םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


shpinoza

דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה

לט ימולש

ויה יירוה ירוה תעברא לכ - היגולואידיא ךותמ ,ונממ תרדענ תודהיה רשא תיבב יתלדג
םיזגהל רוסאש דמלמ רבדה .הלוגב םהיתוחפשמ תא ושטנו תדה תא ובזעש םיבהלנ םינויצ
הפוקתב תדל יתכשמנ ,תודהי לש ןיע-תיארמל תרוסמ וליפא יל הרסחש ךותמ - ןוויכ םושל
.רתוי תרחואמ

תונרקס התוא ךותמ .רהוז ירוא לש סנכל תונרקס ךותמ תכלל יתטלחה 1997 תנש ףוסב
לע יתילע רבכו ,קחצי ןונמא לש תוטלקל יתעמש תאז רחאל .טניו'ג ליחשהל םירענ האיבמש
םדא ליבשב .תונווייתהה ץרפב םידמועהו הנומאה ירמוש ,םישודקה תובאה ךרד :ךלמה ךרד
רהוז קרפ הז היה ,(םלוכל םיאתמ לכה אל ,תושעל המ) ול םיאתמ וניא םזיאתאהש ,ינומכ
.ייחב

זאו ,םישדוח המכ קר ךשמנ הזה קרפה לבא .םוחהו תוערה ,תובהלתהה :רהוז קרפ הז היה
!ה נ ו כ מ ה האב

...םלעכלמינדתכרב" :םילמלממ ויה םיללפתמה ראש לכ ,תובהלתהב ללפתמ ינאש ןמזב
רמוא רשא םדא ?אלפה המו .למלמל ינא םג יתלחתה םישדוח המכ ירחא םלואו ."...לבלבלב
?הליפת תנוכמל ךופהי יכ יעבט הז ןיאה ,םויב םימעפ שולש ,םוי לכ טסקטה ותוא תא
.ןיליפת חינמ טובורל יתכפה .רבד ותוא ...תווצמהו

םירפסב ארוקה ףא :"היזיוולבמטו תרוקשת" תטלקב רמאנש .הבשחמה יוכיד ...ךכמ רתוי לבא
ינימ לכב אורקל אוה לכמ רתוי בהוא ינאש רבדה .אבה םלועל קלח ול ןיא םיינוציח
המ לכ יילע רסאנ ...יילע רסאנ הז הנהו ,םימיכחמ טנרטניא ירתא ןווגמב טטושל ,םירפס
.השודקה הרותה תותימא תא דגונש

.ייח לכ לאה לש ונבשי תא קשנל .ארובה ןוצר ינפמ יתוישיא תא לטבל יילעש יל ורמא םה
ךכ ,רבד לכ .אטח ךב שיש אוה ןמיס ,תלפנ טעמכו ןבא לע הדעמ ךלגר םא :יל ורמא םה
.םיהולאמ ןמיס אוה ,יל ורמא

talk.origins

רתא) הזה רתאב יתרקיב .טנרטניאה תאו םירפסה תא יתשטנ אלו ,יחוכ יל דמע אל לבא
יתרקיב .םירחא םירתא דועבו ,Talk.Origins לש אלפנה רתאב , תמא תעד לש רתאב ,(שפוח
אל :וזה הנקסמל יתעגהו .תינרפכ הנובת לש םגו תרוויע הנומא לש םג ,םירתא ינימ לכב
אוהש ארובב ןימאמ ינא .ך"נתה יהולאב רופכאש איה הבוח לבא ,םיהולא ןיאש ןימאאש הבוח
ליכאה אלו הנובתה תא םדאל ןתנ אוה .היצולובאה ךרדב םדאה תא ארב רשא לודגה תנכתמה
םדאה ךא ,םיהולא שי :וזה הנומאה הפקת יבגל .ךורע ןחלושב וא הרותב קונית ומכ ותוא
הנובתה תועצמאב ,ונמצע תא חתפל ונדיקפת ךכ ,םיפוקה ןמ ונחתפתהש םשכ .ןובירה אוה
.ולא לכ לש ביואה איה תדה .הריציהו עדמהו הריקחהו

בטומ .ןויגה לכ תללושמ ,ריזח תליכא לע ונתוא שינעמש ישיא לא רבדב ,תיטסיאתה הנומאה
- םזיאד) תיטרפ החגשה אלל ךא םיהולא שיש וא ,(םזיאתא) ללכ םיהולא ןיאש םדא ןימאיש
,רבד םושב אנקמ אוה ןיא ,רתויב הלודגה תושיה אוה םיהולאש ןוויכמו .(ילש הנומאה
תורצנהו תודהיה יהולא ,תאז תמועל .םייק וניא יכ ורמאי םישנאש ותוא זיגרמ אל ןכלו
,ולש וגאה תא רמשל ידכ תועובק תוחבשתו תוליפתל קוקזש קנופמ קונית אוה םאלסאהו
.תויוטש לע םישנא שינעמו

וליאו םיבר םילילאב הנימאמ הנורחאהש איה הרזה הדובעה ןיבל תודהיה ןיב לדבהה
לודגה ןירותסימב ןימאמ ינא - םילילאב ןימאהל יתלדח ינא .דחא לילאב הנימאמ הנושארה
.ויניעל םימעפנ םידמוע ונלוכש

ותפתי אלו הילא ורכנתי אלש ידכ ,תשרומכו תרוסמכ תודהיה תא דמלל שי םיאבה תורודה תא
.תמא איהש בושחל


shpinoza
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא