םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


,תואמצעה םוי תא "תגגוח" תידרחה תונותיעה
"תיסורה היילעה יקדייח" לע תבתוכ ,בל ומיש ,םגו
- תידרח תונותיע
26-27.4.2001
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


קדייח
,חמוצ וא יח דאמ ריעז םירוצי ,הירטקב
פוקסורקימב הבר הלדגהב קר הארנה
תונוש תולחמ םיציפמה םיקדייחה םיבר
(ןשוש ןבא ןולימ)

םיידרחה םינותיעל זפ תונמדזה בוש הוויה לארשי תנידמל השלשו םישימחה תואמצעה םוי
,הטושפ תינעזג האנש .םילועבו תונויצב ,הנידמב חלתשהל .םיבהוא יכה םהש המ תא תושעל
לכ טעמכ לש קוח םחל ויה - ונפוצרפב הקירי ךות אסיג דחמ תואשנתה ,הכושח תויביטימירפ
.םיידרחה םינותיעה

"ינויצה ןולשיכה" :תורתוכב תואמצעה םויב ולש תכרעמה ירמאמ תא ריתכה "ןמאנ דתי"
אל תינויצה החסונה" ."תיתוכאלמ תויגיגחו השועמ החמש - רורטה לצב תואמצעה םוי"ו
רוציל החילצה אל התואמצע תזרכה רחאל םינש 53 ,לארשי תנידמ" ."ןמאנ דתי" בתוכ "הלעפ
,ןכא) "תורז תויוברת תת לש בולעו לוז יוקיח בוטה הרקמב אלא תוילארשי לש שדח םגד
וחירפה ,תוציב ושביי ,הפש ושדיח ןהיתונבו ןהינבש םירשעה האמב תויוברתה ןה תובר
תראפתל תואטיסרבינוא ונב ,תיתוברת תירוקמ הריצי ורצי ,אבצ ומיקה ,היילע וטלק ,הממש
- ילארשיה ךילהתה לכ" :ןמדירפ לארשי בתכ "שדוק תבש" ףסומב ,ישש םויב .(דועו דועו
ישוקב ,םיריכש אל וליפא .םיאמצע םניא ןיידע לארשי תנידמ יחרזא .לשכ הזה ינוליח
תא ןכסמ קר תינוליחה תוילארשיה תרהוד וילאש ןוויכה ...םינייקח רקיעבו םינייכז
."תואיצמה יעלס לא הצפנתה בזכה תיגולואידיא .הוולשה

- עדוי וניאש ימל) תואמצעה םויב "עידומה" ןותיעב תרתוכה יהוז "םידרוי אוביר םישש"
יכ תרפסמ תידוהיה הנומאה .ידרחה חישב הבר תועמשמ לעב רפסמ אוה "אוביר םישש" רפסמה
תונגפהבש אוה ידרחה סותימה .יניס רה דמעמב ויהש לארשי ינב לש םרפסמ היה אוביר םישש
םיפתתשמה רפסמ ,םינש רפסמ ינפל ןוילעה טפשמה תיב דגנ התייהש וז ומכ ,תולודג תוידרח
תומכ תא ראתמ בתוכה .(הרות ןתמ דמעמב לארשי ינב לש םרפסמ דגנכ - אוביר םישש אוה
ונכלה אלש םושמ היבשוי תא הנממ האיקמ ץראהש ךכל ןמיסכ ץראה ןמ םידרוי לש וז המוצע
רפסמ הלע ונא ונימי דעו הנידמה םוקמש עדוי בתוכה םג .תושעל המ ,לבא .'ה תקוחב
תאזל םג .הגאד לא ,לבא .םלועב ערו חא טעמכ ול ןיאש םוצע רועישב לארשי תנידמ יבשות
הזה םויה םצע דעו התמקה זאמ ,הנידמה יבר ושעש םיצמאמה" .הבושת ידרחה תיסמל ול שי
הנידמב םידוהיה זוחא ...םיברעה לש יעבטה לודיגב וזזוק - םילוע ינומה ןאכל איבהל
םוק זאמ ויהש םייוג 20% ב ונל יד אל םא ...הנידמה םוקב היהש הזל טעמכ ההז ראשנ
,ט"תו ח"ת תורזגמ םיקזוקהו םיניארקואה יאצאצ :וניאנוש לע םה םג ופסונ ,הנידמה
תנידמב םייוג לש תיקנעה ןיסולכואה תבכש לא ,םידוהיה יפדור םירטטהו םיסורה יאצאצו
".לארשי


"תיסורה הילעה יקדייח"

לש ורמאמב םג היוטיב תא תאצומ םימעה רבחמ םילועה יפלכ םיפורצה האנשהו תונעזגה
ןנוקמ רמאמב ."ץבור תאטח חתפל" :ותרתוכש ןורחאה ישש םויב "עידומה"ב ץילרג יכדרמ
הלעיה - םירוהטו םיכז לארשי ידלי .םיפלק יקחשמב םיפוטש םידרחה ידליש ךכ לע בתוכה
הערש אלא !?הלילו םמוי םדומלת לע ובשי אלו םיפלק יקחשמב הלילח וקחשי יכ תעדה לע
לש 'הדיצב הרכש' ןתמ תא" :ץראל ואבוהש םייוגה ןמ אלא םמצעמ םהל האב אל וז הלוח
ידוהי םישח 'םתיא הלע בר ברע םגו' לש השונא הכמב הוולמה ,םימעה רבח תונידממ היילעה
ינרופיצ תציענב לחה .רשב דעו שפנמ םיאילחמו םיביאכמה ,םיבר םינפואב לארשי ץרא
ארטיסל ,ןטשל תסחוימ תידרחה תורפסב "םיינרופיצ תציענ") לארשי ץרא תמוחב ריזחה
שדוקה ץרא לש התפצהב הלכו - םיליהבמ םידמימב הכותב רחא-רבדה רשב תצפהו (ארחא
םמע ואבייש תדקויה תוימשיטנאה תא עינצהל םיחרוט םניא ףא רשא םירומג םייוג ינומהב
םיררוגתמה לארשי ינומא ימולש ,ללכ ךרדב ,םירוטפ הלאה תוכמה רשע לכמ .םתדלומ תוצראמ
תורוגס תומוחה ןיא לכה תולככ ירחא יכ רבתסמ םרב ...םהלשמ םיידוחיי בשומ ימוחתב
םג רודחל תיסורה היילעה יקדייחמ המכ וחילצה ןמאי אל רבדהש המכ דעו ,תיטמרה הרוצב
בשה - ץקושמהו אמטה - םיפלקה קדייחב רבודמה .רמושמהו רודגה לארשי הנחמ ךות לא
םישעמ" בתוכה ראתמ ךשמהב ."רקו'ג" םשב הנוכמה אמטה קחשמה לש שדח לג .שדחמ ףקותו
רמוכ ידי לע ואצמוהש" ,ארחא ארטסה ,ןטשה ישעמ םה םלוכש םיפלק יקחשמ לש "םיארונ
."םהיתומשבו האמוטה תוחוכב לודג ןעדי היהו ףושיכב קסעש


"רגפמה דליה - לארשי תנידמ" :ס"ש ןותיע

,ףסוי הידבוע ברה םשב ,אוה םג .תחלצב ודי תא ןמוט וניא "םויל םוי" ס"ש ןואטיב םגו
רודמב .םימעה רבחמ היילעבו לארשי תנידמב חלתשמ ,הרותה םשב ףרחמהו ינברה ללקמה
לאוש" ?ונפאש הזל םאה" ."רגפמה דליה" ראותב לארשי תנידמ תא קפוא בדנ ראתמ תודמעה
רבדמ ,האורו םשונ אוה ,דלי אוה הזה דליה ,ןוכנ זא ?ונללפתה הזה דליל" .בתוכה
לאומש לש קנע תבתכ הנשי ךשמהב "... ר ג פ מ דליה ,תושעל המ ךא ,ךייחמ םג םימעפלו
ירחא קיזחמ הרחמ בתוכה ."םידוהיל בצע םוי - םייוגל היילע םוי" :התרתוכש ינרמע
ןוכיס הווהמ היילעה היפל "שיא ןוזח"ה ןמ ןיכומית איבמו םיזנכשאה תונויצה יאנוש
יריכבמ ,ידוהי לאגי ברה םויל םויל רמוא - תדבאתמ הנידמה" .לארשיב ידוהיה םעל רומח
."(ידוהי יפוא תרימש) י"אש תדוגא שארב דמועש ימו םייוגה אוביי תריצע אשונב םיליעפה

יפואה לע רומשל הרטמל הל המש התייהש העונת המק התייה הירטסואבש עגרל םכשפנב ווש
ונייה המ .הניו לש ףושיביכראה ידי לע תכמתנ התייהו הירטסוא יחרזא לש יראה
?םירמוא


- "תידרחה תרתחמה" לש הליהתה ירוביג
לכה אל הזו ,תבש יללחמ לש תוריסו תוינוכמ םיפרוש

.םינומלא םירוביג ויה םה םג .תרתחמ התייה םידרחל םג ,ןכ ןכ .הרובג תולילעב חנקנו
,לבא - לארשי תואמצעו תוריח ןעמל אל םגו רזה יטירבה ןוטלשה דגנ ומחל אל םה םנמא
תרובח התייהש "םיאנקה תירב" תולילע לע "החפשמ" ןותיעה רפסמ תואמצעה םוי תארקל
,וז תרתחמ ירבח .ידרחה ארוקה ינפב תושרפנ תוקתרמ הרובג תולילע .םידרח םינוירב
ינב םיגהונ ויה ןהילע" ןוקריב תוריס ותיצה ,לארשי תנידמ דגנ םישימחה תונשב הלעפש
רומא היהש ןוידטצא ופרש ,ינוליח םדא לש עונפוא ותיצה ."טושלו תותבשב תולעל רעונ
,תבשב עוסנל וגהנש םישנא לש תוינוכמ ופרש - אישבו תבשב לגרודכ קחשמ וב םייקתהל
.ויארוקל הוואגב ןותיעה רפסמ "תבש יללחמ לש תוינוכמ 23 ותצוה ףרוח ותוא ךשמב"
דרשמב הצצפ םישל הננכת םגו תסנכה ןיינבב ךילשהל ימד ןומיר הניכה וליפא תרתחמה
.ךוניחה

ברה ןואגה) לארשיל ישאר בר םהמ ואצי" :ןותיעה ירבדכ ?םויכ הליהתה ירוביג םישוע המו
ברה ןואגהו בקעי ראבב הבישי שאר לופר והילא ברה ןואגה) תובישי ישאר ,(והילא יכדרמ
םהרבא ברה כ"ח ,יאמצעה ךוניחב םיריכב םידבוע ,(הארוהו הרות הבשי שאר םירש והילא
."ןזואל הפמ םיללוגתמה םיפסונ תומשו ץיבר

םינותיעה לכ םא .יבלל ששח אוהש הזיא בנגתמ תאז לכב ,לבא .לארשי ךירוביג הלא
תנידמל זובלו ללקל ,ףרחל ,אינשהל ,שיפכהל ,ץימשהל ךכ לכ םילמעו םיחרוט םיידרחה
רוביצה יגיהנמ לש םוצע דחפ ?הלודג המיא לע דיעמ רבדה אמש - היילעלו תונויצל ,לארשי
הכאלמב םישועה ,הרבחו הנידמ םבג לע םיאשונה ,םייתימאה םידוהיה ,ונתיאמ ידרחה
יריבא םגו הרותה ילודג םג ,ןנרמ םגו ןנבר םגש ןכתי אל ירה ?ןוחטבה לטנב םיאשונהו
רוצייב הלילו םמוי םמצע תא וקיסעי םיבנוגה יריכב םגו םיקסופה ילודג םג ,םיעורה
."והשמ הב שי תאז לכב" :ןמרתלא ןתנ בתכ ךיא .לארשי תנידמ ומשש הזה ינויקקה

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא