םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה
זכרמה תמב
תישפוח תרושקת לש םלועב תידרח תרושקת
26.11.00 םוימ יבמופ ןויד

,ירוביצ ןויד לש ימרגונטס םושיר ךותמ טקל םה ןלהל םיאבומש םיעטקה
.26.11.2000 םויב (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח י"עו "זכרמה תמב" י"ע ךרענש
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע ונילא חלשנ רמוחה


:שפוח תכרעמ תאמ המדקה

לע הפיקעה ותעפשהו הברה ותובישח םושמ תידרחה תרושקתה אשונב ןוידה תא איבמ שפוח רתא
- תיביסאפ התרוצב םא ןיב ,ונייח תוחרואמ דרפנ יתלב קלח הכפה ללככ תרושקתה .ונייח
יתרבחה ונמלוע תשיפת חוכמ .תיביטקא הרוצב הב שומישה םא ןיב ,האירקו הייפצ ,הנזאה
,ידרחה םלועב תרושקתה יכרד תאו תידרחה םלועה תסיפת תא ונתרכה-יא לשבו ,יתוברתהו
התרוצב קר ונלש וזמ הנוש תידרחה תרושקתהש ,ונבורל םג ילוא וא ,ונתאמ קלחל המדנ
,ןיטולחל הנוש תוהמב רבודמ .רבדה ךכ אלו ,םייתד םיאשונב התודקמתהב ,תינוציחה
,דאמ בושח .תינוליחה ,תישפוחה ,תיללכה הרבחל סחיב תוטעמ אל תונכס הבוחב תנמוטה
םיאבלו ונל םיירשפא םינוכיס עונמלו ,רבודמ קוידב המב תעדל ,הז אשונ ריכהל ,ןכל
,רמאנהמ טקל קר ןאכ ונאבה ,רתאב ולוכ תא איבהל ידכמ ךורא היה ןוידהש ןוויכ .ונירחא
.ונתעדל רתויב םיבושחה םיטפשמה וא םילימה תשגדה ךות


:(יוניש תעונת) יקצירפ יסוי כ"ח

רהזי ילאמשל .תישפוח תרושקת לומ תידרח תרושקת אשונב הזה ברעה תא חותפל חמש ינא
יצורע םיארוק קלחש המ ,וידרה לע ונתא חחושי אוהש חינמ ינא ,בשק תתומע ל"כנמ ,ראב
ינימיל .ןיינעב יטנלוויווקא דואמ תויהל לדתשמ ינא ,יטריפה וידרה םיארוק קלחו שדוקה
ןליא רחש ןימיל רתויו .ל"ומה ,הליהקב ןועובשה ךרוע ,יאמוסריפ ,גלשרבליז ידוד
.ץראה ןותיעמ

תמסרפתמ ישיש םויב עידומה ןותיעבש ךכל םרוג ,םויהד ונלש ןוידה תארקלו ה"בקה הצור
:טטצמ ינאו ,רמוא אוה ךכו ,"שודק וננחמ היהו" תרתוכה תחת ,דלפנש בקעי לש הבתכ
תושעל המ ונידיב ןיא ,םינשע הישיבכ ,שא יקרוי היתולובג ,םיקולא תדרחל הכפה ץראה"
םדאכ היתוכילה לכו היתונותשע תא הדביאש ,תינוליחה הגהנהה ברקב השענה תא תונשל ידכ
תדוקנ לע לארשי ילודג הדעה יניע ועיבצה הנהו .הירק תובוחרב וביתנ תא דביאש ילינס
המינפ ןנתסהל םיביואל תורשפא שי ונממש םוקמה ,הכרעמה רדגב הצריפל תמרוגה ,הפרותה
תא לארשי ילודג ומש ,וללה תועובשב םסרופש זורכב .לארשי תיב םרחב תולקת םורגלו
י"ע תרקובמ הניאש וז ,לוכיבכ תידרחה תונותיעהו וידרה רומאל הפרותה םוקמ לע עבצאה
,ונימרכב תוארונה תוצרפה ןה ולא תוביס יתש .רמשמ לכמ הילע םיחיגשמה ,םימכח ידימלת
אוה ,תיחשמ ילכ היה ותייווה תליחתמ וידרה .הרתי הרימשבו ףוסה דע הקחרהב םיבייחה
הבעות ירדשמל ,הניכשה יפנכ תחתמ תושפנ איצוהל םיכרד תשרפ לע בשויה ,ונרוד לש קלמעה
,הנותחתה התוידל ודרי הנשל הנשמ ובעתנו וכלהש ויתוינכתו ןהב ץוקת הפיה שפנהש
וב עגונה לכ ,וב תוומ וידרה םויכ .םשל עיגהלמ ורהזנ םייוגבש םינקותמהש
".אמטיי

."ונרוד לש קלמעה אוה ,תיחשמ ילכ היה ותייווה תליחתמ וידרה"
(עידומה ןותיע) ".אמטיי וב עגונה לכ ,וב תוומ וידרה םויכ"

תידרחה תונותיעב תודהיה טבמ י"פע ... ןלבקל לכוי ,אקווד תושדחל אמצש ימ" :ךשמהבו
עבשב התופנלו רמשמ לכמ הרמשל ןיע הילע םיחקופ רודה ילודגו םימכח ידימלתש ,הרשכה
ול המ ,הפורצה תודיסחהו הרותה תוביתנ לש םינדע ןגב ךלהמה רוחבל המ ,זא םגו .תופנ
.םהב ךרוצ ול ןיא םג אוהו ול ונכסי אל םה ,וילבהב םלועה ןואש קבאב וילגר תא ףנטלו
ילודג לש תידרחה תונותיעב ואצמי םה ,םתיבל ףרט איבהל השעמה םלועב םיעוקשה ולאו
."םהימימב גופס לער רשא םירבשנ תורובמ בוצחל ךרוצ ילבמ ,תעדל וצרש המ תא רודה

.א רמוא ךכו ,לכה תרמוא איהש בשוח ינאש הקסיפ ןמאנ דתיב המסרופ םינש 11 -כ ינפל
הדיקפתש ,הרוזנצ רהצומ ןפואב תמייק ןמאנ דתיב" :"ןיבהל תלוכיה רסוח" ורמאמב יקחצי
תא םידגונה םימוסריפ תעינמ ןהו ,תודהיה חורל ןניאש תובתכו תועידי תעפוה עונמל ןה
."תודהיב הזכ גשומ ןיאש ינפמ ידרח ןותיעב יוטיב שפוח ןיא ,הכלהה

(ןמאנ דתי) ."תודהיב הזכ גשומ ןיאש ינפמ ידרח ןותיעב יוטיב שפוח ןיא"

איה להק הזיאל ,תדעוימ איה המל ,התנווכ המ ,תידרח תונותיע לע םויה רבדנ ונחנא
ארוק ינאש רמול חרכומ ינא .יוטיב שפוח הב ןיא וא יוטיב שפוח הב שי המכ דע ,תדעוימ
,םויל םויו עידומה ,ןמאנ דתי ומכ ,םייתגלפמ םינואטיב טעמלו ,תאזה תונותיעה לש קודה
הב שי ,דואמ הלודג החירפ העדי תאזה תונותיעה תונורחאה םינשב .ס"ש ןואטיב אוהש
שי ,תובר יד תועידי םהב שי םה םגש ,םניחב םיקלוחמש םינועובש הב שי ,םינועובש
תאז םע דחי ,תונותיע לש דואמ לודג םלוע שי ,תידרחה השיאל םיניזגמ ,םינוש םיניזגמ
.םויה ןאכ רבדנ ךכ לעו ,ךכ לכ םתוא םיריכמ אל ונחנאש תולבגמב אוה


:(ידרח ןותיע ךרוע) גלשרבליז ידוד

הליבקמה לומ תוסחייתהב יאדוב ,תידרח תונותיעל תוסחייתה לש בא ןיינבכש בשוח ינא
ונחנאש ינפל ןובשחב ןתוא תחקל ךירצש תוינושאר הדימ תומא שי ,תיללכ תונותיע לש ,הלש
ינש ןיב תונחבאלו האוושהל םוקמ טעמכ ןיא יתכרעהל .תונחבאה תא רוציל ללכב םיסנמ
ךפהה קוידב ןהש תודוקנ ולא יא םנשי תידרחה תונותיעה לש תיתשתב יכ ,וללה םיפוגה
.גצייל תיללכ תונותיע תרמייתמש המ תוחפלמ

תוברתמ קלחכ אל ,תידרחה היווההמ קלח אוהש רישכמ הזיאכ אל הדוסי תידרחה תונותיעה
תע יבתכב ןייעל םיידרחה ןאצה יריעצ תא עונמל םצעב האב התדילו התרוה אלא ,תידרח
ידרחה ןותיעה הינלופב אצישכש ,רוגמ ןקזה יברה לש בתכמ לע רקיעב ןעשנ ינאו ,םירחא
רוקמל ללכב םיקוקז אל תמאה ןעמל ונחנאש בתכ אוה זא ,שידייב היהש ,טלבגוטה ןושארה
תוראב רחא םיכלוה ונלש ןאצה יריעצ תא םיאור ונחנאו תויה קר ,הזה גוסהמ עדימ
תונותיע םצעב הדלונ הככו .יביטנרטלא והשמ םיקהל םיכירצ ונחנא זא ,םירבשנ
.תידרח

םצעב האב התדילו התרוה ... תידרחה תונותיעה"
"םירחא תע יבתכב ןייעל םיידרחה ןאצה יריעצ תא עונמל
(ידרח ןותיע ךרוע ,גלשרבליז ידוד)

,םירחא תוזוחמב רבכ תאצמנ איהו ,םשמ קוחר הברה הברה הכלה רבכ םויה תידרח תונותיע
הז המ ,םיפונמ םה לבקמ אוהש םירמוחהו ,םשמ קוחר הברה הברה ךלה ידרחה רוביצה םג יכ
תרושקתהמ לידבהל תרמוא תאז ,ויארוקל בוח בח הנושארבו שארב ידרח ןותיע .םיפונמ רמוא
םיכייתשמ םישנאה בור ,דואמ יתועמשמ קותינ םעהמ תקתונמ םצעב איהש ,ץראב תיללכה
ןפואב תורחא תויסולכואל םיכייתשמ ולש םיניזאמה וא ולש םיארוקה בורו תחא היסולכואל
תרמוא תאז ,הלש להקה לש ומעטל דואמ דואמ תבתוכ תידרחה תונותיעה ,יעמשמ דח ישממ
םה תרחא וא וזכ ךרדב םצעב הזה וקהמ םיטוסש םידרח םינותיעו ,ולש םעטה םע וק תרשיימ
.םיקוזינ

םויא םיווהמש דואמ םילודג םיקלח הנושארבו שארב הרזניצ ,עדומ ןפואב ,תידרחה תרושקתה
םה יכ ,םידרח םיארקנ םהש ןעוט ינא ,תידרחה הרבחהש רוכזל ךירצו ,תידרחה תוברתה לע
,הנתשמ םלוע ךותב הקיתע תוברת םלוע םייקל םיסנמ םה ?םידרח םה הממ ,םידרח טושפ
םויאל רבעמש קפס ןיאו ,עדימ י"ע רקיעב תמייואמ איהו ,תמייואמ ןמזה לכ תאזה תוברתהו
,םישדח םייח תוחרוא רוציל תרושקת לש החוכבש םיעדוי ונלוכ ונחנא ,עדימ י"ע הלש
תויהל םיכפוה םה ,ןוראב ויה םירושע ינש ינפל דעש םישנא לשמל ךופהל חוכ שי תרושקתל
,תוימיטיגל ןמ םהל תרצוי ןמזה לכ תרושקתה ,תרושקת ורבע םה יכ ,םייחה תמרונמ קלח
הרבחה לש םילודגה םידחפה דחא ןאכו ,תיתועמשמ רתוי הברה םימעפל ,תלחוז םימעפל
.תידרחה

הנושארבו שארב הרזניצ ,עדומ ןפואב ,תידרחה תרושקתה
... ,תידרחה תוברתה לע םויא םיווהמש דואמ םילודג םיקלח
... עדימ י"ע רקיעב תמייואמ איהו ,תמייואמ ןמזה לכ תאזה תוברתהו
(ידרח ןותיע ךרוע ,גלרשבליז ידוד)

םירסמהו םינכתה ללגב םג ,רוהטה ךוניחה לע יתועמשמ דואמ דואמ םויא הווהמ היזיוולטה
תיבב שי םירוהל םא הרות דומלתב ומוקמ תא אצמי אל דליה רחמ יכ םגו ,הב שיש
הרבחב היזיוולטה תמילבל לודג יכה עינמה חוכה היה םצעב תאזה היצקנסהו ,היזיוולט
ותא תורקל ךלוה ,היזיוולטהמ לידבהל ,טנרטניאה לבא ,טנרטניאל הרקיש המ הז ,תידרחה
בייבל בל לש הלודגה המזויה לבא ,תומזוי רפסמ לע וישכע עדוי ינאו ,ירמגל רחא והשמ
בשוח ינא יכ ,םירחא תומוקמל רודחל ולכוי אלו הרוגס היהתש תיתודידי הביבס רוציל הז
ןיינעה לע ונרביד אל ןיידעו ,תידרחה הרבחה תא םיהדמ ןפואב תרשל לוכי הזה ילכהש
,חישמה תאיב לע רבדמ אוהש הלודג הפוקתב ... הנליומ ןואגה לש תורפסבש ,יגולואיתה
םשה תא העד ץראה האלמו" בותכ חישמה תאיב לע ך"נתב םילודגה םיקוספה דחאבש רמוא אוה
רתוי ילכ ךל ןיאו ,עדימה תדרטסוטוא לע רבדמ םצעב אוה תרמוא תאז ,"םיסכמ םיל םימכ
.ךשמהב דוע עגינ ונחנא ,הבחר היגוס דוע וזו ,טנרטניאהמ רתוי הז תא אטבמש יתועמשמ
.םירבדה תא יתיצימ רתוי וא תוחפש בשוח ינא


:(ץראה ןותיע ,יאנותיע) ןליא רחש

ללגב ,תידרחה תונותיעב תופקתומ רתויה תויומדה תחא ינא םיבורקה םייעובשבש חינמ ינא
רמול ךלוה ינאש תורמל ,ונממ תחנ וורי םלוכ אלש השגרה יל שיו ,רפס עובשה איצומ ינאש
.תידרחה תונותיעה לע ,תאזה העפותה לע םייבויח דואמ םירבד המכ

םינברה לש קספה הז ,החלצה וז תידרחה תונותיעהש ךכל הבוט תמאב החכוה שיש בשוח ינא
אוהש והשמב םחלנ אל דחא ףא ירהש ,הב שומישה לע רסאש ,השולש םייעובש ינפלמ םידרחה
.ידרחה רוביצה לש םינברה לע דואמ תמייאמ הארנכ תידרחה תונותיעהו ,וילע םייאמ אל
האצמנ םא ,תוינחור תודעו םהל ןיאש םינותיע תאירק לע ורסא ,עדוי אלש ימל ,םינברה
,עידומהל סחייתמ אל הארנכ קספה לבא ,הז לע עדוי אל דוע ינא ,עידומה לש תינחור הדעו
.הארנכ ןמציל בקעי כ"ח הז עידומה לש תינחורה הדעוה

תוקולחמ לע תחוודמ איהש היה תימשר אלה תידרחה תונותיעה לע רסאש קספל ימשרה קומינה
תוקולחמ הארנכ ןה ידרחה רוביצב תוקולחמהש בושחל תמרוג ,לוזלז הזיאל תמרוג םצעבו
,םדא ינבכ םינברה תא תוארל רוביצל תמרוג איה ,םיימש םשל אלו םיבאשמו חוכ םשל
.תוינחור םלוכש םישנאכ אלו םיימשג םילוקיש םהל שיש םישנאכ

אל להקה תעד לע העיפשמ תונותיעהש וליג םינברהש אוה ,יתעדל תוחפל ,ישעמה קומינה
איה ךכל תוביסה תחא ,תדמתמ הדיריב אצמנ הרותה ילודג לש םדמעמ ,םהמ רתוי ילואו תוחפ
אל זא ס"ש לש תחאו לגד לש תחא ,הדוגא לש תחא ,הרות ילודג לש תוצעומ שולש שישכש
.הרותה ילודגמ תוחפ אל תונותיעה תטלוש םויה תידרחה להקה תעדבו ,תחא ףאל עומשל ךירצ
רתוי הברה איה ךכבו ,םינברהמ תינמי רתוי הברה תונותיעה ,תחא אמגוד קר חקינ םאו
.םינברהמ הלש רוביצל הבורק

לכ לע ,תידרחה תונותיעה ומכ םויה חרופ ךכ לכש תרושקתב םוחת אוהש הזיא שי םא קפס
םינשב םירכוז םתא ירה ,םיידרח םינותיע השולש-םיינש וחתפנ רגסנש ינוליח ןותיע
,רמשמה לע ,רבד ,םייגולואידיאה םינותיעה לכ ,םיינוליח םינותיע ןומה ורגסנ תונורחאה
,םיינוליח םינותיע חותפל תונויסינה לכו ,תוריח ומכ םיירוטסיה םינותיע לע רבדנ אלש
תא רוכזל דואמ השק .ול וארק ךיא רכוז והשימ םא ,ןייד השמ לש ןותיעה היהו ,תושדח
טעמכ תודיסח לכל ,קנע אוהש רפסמ הז ,םינועובש המכ ,שי םינומוי המכ דיגהל רשפא ,הז
.ןותיע שי

להקה תעד לע העיפשמ תונותיעהש וליג םינברה
,םהמ רתוי ילואו תוחפ אל
.תדמתמ הדיריב אצמנ הרותה ילודג לש םדמעמ
(ץראה ןותיע ,ןליא רחש)

וז תסנכ תיב ןולע לבא ,ןכ :ןליא רחש .תסנכ יתב ינולע םייתאמ לעמ שי :םייניב תאירק
,התוא קרוז ינא ,הפ הלעמ ינאש תולאשה תחא .ןותיע אל הז לבא ,תרושקת הז ,תרחא העפות
דימת התא המל הלאשה תרצונ ,ךלשמ תרושקת הברה ךכ לכ שי יכ ,היצקובורפ לש גוס הז
םהש ,תידרחה הילפאה תייססבואמ קלח ?תרושקת אל איה ךלש תרושקתה ,תרושקתה לע ןנולתמ
תוחפ אל םתוא תתרשמש ,םהלשמ תרושקת םהל שיש העשב ... תרושקתה תא םיפיקתמ ןמזה לכ
לש תרושקתהש דיגהל רשפא הז לעו ,תוינוליחה תא תתרשמ תינוליחה תרושקתה רשאמ בוט
.רתוי הבוהצ דימת ןכשה

,תידרח תונותיע לש תויזכרמ תולשוש יתש שי :תידרחה תונותיעה לש הרצק הריקס ןתא ינא
םיגוליפל הליבקמ תיטילופה תלשושה ,םיגוליפ לש תרשרש תועצמאב ורצונ ןהיתש ןה
וליחתה םינותיעהו ,ס"שו הרותה לגד ,הדוגאל ךפהו הדוגאמ ליחתה הז ונייהד ,םייטילופה
תחא .הלאה םיגוליפה לע יל שי תורעה יתש .םויל םוילו ןמאנ דתיל גלפתה הזו ,עידומהמ
םירמוא הז לע יכ ,תועמשמ ןומה הזל שי ,הרותה לגד ינפל םקוה ןמאנ דתיש איה ןהמ
תוחפ אל אוה רמולכ ,הגלפמ ול שיש ןותיע אוה ןמאנ דתיו הגלפמ לש ןותיע אוה עידומהש
קוספהמ קלח אוה ומש ,ומש ןאכמו ,ןומויכ םקוה םויל םוי .ולש הגלפמהמ קזח רתוי אלו
ברה לש .... תעד הווחיו רמועה איבי ,תעד הווחי הלילל הלילו רמועה איבי םויל םוי
ךפה ןותיעהש איה היעבה ,הידבוע ברל רשקה תא אטיב םצעב םויל םויב שומישה ,הידבוע
ללגב הז ,ישימח םויב אצוי ,ישישה םוי ארקנש ידרח ןותיע םג הרוצ התואבו ,ןועובשל
.סומע ארונ ישיש םוי ,סופדה יתבב תוספדה לש םינמזה חול

היהש ,ןמרקוצ רשא םשב םדא ליבומ הכרוא לכל ,ישישה םויב הליחתמ תירחסמה תלשושה
.עובשה ןותיע תא םיקה ,בוש שרפ ,החפשמ ןותיע תא םיקה ,שרפ ,ישישה םוי לש ןייארמה
אוהש תורמל ,אילפהל חילצמו אילפהל ץופנ ןותיע אוה ,תדחוימ דואמ העפותל ךפה החפשמ
,ןמרקוצ לש ןותיעה ,עובשה ;חילצמה םג אוה רתוי ידילוסה ןותיעה רמולכ ,דואמ ידילוס
הרוצב ןיבר חצרל ףיטה אוה ,לארשיב ינמי יכה ןותיעה ילוא ,ינמואלו ינעזג ןותיע אוה
,לארשיב תונותיעה םלועב שדח יד גשומ רצונ הלאה םינותיעה ינשב ,בגא .תשרופמ יד
.ןיזגמל ףרוצמש תושדח ףסומ שי ,תושדח ןותיעל ףרוצמש ןיזגמ היהיש םוקמב

,וק תארקנש םינומניח תשר שי ,םינומניחה הז תיסחי תידרחה תונותיעב השדחה העפותה
בתכ היה ,תשרה ךרוע אוה רנייו ישי ,ישישה םוי יאצוי ברקמ רקיעב םיאב הלש םיכרועהש
,הליהקב הזש יצרא ןומניח שיו ,םילשוריב ןותיעה תא ךרוע ןילביר בקעי ,ישישה םויב
היסולכוא וז ,דואמ לודג ןורתי שי תידרחה הרבחב םינומניחל .ידוד אוה הלש ל"ומהש
היסולכואהשכו ,ןותיע לע ףסכ איצוהל רשאמ םניחב םירבד תחקל הל לק רתוי הברה ,הינע
שי ,לקש 12 הלוע 'החפשמ'ה חיננ הזה הרקמב ,ןותיע לש ריחמל זא ,הינע ךכ לכ איה
לודג רתוי הברה אוה ולש שומישה זא 'החפשמ' ומכ ןותיע הנוק התאשכש רורב ,תועמשמ
.ותוא םיארוק םישנא רתוי הברה ,ינוליח ןותיעב רשאמ

... ,הכומנ ארונ איה תידרחה תונותיעב רמוחה תקידב תמר
... .רתומ םינוליחה לש םמד ,םינוליחב רבודמ רשאכ
,םימרופר לע ערה ןושל רבדל רתומ םאה הלאש התיה
.הווצמ ,רתומ אל ןותיעה לש הכלהה קסופ לש הבושתהו
(ץראה ןותיע ,ןליא רחש)

,תועידי ימאות םה ,בירעמ םגו תועידי םג ונייהד ,תילארשיה תונותיעהמ לודג קלח םויה
ןותיע ןיא ןפוא לכב ,ןרמש רוביצל ןותיע ןיאו ינוניב ןותיע ןיא ,השק יד בצמ רצי הז
ןותיע םישפחמש םישנא דואמ הברהו ,ץראה תא שי ונייהד ,הלימה לש ינמיה ןבומב ןרמשל
אלל ראשנ הפמה לש ינרמשה ינמיה דצה לבא ,ץראה תא םיארוק ,ןימיהמ םה םא םג ,יניצר
תועד ןומהל יוטיב תנתונ איה ,המוצע תובישח שי תידרחה תונותיעל תאזה הניחבהמ .ןותיע
.רחא םוקמ םוש ןהל ןיאש

ןותיע לכב המצע תידרחה תונותיעבש תורמל ,יזכרמ דואמ רבד אוה יוטיבה שפוחש החנהב
,יוטיב שפוח לשו תועד לש םישרמ דואמ ןווגמ תרצוי איה דחיב ,לבגומ דואמ יוטיבה שפוח
.היטרקומדה לש קהבומ דואמ יוטיב איה רמולכ

יוטיב איה תידרחה תונותיעה דחא דצמ ,וילע רביד ידודש תידרחה תונותיעה לש טביה דוע
.םיינוליחה םינותיעה ינפמ הלש רוביצה לע ןגהל ידכ המק איהש הזה ןבומב ,וטגה לש
,דבעידבש רבד אוה ןותיע ,ומצע ינפב ןותיע לש ומויקל ידרחה רוביצב הקדצה ןיא השעמל
לשמל אוה הזל יוטיבה .םיינוליח םינותיע וארקי אל םהש איה הקדצהה לכ ,הליחתכלמ אל
לבא ,םיינוליח םינותיע וארקי תרחא יכ ,חספו תוכוס דעומה לוחב אצוי עידומהש הדבועה
םיכירצ אל ,עידומה שי םירמוא םה ,שפוח םיצור םה ,תאצל אל ומצעל השרמ לשמל ןמאנ דתי
.ונתוא

יברעמה םלועהמ םירבד ןומה הרידחמ ,רמא ידודש ומכ ,תידרחה תונותיעה ינש דצמ
םוסרפ ,םייחה לש היצזינקירמאה תא ,גנלס ,תינרדומ תירבע ,ידרחה רוביצל ינוליחהו
תקבאל םויה .הככ אל רבכ הז םויה ,תואפ םידליל ושיבלהש תועדומ היה הז םעפ ,ינרדומ
,םיבהוא ךכ לכש גוסהמ הלאכ םימשוגמו הלאכ םיטירסת ינימ לכ שיש ומכ ,שי לאירא הסיבכ
ינש לע הזכ טירסת םג שי זא ,לאירא שי גואדל ךירצ אל לבא ,םיכלכלתמ םירבד ךיא לע
.לאירא שי יכ גואדל הכירצ אל םהלש אמיא םגו ,לגלג ףילחהל םירזועש םידרח םידלי
קלח היה אל הז תרחא ,הדבוע ,םיפילחמ ןכ םה ,םילגלג םיפילחמ םידרח םידלי יתממ ,ללכב
.םיגשומה םלועמ

הז .גירחל הרזעה ומכ ,הסינכה תידרחה תונותיעהש תיסחי םיכר םיגשומ המכב שמתשה ידוד
םילפטמ םה דחיב ,ידרחה רוביצה לש תויעבה ןווגמ תא ואצמת אל ידרח םוקמ םושבש ןוכנ
ונחנא ,יקצירפ יסוי ומכ ,תידרח תונותיע לש יביססבוא ארוק שי םאו ,םלוכב טעמכ
םחלנ ישישה םוי ,םיידוחיב דחא רפסמ םחולה היה ישישה םוי ,םלוכ תא אורקל םילוכי
...תובצקהה לש ,םיפסכה לש תקדוצ הקולחל

הזיאב לפיט ,ידרחה בוחרה רעונ ,ד"בשה תייעב תא םג הבחרהב דואמ ףשח החפשמ ,רוציקב
הנשה ,החפשמב תומילאה תייעבב קוסעל ליחתה אוה ,ישימחה ןבה הארקנש המישרמ דואמ הרדס
העדות ול שי עובשה .וב קוסעל תידרחה הרבחל השק דואמש אשונ ,הזב קוסעל ליחתה אוה
דואמ הארנ ונלש ,דומילה רכשב הבחרהב דואמ קסוע אוה ,ןמרקוצ רשאל ההובג דואמ תינכרצ
שי םא לבא ,ריבס יד הארנ הז ,ךורא םידומיל םוי רובע שדוחל $100 םימלשמ םה יכ ,ךומנ
.קתע םוכס הז שדוחל $100 זא ,םידלי 10 לש החפשמ ךל

,לערל עובק ןפואב םיוושמ לשמל תינוליחה תונותיעה תא
(ץראה ןותיע ,ןליא רחש) ...רמריטש ,ישימח סייג

םא ,בגא .םיינוליחל םג בתוכ אוהש עדוי ידרחה יאנותיעה ,םינוליחל םג ףשחנ עדימה לכ
עובק ןפואב תושעל גהונ אוה ,העוט אל ינא םא ,הליהקב ,םישדח םיגשומ לע םירבדמ רבכ
לכ ,רתויב ירלופופה תרושקתה שיא/יאנותיעה ,רתויב ירלופופה יאקיטילופה ,םיגוריד
.םירבד ינימ

תמר .תידרחה תונותיעה לש תודליה תולחמל םירבוע ונחנא ןאכמ ,יבויח יתייה ןאכ דע
לש רוביצ אוה ולוכ ידרחה רוביצה ,הכומנ ארונ איה תידרחה תונותיעב רמוחה תקידב
לש רוביצ הז ,ותוא קודבל היעב שי ,עדימ לבקל היעב םוש ןיאש הזה ןבומב ,תויזטנפ
תונותיעל ןכרד תא תואצומ תועומש רתוי הברה ,הלאה תועומשהמ לודג קלחש היעבה ,תועומש
.תינוליחה תונותיעל רשאמ תידרחה

.רופיש לח יכ םא ,השלח דואמ איה ,תובוגתה תחיקל תוברת איה הינש היעב

,יקנ ןותיע םיצור םהש איה הרואכל םיידרחה םינותיעה לש םמויקל הקדצהה ,תישילש היעב
אלא ,תוצמשהב עוגנ תויהל אלו ערה ןושלב עוגנ תויהל אל ךירצ יקנ ןותיעש אוה ןיינעה
קספ שי ,הווצמ וז ,ןכ ןורקיעב ,בגא .רתומ םינוליחה לש םמד ,םינוליחב רבודמ רשאכ
םאה הלאש התיה םויל םויב ,ןורחאה ינפל וא ,הכלה קספ עיפוה ןורחאה ישיש םויב ,הכלה
.הווצמ ,רתומ אל ןותיעה לש הכלהה קסופ לש הבושתהו ,םימרופר לע ערה ןושל רבדל רתומ
,ןוכנ ,רמריטש ,ישימח סייג ,לערל עובק ןפואב םיוושמ לשמל תינוליחה תונותיעה תא
תוחפ הרוצב הז תא םישוע ונחנא לבא ,םיבוט רתוי הברה םירבד םהילע םיבתוכ אל ונחנא
.תירויצ

.םיישיא םירוטב קר אל ,םינותיעה תועצמאב תונובשח לוסיח .א הז תופסונ תויעב המכ
,ןמציל לע הבתכ יתבתכש הדבועה ומכ םידרחה תא הזיגרה אל ילש הבתכ םושש בשוח ינא
לע בתוכ התאשכ ,סעוכ אוה זא ער והשימ לע בתוכ התאשכ ,ער ךכ לכ הב אצי אל אוהש
.םיסעוכ םלוכ זא בוט והשימ

...ךילע םיבתוכש הז לע םלשת התאש ימיטיגל ירמגל
.ןשקטורפ לש גוסב רבודמ םצעב ...
(ץראה ןותיע ,ןליא רחש)

דואמ ךילהת ןה הביד תועיבתש ןוכנ ונייהד ,תבותכ ןיא ידרח עגפנלש איה תויעבה תחא
תכלל לוכי אל ידרח עגפנ ,תואכרעה תא שי ינוליח עגפנל רבד לש ופוסב לבא ,לברוסמ
?םהילע עמוש ימ ,םיצ"דב םישולש שי ?ץ"דבל ךלי ,השעי אוה המ זא ,תואכרעל

לע ,רחא תוריש לכ ומכ תורישכ תספתנ תונותיעה .ףסכב תובתכ תריכמ איה תישילשה העפותה
תועיפומ תובתכ ןתוא ,ךילע םיבתוכש הז לע םלשת התאש ימיטיגל ירמגל ,םלשל ךירצ תוריש
,םינוש םינותיעב תוהז תויתכרעמ תובתכ אוצמל לוכי התא תובורק םיתעל ,יתכרעמ רמוחכ
ףסומב בתכש גלשרבליז ידוד ,דחא טטצא ינא ןאכ ,םייתייעב רתוי דוע םירבד שיו
:תידרח תונותיע לע סרוק יתדמילשכ בר שומיש וב יתישע ינאש ,הליהקב לש תונותיעה
ןוגכ ,הזה הנחמה לא ורדחש ןישיב ןיעירממ םג םלעתהל ונל לא ,תואנה יוליגה ןעמל"
."ץרחי אל ימד תניחבב םוסרפ-יאמ אקווד אלא םוסריפמ אל םיסנרפתמה םינותיע

לע היולג המשאהב האצי קרב ינב תייריעש תחא םעפ התיה .ןשקטורפ לש גוסב רבודמ םצעב
עגרב התוא ףוקתל ליחתה אוהש ותוא המישאהו ,וק םינומוקמה תשרמ ,ריעה לוק םשב ןותיע
.התצר אל אלימב איהש תועדומ רובע םלשל הקיספה איהש

ימיב תוגלפמ ירבודל םיכפוהש םינואטיב יבתכ לשמל ,םיסרטניא ידוגינ לש תפסונ היעב שי
םויה ,זלב תודיסח ןואטיבב ידרחה הנחמה לש יטילופה בתכה היה ס"ש תעיס ריכזמ ,תוריחב
.ס"ש ןואטיב לש בתכ תוחפל אוה

... ידרחה רוביצב תוחנ דואמ דואמ עוצקמל תבשחנ תונותיעה
.לבזב קסוע יאנותיעהש ינפמ הז ,דחוימב דורי םוקמ הז תונותיעה ...
(ץראה ןותיע ,ןליא רחש)

