הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"תיקולאה תולגתהה"
רתאה תווצמ הנפדו ,שפוח רתאב רקבמ ,ןועמש ןיב תובתכתה


:ןועמש

התייה הירוטסיהב דחא עוריאב ךא .םדאה תגשה לעמ אוהש רחאמ ,תרתסנ ןכא םיקולאה תעידי
תינבת תאו ונוצר תא םיהולאה הליג ובש הדיחי תולגתה ,םלש םע ינפב תיקולא תולגתה
.הרותה תועצמאב ויתועיד
,םיאיבנה תועצמאב םדאה ינב ונתעידיל ואב םג וישעמ תוביסו םיקולאה ןוצר תעידי
.ארובה םתוא שינעה םיקולאה יניעב ער םישנאה ושע ובש םוקמ לכב טלחהבש


:הנפד

!ןועמש םולש

ךל תפכא המ ? ךכב ןימאנש הצור התא םאה .הזה בתכמה תא ונילא תחלש המ םשל יל רורב אל
םניאש וא ,םירחא םירבדב םינימאמש םישנא לש םידראילימ םלועב שי .םינימאמ ונא המב
רכש לש ןיינעה יל הארנ אל םג .םדאו םדא לכל ישיא רבד איה הנומא .ללכב םינימאמ
ולתשש דחפהמ יתררחתשה ,טעמ יתרגבתהש עגרב ,יל ןמאה .םיהולא םע תונבשחתה - שנועו
םיררחושמ ,םיבוט רתוי ויהנ קר ייח .תולובגה לכ תא יתצרפו ,םיהולאמ ,הדליכ יתמשנב
...תוירחא תחקלו םירבד ינימ לכ תוסנל האלפנ השגרה וז .םיניינעמו

...ץ ל מ ו מ
רתאה תווצמ הנפד

:בוש בתכ ןועמשו םישדוח 4 ורבע

לכ תוסנלו .רידא הז ררחושמ תויהל .אלפנ הז תוירחא תחקלש ילגתו יבזכאתת דואמ רהמ
תויפיצה םע דחא הנקב הלוע דימת אל תואיצמהש ילגת דואמ רהמ לבא .ץלמומ הז םירבד
.ךלש
בלשב ימינפו קהבומ ןפואב תאז יעדת ישיא ןפואב תא .ותוא להנמ אוהו םלועב םיהולא שי
רכש שי תואיצמה תאז .ערב ךל לחאמ אל ינא ,הלילח םאו בוטב םא ,ךייח לש רחא וא הזכ
.ישפוח םיתמל קר .םלועב טלחומ שפוח לש תואיצמ ןיאו ןובשחו ןיד שי .שנועו

.הבהאב

:הנפד

ןועמש םולש

,הז ןמז תשדקהש הווקמ ינא . תונעל ןמז הברה ךל חקל ? ראורבפ דע רבוטקואמ תייה הפיא
הנקב הלוע דימת אל תואיצמהש" קדוצ התא .זאד ךילא יתבושתב םירוהרהל ,תוחפל וקלחב
.וז הדבוע יונישל ןורתפ הניא תדה לבא ,ךכ הזש תוילשא ןיא דחא ףאל "תויפיצה םע דחא
"ונוצר הז" :תיהולאה תושיה לע תוירחאה תא ליטהל לש תמייוסמ תוחונ שי תדב ילוא
,תוחוכ הברה ךכ לכ םילעופ תואיצמב :ךכ טושפ הזש איה הבושתה ינוליחה לצא וליאו
ךכ לשב םאה ...תוחוכה לכ לש לכה ךס (ילוא) איה האצותהו ולש ןוויכל דחא לכ םיכשומה
?דחפל דבעושמ תויהל הווש םאה ?תובר הכ םייח תואנה לע רתוול םעט שי

לש וזכ "המוח" רובשל הסנמ התאש הנושארה םעפהש (בורק דאמ ישיא ןויסנמ) תעדוי ינא
עוסנל וא ,ריזח רשב לוכאל וא ,בלח םע רשב לוכאל :ןוגכ .השק איה ךב שרשוהש ךוניח
רבדש רבתסמש רחאל ,הלק רתוי הברה הינשה םעפה .שארהמ הפיכה תא ריסהל וליפא וא ,תבשב
עובקל חכ ,ךמצע רובע ךמצעב טילחהל חכ ,חכ שי ולא םירבדב םג יל ןמאהו ...הרוק אל
.האלפנ השוחת וזו ךייח וארי ךיא

לכלו םישק םימי םיאבשכו (ינוליח ןיבו יתד ןיב) ול הפצמ לרוג הזיא עדוי אל דחא ףא
ליטהל ימ לע ןיאשכ השק רתוי הז ילואו בצמה םע דדומתהל שי ,ולאכ םג שי םלועב דחא
רכש" לע םירבדמ ונא םאו .תלוכיו חכ לש השוחתה תא ךכב שי לבא (םיהולא) תוירחא
,תולובג לכ אלב ,יתוא םיבבוסה םע ביטימו בוט םדא ןב ינאש הנימאמ ינירה "שנועו
ינב לכו ירבח ,יתחפשמ ינב לש םתבהא - ירכשו והער דצל שיא הרצ תעבו דחיב ונא תוחמשב
יאדכ יתנבה יפל יזא .המלענ תושי םע םיסחי תכרעמל הקוקז יניא .יתוא םיבבוסש םדאה
םינוילימל בוטש המש חינהל םוקמ שיש םג המ .רשפאש המ לכמ תונהלו יתוא בבוסל חתפהל
...הקידב תוחפל הווש יברעמה םלועב םישנא לש

.תיבויח חורב חחושל ךישמנש הוקמ ינא - "הבהאב" בתכמה תא ךתמיתח דאמ יל האימחה
הבר תודידיב
הנפד
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא