םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


!סוקוק ץימ לע םיכרבמ ךיא :ידעלב
עובשה ףוס - תידרח תונותיע
29-30.3.2001
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


םיבושיב - סמה םולשתב זוחא 7 לש החנה" :ויאריל ישימח םויב רשבמ "עידומה" ןותיעה
תומיעה יבושייל סינכהל ינפג השמ כ"הח לש האלפומה ותולדתשה לע רפוסמ הבתכב ."םידרח
לת ,לאונמע ,תילע ןיעידומ ,תילע ר"תיב :םהבו םידרח םיבושי םג סממ החנהל םיאכזה
סמה םולשת רועישש עודי .ינפג כ"הח לש הלא ויצמאמ לע אלפתהל אלא יל ןיא .דועו ןויצ
סמ תחנה .ללכב םיסמ םלשל אלש ,רתויש המכ ,םילדתשמ םבורו רתויב ךומנ - םידרחה לצא
תופיקעה תובטהה אליממ ירה .רורב אל ?תוסנכה םילעמה רוביצ לצא השוע וז המ -
הלאב אצויכו םידלי תואבציק ,הנונראב תוגילפמ תולקה :ןוגכ ידרחה רזגמל תומלושמה
.ללכ םיסוממ םניא - םיניפות


,תונויצה דגנכ ןלהל הנטשה ירבד תא םיובננט והיתתמ קחצי רמ הז ןותיעב בתכ ישש םויב
לש םינויצהש איה הדבועה" :תיזג המלש (לימ) ףולא לש וירבד לע ביגהל לאונה ונויסנב
,הדוליה ילבגומ םה םה - םיילניגרואה ןויצ יבהוא םידוהיה אלו - וירחא םיאבהו לצרה
תא חיטבמ ימ ?ידוהיה םעה לע רמוש ימ ...םידרויה בור םה םהו ,תוחפשמה יטועמ םה םה
ירטונ ,תלחגה ירמוש םידוהיה אל םא ?תאזה ץראה תא תיזיפ םיצעמ ימ ?תורודה תלשוש
...ינוליחה ילארשיה םעה םא יכ - העיבט תנכסב ידוהיה םעה אל .הידלי ירצונ ,תרוסמה
לארשי תנידמ יכ תיאלצרהה תונויצה תובאל היה המדנ רשאכ ,ךכ לע ועירתה לארשי ילודג
."וירמש לע יחה ידוהי םעל הפולח היהת תישפחו תינוליח


תאנש - הנשיה ותבהא לא רזוח "ידרחה הנחמה" זלעב ןואטיב ךרוע ,רלכייא לארשי םג
רמייתמ אוה ."הבושת :הבושתהו הבואכה תמאה" :ותרתוכש ורמאמב .תונויצהו לארשי תנידמ
ןורתפ ןיא " :בתוכ אוה ךכו הלא םימיב לארשיב ררושה רורטל ואיבהש תוביסה תא חתנל
וצראו ומע תא גיהנמ ה"בקהש האור וניאש ימ .ללכב ןורתפ ןיאו ינידמ ןורתפ ןיאו יאבצ
תוינידמו תבזכמה תינחוכה הווקתה ...ויניע יתשב רוויע אוה ,עבטה ךרדל רבעמו לעמ
םידוהי םיגרהנ ובש םלועב םוקמ דוע ןיא .םתשלוחו םתובילע אולמב ולגתה תינויצה רקשה
.'חוטבה טלקמ'ב אקווד הרוק הזו .םידוהי םתויה ללגב תאזכ תוירזכאבו תאזכ תולקב
'הב ארונה דרמה םע ונתמלשהבו ונצרא הברח וניתונוועב !?תופסונ תוחכוהל קוקז והשימ
הבעותהו הריפכה ,תירכנה הערה תוברתה תכיפה .ל"חר םימכ ךפשנ לארשי םד - ותרותבו
עירפהל ןתינ אל ...לארשי ץראב לארשי םע לש הארונה הלשכמה איה התריבג שריתש החפשל
לש םיבאפב דוקרלו ךישמהל ךירצ ןבומכו ,הוולשבו טקשב תונברק תרבוקה תילארשיה המצועל
".אשידק הרבחה ידיל םריבעהלו םיאבה תונברקל טקשב ןיתמהל שי .האנהב ביבא לת

:שפוח רתאמ רורד לש הרעה

םניאש ללגב םישנא גרוה םיהולא ךיא לע ,רלכייא לש ומכ םירבד ארוק ינאשכ דימת
רסומ רסח יכה ,לפש יכה םדאה לע בושחל הסנמ ינא .קפאתהל יל השק ,ותרותבו וב םינימאמ
תב הדלי גרה ,רלכייא לש לבהה תנומא יפל ,םיהולאש הז לע בשוח ינא זאו .ריכמ ינאש
עסונ ינאש ללגב (םיהולאל הנשמ שממ אל הזש חינמ ינא לבא ,םייתד םירוהל תב) םיישדוח
םדאה יכ .דחפ ךותמ טושפ םיהולאל ללפתמ רלכייאש יל רורב הז לע בשוח ינאש ירחא .תבשב
.םוי לכ השוע םיהולאש המ תא תושעל םלוח אל ריכמ ינאש לפש יכה

טושפ ונחנאו ונתיאמ לודג םיהולאש הז לע וא ,תומשנ ילוגלג לע וא םכל ורפסי הפ)
תב תבהלשב רכזנ ינאשכ רקיעב הלאכ תויוטשמ ענכתשהל השק יל .םיניבמ אלו םינטק
.(עובשה רודכ הפטחש םיישדוחה


םולש ןבליס - הרותה תודהיב םימרוג" :התרתוכש הלודג הבתכב אצוי "קרב ינב ריעה לוק"
.(םיקרוי כ"חא םילבקמ םדוק - םידרחה לצא ליגרכ .חטב ,ונ) "טחוש הגייבמ רתוי עורג
ירבדכ ,ךא ביצקתה תרבעהל םתמכסה תרומת לבקל םידרחה וחילצהש םיגשיהה םיראותמ הבתכב
הרצה איה תרושקתה .האבה הנשל ביצקתהו תרושקת :םימוחת ינשב ןה תויעבה" :בתוכה
הלומהב רבועה ביצקתה רפס ךותב שארמ םיללכנ ידרחה רזגמה יכרצ לכ רשאכ .הנושארה
המ אל הזשכ לבא .םיששב לטב ביצקתב םיידרחה םיפיעסה לש םכרע ,השלש -םיימוי הלודג
הבוט השוע וליאכש ,רצואה רש לש תרחא החטבה םיפסכה תדעוול םיאיבמ שדוח לכו הרוקש
לוחמ ליחתמ ,ולש אבא לש ףסכה הז ינעי - הלודג היסולכוא לש דוסי יביצקת ריבעמ אוהש
רמ ,בתוכה לש יריבחתהו ינושלה ורשוע תא עגרל חיננ ."תידרחה תונטחסה ביבס םידש
איה היעבה - םיחקול םידרחהש ךכב הניא היעבה .הנממ הלועה רסמל סחייתנו ,רבליז םוחנת
בונגל ונת" :תואבה תוריחבל הרותה תודהי תעיסל המסיס יל שי .הז לע תחוודמ תרושקתהש
,רתויש המ תחקל יאדכ - רבגתמ רורטהו םימעור םיחתותהשכ" :רשפא ילוא ,וא ."טקשב
."רחא רבדב הקוסע תרושקתה אליממ


:הב בתכנ ךכו יבל תא התבש ישימח םויב "ןמאנ דתי" ןותיעב המסרפתהש הנטק העדומ
הנוכשב וניחטובמל וחלשנ ראודה חולשמב תועט תמחמ .לארשי יטבש תנוכשב וניחטובמל"
השענו הלקתה לע םילצנתמ ונא .ידרחה רזגמב וניחטובמל דעוימ וניאש ןותיע לש םיקתוע
םש היה המ ".תדחואמ םילוח תפוק תלהנה !חמשו רשכ גח .הז גוסמ תויועט עונמל ידכ לכה
וא השא לש הנומת ל"חר ,םש המסרופ םאה ?ותוא ףוזשתש הל רוסא תידרח ןיעש הזה ןותיעב
?ושארל הפיכ ןיאש רענ לש סחו הלילח

רפסמ יתוא ודירטהש תושק תויגוס יתשב יתעד תא חינה ,"םויל םוי" ,ס"ש ןואטיב ,ףוסבלו
ויארןקל ןותיעה וילע רשבמש ןושארה יתכלהה שודיחה .הבושת ןהל האצמנ ףוס ףוסו םינש
וידר) 2000 וידר שדוקה ץורעב ומסרופ רשא א"טילש זוזאמ ריאמ יבר ןואגה ברה ירבד אוה
,הצמה לע ןוזמה תכרב ךרבל שי" :לוגדה ונרומ קספ ךכו .(הנשמ הז המ לבא - יקוח יתלב
יתעגי םישדח ,שובא אלו הדוא ."(םרג 56 ךרעב) הציבכמ רתוי לש רועיש לכוא םדא םא קר
יתדדמ םגו םיינזאמב הצמה תא יתלקש ?הילע ךרבל שיש הצמה רועיש והמ - ישפנו יחומ תא
.הז ןינע ונדמלש ךכב זוזאמ ברה ונמע השע דסחו בוט המכ .ןורתפ יתאצמ אלו היבוע תא
תילגת" לע ונרשבמו ,לאפר ןב .א רמ ,ןותיעה בתכ אב ,וז העפשב ונל יד אל וליאכו
םיכרבמ - סוקוק ץימ לכ לע :קספ א"טילש ןרמ" ?וז השיערמ תילגת יהמו ."תנינעמ תידעלב
ותשש לארשי ינב ועגייתנ תועיגי המכ !ןורתפ שי ףוס ףוס ."ץעה ירפ ארוב" אלו "לכהש"
ןמ .הז ביהרמ שודיח קספו ףסוי הידבוע ןרמ אב הנהו ךרבל המ ועדי אלו סוקוק ץימ
יל ןיא ?שארה לע לפונ סוקוק זוגאש העש ךרבל שיש הכרבה יהמ :בר תלאש ולאשל יוארה
.וז הלאש לע םג רבד ונבישיו הכלה ירפסב בטיה קודבי ,טבחתי ןרמש קפס


.םולש תבש
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא