תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םייטסיטטס םינותנ - שפוח

2001 - םייטסיטטס םינותנ - שפוח
תויתד תוצעומ.ח"ש ןוילימ 460-כ אוה תויתדה תוצעומה ביצקת
.תוימוקמה תויושרהמ 60% -ו הלשממהמ תורישי םיאב 40%
.תיתד הצעומ לכל עצוממב ח"ש ןוילימ 3.5 ךרעב תרמוא תאז ,תויתד תוצעומ 132 ןנשי

םיקלחתמ (ןוילימ 0.3) ריכזמו (ןוילימ 0.5) בר דירונ םא ,תורוכשמל ךלוה ביצקתהמ 80%-כש החנהב
.עצוממב םידבוע 10-15 -כל ח"ש ןוילימ 2

?הלאה םידבועה םישוע המ
?תרוכשמ םילבקמ םה המ לע
?דובעל וקיספי םה םא ולבסת ךירכממ והשימ וא התא םאהןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה :ףסונ ןויעל

.2001 תנשל הנידמה ביצקתמו רתכ תאצוהב מ"עב םידרח ןליא רחש לש ורפסמ וחקלנ םינותנה
.םינותנה תא זכירש ןמ יקימל הדות


םייטסיטטס םינותנ - שפוח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא