ,םויק ודב קסועש ןורחאה קלחל רובענ וישכעו
תא הכה הכה" ;הלק הבושתה ,ינמוה ך"נתה המכ וניאר רבכש ירחא ?לאה דגנכ תיסהל הליחתמ
לכ תאו .ברח יפל התמהב תא הכהו .הב רשא לכ תאו התוא םרחה .ברח יפל איהה ריעה יבשוי
".הללש לכ תאו ריעה תא שאב תפרשו ,הבוחר לא ץובקת הללש

ךירצ ינא ,םייסל םוקמה ןאכ זא .םייכוניחו םיינמוה םהלש ך"נתהו םהלש תדה המכ םיאור
.םידיפל םע ועיגי םהש ינפל ,יתומהב לכ תא ףוסאלו דוהיב יתיב תא רצבל תכלל

ותוא יתלאש יבצע ולכ תמאבש ירחא זא ,םייתסה חוכיווה דציכ םיצור םתא םא ,בגא ךרד
."?הריחב שפוח היחרזא לכל ויהי הב תיטרקומד הנידמ דעב התא םאה" ;הטושפו הרישי הלאש
הממ" ול יתרמא ףוסב .ץוחלל יתכשמה ינאו ,הבושתל ביבסמ רוחס רוחס ךלהו קמחתה אוה
ינפל תידוהי הנידמ הפ היהתש ףידעמ ינא" :הנע אוהו ."תמאה תא דיגת טושפ ,דחפמ התא
וניניב ןיא הארנכש ול יתרמא זא ,חכוותהל השק תמאב ןועיט הזכ םעו ."תיטרקומד הנידמ
.חוכיוול ןטק ףתושמ סיסב וליפא
:שפוח רתא תכרעמ לש תורעה יתש
דומלל יואר ונתעדל .ך"נתל הרומל וריבעתו הזה ףדה תא וסיפדת םא חמשנ דאמ ,לכ םדוק -
.הלאכ םיקרפ םג ך"נתב שיש הרומל ריכזהל תוחפל וא ,ך"נת ירועישב הז תא םג
םינמזומ םתא .ך"נתה לע ונתעד תא ונבתכ ,ןאכ אוצמל רשפאש "עובשה תשרפל המדקה"ב -
.אורקל
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא