םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
... השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש

הלאשב אציש רחש לש ורופיס

יתדמל) 'ג התיכב ,ריעצ שממ ליגב ליחתמ ילש רופיסהו 18 ןב ינא רחש יל םיארוק , םולש
רפסה יתב לכב שי :הרצק המדקה לכ םדוק לבא .(םילשוריב ינרות יתד יתכלממ רפס תיבב זא
לודגה תסנכה תיבב 'א התיכ ףוסב כ"דב הרוק הז .'רודיס תלבק' ארקנש הזכ רבד םייתדה
תא םג היה הביסמב ונלצא .ישארה ברה ומכ םיבושח םישיא הזה סקטב םיפתתשמו םילשוריב
שממו יתבהלתה ארונ ,רודיסה תא יתלבקש עגרה תא רכוז ינא ,ל"ז גוצרה זאד אישנה
.המדקהה ןאכ דע .וילא רשק הזיא יתשגרה

הרומהש רכוז ינא .הנשה עצמאב ךרעב ,'ג התיכב ליחתה ילש רופיסה יתרמא רבכש ומכ זא
הליפתב שי .הליפתה לכ תא רמול ךירצ יתייה תמאב זאו ןזח תויהל ךירצ ינאש יל הרמא
הרומהש רכוז ינא ןזח יתייהש עגר ותואבו ,רחשה תכרב ארקנש תוכרב לש עטק הזיא הלחתהב
יתלקתנ עטקה ףוסל ונעגהשכ .ןזח ינא יכ םילימה לע בושחל ךירצ ינאש יל הרמא ילש
יתייהשכ לבא ,הב יתלקתנש הנושארה םעפה התייה אל וז .'השיא ינשע אלש ךורב' הכרבב
יתבהא אל שממ ,'ונוצרכ ינשעש ךורב' םישנה לש הכרבה תא םג רמוא יתייה זא טקשב ללפתמ
הליפתה .(םישנה תכרב תא יתרמא אלש ןבומ ןזח יתייהשכ) םינימה ןיב לדבהה לש עטקה תא
הכירצ השיאה המל יתבשחו הטימב יתבשי הלילב .המכ דע ןיבמ ינאשמ רתוי ילע העיפשה וזה
.רדסב אל שממ והשמ הפ היה יתעדל ,השיא ינשע אלש רבגהו ונוצרכ ינשעש ךרבל

.רפסה תיב לש ברל יתוא התנפה איהו ןיינעה רשפל התוא יתלאשו הרומל יתשגינ תרחמל
ברה .הליפתב השיאל הווש ונניא רבגה המל ברה תא יתלאשו התיא דחי יתשגינ הקספהב
רמא אוה ךכ רחאו יתכריב .הילע ךרבאש שקיבו סיכהמ היירכוס איצוה ,ךייח ,ילע לכתסה
תא לובסל ךירצ ונניא אוהש ךכ לע םיהולאל הדומ רבגש יל ריבסהל ליחתהו "הפי הלאש" יל
וליאו ,םישדוח העשת קוניתה תא ולש ןטבב בוחסל ךירצ אל אוה ,הדילה לש םיבאכה לכ
.הילע ליטה ה"בקהש דיקפתה לע החמשו "ונוצרכ ינשעש" הכרבה תא תכרבמ השיאה

יתטלחה וישכעו הכרבה םע םלש יתייה אל ןיידע לבא ,וזה הבושתה תא יתינקש איה תמאה
יתלבק זאו "יוג ינשע אלש" הכרבה םע רדסב אל והשמש יתנבה ךכ רחא הנש .הילע גלדל
רחבנ םעל תויהל יניס רהב רחבנ לארשי םעש םושמ" התייה איהו ,התיכב ילש רבחמ הבושת
הזה ןיינעב יתוא קיסעה והשמ דועש בשוח אל ינא זאמ ."'ה תא דובעל תוכזה תא לביקו
םירבדה תא ןיבא חטב ינא הבישיב לודג היהא ינאשכש ימצעל יתרמא הז לע יתבשחשכ דימתו
.הלאה

shpinoza

ינא .םיהולא לש ותאירב תא רוקחל ליחתהל הטלחהל איבהש יל הארנש רבדה הרק 'ט התיכב
אל ינא .ןיברב וריש רמא והשימ זאו רדחב הבישיב יתייה .4.11.95 ש"צומב היה הזש רכוז
תאז ונישעש ןבומכ !חצר לע ונחמשו םידלי כ"הסב ונייה ,וניבתש .וחמש םלוכ ךיא חכשאי
ול ונארק .ןייטשדלוג ךורב ידי לע הלפכמה תרעמב םיברעה לש חצרב רתוי םדקומ הנש יצח
ןייטשדלוג ךורב לש חצרה םע יתמכסה שממ אל אקווד ינאש רכוז ינא .אל המו שודק ,קידצ
התשודק לע ידוסיבו הבישיב ונתיא ורביד דימת .ירמגל םלש יתייה ןיבר לש חצרה םע לבא
המישאמ עבצא םע םיעוגיפה תא ופיסוה ךכל ףסונבו ,םייחה תשודק לעו לארשי ץרא לש
.ןיברל

תדרל ונשקבתה תוקד המכ ירחא .הביסמל הביס שממ ונל התיהש ךכ םירשואמ שממ ויה םלוכ
ונחנאש וריבסה ונלש םיכירדמה ;תמ רבכ ןיברש ירחא היה הז .םיליהת אורקל ןודעומל
לע החיש ונל השע ןמקורד "ברה" רקובב .םיחא תמחלממ םידחופ ונחנא יכ םיליהת םיארוק
,חצרנ ןיברש חוכשל ונקפסה רבכ םויה ךשמהבו ...עובצ תצק היה ;חצרה תונגבו ןיבר
.יתעזעדזה שממו ימצע ךותב יתסנכתה עובש ירחא .ליגרכ ויה םידומילה

.םייחה לע יל וטלתשה הלאה םישנאהש ,יתוא חצנל וחילצה םהש יתבשח

יתלאש ,םימשב לא לש ומויק תא קודבלו ליחתהל יתטלחה תיבהמ תבש תשפוח ירחא יתרזחשכ
תא יתבהא אל .ןתוא הנוק יתייה 'ב התיכב יתייה םאש תובושת יתלבקו תובושח שממ תולאש
,ילשמ הנוש ותעדש םדאל סחיה תא יתבהא אל ,(םיהולאל) והשמ והשימל בייח ינאש ןונגסה
ללגב וא הסג הלימ ללגב הירפסהמ יתאבהש םירפס יל חקל 'י התיכב ילש ברה :אמגודל
םירבדה לע הרוזנצ ריבעהש םג ןבומכ ,ןפג ביבא לש תוטסק יל חקל םג אוה .רעשב הנומת
תחנה ומכ םייתד םיניינעב "ווק סוטטס" לע רמוש ןידע ינאש ןמזב הז לכ ,רדחב יתילתש
.תורשכו תבש תרימש ,ןיליפת

םיהולא אל אוהש יתטלחה (יל השע ברהש םירבדה לכ) יתוא ונבצע הלאה םירבדהש תורמל
םושמ הפיכה תא ילש רבחל רזג אוהש ירחא .וירחא שופיחה תא קיספהל יל םורגי אל אוהו
רבדה .שפוח תצק ונל תתל ונממ יתעבתו וילע יתקעצ ,םילשורי ר"תיב הילע בותכ היהש
ינאש יתטלחה 'י התיכ עצמאב ךרעב .בוש תאז השעא אלש תוחטבהו םירוה תנמזהב הוול הזה
.ורבד תא םייקל בייח ינניא ותוא אצמאש דע לבא םיהולא תא שפחל ךישממ


shpinoza

יתעמש ןמזה לכ .הבושתב רזוח לש הגצה יתמייב זאו הבישיהמ יתוא ףיעהל וצר הנשה ףוסב
יתאב א"י התיכב .הבישיב יתוא וריאשה :דבע הארנכ הזו ץוחב תיציצ יתמשו קחצי ןונמא
סאמנ היהש דע תולאש לאוש יתייה .ינא הנחמ הזיאב ןיבהלו ןיינעה תא םכסל הרטמב
רזחש ילש התיכהמ דחא .יתוא תוקפסמ אל םהלש תובושתהש םהל יתרמאש ללגב ינממ םישנאל
שולשל יתוא ענכיש אוה םג לבא קחצי ןונמא עומשל ילע עיפשה תינוציק הרוצב הבושתב
םייתנש קוידב 4.11.97 ךיראתב קוידב יתוא ופיעה לבא קנע םירקמ ףוריצ .דבלב תוקד
.ילש םייחה לש ךפהמה תלחתה ירחא

המ אלו ילש רסומל בוט המ בשוח ינאו עגר לכ םיהולא תא יח ינניא ינא יל בוט וישכע
רוזעי שממ אל הז תועש וללפתי םה םא םגש רמוא ינא ילש םייתדה םירבחל .םיהולאל בוט
ךא וללפתה םה םהלש הנורחאה הקדב םגש ,האושה ישודק תא איבמ ינא ךכל הייארלו םהל
אוה ותואש (רסומ) םיהולא שי דחא לכל יתעדל :ילש הנקסמה .םהל רזע אל םיהולא ,אוושל
עבוק אל תוחפל ילש םיהולא .ולש רסומה תא עבוק םג אוה ומצעבו ומצע תוחוכב איצממ
ינממ עונמלו עזגה תשודק לע יל רפסל הסנמ אל םג אוהו ,השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש
.םירחא םיעזג םע הלילחו סח בברעתהל


shpinoza
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא