םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


היצולובאב ריכהל

לט ימולש תאמ
.ןאכ ,רבחמה לש רתאב םג אצמנ רמאמה


םאו ,ךמסומ ינניא ךכל ;ןיווראד לש היצולובאה תיירואת לש תיעדמ הגצה וניא הז רמאמ
לע ןאכ בתוכ ינא .גולויבל תונפל םכילע היצולובאה תיירואת לע םלוה טוריפב םכנוצר
סלרא'צ תאמ "םינימה אצומ לע" רפסב יתארקש המ יפ-לע היירואתה לש םייסיסב תונורקע
ישוקב ןודל איה הזה רמאמה תרטמ ךא ,סניקוד דר'ציר תאמ "רוויעה ןעשה" רפסבו ןיווראד
תדימב הזה ישוקה תא קלסלו היירואתה תא לבקל םיבר םישנא לש ,יביטינגוקה ,יתעדותה
.רשפאה


ןיווראד סלרא'צ
(1809-1882)

.תרדוסמ םידיקפת תקולחבו המיהדמ תובכרומב םיזוח ונא ,םייח םירוציב םיננובתמ ונאשכ
םירוציה תא הנבו ןנכית והשימש אוה םיירשפאה םירבסהה דחא .רבסה תשרוד וזה תובכרומה
לש ומויקל "בוציעה ןועיט" רותב שמשמ ארוב ידי-לע תובכרומה רבסה .תורשפא יהוז .םייחה
םע הפי בשייתמ הזה ןועיטה .ארוב שי םייחה םירוציל ךכ ,ןעש שי ןועש לכלש םשכ :לאה
לוכי וניא ןועיטהש םיבר םירבד םייח םירוציב ונאצמש אלא ,יגול לשכ וב ןיאו ,ישונאה ןויגהה
תציפק השורד ,ארוב ונל שיו ןוכנ ןועיטה םא םג יכ ןיבהל בושח ,תאזמ הרתי .יוארכ ריבסהל
יפ-לע .תבשב שא קילדהל בקעי לש ויאצאצ לע רסא ארובהש רמול ידכ תיניצר יד הגרדמ
.הכאלמה םויס זאמ ןשי אוהש הארנ ,םלועל ארוב שי םא ףאש רמוא יתייה םלועב תויושחרתהה

תוביס רפסמ שי .תיעבט ךרדב םייחה םירוציה תורצוויה ןויער תא םיספות םניא םיבר םישנא
;ץראב קר אל תאז .רומח רסחב הקול ,םיינוליח רפס-יתבב םג ,יעדמה ךוניחה ,תישאר :ךכל
הינטירבב רפס-יתבב היצולובאה תונורקע תא םידמלמ ןיאש ךכ לע ןילמ סניקוד דר'ציר
הבה .קחצי ןונמא ףיטמה לצא היוצמ םייעדמה תונורקעב רסחל הבוט אמגוד .תירבה-תוצראבו
רשפא רבכ המ ירה) "שיוורד לש היצולובלב" םילימב היירואתה תא לטבמ אוהש ךכב ןודנ אל
"הטכוב" ,"הטכאש" ,"הטכאי" ומכ םילימב רדהתמ ולש םילימה רצואש דחאמ תופצל
וידש םשכש ןעוט אוה :היצולובאה דגנכ ויעמוש תא ענכשמ אוה ךיא בל ומיש ךא ,(..."הטראח"-ו
םילוכי םייארקא םייוניש ןיא םג ךכ ,הריש רפס רוציל לוכי וניא יארקאב תסקה ןמ ךפשנה
ודבל הרקמה :ןיטולחל הנוכנ ,תעדל שי ,וזה הנעטה .םתובכרומ לכ לע םייח םימזינגרוא רוציל
לש םבור-בור לשו ,קחצי ןונמא לש ותועט .יח רוצי םוש לש תורצוויהל איבהל לוכי וניא
.דבלב םירקמ לש הרדס איה היצולובאהש הבשחמה איה ,םלועב םיבר םישנא לשו ,ויעמוש
הרירב םע דחי (םימזינגרואב םייארקא םייוניש ,תויצאטומ) הרקמ :םימרוג ינש שי היצולובאב
רשאכ .(רתוי בר ןמז תויחל רוציל םיעייסמש םייונישה ,תובוטה תויצאטומה לש הרירב) תיעבט
ורצוויש ירשפא זא ,(םהב ןודל םוקמה ןאכ אלש םימרוג המכ דועו) םיבלושמ הלא םימרוג ינש
אוה ךא ,שונא ייח לש הדימ הנק יפ-לע דואמ יטיא ךילהתה .םתובכרומ לכ לע םייח םירוצי
דועבו םימייוסמ םירוצי לצא שומיש םהל ןיאש םירביאב ,DNA-ה ןפוצב ,םינבואמב דעותמ
.היצולובא השחרתהש קפס לש לצ ףא םויה יניצר ןעדמ םושל ןיאו ,תורחא תויאר הברה
ונמלועב םימייקה םירוציה עפש תא דילוה םיביטימה םייונישה תרירב לש יעבטה ךילהתה
,(apes) םדאה-יפוק :םיירקיע םיפנע ינשל הלצפתה ,ףוק-ייומד ,םירוצי לש תחא החפשמ .םויכ
אל קחצי ןונמא לש ויתובא ,ןכ םא .אסיג ךדיאמ םדאהו ,אסיג דחמ ,תוזנפמישהו תולירוגה ומכ
.(רבד לש ופוסב) קחצי ןונמא תא םגו תולירוגה תא םג ודילוה םה ךא ,תולירוג ויה


רבסה ;ונל רכומה םע בשייתמ אל ;ינויגה אל :םיבר ונעטי ,הזה ףוטחה רבסהה לכ רחאל ,הנהו
ינועיטמ הלאב אצויכו ;ןוילע בשוח לע הדיעמ בושחל ונתלוכי ;ינויגה רתוי הברה עמשנ ןעשה
.םישפיט םשב ןהינעוטל ארוק אל םגו וללה תואחמה תא לטוק ינניא ,בוש .הנומאה רסוח
תיארמ ןיא :רמוא ינא דחא רבד אלא .קוידב ךכ יתנעט ינא ףאש ןוויכמ ,םהילא יבל ,אברדא
לעו שארמ הרבס לע ךמתסמ עדמה ןיא םלועל .רבד לש ותותימאל הדימ-תמא הפוטחה ןיעה
םיבכרומ ונאש תואור םייניעה ,ןוכנ .ךמתסמ אוה הריקחו תיפצת לע אלא ,תיעגרה תומשרתהה
?ןובשחב אבה דיחיה אוה ארובה רבסה םאה ךא ,םיבשחמו םינועש ומכ םידיקפת תקולח ילעבו
לש ךרדב םייחה םירוציה תורצוויה ?תומשרתה יפ-לע הקיספה ינפמ ונתוא ריהזמ ןויסינה ןיאה
שי ,םלואו .םיכסמ ינא - ונל רכומש המ םע תבשייתמ הניא ,שארמ ןונכת אלל ,תיעבט הרירב
.םלועה תרוצ :תיחטשה תומשרתהה םע ,ונל רכומש המ םע בשייתמ וניאש רבד דוע

ןכיה לכ ,תואור םייניעה .ךכב ןויגה ןיאש ןעוט ינא לבא ,רודכ איה םלועה תרוצש םירמוא
וכלת ןיידע "רודכה לש רחאה ודיצ" ארקנש המל וסוטת םא, ןכו .חוטש םלועהש ,םיכלוה ונאש
תרוצ םא .תירבה-תוצראב םגו הילרטסואב םגו לארשיב םג החוטש ץראה .החוטש עקרק לע
שיש איה ירודכ םלוע לש ותועמשמ :דועו ?ץראה לוקיע תא םיאור ונניא דציכ ,רודכ םלועה
םניא דציכ !ינויגה אל הז .הטמ יפלכ םשארשכ םידמועה םישנא ,רודכה לש ידגנה דצב ,ונתחתמ
.לופי אוה ךופה ותוא םישנ םאו ,רשי קר דומעל לכוי רודכ יבג-לע חיננש ץפח לכ ירה !?םילפונ
הז ןיאו ,ללכ םוקיע וא לוקיע םוש הב םיאור ןיאו ,דומענ רשא םוקמ לכב החוטש ץראה :רוציקב
.חוטש םלועהש רמול ינויגה רתוי .רודכ יבג-לע ונל ךפוהמב םידמוע םישנאש ןויגהה ןמ

,לארשי לש תופמ .םלועה לש החוטש הפמ ונל עירפת אל םוי-םוי יכרוצ בורלש איה תמאה
תרבסהב תלשכנ חוטשה םלועה תיירואתש איה הייעבה .ירמגל חוטש לטיה תוגיצמ ,לשמל
ויתוניפסו הברעמ דרפסמ 16-ה האמב אצי ןאלגמ םשב ןפסש ,לשמל, עודי .םימייוסמ םיאצממ
ויה יזא חוטש םלועה םא ירה ?ירשפא הז דציכה .הברעמ ,ןוויכ ותואל ןהינפשכ דרפסל ורזח
רחא דעצ ,ןכאו .רחא רבסהב ךרוצ שיש ,ןכ םא ,רורב !םלועה הצקמ תולפונ ןאלגמ לש ויתוניפס
ןוויכמ ?ןוויכ ותואב אצומה תדוקנל תוניפסה ורזח עודמ :תועפותל םירבסה עדמה אצומ ,דעצ
ונניא ,תאז לכ ירחא ,עודמו .הכישמה חוכב ?רודכה לע םידמוע ונא דציכ .ירודכ םלוע ופיקהש
וב ןיחבהל רשפא-יאו דואמ יתגרדה ץראה לש הלוקיעש ינפמ ?ץראה לש הלוקיע תא םיאור
ונאש דעצ לכב יספא לוקיע .םירטמוליק יפלא לש חווטב קר הארנ ץראה לוקיע .הטושפ הייארב
אלפנה .רודכ איה תללוכה תורבטצההו ,לוקיע דועו לוקיע דועל ףסונ ץראה לע םידעוצ
.לכה ףא-לע תואיצמה אוה וניניעמ

םניאש םיאצממב םילקתנ ונא רשא דע הפי תלעופ האירבה תיירואת .היצולובאל רוזחנ התעו
רירשה ,אמגודל .םלשומה םיהולא תאמ רמוחו לק ,ןובנ בצעמ תאמ שארמ ןונכת םע םיבשייתמ
לכ ינפ לע ,בקעל דע טעמכ ךרבה ירוחאמ ערתשמה ,סיראטנלפה רירש וא ,ךוראה יתיקושה
תבב תועבצאה לכ תא ףפוכל ידכ הזה רירשב םישמתשמ םיפוקה .(קושל ידגנה דצה) תיקושה
לכ ול ןיאו ,ןוונמ רירשה םדאה לצא ,תאז תמועל .םיצע ןיב גולידל תישומיש הנוכת ,תחא
תיירואת יפל ךלנ םא .(באוכ הזש יל רמאנ) ערקנ אוה רשאכ אפורל הסנרפ ןתמל טרפ ,שומיש
הלאשהב שומיש רסח רירש ונל ןתנ לכה עדויהו םכחה ארובה עודמ יתניבמ בגשנ ירה ,האירבה
יפל לבא ?ונממ רתוי ארובה לע םיפוק םיביבח יכה .ישומיש ןכ אוה םלצאש ,םיפוקה ןמ
אלל לעופ תיעבטה הרירבה לש רוויעה ךילהתה :ןיטולחל רורב הז אצממ היצולובאה תיירואת
.רבעהמ םידירש ונב ריאשיש ענמנה ןמ אלו ,ןיינב יבג-לע ןיינב ,דעצ רחא דעצ ,שארמ ןונכת
ךא ,ףועל ןהל תורשפאמ ןניאש םייפנכ ארובה ןהל ןתנ עודמ רורב אלש ,םינעיה לצא םג ךכ
ןונכתב םירבד םינובה ,ונחנא םג .רבעב תפפועמ היחמ דירשכ םייפנכה וראשנ דציכ רורב
שי םויכ בשחמ לכבש ,לשמל ,ואר .םייוסמ טרפ םיחכוש ונא רשאכ היצולובאל םיקקזנ ,שארמ
ריאשמ היה (לוכיבכ ,םיהולא ומכ) םלשומ ארובש ינויגה אלו ,רתויב טעומ ושומיש רשא לוקמר
,רבעה ןמ דירשכ רמשנ אוהש אלא ,(םויכ ירקיעה םילילצה רוקמ אוהש) לוקה סיטרכ דצל ותוא
לע אלא שארמ ןונכת לע אל םידיעמ םלוכ םייחה םירוציה .דיתעה יבגל הבשחמ רסוח ללגב
.םייק הנבמ סיסב לע הנבמ לכ לש החימצ


דע יתגרדה ךילהת איה היצולובאה ,ץראה לוקיע ומכ .השק - רישי רודישב היצולובאב תופצל
תורצוויה תוברל ,וננמזב ודעותש םייוניש המכ שי ןכ-יפ-לע-ףא .םינש ינוילימ ךשמנה ,דואמ
תובשחוממ תוימדה שי ןכ-ומכ .הקיטויביטנאל תודגנתה ילעב םיקדייח לש םישדח םינז לש
.שארמ ןונכת אלל םייח ורצוויש ירשפא ךיא ,תואיצמל תיסחי טשפומ םגדכ םנמא ,תוארמה
תוארמה ,(Karl Sims) סמיס לראק לש תוימדהב לכתסהלו הטויב לש רתאב רקבל יאדכ דוחייב
ןעטי רשאכ ,ןכ םא .שארמ העיבק אלל םירביא תקולח ילעב םיילאוטריו םירוצי לש תורצוויה
םיקלח לש בוריעמ םיעסונ סוטמ תורצוויהכ הריבס ארוב אלל ונתורצוויה יכ ןעוטה םכינפב
ודאנרוט תפוסל הלושמ היצולובאה :ןוכנ וניא שקיהה יכ ול תונעל שי ,ודאנרוט תפוסב
יכ םא ,םכחותמ רצומל עיגהל רשפא וז ךרדבו ,רתויב םימיאתמה םיקלחה תא תררובה תדחוימ
לע םיכלוה ונאשו ,וזכ הרוצ ונל שיש תדחוימ הביס לכ ןיא םדאה-ינב ונחנאו .סוטמ חרכהב אל
ןה ?םירופיצה לע ורמאת המ .רוביד רשוכו ןפוד תאצוי הניב ילעב ונאשו ,םיילגר יתש
איה םדאה לש תידוחייה ותניב .ךכ םשל תונוכמ םיכירצ ונחנא וליאו ןפוגב ףועל תולגוסמ
לע םעפ ורמא ירהו) םיניבמ ונניאש רבד לע "םיהולא" רמולו רהמל ונל לא ךא ,בר רקחמל אשונ
לש ןפועמ ןיאש םשכ ,הנוילע הניב לע תדמלמ ונתניב ןיא .(לאה לש ומעז םהש םימערה
.הנוילע הפועת לע דמלמ םירופיצה

ומכ היהא אל .תיתדה הנומאה ןבומכ איה היצולובאב ריכהל תונוכנה רסוחל תפסונ הביס
יכ אלמ הפב ןעוט ינא .עדמה יאצממ ןיבל תדה ןב בשייל רשפאש םירמואה בל-יבידנ םתוא
(םאלסאו תורצנ ,תודהי) תויטסיאתה תותדה שולש ירה .ירמגל תותדה תא הכירפמ היצולובאה
ךילהת איה היצולובאה וליאו ,קירל וניא רבד םושו תילכתל לכה השועש לא לע תורבדמ
ידכ םלועב םייח ונא :ונייח םג ךכו .המצע ינפב הרטמה אוה אלא ,תילכת םוש ול ןיאש רוויע
שי תאז לשב .הלעמלמ תרזגנה תילכת וזיאל אלו ,תאז ריתמ רוויעה לרוגהש המכ דע ,תויחל
הניא שמשהש םשכ ,האירבה רזנ וניא םדאה .היצולובאה תיירואתל תד ישנא לצא הזע תוניוע
הווחו םדא םשב השאו שיא םלועמ ויה אל .תודגא לש ףסוא אוה ך"נתהו ,ץראה תא הפיקמ
שרושמ ונאצי םיפוקהו ונחנאש אלא ,(רבעהמ דירש ,ןבואמ אוה "םדא-ןב" יוניכב שומישה)
.תמאה יהוז יכ ,הנשמ הז ןיא לבא ,אלש בשוח ינא ?בילעמ .ףתושמ

:היצולובאה אשונב םיניינעמ םירתא

Talk.Origins לש ביכראה
סניקוד דר'ציר לש ומלוע
הטויב ןוגרא
בשחמ תוימדה תועצמאב היצולובא תמגדה לע רמאמ
םיאנוש םינתאירבהש םירבד
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא