םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

(ןאכ - לשמל) "הבושתב הרזחהל רנימס"ל תכלל רוסאש רתאב ונרמא תחא אל
?םצעב המל
"הבושתב הרזחהל רנימס" ,םינפבמ ,הארנ ךיא ןיבהל ולכות ןאכ


הלפאמ םיחיגמ םידש

תודרחתה ירופיס 25 ךותמ דחא רופיס
רלמ ןדו היפוצ תאמ "הלפאמ םיחיגמ םידש" רפסה ךותמ
2000 ,ןתיב-הרומז תאצוהב
הז עטק םוסרפל ןתנש רתיהה לע ל"ומל הדומ שפוח רתא
םירפסה תויונח רתי לכבו םירפס-תמוצ תויונח לכב רפסה תא שוכרל ןתינ
ןאכ אורקל ןתינ - רפסה לע

Devils Emerging

לכ ירחאו ,דרעב יתרבעש רנימסה ירחא םינש שולש" ,הניד החתפ ,"וישכע קר ..."
הרוצב ךכ לע רבדל תלגוסמ ימצע תא השיגרמ ינא ,םירחאו ,'ר ר"ד לצא יתרבעש םילופיטה
יל הארנש ,תורורבו תודח ךכ-לכ תונומתה .לומתא הרק הז וליאכ יל רוכז טרפ לכ .תישפוח
.ותוא ראתל ידכמ ןידע יוטיב הז 'חומ-תפיטש' .הזה טויסה תא חכשא אל םלועל ,םלועל יכ
רנימסב התיה רבכ איהש יל ררבתה ,יתוא הענכש רבכ איהש ירחא .הרבח םשל הכשמ יתוא םג
דאמ תינרקס ,לכ-םדוק ,יתייה ינא .תושגרתה ןומהב וילע הרבדו הנש יצח ינפל הזה
יל הרפס ילש הרבחה .זא יל היה אל רבח םג .הקוור ןיידעו 28 תב - הזמ ץוחו ,יעבטמ
הבוט הביס טלחהב וזו ,םייתוכיא ה'רבח ריכהל רשפאו ,תויונפו םייונפ דאמ הברה םש שיש
.רנימסל תכלל ענכתשהל

תיבב זא יתרג - ירוהל יתעדוהו ,הדובעהמ שפוח יתחקל ,עובש ךשמנ רנימסהש רחאמ
יתרמא .ילמס םוכס הזיא קר ,ףסכ הלוע אל טעמכ הזש םהל יתרמא .רנימסה לע - םירוהה
.םישדח ה'רבח שוגפל דוחייבו םידומילו ןיינע םע שפונל תניוצמ תונמדזה וזש םג םהל
.דגנתהל אל הארנכ םתוא םג ענכיש 'ןתח אוצמל' יוכיסה ,דחוימב ובהלתה אל םהש תורמל
.יל הבושח התיה םתעד ,םרושיאל הקוקז יתייה אלש תורמל

םוקמ ,תבותכ ,ןופלט ,םש - ילש םיטרפה לכ תא םינגראמה ידיב יתראשה ,יתמשרנשכ
- רנימסה ינפל דוע - יתוא ונפה וליפאו יתמשרה תא ורשיא םה .תוהז-רפסמו הדובע
.ריעב הבישי וזיאב המייקתהש ,הלבק לע האצרהל

ןקלח לע .תויפיצ ןומה יל ויה ,רקובב ןושאר םויב הדווזמ םע דרעב ןולמל יתעגהשכ
- ילש רוזחמב תוחפל ,תויונפ-םייונפה רפסמש ררבתה .הלחתהמ רבכ רתוול הכירצ יתייה
םש ויה אלש טעמכ .ךודיש שפחל ינומכ ואבש ,יליגב תוקוור תורוחב ויה בורה .ןטק היה
היה אל ,דאמ רהמ יתדמלש יפכ .םידלי םע םקלח ,םיאושנ תוגוז הברה ויה .םירוחב
,םינגראמה םעטמ הלותש יהשימ וז התיה ןכ םא אלא ,והשימ םע הבורק תורכיהל יוכיס
תנווכתמ ינא .רתוי רחואמ קר יתדמל הז לע לבא .שארמ תננכותמ הרוצב ךיילע השבלתהש
יל ונתנ אלש ,'תוינכייח'ו 'תומיענ' ,'תודמחנ' ,דחוימב תובידא 'תוינבר' ינימ לכל
רבכו תחא ינממ הדרפנ קר .טקשב םירבד לכעל ,תובשחמה תא ןגראל תצק ,ידבל הקד ראשיהל
.םישנאהמ רתוי םיבר ויה רבע לכמ םיכויחה .המוקמ תא אלמל היינש האב

Devils Emerging

יעבט-אל המכ .יתוכאלמ היה הז לכ המכ האור ינא ,רוחאל הטיבמ ינאשכ ,םויה קר
,םירבחהו םירוהה יל ורמא ,רנימסה לש תועפשההמ יתאצי רבכש ירחא קר .ןמזה לכ ךייחל
ןיא וליאכש ,ךויח .הזכ יליבד ךויח םע ןמזה לכ תבבותסמ יתייה רנימסה ירחא ינא םגש
,ףיוזמ והשמ וב שיש אלא ,יעבט-אל קר אל אוה ,ךלש הדיחיה העבהה וזשכ לבא ,ער לכ וב
םה - אל ,ןאכ רצונ ,רמולכ ?ףוס ילב רשואמ ימ ?ןמזה לכ בוט ימל יכ .יתימא אל
.תשבול תאש תיתוכאלמ תוזח איהש וזיא ןיבל ,תמאב תאש המ ןיב רעפ - ןאכ םירצוי
וז איה ,'רשוא טנטסניא' קדצב םדוק הרידגה הוואנש ומכ וא ,יחצנ ךויח לש תאזה תוזחהו
.רנימסה ימי תעבש לכ ךשמב םינקסעהו םינגראמה לע רקיעב - םישנאה לע הפחירש

.הצובקה ךותל תבאשנ ינאש דימ יתשגרה ,םלוכ לש םינפה לע ךופש היה הזש ןוויכ
קלח תויהל תכפוה ינאש יתשגרה ,ןושארה םויהמ ונל קלוחש ,דגבה לע םשה םע גתל טרפ
השדח היווח התיה וז יליבשב .יבש דוחייה תא .ילש 'ינא'ה תא תדבאמו ,ללכ ךותמ
תוצרל ךרוצ הזיא ללגב רקיעב .דאמ ילע עיפשה הז .'תכייש' ךכ לכ תויהל תניינעמו
.'םלוכ ומכ' רבדל .םישוע 'םלוכ'ש המ תושעל .'םלוכ ומכ' גהנתהל .'םלוכ ומכ' תויהל
.'םלוכ ומכ בושחל' םג רתויב רצק ןמז ךותו

תונוריטה תפוקתמ ץוח ,אבצב וליפא .ץיחלמו ץחול ,ףופצ היה רנימסה לש םויה רדס
ששב רבכ .ייחב היינש לכ ,הקדו הקד לכ יל םיננכתמש יתשגרה אל ,תויכ"מה סרוק וא
תוקד המכ רבוע היה דחא שיא .ימשב שומיש ךות ,ירדחל ןופלטב המכשה-לוצלצ יתלבק רקובב
דימו ,רקוב תחורא עבשב .ונמקו ונררועתה ןכאש אדוול ,ןומעפ םע םירדחה ןיב ךכ-רחא
שולש-םייתש דע םימעפל ,הלילה ךות לא קומע תוכשמנ ויהש ,תויוליעפו תואצרה ןכמ רחאל
- ונחנאו חוכ םיפסואו םיפלחתמ םיצרמה .תואצרהל בישקהלו תבשל ןמזה לכ .רקובב תונפל
.תואצרהה ןיב רדחל רדחמ רבעמב ויה ונישעש תודיחיה תועונתה

הלוכי ינניאש .האלה ,האלה יתוא תפחוסש ,הזע הפוס ןיעמל הנותנ ימצע יתשגרה
םילג ןיב החוש ינאש יתשח .הלאמש וא הנימי טיבהל ,בבותסהל ,עגרל וליפא רוצעל
חונל תלוכי ילבמ ,הקספה אלל ,םרזה םע תוחשל ךישמהל אלא הלוכי ינניאשו םיהובג
ךשמב תצק ןנערתהל ,חלקתהל וליפא !יל התיה אל ימצעל תחא הקד וליפא .טעמ עגריהלו
.ונל ורשפא אל ,רצק ןמז ךשמל ,דבל הטימה לע םיילגרה תא חותמלו ערתשהל ,םויה

רחא .ללכב םש השוע איה המ יתנבה אל הלחתהב .תיתד השיא התיה רדחל ילש הפתושה
,רקובב יתמקשכו ,הנישה ינפל ילע דובעל הכישמה איה .הלותש התיה איהש ,יתנבה ךכ
תועש 24 ךשמב ייח לעו ילע וטלתשה םה ךכש ,יתנבה ךכ-רחא קר .ילע ודבע אל םהש תועשב
.הממיב

Killing the pigeon

:דבלב תחא הרטמב ןאכל ונעגה ,םדאה-ינב ,ונחנאש ,היה תואצרה ןתואב ירקיעה רסמה
,הליבשבו ,תישונאה תוחילשה תאז .לקלוקמש המ לכ ,ןיקת וניאש המ לכ תא ונמלועב ןקתל
אוה ,תאזה תוחילשה תא וייחב אלממ אל םדא םא .ןאכל ונחלשנו ונארבנ ,הליבשב קרו
תויונמדזה שולש שי םדא לכל .ןקתיש דע - לוגלג דועלו ,ףסונ לוגלגל ותומ רחאל רוזחי
המ לכ .םונהיגב ופרשיי - םירחאה .ןדע-ןגל ךלי המישמב דמעש ימ .הזה דיקפתה תא עצבל
דע ונייח לכ תא חוכשל 'לכה ךסב' ,הז ,םונהיגב ףרשינ אלש ידכ ,םצעב ,ונתאמ שרדנש
,החפשמ - רבעב וניניעב רקיו בושח היהש המ לכ תא ,וניתונוצר תא ,ונתוישיא תא ,הכ
.תווצמ םייקל ליחתהלו ונירוחאמ לכה קורזל - הריירק ,הדובע ,םירבח

ףא דבאל אל יתלדתשה !םיקתרמ הז המ ויה םה .םהירובידב םיפשא שממ ויה םיצרמה
ררוע ,די רחאלכ םלואה ללחל וקרז וא ולעהש שדח ןויער לכ ,ורבד םהש המ לכו הלימ
אל ךיא !םכח הזש המכ !קדוצ אוהש המכ !הי' :ימצעל יתבשח .םירחאה תא םג ןכו ,יתוא
ךיא ?הכישחב םינש 28 תויחלו תרוויע תאזכ תויהל יתלוכי ךיא ?וישכע דע הז לע יתבשח
'?רואה לא יתעגה תעכ קרש הז

,םירבחהמ ,םירוההמ :לכהמ יתחכש .רנימסל ץוחמ םייחה לע תובשחמ םוש יל ויה אל
וילאש ,םיבשחמבו לוהינב םדקתמ סרוק זא יתישע .םידומילהמ ,הדובעב ילש תויובייחתההמ
רוניצ תועצמאב ,יכותמ ופטש וליאכ .טלחומ קותינ טושפ - וישכעו .הדובעה םעטמ יתחלשנ
תא הוויהשו יכותב היהש המ לכ ,ןיינע לכ ,הבשחמ לכ ,שגר לכ - ףחוסו רידא םימ םרז םע
...ןיטולחל םינוש ,םירחא ,םישדח םירבד יכותל וקצי הז םוקמבו ,זא דע יתוישיא

Devils Emerging

התיה תמאב וזש ,טאל-טאל ,ןיבהל הליחתמ ינא ,ירחא םינש שולש ,וישכע קר
יתנחבש תרכזנ ינאו רנימסב יתיארש המ לש תונומתה יב תולוע ןמז ירחא קר .חומ-תפיטש
דחא הצרמ היה .םיטנפוהמ ומכ ,ימוהת זוכיר ןימב ובשי םה .יביבס םיבשויה לש םהינפ תא
,ללפתמ ומכ ,רהמ רתוי ךכ-רחאו ,טאל םדוק ,הרוחאו המידק עונלו דנדנתהל ליחתמ היהש
בצק ותואב ,והומכ עונל םיליחתמ יביבס םישנאהש ,בל יתמש םואתפ .תומוצע םייניעב
ינאש ,טולקל יתלחתה 'ר ר"ד םע ילש תוחישה ירחא קר !הזטסכאל םיסנכנו םינוויכ םתואבו
!רבד ותוא שממ ,םתא דחי ,םהומכ קוידב יתגהנתה

ויה םיטויסהו םימויאהו תודחפהה בור תא .הלילב היה ,דיחפמ שממ ,ןכ ,דיחפמ יכה
'קוביד' תאצוה לע ,תומשנ-ילוגלג לעו ,בואב האלעה לע םירופיס :הלילב 11 -ב םיליחתמ
ינא - ןאכ הז לע תרבדמ ינאשכ ,וישכע וליפא .המישנ-ירצועו רעיש-ירמסמ שממש םירבד -
הז יכ הז לא רוזחל הצור אל דאמ ינא .תולוקה תא תעמושו תוארמה תא יניע לומ האור דוע
תיבב ידבל תבשוי ינא וליאכ יתשגרה .לזרב לש םיבצע ול שיש ימל םג םדה תא איפקמ
ברוע וא חבונש בלכ וא הלליל ףרטצמ ןתו ,חורה תלליימ ץוחבשכ ,בושי לכמ קחורמ ,דדובמ
יתרדס חצור לע וא םד-יצצומ םידפרע וא ןייטשנקנרפ לע םימיא טרסב הפוצ ינאו ,ארוק
...הניפ לכב ךל ברואש ,ףרוטמ

הנימי הטיבמ ,תוריהזבו טאל ,תוריקה ךרואל דומצ תכלוה יתייה ,רדחל הרזח ךרדב
יתובא-תובא לשו םיתמ לש תוינוימד תוחור ינימ לכ ןיב ךרד יל תסלפמ ,הלאמשו
ותוא וריאשה וירוהש ,דחופמו ןטק דלי ומכ שממ ...הניפ לכמ יב םיציצמו םיננובתמש
,םשגה תושיקנו חורה תוללימ ,ךשוחהמ דחפמ דעור אוהו ,רעוסו ךושח יפרוח ברעב דבל
,ןושיל יתכלהו ,ירדחל ,ףוס-ףוס ,יתסנכנשכ םג .ומצע לש לצהמ ,השוויא לכמ ,הזוזת לכמ
... תלוברעמב ומכ שארב יל ולגלגתה םירבדה יכ הברה ןושיל יתחלצה אל תופייעה תורמל

Killing the pigeon

ףא .יתעד לע התלע אל ללכב הביזע לש תורשפאה .הדוכל הארנכ יתייה רבכ זא ...
תמכחותמ הטישב השענ הזש הניבמ ינא םויה .הלובכ ,התופכ זא ימצע יתשגרה !בזע אל דחא
יל היה אל .הלאה םילבכהמ ,םהמ ץלחיהל ידכ םיישפנ תוחוכ ןומה ךירצ .רתויב תימומרעו
ימ לכ .יל השוע הז המ יתנבה אלש ןוויכמ ילוא .ןוצרה אל םג הארנכ ,הז תא תושעל חוכ
תא ררחשל קיפסמ קזח היה אלו חוכ ול היה אל - תבשל וכישמה םלוכו - םש תבשל ךישמהש
,ןאכש ,תיתרכה-תת השוחת ןיעמ יתוא התוויל םג עקרב .הדוותמו הדומ ,אל ינא םג .ומצע
ינוציחה םלועה !םולכ שממ .םולכ םייק אל - ץוחבו ,היווהה לכ היוצמ ,רנימסב - רמולכ
אוה ןאכ רשאכ ,םשל רוזחלו תכלל ללכב הצור ימו ?תכלל ןאל ,ןכ םא .םייק היה אל טושפ
אל עודמ ,השעמ רחאל ,וישכע םכל תתל הלוכי ינאש דיחיה רבסהה והז ?רואה תא הליג
שממ הז ,ןכ .תנכותמ טובור ומכ ?םדוק הרמא הוואנ ךיא - ומכ ...ומכ יתלעפ .יתבזע
,'םיכויח'ב ,'םעונ'ב ןמזה לכ יתוא ופיקה .לכה יליבשב ושע .יתוא ותנכית םה .יוטיבה
לכ לע וטלתשה ,ינמזמ הקדו הקד לכ ושבכ םג ךכ ידכ ךותו ,'ןיינע'ו 'הבהא' תנגפהב
ילוכ יתוא ושבכו ,יתמשנ לכ לע ,יב רתונ דועש תוימצע לש דירש לכ לע ,הבשחמ לש רירבש
...םמצעל

,דוקרלו רישל םיליחתמ ויה םה ,םייתש העשב ילוא ,תואצרהה ירחא ,הלילב רחואמ
שארב ילצאו ,םידקור םה .שארה בבותסה ילו ,םיבבותסמ םה .תפחוס וזכ תוקבד ןימב
םדריהל ךכ רחא יתלוכי אלש אלפה המו ... !םוב !םוב !םוב :םיפות ומכ םיכמ תולוקה
?םימלש תוליל

Devils Emerging

לש תונטקה תועשב .למגה בג תא רבשש שקה היה הז .ןורחאה םויה היה ארונ יכה לבא
הגצוה .רנימסב עובשה ךשמב ונדמלש המ לכל םויס תגצה ןיעמ - עפומ ולעה ןורחאה הלילה
,וינפ תא םילבקמ םיכאלמה .הלעמ לש ןיד תיבל ותומ רחאל םדא לש ותסינכ ונינפל
תורוא לש םיטקפא םע לכהו .םש ול הרוק המ םיאור ונחנאו םונהיגל ותוא םיסינכמ
החווצ - םואתפו ,םימומע תורוא ,הממד ,טקש :היח הרוצב םירבדה תא ושיחמהש ,תולוקו
,םיסנפב תוראומש תויומדו תוחווצ ינימ לכ דוע הזמ ץוחו .ךמוקממ ךתוא הציפקמש ,הארונ
.םינבל םינידסב המבה לע םיבבותסמ תוחורל םישפוחמ םישנא - הלפאמ םיחיגמש םידש ומכ
םיעגונ - הנכומ אל תאשכ ,םואתפו ,וניניב םיבבותסמו ,םלואל ,ונילא םידרוי ויה םידחא
םלואב םיבשויה .םדה תא האיפקמש האבה החווצל דע ,הממדו טקש בושו !החווצ !רוחאמ ךב
,םהש ושיגרהש ילב ,הגצההמ קלח תויהל וכפה דחא-דחא .סנארטל סנכיהל טאל-טאל וליחתה
םישפיטה ,ונחנא !םיעלקה ירוחאמ םיטוחב םיכשומש ,םיאמב ידיב קחשמ ילכ ,םצעב
,תוכבל וליחתה ,םיירטסיה ושענ םישנא !ונתא םישוע םהש המ ללכב ונבה אל ,םימימתה
יתיארשכ ילש דגבה תא יתערקו יתיכב ינא םג לבא ,רמול תשייבתמ ינא .םידגב עורקל
יתייה .תימצע תרוקיב לש תחא הפיט וליפא יב ראשיתש ילב ילוכ יתפחסנ .ךכ םישוע םלוכש
םילליימו םיבביימ םדא ינב לש וזה תישונאה הסיעה ךותב ןיטולחל יתעמטנ .ספא שממ
,תולעתהל ,שדוקל ברקתהל לכוא וז ךרדב קרש ,השגרה יב התיה .הטילש לכ ילב ,םיעעונתמו
.םינוילע תומלועל עיגהל

ברעב רבודמש םכל ריכזהל הצור ינאו - םייד ורשכוה תובבלהו ,םייתסה לכהשכו
לא רנימסב םיפתתשמה ושגינ דחא-דחא .תישיאה תוביוחמה סכט לחה - רנימסה לש ןורחאה
הרותה ךרדב התעמ תכלל םתעובש לעו םתוביוחמ לע וזירכהו ,המבה לע ובשיש ,'םירומ'ה
לש תישיאה הטלחהה תא לעופב אטבל דעונש ,ילמס טקא םג הוולנ וזה תוביוחמל .תווצמהו
תא הכותמ דלייל .תמדוקה תוישיאה תא חוצרל .ותוישיא תא תונשל ונתאמ תחאו דחא לכ
ךותמ החקלנש ,תחפטמ תשיבחב אטבתה הזה טקאה תואושנה םישנה לצא .ונלש השדחה תוישיאה
,ףכ הל םיאחומ םלוכו ,תחפטמה תא תשבוח יהשימ .שארמ הז ךרוצל הנכוהש תוחפטמ תמרע
דעש הלאל ,תופיכ םע היה הז םירבגהו םירוחבה לצא .דחאכ םיכובו םיקחוצ ,םירש ,םיכרבמ
ימו .ותוא ורזג ,'וקוק' היה והשימל םאו .תויציצ םגו .ושבח אל ןיידע עגר ותואל
וישכע :תולעתה לש השוחת ךות לכהו .ךרבאל רסמו ותוא ריסה אוה - ןזואב ליגע ול היהש
ונתנ הלאה םילמסה ,םינגראמה תניחבמ .'םיכייש' ונלוכו התא ,תא ,ינאש םיעדוי םלוכ
השק .'ןברוק'ה דוביאו ,הגיסנ ,הטרח לש םהל היוצר אל דואמה תורשפאה ינפמ הסחמ רקיעב
תכה ילמס תא יתלבקש ירחא ,תיבמופ םינומא תזרכה רחאל ,ךרדה תא ,הצובקה תא בוזעל דאמ
.תאזכ הזרכהמ תגסלו טרחתהל דאמ השק .הסרתה ןיעמכ ,יולגבו טלוב םוקמב םתוא יתאשנו
.האולמב םתלעותל התוא םילצנמ םהו ,םינגראמה םיעדוי תאזה השוחתה תא

Killing the pigeon

.ונתאמ תחאו דחא לכ ןאכמ ךליי ןאל - ץובישה לע טילחה ברה ,ןורחאה םויב
תא :התיבה תורזוח ונא רנימסהמש ,בושחל תורשפא וא ןמז ונל ונתנ אל ללכב םינגראמה
קר אוה רנימסהש ,התיה ךכל הקדצהה .תונבל היימינפב ברה ץביש ,ליגל םאתהב ,תוקוורה
,ידימתתו ,ידמלתו ,היימינפל ןאכמ יכלת םאו' :דומלל הברה דוע ךירצ וישכע .הלחתהה
םג עגרל ךל םיחינמ אל םהש ,שיגדהל תשקבמ ינא .'ךודיש ךל ואצמי זא - תווצמ ירמשתו
חולשל ,םילוהב שממ ,םילוהב םה ןכל .תועבצאה ןיבמ םהל טמשנש םידחופ םה .רנימסה ירחא
,םיחיטבמ םה ,התיבה !תיבה ךרד רובעל אל וליפא .רנימסהמ רשי היימינפל הריעצ לכ
...הכירצ תאש המ לכ ךל רדסל גאדנ ונחנא ,ארונ אל ,םימי המכ דוע יעיגת

היימינפ וזיאל ךישמהל הרומא יתייה ,םידגב םתוא םע ,עובש ינפל יתאבש הדווזמ התוא םע
ןיא - םידגבל ךל גאדת תינברה' ,יתוא ועיסי םה ,םוקמ םש יל ורדס םה .םילשוריב
.'היעב

Devils Emerging

היימינפל רשי רנימסהמ יתעסנ לבא - ימצעל הנימאמ אל שממ ינא םויה .היה ךכו
.דומיל רכש םלשל ךירצ אל - 'םניח היימינפ' וזש תינברה יל הריבסה ךרדב !םילשוריב
קתמבו םעונב תינברה הרמא ,'יגאדת לא' .הזה ןיינעב תוכובנה יתולאשל התנע ךכב
תועש ירחאו ,הסנכה תצק יל היהת .'הדובע םג ,לכוא ,םירוגמ - רדוסמ לכה' ,םייתפש
םגו .םשה תרזעב ךודיש יל אצמייו ,חטבומכ ,ירות עיגיש דע ,ןבומכ ,םידומיל - הדובעה
!ןורחאה טרפה דע ןגרואמ לכה .אל המו הרידל וגאדיו ,יל ונממי הנותחה תא

ורחבש רדחל יתסנכוה .םילשוריב היימינפל יתעגה ,היתוחטבהבו תינברב הוולמ ,ךכו
ואב םה לבא ,אובל ללכב םיכסא ינאש םיחוטב ךכ לכ ויה םה הפיאמ הניבמ אל ינא .יליבשב
םשה רבכ היה תיבה םאל .תוירקמל רבד םוש וריאשה אלו ,ספדומ לכה ,תונכומ תומישר םע
םישאו הדווזמה תא קורפאש השקיב זאו !הדיבש המישרה יפל רדחל יתוא הנוויכ איהו ילש
תורכיהל יאובו ...ךליבשב איה תאזה תינוראה ,ןאכ הנה' :ךכל ןנכותש םוקמב םיצפחה תא
...'הבושתב הרזחה'ה תיישעתמ םיסנרפתמ םלוכ ירה םש .ברה לש ותשא איהש ,'תינברה םע

.ןמז ותואב ילש םירוהה לע רבע המ ,יתנבה רתוי רחואמ קרו ,תעדל זא יל היה השק
לבא .םתא גזמתהל יב ועטנש זעה ןוצרה דבלמ ,רנימסה ירחא יתוא ןיינע אל רבכ רבד םוש
סרוקה תא םייסל ףחדהו הדובעל יתוביוחמ :תואיצמל רשק לש קיז יב רתונ ןיידע ,ילזמל
,התיבה רוזחל יתשקעתה םילשוריב היימינפב תינברה לש םידבכה היצחל ףא לע !יתלחתהש
יתחטבה ,היימינפל בושא ינא .םיפוחד םיניינע המכ םייסל ידכ קר ,רצק ןמזל וליפא
רפסמב לפטא ,סרוקה יזכרמל עידוא ,הדובעהמ השפוח רדסא ,םירוהל עידוא קר ,תינברל
.תרזוח ינאו - םירבד

Killing the pigeon

.יתטלחה וילע הזה ינוציקה ךפהמה לשבו תוימואתפה ללגב רקיעב ,םימומה ויה ירוה
'?רוזחל תחטבהו ,עובשל קר הזש תרמא ירה' - תומשאה םג ,תונעט ,םיחוכיו ,יכב

יבל קמועב לבא ,תיתד תויהל יתכפה רנימסב .הטלחהל שממ יתעגה אל ןיידע ינאו
המיאתמה איהש יל רורב םויהש ,תמדוקה םייחה תכרעמב ,תיבב ראשיהל יתיצר רתויו רתוי
תכרעמל הנמאנ תויהל ,תווצמ םייקל' לש החטבהה תבצב הנותנ יתייה ןיידע לבא .יל
יתשבלש ההכהו הכוראה תיאצחהשכ ,שמא קר יבמופב יתוביוחמ לע יתרהצהש ומכ ,'תיתדה
,םידרפנ םילכל גאדנ ,רשכ לכוא ךל הנקנ' .התוא רפהל רוסאש החטבהל תודע וליאכ תשמשמ
.אבאו אמיא יל ורמא ,'תיבב יראשיה קר ,ךתשקב יפל לכה השענ

בצקב עובש ןב רנימס יתמייס ,יתנשי אל שמא .ברעב ןושאר םוי .רחואמ רבכ היה
םע יתחכוותה ,םילשוריב היימינפל יתעסנ ,ןיע יתמצע אלו טעמכ וכלהמבשכ ,ינחצר
תא החוד ינא יבלבשכ ,יתרמא ,תיבב ראשא רבכ םויה .התיבה יתרזחו ,התרזועו תינברה
תשתומ יתייה דחא דצמ .םימי השימח ךשמנ הזה 'תרחמ'ה .םויה תרחמל תיפוסה הטלחהה
היימינפל רוזחל תלגוסמ יתייה אלו ,דחי םג תישפנו תיזיפ ,'הכופש' ,ןיטולחל
.ראשיהל יתלוכי ךכ-לכ אל תיבב םג ,ינש דצמ לבא .רוזחל יתחטבהש תורמל ,םילשוריב
אל ,ןבומכ ,הדובעל .רשפא קרש ימ לכ לע יתלפנתה ,תצרפתמו תנגרנ יתייה ,םלוכ םע יתבר
יתשקב לע ילש סובל העידוה אמיאו ,יתלוכי אל שממ .םיירהצה-ירחא סרוקל אל םג ,יתכלה
אל וליפא ינא .ילש סרוקה לע יארחאל עידויש ונממ השקיבו ,יל יתחקלש השפוחה תכראהל
חוכ םוש היה אל ילשכ דוחייב ,דימת ומכ ,הילע יתכמס .םהל הנתנ איה ץורית הזיא תרכוז
תונפל אמיא יל העיצה ,םימויא םימי השימח ופלחשכ ,זאו .ימצעב והשמ תושעלו טילחהל
.התא יתכלה לבא ,םיכסהל יל םרג אמיא לש הירבדב המ תעדוי אל ינא .'ר ר"ד לש התרזעל
.יתבוט תא קר הצור ילש אמיאש תססובמה העידיה ילואו הלש תונשקעה וז התיה ילוא

םידחפה תא דוחייב .ילע רבעש המ לכ תא יתרפיס 'ר ר"ד םע תוחישב
,תחרוב ינא ,הליל לכב ףצו רזחש ,ימולחב .ינממ ופרה אלש םיתועיבה-תומולחו
תויתצלפמה תויומדה ןמ ,םיינרק םע דש הז םעפ - רחא והשימ םעפ לכ ,ירחא םיפדורשכ
הגצה התוא ךותמ תומד תאז םג - תמ םדא תומדו דלש ,הרזומ היח םעפ ;רנימסב הגצהב ויהש
ןמזה לכו ,םיעלסו םי ,םוהת יתחתמו ,הובג קוצ לע תאצמנ ינא .חורבל ןאל ןיא ילו -
תררועתמ ינא זאו !תוחווצהו !םוב !םוב !םוב םיפותה שערו ינזואב רטרטמ הזה דהה
.הווקת אלל ,תפדרנ ימצע השח ינא ץיקהב םג לבא .ילוכ תדעור ,הרק העיז תפוטש ,המיאב
יתוישיא תא םעפ יתחצר רבכ ירהש ,דבאתהל רזומ ןוצר םע דדומתהל דחוימב יל היה השק
.תויחלו ךישמהל הביס םוש יל ןיאו ,הנושארה

,תנתונו הכישממ איה ןיידעו ,'ר ר"ד יל הנתנ םייחל רואה ןרק תא ,הווקתה תא
"...הביצי עקרקל שממ יתעגה אל ןיידעש םושמ

Killing the pigeonףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא