םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


'ותיסהו וסיש םינטקה "םיררהיפ"ה'

ידרחה רוביצה בורש המ ,תוטשפב ,הז
הנידמה לעו תונויצה לע ,םיינוליחה לע בשוח
(דיתעל תוינכות םג הזה רוביצל שיו)

ןותיעב עיפוהו ,"הבושתב ריזחמ"ו ידרח יאנותיע ,קלירג םחנמ י"ע בתכנ ןלהלש רמאמה
.19.2.99 -ב "הליהקב" ידרחה

:רקיעב שדקומ רמאמה

ןמזה עיגהשו המוציעב לארשי תנידמ לע המחלמהש םיניבמ אלש םיינוליחה לכל
תושעל ליחתהלו םוקל
םינלאמשה לש קר אוה הזה קבאמהש םיבשוחש םינמיה םיינוליחה לכל
ידרחה רוביצב דאמ לודג בור גציימ קלירג םחנמש םיעדוי אלש םיינוליחהו םייתדה לכלו

:אבה image-ה לע י/קילקה ,ותומלשב רמאמה תא תוארל ידכ
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא