Subject Koach Hiloni Home
,ךמצע התא היהת
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל

הקיבצ לש ורופיס

!ה'רבחה לכו הריש ,דהוא ,םכל םולש

.ןייוצמ ילצא - ?םכלצא םיניינעה המ

אל יתייהנ / הלאשב יתרזח / הפיכה תא יתרסהו ,רואל יתאציש הבר החמשב רשבל ינוצרב
.רהצומו ימשיר ןפואב (**) _________ / "יתלקלקתה" / ינוליח יתייהנ / יתד
.(..תחא תורשפאמ רתוי ףיקהל ןתינ - המיאתמה תורשפאה תא לוגיעב י/פיקה - **)

לביק ילש אבא .םירבדה תא ול יתרמאו ,ריעב הדעסמב ,יבא םע החיש עובשה תישארב יתמייק
אוהש שוריפב יל רמא אוה .ילש םיעינמב ןיינעתה קרו ,סעכ אללו העוגר הרוצב םירבדה תא
,יתד אל תויהל לש הזה השעמב העוט ינאש בשוח אוהו ,ול באוכ הז ,ךכ לע עומשל חמש אל
וא סעכו ,רגוב םדא ינא יכ הז לע סועכל ןווכתמ אל אוהו ,יתוכז וזש רמאו ךישמה לבא
.ער ושעי קר אלא םולכ וליעוי אל - תרחא תינוציק הבוגת לכ

.ינוציק ןפואב הנוש התייה הבוגתה ימיא לצא ,תאז תמועל

ןכות תא הל ריבעה יבאו ,תחכונ התייה אל ימיא - יבא םע יתישעש החישבש ,םידקא קר
.כ"חא החישה

.הדובעל יתרזח - החישה םות ירחאו ,ןושאר םויב ,םויה עצמאב המייקתה יבא םע החישה
ימיא .סעכו המטשמ ולוכש ,ימיאמ ןופלט יתלביק תוקד יתש ירחא - הדובעל יתרזח קר ינא
:ןופלטב החרצ איהו ,תרעסנ התייה

ייחא) _____ ל םג הרוא ינאו ,אבא םגו ,רשק לכ ךתיא תקחומ ינא .אבאמ לכה תא יתעמש"
לשו ,םירוהה-םהלש-) תמייק האווצ לכמ ךתוא קחמא םג ינא .רשק לכ ךתיא קתנל (ייתויחאו
םא ??האושה תא דרש אבס הז ליבשב ...! רתוי םייק אל התא יליבשב !(ילש אתבסו אבס
"!!! ךתוא חצריש והשימ חלשא ינא !ךתוא חצרא ינאש ךל תעבשנ ינא - הז ללגב והשמ הרקי

.ןופלטה תא הקרט - הירבד תא המייסש ירחאו

shpinoza

.ידרח ולוכש רוזאב םירגו ,םידרח ילש םירוהה - םכריכזהל
.טלחומ קתנ לש אוה ,יירוהל העדוהה ירחא םימי המכ ,עגרכ בצמה
,רתוי רשואמו ישפוח ,וילע חמש שממ ינא - ךפיהל - הזה דעצה לע עגרל טרחתמ אל ינא
ןיא .בוט קר יל השוע הפיכה תדרוהו ,תוימינפ תוריתס אלל יתפקשהו יכרד יפל יח ,תמאב
.םעפ יאמ רתוי ימצעב חוטב ינאו ,יישעמו יכרד תקדיצב קפס יל
םייוכיסה ברימש שארמ יתעדי לבא ,תופירחב וביגי אל םירוההש בצמ ףידעמ יתייהש ןוכנ
םג ,םעפ דוע הזה דעצה לע רזוח יתייה !ןיט-ול-ח-ל ימצע םע םלש ינאו ,ריחמה היהי הזש
.דבעידב ררג הזש המ לכ ירחא
יכרדב" רמוא אל הנווכב ינא .ךלוה ינא הב ךרדב דאמ יל בוטו ,רשואמו ישפוח םדא ינא
הפיכ ילב יתבבותסה ,יתדכ יתגהנתה אל ,יתד יתשגרה אל הכורא הפוקת רבכ יכ ,"השדחה
ינפלמ לחה ,תעכש קר ,תורשכ לע יתדפקה אלו תבש יתרמש אל ,יתוא םיריכמ אלש תומוקמב
התייה הזה קסעה לכב ילש הדיחיה תועטה .רהצומו ישפוח ,ימשיר הזה בצמה ,םיימוי
.םינש רשע ינפל רבכ הזה דעצה תא יתישע אלש - יותיעה

רדגומש יפכ יתד אלש חטב ,יתד תויהל יל םיאתמ אלש דימת עדי - תמאב יתוא ריכהש ימ
.הז תא יל ורמאו יילא ושגינ ףאש ,תונורחאה םינשה ךשמב ,ולאכ ויהו ,םויכ

םהו ,ןכל םדוק םישדוח רבכ הז תא וזח ימיאו אוהש יל רמא ,ל"נה החישב ,ילש אבא וליפא
ינוציק דעצ תושעל ,רבד לש ופוסב ,םהמ ענמ אל ןיידע הזו) הרקי הזש םהיניב ורביד
.(קתנ ומכ תלעות רסחו

,יתישעש המב חוטב ,ןיט-ול-ח-ל ימצע םע םל-ש ינא :בתכמב ףלאה םעפב ,םויסל ,בושו
ייח ינאש ייחב הנושאר םעפ - אלפ אלו .יתשח אל םעפ ףאש ומכ רשואמו ישפוח שיגרמ ינאו
.םירחא לש תונוצרל יופכו ףופכ תויהל ילבמ ,ילש ןוצרה יפל קרו ךא

אל ךא הזכ ךילהתב הצורש ימ לכלו ,ךרדה עצמאבש ימ לכל ,המוד ךילהת רבועש ימ לכל
:דחא רסמ יל שי - םינוש םידחפ תמחמ וב ליחתמ

!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
:וא
Be yourself, no matter what they say!

,תמאב תייח אל השעמלשו ,קנע דחא סופסיפ ויה ךייח לכש הלגתו 90 ליגב ררועתת תרחא
.םירחא לש המב לע ןקחש תייה אלא ,ךמצע ליבשב

,הלודג החמשב
הקיבצ:הבושתה הנהו ,רתאב הזה בתכמה תא םסרפל רשפא םא הקיבצ תא ונלאש


,שפוחמ ה'רבחה לכו רורד ,הריש ,דהוא ייה

.םילוחיאהו תוניינעתהה לע תודות ןומה

ינא - ינש דצמ לבא ,דבלב תישפוחה יתריחבל תופיפכב ,ייחב הנושארל ,יח ינאש ןוכנ
ךוניחב יתרבע .ידרח תיבמ יתאב םא םג - תוברתהו תויורשפאה לכ םע ,םלועה תא בוט ריכמ
בור תא תוחפל יתרכה - ךפיהל .ץוחבש םלועה יפלכ רגוסמו םוטא יתייה אלו ,גורס-יתדה
תא עיבהלו ,לואשלו רוקחל יתססיה אל םלועמ ,ןכ ומכ .ץוחב שיש ףיכהו יפויה ,תואנהה
.ךנחמה דסומה/םירוהה לש יכוניחה וקה םע ורשייתה אל ןה םא םג ,יולגב ייתועד

דדיח ןכו ,םדוק יל היה אלש עדימ ןומה יל ןתנ ,שפוח רתא ,םכלש רתאהש ,ןייצל ינוצרב
לכב ,תואכרמ אלל ,קנע טושפ םכלש רתאה .ילצא םייק היה ןכש עדימה תא יל ריהבהו
אוהש הזב קנע םגו ,םיניינעו םיאשונ ןומהב רמוח ןומה - רמוחה ףקיהב םג :םינבומה
הנידמב םהב םיעגונ אל טעמכש תודוקנב עגונ ,תדה אשונב הרשעה ןומה ןומה ןתונ :טושפ
ארקש רחאל שידא ראשיהל לוכי אל - רתאל סנכנש ימ לכ .הנידמבש םיינוליחה ללוכ ,ונלש
.תרחא הבוגת לכ וא ,םיכסמ טושפ אוהש וא ,קחוצש וא ,םמוקתמ אוהש וא :רמוחהמ תצק
תפקשה לכל הקצומ היצמיטיגל שי ינוליחה םדאל םגש בטיה חיכומ אוהש - יאדווש המ לבא
ול שי - הרותב "הווצמ"ש המ תא םייקל םיבייח אלש ןעוט ינוליחשכו ,וישעמ לכלו וייח
אוהש המל םיכסמ אלש ימ םג תודוהל בייח הזבו ,וירוחאמ רשי לכשו ןויגה ןומה טלחהב
."שפוח" רתאב ארוק

תכירעו תנכהל םיפתושש "שפוח" ירבחו תורבח לכל, םל-ו-ו-וכל ת-יק-נ-ע הדות -רוציקב
! ךכ וכישמת קר .רתאה

םא יילא ונפ .תמאב ,תירשפא ךרד לכב ,דימת םכל רוזעל חמשאו ,רשקב היהנש ןבומכו
.הרזע וכרטצת וא וצרית

- אשונב הרזע םיכירצש ה/רוחב - ה/שיא לכ יילא תונפהל יתושר תא םכל ןתונ םג ינא
tsvikaa@hotmail.co.il :ילש ליימ-יאל ן/םתוא ונפת
יל וחלשת לבא ,ןופלט ךרד םג רשפא-ליימ-יאה ךרד ולכוי אל לבא יילא תונפל וצריש ימ
.הז תא רשאאש השקב םדוק

,'תהל
הקיבצ

shpinoza


ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home