תבשחנ תונותיעהש איה ןהמ תחא ,ןתוא רעשל לוכי ינאש תוירשפא תוביס המכ הזל שי
םלוסב ,וסיסבב יללכ ןפואב לבא ,הנתשמ הז ,ידרחה רוביצב תוחנ דואמ דואמ עוצקמל
.לבזב קסוע יאנותיעהש ינפמ הז ,דחוימב דורי םוקמ הז תונותיעה ,םיכודישה לש יעוצקמה
אוה ,םייבויח םירבד הפ השוע אוה ,הברהב בוט אל התא םוסרפ שיאל וז הניחבמ ,בגא
.היגולואידיאב םיקסוע םיכרוע ,םיכרוע לע לח אל רבדה .ךלכלמ יאנותיעה ,חבשמ

ךל שישכ ,עיקשהל ףסכ ןיא םינטק םינותיעב ,םינטק םינותיע ןומהב רבודמ ,הינשה הביסה
.רתוי הבוט תרצות איצומ התא עיקשהל ףסכ

תוימיטיגל םוש ןיא הכלהב יסיסב ןפואב .הכלהל תונותיע ןיב הריתסה אוה ישילשה רבדה
ערה ןושל לכ לע תרסוא הכלהה ,םינוכנ אל םירבד בותכל תרסוא אל הכלהה .תונותיעל
ךל רוסא ,ןוכנ אל רבד םדא לע בותכל ךל רוסאש קר אל הז רמולכ ,ערה ןושל אוה רשאב
אוהש בצמ אוהש הזיא הפ שי .ןוכנ אוה םא םג ער רבד וילע בותכל ךל רוסא ,וב עוגפל
,הלאה תויעבה לע רבגתהל יתימא יתכלה דמעמ אוהש הזיא ריכמ אל ינא ,ירשפא יתלב טעמכ
םצעב תלעופ תידרחה תונותיעה לכ ,השינ הל אוצמל ךירצו תונותיע שיש הדבועב ריכהל
.תאזכ תיתכלה הנוקל ןימב

שגפ אוה ךיא רפיס אוהו ,םירופיכה םוי תארקל םסריפש ,ןמלוש בתכה לש םיהדמ רמאמ שי
אל ,המל ול רמא אוה ,הזהו הזה שיאהמ החילס שקבל ךירצ התא רמא ןבהו ,בר הזיא לש ןב
היה רשפא יא לבא .אלש שקיב אוהו ולש הנומת תמסריפ רמא אוה ,ער רבד םוש ול יתישע
ןכש םישנא ויה לבא רמא אוה זא ,ותוא תוהזל היהי רשפא יאש ךכ ונמסריפ ,ותוא תוהזל
תא האר םתס אוה ,ילילש רשקהב היה אל הז וישכע ,ךירצ התא הז ללגב ,עגפנ אוהו ,והיז
.ןותיעב ולש הנומתה

הברה םיימשה בל דע ... חסכמ אוה דחא דצמ ונייהד ,ידרח יאנותיע לש יתכלהה ובצמ הז
.הריבע אוה ולש ינש השעמ לכ טעמכ ינש דצמ ,םישנא דואמ


:(יוניש תעונת) יקצירפ יסוי כ"ח

חרכומ ינא .וידרה לא םירבוע ונחנא וישכעו ,טסקטב ,הבותכה תונותיעב ונקסע וישכע דע
,תידרח תונותיע לש יביססבוא ארוק ינאש קר אל ,רמא רחשש ומכ ,החיתפ תולימ המכ רמול
ךותמש רמול חרכומ ינא .םהינימל שדוק יצורע ,ידרח וידר לש יביססבוא עמוש םג ינא אלא
,תולד קר אל אוה ןושארה רבדה ,הזה וידרה תא תונייפאמש תועפות המכ שי ,ילש תומשרתה
ןווכמב וליאכ תרמוא תאז ,רודישהו הפשה תולדב הוואגה אלא ,רודישהו הפשה רמוא יתייה
איה הפשהו ,תרחא הפשב םירבדמ ונחנא ,הלאכ אל ונחנא ,וארית ,םירמואו םירדש םיאב
.תרחא

(ידרחה יטריפה וידרה לע)
,הזה וידרה תא תונייפאמש תועפות המכ שי
,תולד קר אל אוה ןושארה רבדה
,רודישהו הפשה רמוא יתייה
.רודישהו הפשה תולדב הוואגה אלא
(יוניש תעונת ,יקצירפ יסוי כ"ח)

ינאש ,ס"ש לש םיצורעב יאדוב ,קפס ןיא ,הבותכה תונותיעה יבגל רמא רחשש ומכ ,ינש רבד
םה ,תיזנכשאה תודהיל םיידרח וידר יצורע שי םא עדוי אל ינא ,םימייק םה קרש בשוח
םה אלא ,םיינוליח םהל םיניזאמש םיעדוי םהש קר אל ,םיינוליח םהל םיניזאמש םיעדוי
תונותיעל רחא וא/ו הזכ רסמ ריבעהל ידכ ,לכשומ דואמ דואמ שומיש הזב תושעל םיעדוי
תרבעהל טושפ ןיבו הבושתב הרזחהל ןיב ,םיינוליחל רקיעב םינווכמ םהו ,תינוליח
.תועידי

ומכ ,בטיה עדוי אוה ,תבש יאצומב םידזיה לש תסנכה תיבב רבדמ ףסוי הידבוע ברהשכ
,םידרח יניינעב םיקסועה םיבתכה לש םיינזואה לא םיכלוה םירבדהש ,ןמאנה ורבוד עדויש
.הזה תרושקתה ץורעב םלוכ לש ןיע תצירקב שומיש שי רמולכ ,תושדחה תורודהמ לאו:(בשק תתומע ל"כנמ) ראב רהזי

ויה אל 1991 דע השעמל .היתורוקמ לע וא העפותה לש העבט לע םילימ המכ ילוא םידקא ינא
,תוביסנה ףקותב ,הנושארל וריתה םינברה ,ץרפמה תמחלמ ,1991 -ב ,תוידרח וידר תונחת
רוזחל תשרופמ הרוצב םיזנכשאה םינברה ורוה המחלמה םותב ,וידר ירישכמ קיזחהל םהילהקל
ןמ אצויה ךרעה תא וניבה ס"שב איהה הפוקתבש ינמודו ,ץוקישה תא קלסל ירק ,םדוקה בצמל
,םשה ךורב ,השעמל זאמו ,וידרה לש רחאו יטילופ רישכמכ בושחה רישכמה תאו ללכה
וידרה תעפות לכ ךס ,םידמימ לע םירבדמ ונחנא ,תוידרחה תויטריפה וידרה תונחת תובלבלמ
,ןהל ארוק ינאש תויגולואידיאה תונחתה רשאכ ,תונחת 150 -ה ביבס איה לארשיב יטריפה
-כ ךרעב ,7 ץורע ,תחא תימואל תיתד הנחתו ס"ש םע תוהדזמ ןבורש תוידרחה תונחתה הזש
.תורשע רפסמ ,40

םע הסרתהב ,קוחל תומיעב ,קוחה דצב ,קוחל דוגינב ,עודיכ ,תולעופ הלאה תונחתה השעמל
.רושעל בורק םיאור ונחנאש יפכ ,המישרמ תודרשיה תלוכיב לבא ,קוחה

השיש יתחסינ ,תויטריפה תוידרחה תונחתה ,וללה תונחתה לש םינויפיאה ,ןכ םא ,םהמ
:ךכ הז תא דיגא ינאו ,םייזכרמה םה יתעדלש ,םינויפיא


:ןושאר ןויפיא

יתוברתה זכרמהמ קחורמש רזגמ לש יתימא ךרוצ הסיסבב תפקשמ תוידרחה וידרה תונחת תחימצ
תניחבמ ,העפותה יתעדלש ןייצל לוכי ינא ,רגסומ רמאמב .םירחא םילהקלו ומצע לא רבדל
תונכל לוכי ינאש העפותב וא ךילהתב ךורכש והשמ איה ,תיטריפה תידרחה תרושקתה תעפות
,70 -ה תונשב ןונבלב הרק המ םירכוז ונחנא םא .תילארשיה הרבחה לש היצזינונבלכ התוא
ןממסה הז ירחא ,תויטריפ וידר תונחת לש החימצ ויה הרבח לש התסירקל םינושארה םינמיסה
םינוס ,םיעיש ,םייטרפה תואבצה וצצ הז ירחאו ,תויטריפ היזיוולט תונחת היה ינשה
וידרה תעפותל סחייתהל לכונ הצרנ םא ,הרקמ לכב .םימיה ירבד רפסב םושר ראשהו ,המודכו
.לשמ לאכ יטריפה


,הליגרה תרושקתה לש קחשמה יללכ
,םיילנויצר םינועיט חסנל ךרוצה רמולכ
,ךלשמ תונוש תועד גיצהל ךרוצה
,תקולחמב םייונש םיאשונב ןוזיאו הבוגת תוכז ןתמ
.םימייק םניא הלא לכ
(בשק תתומע ל"כנמ ,ראב רהזי)


:ינש ןויפיא

תונותיע לש םייסיסב םינממס רדענ ,הבותכה תידרחה תונותיעהמ רתוי וליפא ,ידרחה וידרה
םתוא תא םינכמ םיגולויצוס ,יפיצפס דעי להקל רקיעב הנופ ידרחה וידרה ,תישפוח
תויגולואידיאל םיפשחנ םניאש םילהק הלא ,תויתוברת תועלבומ זכרמהמ םיקחרומה םירוטקס
,םיילנויצר םינועיט חסנל ךרוצה רמולכ ,הליגרה תרושקתה לש קחשמה יללכ .תונווגמ
לכ ,תקולחמב םייונש םיאשונב ןוזיאו הבוגת תוכז ןתמ ,ךלשמ תונוש תועד גיצהל ךרוצה
יטריפה רודישה גהונ ,תרחא תרושקתל תנזאמ הפישח רדעיהב .םימייק םניא הלא
הנושה תא ףקשל הסנמ וניא תרושקת לש הז גוס ,תחא תמאל ףיטהלו חפטל יגולואידיאה
םייסיסב םיכרע םילעתמ םירודישה ,תרוקיבל תוחיתפ תולגל וא חותפ חוכיו ררועל ןווגמהו
.םתוא םינשמ אל ךא ,םימייק

םהל ןיא ןכלו ,םתיבב םהיתוליהקל םירדשמה םייטריפה םיצורעה ישנא םישח ,ךכל ףסונב
םירוטקסה תוצובק יפלכ תונעזג וא התסה ,העיגפ םהב שיש םירודיש לע היצקנס םושמ ארומ
תוהז תא תונבל שרוד ,תיתצובקה תוהזה תא קזחלו רומשל ,שבגתהל ךרוצה ."ונלשמ אל םה"ש
םתותיחנ תא שיגדהל םיבייח ךכיפל ,הרבחה ראשמ תירסומ הניחבמ הפידעכ רדשמה םרוגה
.םירחא לש תירסומה

םינייארמ לש הזויבמיס ךות ,תומהלתה לש רורחס רצוי רוגסה םיניזאמה להקב קוסיעה
רודישב םיילטורב תונעזג ייוליגלו העורפ התסהל םיבר םירקמב ליבומ אוהו ,םינייאורמו
.יח

(םייטריפה םידרחה םיצורעה לע)
,העיגפ םהב שיש םירודיש לע היצקנס םושמ ארומ םהל ןיא ןכלו ...
."ונלשמ אל םה"ש םירוטקסה תוצובק יפלכ תונעזג וא התסה
(בשק תתומע ל"כנמ ,ראב רהזי)

ובש ,ותוא יתטלקה םג אלא ,ול יתנזאה קר אל ינאש דחא רודיש ןייצל ילוא הצור ינא
םדוק" ,םיינש וא טפשמ ןאכ םלקדא ינא ילוא ,אילפהל הפירח הרוצב םיניזאמה דחא אטבתמ
םיבבותסמש הלבחה יכאלמ לכש ,ךרדב םכתא חקי םשהש ,התוא םוסחנו םילשוריל הלענ לכ
לכ ,קיתרנהמ תאצל הליחתמ תמקונה ברחה ,הליחתה רבכ הלואגה תמחלמ ,םכתא וחקי וישכע
הבושת ילעב לש ,ןגראתמש אבצ ןאכ שיש וניביש ,הרטשמה ,הזה ןגאלבה תא םישועש הלא
תוטיש לכ תא םיריכמש ,רתויב םיכלכולמה םינוגראה לכמ ,םימסהמ ,תובוחרהמ ,עשפה םלועמ
,הזל עיגמ אוה ףוסב ,רצקא ינא ,ךישממ אוהו ."חישמה לש םימחול תויהל ידכ המחולה
,םתא הפיא ,םישוע םתא המ ,םכל םיארוק םירחובה ,םתא הפיא ,ס"ש יגיצנ םתא הפיא"
לכ תא םויה תימי ה"בקהש ,תרמוא תאז המו ,צ"רממ םיינש יפ םתא ,םכב ונרחב ונחנא
."ןוצר היהי ןכ ןמא ,ןוילעה טפשמה תיבב םיטפושה

םיארוק ןיזאמה ,יבוק ול םיארוק ןרדשה ,ןרדשל ןיזאמ ןיב הרואכל להנתהש םצעב חיש הז
אל הז ,תואמגוד דוע יל שיו ,הרוק הז לבא ,םוי לכ הרוק אל הז .להנתמ הז ךכו ,זעב ול
.תורקל ךירצש הממ רתוי הרוק הז לבא ,ןוכנ הז ,םוי לכ הרוק


:ישילש ןויפיא

תצובקל רבעמ םיפסונ םילהקל הנופש ,המוצע הזירכ תכרעמכ דקפתמ יטריפה ידרחה וידרה
הרזחל תופטהה .הלודגה הבושתב הרזחה תעונת תא דדועל הרטמב ,תיפיצפסה תוסחייתהה
רתאה ילג לעמ םויכ תולהנתמ ,םינוש תומוקמב םיסנכבו ןולמ יתבב םעפ ולהנתהש הבושתב
.ץראה יבחר לכב םישנא יפלא תואמל יח רודישב תועיגמו

ןכרצ אוה יטריפה וידרה לש ןכרצה .ןויפיא אוהש הזיא הז ךותב דיגהל הצור ינא וישכע
רקיעב הז תא רמוא ינאו ,םימעפל ודצמ הלועפ םוש ךירצמ אל הזש ןוויכ ,ליבס
םויב םימעפ המכ ףשחיהל בוט יוכיס םהל שיש ,זכרמה יבשותמ קלח םג ילוא ,םימלשוריל
וליפאו תלוכמב ,תינומב ,סובוטואב רקיעב ,תוידרח תונחת לש םייטריפ םירודישל
דועב םוי לש ופוסב םגרתיהל םירומא יטריפה וידרה ירודיש לש רבטצמה טקפאה .טקרמרפוסב
.ס"של םיטדנמ תפסותבו הבושתב םירזוח

תיטריפה תידרחה תרושקתה תכרעמ ינורטפ
,יוטיבה שפוח ןעמל םימחולכו תונברוקכ םמצע תא םיגיצמ
םויה דע הנכומ התיה אל תיטריפ תידרח הנחת ףא ,סג רקש והז
.תומייק תונחתל הווש דמעמב התוא דימעיש ,יקוח רשכה לבקל
(בשק תתומע ל"כנמ ,ראב רהזי)


:יעיבר ןויפיא

תוכרעמל דוגינב ךא ,ומצע ינפב דמועש םרז ,תיביטנרטלא תרושקת תכרעמ אוה ידרחה וידרה
רצויו לילעב יקוח אל אוה ,יאמצעה ךוניחה םרז ,אמגוד ,םידרחה לש תורחא תויביטנרטלא
,קוחה ינפב ןויוושה תונורקעב עגופ םג אוה אלא ,ילמרופה קוחה םוחתב קר אל ,השק היעב
.היטרקומדה לש רתויב םייסיסבה תונורקעבו תוירוביצה תומרונב

שפוח ןעמל םימחולכו תונברוקכ םמצע תא םיגיצמ תיטריפה תידרחה תרושקתה תכרעמ ינורטפ
,יקוח רשכה לבקל םויה דע הנכומ התיה אל תיטריפ תידרח הנחת ףא ,סג רקש והז ,יוטיבה
ןתוא איצויש דחוימ דמעמ לבקל תושקבמ ןה .תומייק תונחתל הווש דמעמב התוא דימעיש
תולעופש ,תויקוח אל תונחתכ יחכונה ןדמעמ לע רומשל וא ,םהשלכ םילהנל תופיפכ ללכמ
.קוחה תפיכא תוכרעמ לש ןיע תמיצע ךות

תאשל אלו ,םיתיסמו םיינעזג םינכתב שמתשהלו ךישמהל ןהל רשפאל הרומא תאזכ תואיצמ
.םהשלכ םייתא וא םייעוצקמ םיללכל וא קוחל תופיפכמו תופיקשמ תעבונה תוירחאב


:ישימח ןויפיא

םניא ילוא ותובישחו ותמצועש ,הנושאר הגרדממ יטילופ רישכמ אוה יטריפה ידרחה וידרה
לכ הממיב תועש 24 ,ןבומכ םיגחו תותבשמ ץוח ,רדשמ ידרחה יטריפה וידרה .קיפסמ םינבומ
תוסייגמ תוידרחה וידרה תונחת .תחא תיטילופ הגלפמל תוריחב תלומעת ,הנשה תומי
.הגלפמל םויה אובב ועיבציש הבושתב םירזוח ,הגלפמה לש ךוניחה תכרעמל םידימלת

תושארל דחא דמעומ תבוטל תונורחאה תוריחבב וסייגתה תוידרחה תויטריפה וידרה תונחת לכ
האירק תעמשה ךרוצל דחוימב ודחאתה ןה תוריחבה םויב ,ימ שחנל םילוכי םתאו ,הלשממה
תונקתה עקר לע דחוימב תאז תוארל םיבייח ,יפלקה לא ץורל םיעיבצמה לא הנורחא תשאונ
וצקוה תוגלפמה לכלש ןמזב ,לארשיב תורחאה תוגלפמה לכ לע תולחש תורומחה תוליבגמה
ימואלה דוחיאהו ל"דפמה ,ס"ש ונהנ ,תוריחבל ומדקש םיישדוחב תורדגומ רודיש תוקד
.הפוצר תוריחב תלומעת ורדישש ,תויטרפ וידר תונחתמ

הלאה תוגלפמה לש םיילרוטקלאה םיגשיהל תונחתה לש לעופב המורתה התיה המ ךירעהל השק
תונחתה תבוטל םיטדנמ המכ תבייח איהש בר ןוחטיבב דיגהל לוכי ינא ס"ש יבגל ,תוריחבב
.תויטריפה

תא ףרצמ יתייה םג ןאכו ,ס"ש םע םיהוזמה םיידרחה םייטריפה םיצורעה תוליעפ ךשמהל
,קוחה ןוטלש לש תומרונהו םיניקתה ןוטלשה ירדס לע קר אל תכל תקיחרמ העפשה ,7 ץורע
תואצות לע םג וא ,תואבה תוריחבה תואצות לע ןגוה אלו רישי ןפואב עיפשי ןתוליעפ ךשמה
.תואבה תוריחבה


:ןורחאו ישיש ןויפיא

ןורקיע תא םשייל שי ,ולשמ וידר תונחת ול ויהיש ידרחה רוטקסה יואר יתעדל תאז לכב
,תורחא תוילאירוטקס תונחתל ומכ ,תוידרחה תונחתל תונוישר קינעהלו םיחותפה םיימשה
ףופכב קר תאז ךא ,םהיתוליהקל רדשל םהל רשפאלו ,ב"צויכו םיפויתא ,םיברע ,םיסור
םהש ענכושמ אל ינא הז תאו ,קוחה ינפב ןויווישהו תופיקשה תונורקעלו קוחה לע הרימשל
...לבקל םינכומ


:יקצירפ כ"ח

ידודל ,ןליא רחשל הבר הדות ,ברעה לע םכל הדומ ינא ,םכל הבר הדות ,ייתובר
.תוארתהל ,ראב רהזיל ,גלשרבליז


ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא