םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


"םיקתרמ" הכלה יקספ המכו תונעזג הברה
24-25.5.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


"ארונו םויא םיארנש םייוגה"

רזעילא ,"החפשמ" ןותיעה בתכ םע קליח אוה וימשר תאו היסורב רייס ץיבר םהרבא כ"הח
ךוניח תודסומב םגו תסנכה יתבב ,היסורב תובישיב ,ןבומכ ,רייס ץיבר כ"הח .ןמלוש
הילוסנוקב םג ."הנוכנה תודהיה תא םש םידמלמ ןכא"ש קודבל ידכ לכה וירבדל ,םיינוליח
,יתכרעהל .תילארשיה הילוסנוקב רוקיבהמ עזעוזמ יתרזח" :רמוא אוהו היה אוה תילארשיה
םיאב םה רבד לש ופוסבו ארונו םויא םיארנ םקלח .םירומג םייוג םה םיכחמש הלא בור
."לארשיל

אוהש קפס ןיא ירה יכ ,"יוג" אוה ולומ בצינה רחאה םדאהש ךירעמ ץיבר כ"הח ךיא ןיינעמ
ול ןיאש וא ?ךורא ףא ןיא ולומ דמועה שיאלש ללגב הז םאה .הז ןיינע שממ קדב אל
ינמרגה ןוטלשה ידי לע הקפנוהש הלבטב דבכנה ץיבר כ"הח שמתשה ילוא ?תוחוטש םיילגר
...ןיינעמ ?םארמ יפ לע םידוהי תוהזל ידכ

תירטש ריאמ רשה לש "תותיחנה ישגר"

רש לש תיטילופה וכרד תא ראתמ "םימי השיש" ופסומב "עובשה" ןותיעה .תונעזגל תונעזגמו
,תירטש לש היעבה" :ךכ ןותיעה בתוכ םש ימולע םימרוג וטטצב .תירטש ריאמ ,םיטפשמה
תוטילאה יפלכ םיקומע תותיחנ ישגר םע יתרוסמו יחרזמ אוהש ,ס"שב עובשה םירמוא
רורב אל יכ עובשה ורמא ס"שב ..תוגרד המכב םתוא םידקהל הצור דימת תירטש .תויזנכשאה
."םיטפשמה וא ךוניחה דרשמב ,רתוי קיזמ שיאה היה ןכיה

בתכה ראתמ דחוימ ריקחתב .עזגה תגיגחל ףרטצמ "ןמאנ דתי" לש "עובשה דתי" ףסומ םגו
םע הליקמ תיאבצה תונברה ,םיימש ומוש ,יכ ררבתמ .יאבצה רויגה יכילה תא ןהאק לאלצב
ןעמל םשפנ תא םיפרחמ וללה םירוחבהש הז .אבצב םיתרשמה תולייחו םילייח לש םרויג
ןנרמ תארוה לע רתוונ אל" ."ןמאנ דתי" ישנאל בושח וניא ןבומכ הז - לארשי תנידמ
קרו ךא דקפות ,ךילהה רמג דע הנכהה בלשמ לחה ,רויגה תכרעמ לכש גואדל ,א"טילש ןנברו
האלמ הבתכה ."םינברה דעו רבוד רמא - םיבושחו םיעובק ןיד יתבבו םיימש יארי ידיב
.ל"הצב םירייגתמהו םירייגמה לע ,געל םג ומכ ,תרוקיב ירבדב


"הלכשהה תובא יכישממ לש חצרה תוואת"

הטושפה האנשל ולגרהכ ,רזוח "ידרחה הנחמה" ,זלעב תודיסח ןואטב ךרוע ,רלכייא לארשי
ךפשנש םדה לע ןנוקמ אוהו השוב תפיט ול ןיא .תונעזגב תבלושמה תונויצהו הלכשהה יפלכ
גח תארקל ורמאמב .לארשי תנידמ רובע טרשנש וידיסחמ שיא ןיאש תורמל הנידמה תמקה לע
ירמוש םידוהי ןיב ,המכ עדוי ימה םעפב ,בוש ןחבאמו ןיחבמ אוה ,תועובשה גח ,הרות ןתמ
.דירש ראשה אלל וללובתהו ודמתשה ,הלכשהה תובא יכרדב וכישמה"ש הלא ןיבל תווצמו הרות
ךרע םהל ראשנ אל .הנויד ןויקקכ הלבתהו ןשייתה לכה ,ונבאתה םיאלפומה םישודיחה לכ
ללוכ ,תוואתו םיסרטניא לש דחא עגר לע וליפא ,רתוולו בירקהל םינכומ םה וילע דחא
קלחכ .(תינוחטבה הלעמה םורב ויהש םידגובו םילגרמ האר) ןוממו הריירקו חצר תוואת
םיאיבמ םה ,התריבג שרית החפשכ ,הרותה יכרע תא תשרל ואבש ,םיימואלה םיכרעה ןדבאמ
תפכא אל .םינש וא רושע ךות םילאעמשיה םע דחי הנידמב בור ווהיש םימוצעו םיבר םייוג
היחרזא לכ תנידמל בורקב ךופהתש 'תידוהי הנידמ' תמקה ןעמל ךפשנש םדה לכ לע םהל
."השודק אלה היטרקומדה לש הנושארה הווצמכ ,םייוגה


?הטימש תנשב תינוחמצ תינוכמב גוהנל רתומ םאה

,תולאשו תויהת לע ונל הנועו בושח תוריש םג ונל הקינעמ עובשה תידרחה תונותיעה ,לבא
תויתכלהה תולאשה תא ראתמ "יששה םוי" ןותיע .ונתיאמ םיבר תובבלב ורקינש קפס יל ןיאש
איה הלאשה .קרב ינבב ןנחלא תמר תנוכש לש ןידה תיב באכ ןהכמה ,ןייטשרבליז ברה לאשנש
,םסרופ ךכ ,הנורחאל .תוינוכמה םוחתב ןורחאה שודיחה ןיינעב" הקסע איהו הטימש אשונב
לש וליק .תוקרי לש בקרמ ןזומ וז תינוכמ לש קלדה .תינוחמצ תינוכמ הילגנאב האצמוה
.קלד רטיל קיפהל םיחילצמ ונממ לבקתמש בקרהמו קוריפ לש ךילהת רבוע ,לשמל תוינבגע
"?הטימשה תנשב וזכש תינוכמב עוסנל רתומ םאה ,ןבומכ ,התייה הלאשה


?קורה תא תרזפמה חור שישכ תבשב קוריל רתומ םאה

הלעתו ףוצת יאדוובש וז הבושח הלאשל ןייטשרבליז ברה לש ותבושת תא םסרפמ וניא ןותיעה
תא "יששה םוי" םסרפמ דגנמ .שדוקה ץראב ירבע גהנ לכ לש ותחונמ תא הדירטמ איהו שדחמ
תבשב קוריל רתומ םאה :הלאש" :תוחפ אל הדירטמ הייעבל ףסוי הידבוע ברה לש ותבושת
חורה םא ףא ,תבשב הקיריב רוסיא ששח לכ ןיא ןדידל :הבושת ?קורה תא תרזפמה חור שישכ
."וילע וקלחש םינורחאה ובר ,הזב רימחה א"מרהש תורמלו ,קורה תרזפמ

תבשב ףאב טטחל ונילע רסא דחמ .ףסוי הידבוע ברה ונילע עיפשה הבוט המכ וארו ואצ
דגנ וליפאו תבשב קוריל ותיערמ ןאצל ריתה דגנמ ךא לוחה תומיב קר רתומ הז השעמו
?הכלהב םישודיחו המדק ןיאש רמוא ימ .חורה

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא