םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


6.3.99 ,תידרח תונותיע

:רבסהה בוש ,ןיבה אל ןיידעש ימל
!ןונבלב םילייחה תא גרוהש םיהולא והז

ןאכ םיארוק םתאש השודקה ירבד תא םיבתוכש םינותיעב םימסרפמה הלא
:(תוינקל םיאצוי םתאשכ תאזה המישרה תא חוכשל אל)

.ןירפלה הקיטפואו ,הנקיטפוא ,למשח תרבח ,םילוטיט ,דוס ,קיטסטנפ ,חנימע


(םיובננט והיתתמ קחצי) םירכונו םיטפוש םייוג


ןונבלב םילייחה :ןיבה אלש ימלו) ןורתפ םהל שי ,ןבומכ ןונבלל םג
םקונש ,"םיקולא" םידרחה יפב יורקה ,ןטשה לש ותינכותמ קלחכ םיגרהנ
:(ותרות תמקנ תא


שאמ ומכ קחרתהל ,דבלב םידרחל - ןירפלה הקיטפוא


ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא