םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


"בנגה אוה ארוחה - בנג ארבכע קר אל"
עובשה ףוס - תידרח תונותיע
3.3.2001 ,תבש
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


ףסונב םא השעי בוט - םידרחה לש תיתגלפמה תונותיעה המצע תא האור דציכ תעדל שקבמה
תישפוח תרושקת לש םלועב תידרח תונותיע לע ךרענש ןויעה םוי לש המרגונטסה תאירקל
ינללקל ואב .םעלב השעמ הז ןותיעב השענ .הז עובש ףוסב ,"עידומה" ןותיע תא ארקי
.היה ךכ ,היהש השעמ ?המל ךכ לכו .םיכרבמ ואצמנו

.לארשיב העישפה לע םסרופש ח"ודה אשונב ןויד תסנכב םייקתה רבעש עובשב יעיבר םויב
הרבחה תא סנ לע הלעה ,ליגרכ ,ומואנבו םירבד אשנ "הרותה תודהי" תעיסמ ינפג השמ כ"הח
ןיא ,תומילא הב ןיאו העישפ הב ןיא ,וירבדל ,תידרחה הרבחה .םגפו םומ הב ןיאש תידרחה
ח"וד לע םג ומכ שפוח רתאב "תידרח העישפ" לע אורקל יאדכ) םידמחמ הלוכו םימס הב
יתדה רעונה ברקב םישק םימסב ךלוהו רבוג שומיש לע עיבצמה םימסב המחלמל תושרה
אוהש לארשיב רזגמ ןיא .תמאה תא יתרמא ימואנבו וירחא אבה םאונה יתייה ינא .(ידרחהו
,העישפ שי ידרחה רזגמב םגו - םירזגמה לכב השפ םימסה עגנ .תומילאו העישפמ יקנ
.דועו דועו םימס ,םידליב המויא תוללעתה ,תומילא

תונותיע איהש תיתגלפמ יתלבה תידרחה תונותיעה ןמ יתאבה הלא יתונעטל ןיכומיסה תא
רזגמב וללה תועפותב תוניגהבו בר ץמואב ,םימעפל ,תלפטמש ,היולת יתלב ,תיאמצע תידרח
.תסנכה ןכוד לעמ וזה הצימאה תונותיעה תא סנ לע יתילעה .ידרחה

תידרחה תונותיעה לע (קדצבו) יתפערהש תוחבשתל "עידומה" ןותיע סחייתה ישימח םויב רבכ
םגו ןותיעה לש תכרעמה רמאמ םג .תושעל ןותיעה לידגה הז עובש ףוסבש אלא ול הרחתמה
"תיאמצע תידרח תונותיע" המשש המויאה העפותב וקסע םהינש - ץילרג יכדרמ רמ לש ורמאמ
.ינומכ ץקושממ תוחבשתל התכז ,ל"ר ,רשא


םירבדה" ."ידרחה רזגמב תוילילש תועפות" :ותרתוכש עידומה לש תכרעמה רמאמב בתכנ ךכו
.המילכבו השובב ונינפ אלמל ןכא םייואר ,תסנכה תאילמב יוניש שיא ,יקצירפ כ"ח עימשהש
הצור ינא" :לארשי ישדקב קבאמה תא הלגד לע הטרחש הגלפמה לע הנמנ רשא שיאה רמא הכו
תונותיעל ,םעטמ הניאש תידרח תונותיעל ,םידרח םיאנותיעל הדות תסנכה תמב לעמ ריכהל
."ידרחה רזגמב תוילילש תועפותב המוצע תוניגהב ,ץמואב תלפטמה ...דואמ הצימא תידרח
.ויפמ האב איה םג הבושתה ?םידרחב רושקש והשמ חבשמ אוהש יוניש תגלפמ שיאל הרק המ
היהיש ךירצו תורומחו תושק תוילילש תועפות שי ידרחה רזגמב"ש דמל אוה הלא םימוסרפמ
ןיאש תויאנותיעהו םיאנותיעה ,םה ןכא ...רמאהל םירבדה םייוארו ."הזב לפטיש ןונגנמ
רזגמב רתויב תילילשו השק העפות םה - חוקיפ םהילע ןיאו תוביוחמ םהל ןיא ,רשכה םהל
קשנ םינתונ םה .הערל תווצמו הרות ירמוש לש םתביד תאצוהב םילשכנ םהש םושמ .ידרחה
הברה ...ןכ תושעל םדיב םיעייסמו ,לארשי יריעצ לע לארשי תד תא אינשהל םישקבמה ידיב
יקצירפ כ"חש ןותיע לכו - יקצירפ כ"ח חבתשמ הבש תונותיע התואב שי חור תוערו לבה
הכ אטוידל עיגה המלו המ םוש לע שפנה ןובשח תא תושעלו רהמל ול יואר ,ותוא חבשמ
חבתשמ הבש תידרחה תונותיעה .ויוליגב חמש הכ - תד תניועה הגלפמ שיאש דע הנותחת
,דקומל םתוא םיכפוהו םיילוש ילוש םילטונ ...עוושמ תוירחא רסוחב תנייפאתמ יקצירפ
ןכאש םיאשונ םילטונ .תידרחה תודהיה תאובב הלא ויה לשמ הווארה ןולחב םתוא םיביצמ
הז ןיאש ללגב אלא ,עדימ םילעהל וא אבחתהל הצורש והשימ שיש ללגב אל - םהל הפי הענצה
"..יארחא

אלו ידרחה רזגמב העישפב אל .םייקה בצמב אל איה היעבה .םירבחו תורבח ,םיניבמ םתא
ידי לע תוכומה םישנב אל םגו םימסה יכומ תורענבו םירענב אל .םש תררושה תומילאב
םיזיעמש "םיארחא יתלב" םיידרח םיאנותיע שיש ךכב עידומה אבילא ,איה הייעבה .ןהילעב
תודבועה - חותפהו ישפוחה ,ינוליחה רוביצב ועמשמש "תמא" גשומה .הלאכ םירבד םסרפל
ןוכנ םוסרפ רחא תלבוקמה תיאנותיעה הפיאשה .ידרחה דסמימב לבוקמ וניא ,ןתיווהכ
.תידרחה תונותיעב םוקמ הל ןיא - תודבועה לש קיודמו


:ורמאמבו תושע רתוי דוע לידגמ "עידומה" לש םיריכבה םיבתוכה ןמ דחא - ץילרג יכדרמ
םע ההוזמה ףוג םושו ונרודב ידרח ידוהי םוש" :ךכ בתוכ אוה "ךידידי ימ יל רומא"
ריקומכ "יוניש" םעטמ תסנכה רבח ,יקצירפ ףסוי תא לבקל היה שש אל ,תידרחה תודהיה
יפלכ תלבגומ יתלב תוידיו הבר הצרעה ףיערהל ל"נה יקצירפ ליאוה עובשה ...ץירעמכו
תוגרדמה ירדחו םיתבה ,םיקסויקה יחתפב םימרענה 'םידרח' תוכסמ יטוע םינותיע םתוא
...הפשאה ילכימל םליטהלו םפסואל תצלואמה החרטה תא ונל םיבסמו עובשב עובש ידמ ונלש
וניא ,לארשי ינומא ימולש רוביצ דגנ יונישן ץ"רמ לש התסהה תונוכמ תא עינמה קלדה
תוכסמ יטוע ידי לע הבחר דיבו םניח קלוחמ םא יכ אקווד לאמשה לש קלדה תונחתב שכרנ
תבהלנה תיקצירפה תודידיה האב ..ואצי ךממ ךייברחמו ךייסרהמ תעונת ירבח םידרח
ינולע דגנ םוחלל תאצלו םדובכמ טיעמהל םינברה דוע וצלאי אל התעמ .זרה תא החנעיפו
.תויהל הלוכי אל םתוקיזמלו םתולפשל רתוי הלודג החכוה ירהש וללה םיזבמנה םיילושה
ידכ דבלב בר ץמואו המוצע תוניגה לע 'תיקצירפ' בהז תיילדמל הכוזש ימל רתוהו יד ירהש
ויה אלמאלא .בנגה אוה ארוחה ,בנג ארבכע קר אל ...סואימ תמחמ הצקומכ וניבגל בשחיש
םהל םיכלוהו םידדונ ויה רבכמ אלה ,ונברקב היחמ תורוקמ ולא יעישר ירבכע יגהל ,םהל
לא יולגב רובחל םיכלוהו ידרחה שחכה הווסמ תא םהילעמ ויה םיריסמ ...בושייל ץוחמ לא
לכב םהיארוק תא םיטיעלמה ,תידרח יטנאה האנשה יריתע ,םיינוליחה םיאנותיעה ,םהיתימע
."...לארשי ינומא ימולש דגנ םיירשפא השפכהו הצמשה

תמחלמ .תולגתהל הפוסו ריתסהל רשפא יא - תמאה תא .הרורב איהו ןאכ שי תחא הנקסמ
תונבו ינב םגש תוארהל םישקבמה ,אוה ורזגמב םישנאה דגנ ידרחה דסמימה להנמש המרוחה
,םוקישו העישפ ,תוחמשו תויעב םהל םג .ונומכ םדא ינב ,רבד לש ופוסב ,םה ידרחה רזגמה
הלפאה תירוטטקידה הרוצב ויניתנב גהונ ידרחה דסמימה .ןולשכל הדעונ - הסנרפ תוגאד
םירסוא םינברהש הביסה וז .םירשעה האמה לש רתויב םילפאה םירטשמה תא הריכזמה רתויב
הביסה םג וז .ביבסמש םלועה לע םיפורחה םהיניתנמ ימ עדי םולשו סח אמש ,טנרטניאה לע
הז .הנוגהו תישפוח ,תיאמצע העד עיבהל םישקבמה םכותמ הלא לע המרוח תמחלמ ושדיק םהש
רשוי ,תמא ,תוניגה לש יוליג לכ דדועל ,םיישפוח םישנאכ ,ונתבוח !!םהל חילצי אל
.ידרחה רזגמב תירוביצ הפישחו ירוביצ


.םולש תבש

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא