תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םייטסיטטס םינותנ - שפוח

2001 - םייטסיטטס םינותנ - שפוח
תויתד תוצעומ.ח"ש ןוילימ 460-כ אוה תויתדה תוצעומה ביצקת
.תוימוקמה תויושרהמ 60% -ו הלשממהמ תורישי םיאב 40%
.תיתד הצעומ לכל עצוממב ח"ש ןוילימ 3.5 ךרעב תרמוא תאז ,תויתד תוצעומ 132 ןנשי

םיקלחתמ (ןוילימ 0.3) ריכזמו (ןוילימ 0.5) בר דירונ םא ,תורוכשמל ךלוה ביצקתהמ 80%-כש החנהב
.עצוממב םידבוע 10-15 -כל ח"ש ןוילימ 2

?הלאה םידבועה םישוע המ
?תרוכשמ םילבקמ םה המ לע
?דובעל וקיספי םה םא ולבסת ךירכממ והשימ וא התא םאהןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה :ףסונ ןויעל

.2001 תנשל הנידמה ביצקתמו רתכ תאצוהב מ"עב םידרח ןליא רחש לש ורפסמ וחקלנ םינותנה
.םינותנה תא זכירש ןמ יקימל הדות


םייטסיטטס םינותנ - שפוח
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא