הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

א47 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ:14.4.2001
"ישפוחה ןיעמה" - תינוליחה ךוניחה תשר
ירודגיבא רפוע :תאמForum Hofesh

םהלשמ םירומ, םהלשמ רפס יתב, םהלשמ ךוניח תוטיש :םהלשמ ךוניח תשר שי םייתדל ןכבו
ןייעמה" ךוניחה תשרב הלודג התיכ ?אמגוד םיצור - םהלשמ םיפסכ םג ?המ םיעדוי םתאו
םיפפוטצמ תיתכלממה ךוניחה תשר ידימלת ונחנאש העשב כ"הסב דימלת 20 תב איה "ינרותה
םידימלת 47 וליפאו 45 היהנ ונל ערוי ונבצמ םאו התיכב בוטה בצמב ידימלת 38 עצוממב
?רשפא םושנל - התיכב

הרומ םילבקמ ונחנא בוט בצמבו רמוח םידיספמ טושפ ונא הלוח הרומ רשאכ !אל ?שי םירומ
דימת ינרותה ךוניחה תשרלש ןמזב תותיכה ראשל שער תושעל אלו טקשב תבשל דיגיש ףילחמ
- ליגרה הרומה םייסש הדוקנ התואמ דמלל ךישמיו הלוח הרומ ףילחי רשא בוט הרומ היהי
?אל ליעי

ינש ןייצאו ףיסוא ךא ל"נה םידוגינה תאוושהב םייסל אל לגוסמ ינאש ינפמ ךישמא אל
רשא הבוחה תויורגב ןשארבו תישיא יל םיעירפמ ךא האוושהל םינתינ תוחפ רשא םיאשונ
יניאו ויפל יח יניא, וב ןימאמ יניא רשא ך"נתה עוצקמ ללכנ (הלאכ עשת שי) ןהיניב
תובר וב יולת תורגבה ןויצ - וב ידיתע תא תולתל דחוימבו ותוא דומלל ךרוצ לכ האור
תלטובמו הלטב תורגבה הבוח עוצקמב םילשכנ םא ירהש הבוח עוצקמ אוה רשאכ דחוימב
.ןיטולחל

הנשכ ךרעב םידימלתה ונל זבזבמ רשא רידא ןמז זובזבב הנש רחא הנש םילקתנ ונא ףסונב
המורתו הבורמ תוליעפל םתוא לצנל םילוכי ונאש הלא םינשב דוחייב - םייחהמ המימת
דיגנ - ידמ םירצק תועובשה :םיגחו תותבשל ןווכתמ ינאו - םיבר תלוכיו ץרמ בקע הרבחל
יתכרעהל ונכסח) םימי העבשל תחא םוקמב םימי הרשעל תחא ןותבש םויל םיאצוי ונייהו
םישפוחל בטיה םילצונמ רשא םיבר םיגחב םילקתנ ונא ףסונב .הנשב רתוי וליפאו שדוחכ
גח ורסאה ירחא םירזוחו שפוחל םיאצוי ונא רדסה ליל ינפל עובש רשא חספ תמגודל
םיוסמ רפסמ לע טילחהל אל המל - ?ןמז הברה ךכ לכ זבזבל יל המל זא - (?הז המ לזאזעל)
יבגל הדימ התואב םג ךכ ?תמיוסמ הפוקת לכ הוושב הווש םתוא קלחלו הנשב שפוח ימי לש
!הנשה לכ ךשמל וקלחל ןתינ רשא לודגה שפוחה

!!!"ישפוחה ןיעמה"- תינוליחה ךוניחה תשר - ןויער יחומב ץצ ןכ יפ לע

?ער המ, (!עיגמ ונל םג) תינרותה ךוניחה תשרל ליבקמב םינוליחל תדרפנ ךוניח תשר תמקה
תויורגב, הצרנש ומכ םישפוח ונל ויהי , םיצור ונאש יפכ הייחנ - הלשממהמ םיפסכ לבקנ
המ !םיחרזא ונחנא םג ?ונל עיגמ אל המ - תוחוורמ תותיכו ןוכיהב םירומ , הצרנש ומכ
ךוניח תשר לבקל םיצור םא אבצב תרשל רוסא יתחכש טעמכ !ספוא ?אבצב םיתרשמ אל ונחנא,
יתחכש טעמכ !ספוא ?ךירצש ומכ הנונרא םימלשמ אל םיינוליחה וניתודסומ ,המ !וזכש
!וזכש ךוניח תשר םיצור םא ךירצש ומכ הנונרא םלשל רוסא

."...?ךישמנש" - ץרמ לש תוריחבה תמוסרפב היהש ומכ זא

אבצב תרשל ךישמנו הנונרא םלשל ךישמנו ונלשמ ךוניח תשר שקבנ אל ונחנא - יקוא זא
!!!ונרפס תיבב אל - םייקתהל הלאכש תוילפהל ןתנ אל ךא דובכ יחרזאכ לארשיל הנגה

הז םא - ונל עיגמה תא לבקלו ונילא וריזחהל המרח דע םחלנו אוושל זבזובמ ונפסכ
הקיפסמ םירומ תאצקהו תוחוורמ תותיכ הז םאו תוינויגה תושפוח הז םאו תומיאתמ תויורגב
...?ךישמנש , בושו-

Forum Hofeshףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא