הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

50 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

חספה גח ןמיסב - שפוח לש לבויה םורופ


matza

םיידוהי םיגח

:טנרטניאב תבבותסמש החידב
:םירצק םיטפשמ השולשב ידוהי גח לכ םכסל רשפא
".לכאנ ואוב .ולשיפ םה .ונתוא גורהל וסינ םה"

יקצירפ יסוי כ"ח תאמ אחספד אחמקו ןיקת אלה להנמה לע :לכואו םיידוהי םיגח לע רתאב דוע
:םיגח לע רתאב דוע
רימע ןד רוספורפ יאקיטמתמה תאמ םיסנ לש םתורידנ-יא לעו הכונח לע
רפל דידק 'גניא תאמ רמועה תריפסב םינתחמ אלו םיחלגתמ אל עודמ תיתימאה הביסה
םיטיש לש םיגחה רתא ב םיגח לע דוע

banner

seder

ודוהב רדס ליל
.ודוהמ בתכמ ונילא רבעוה
תועמשמ םישפחמ םינוליחהש ועמש ד"בח רשאכ :ודוהב ד"בח תוליעפ לע ןמזמ ונעדי
.ודוהב םיידוהי םיגח יסקט ןגראל ולחה םה ,ודוהב תוינחורו
.הלגע התוא לע ולע בלסרבש הלוע .ג לש ובתכממ :דבל אל ד"בחש רבתסמ וישכע

.בוט שיגרמ ינאו ,שקישירב םימי הרשע ירחא ,ונקאלב בוש ינא
.סקייקנפ תושעל ךלוה ינאו רדסה ליל הז הלילה
.רדס םש ןגראל ידכ שקישירל ואב רשא בלסרב ידיסחמ הדגהו תוצמ יתלביק
,יהלד ,הלסמרדב ינומה רדס שי :קוחרה חרזמב רדסה לילמ לודג ןיינע םישוע םייתדה
ןאכ םישנא הברה יכ ,ידמל ליעי הזו ,דחיב םידבוע דבחו בלסרב .ודנמטקו שקנישיר
.םהילא יטנא שי ןיידעש תורמל ,םייתד םירבדל רתוי םיחותפ

:האנשו תומילא יצרפ ,הבושתב החדה :ד"בח לש תודמחנ תוחפה םינפה לע רתאב דוע
ג"בתנב ד"בח
ךןמכ ךערל תאנשו
םלצא רמוח קלחל םיאבו םידיקפת םיפילחמ רשאכ םיביגמ ד"בח ךיא

banner

kosher
הנפד

:21.4

תורשכה יחקפ ילב חספמ תויווח

:ביבח ךכ לכ אל אוה - אשונה ביבס ץראב הרוקש המ לכ םעש רבתסמ ךא ,ביבאה גח חספה גח
ףופצ ,םיימשב םיריחמה ,תליא ןוגכ ,טלפמ םוקמל ובשחנ םעפש תומוקמבו ,םיחקפ ,ץמח
! לובגה םניא םיימשה וליפאו , לארשי ןמלא אל ...לבא .המש םג ועיגה - ליעלד תוריזגהו
לע , לארשי תיב ינומה ,ןוירוג-ןב הפועתה הדש המה ,גחב רמולכ ,רדסה ליל ירחאש םויב
תונהלו גחה תא גוחל ולכוי םהב ,םינוש םידעימ םידעיל םהינפשכ ,םפטו םהיתושנ ,םהינקז
...תחלצה לא בגה ירוחאמ ץיצמה חקפמ ששח לכ אלל ,ליגו הודחב םתשפוחמ
רחאל אל תנמ לע ,םיידי םירהל וצלאנ םינוקבש םיסונמה וליפאו םדא המה DUTY FREE-ה
...סוטמה תא
."םינכש רוקיבל" ,הילטנאל ונימעפ ונמש ,םירבחו םיחפסנ דועו םידלי םע החפשמ ,ונא
לא קר תוסיט 71 ואצי םוי ותואב יכ רבתסמ .ךירוחאמ המוהמה לכו הסיט תחא העש קר
!! הילטנאב םינושה םירתאה
םיקינעמ ונאש ילכלכה חכה תא םילצנמו םיניבמה םיכרותה ,תופי םינפ רבסב ונולבק םש
.םילבהה לכמ שפוחו עוגרמו טקש תצקל הרומתב םהל
90% - כ יתכרעהל (םיבכוכ 5)הפהפיו קנע םוקמ ,TOPKAPI  PALACE ,ונא וניהש וב רתאה
HAM םע תותיבחל ,רקובה תחוראב ,רותב .תידרפס ירבודו םינמרג טעמ דצל ,םילארשי ויה
םאה" - םיירהצבו "?הינבגע וא ,לצב םג הצור התא" :הלאשה תא עומשל תלוכי , הניבגו
תותיפ םיפוא םש ,הבחרה זכרמבש ,ןובאטה דילו "?בבקה לע טרוגוי בטור ךל םישל
םימיהדמה םיחוניקהו "?הניבג וא רשב יולימב ןתוא הצור התא םאה" :תוירט תויקאריע
- םיה תוריפ תחוראו ...ריר וליזי וניפמש ידכ ,רישע בלחו תנמש (רתיה ןיב) םייושע
יאש רחבמ - דועו םילומהו ספמירשה ייותיפ ינפב דומעל לוכי ימ ךא ,האלמ רבכ וניסרכ
.ולוכמ םועטל רשפא
םויה תועשמ העש לכב ךיתוואת אלמל לוכי התא ןהב ,תוינדעמ ,תודעסמ תורוזפ םחתמה לכבו
.יכרות הת וא ,ןיי סוכ ,הדילג וא רגרובב רוחבלו
תוכירב ןומה ,םיחוורמ ,םייקנ ,םילודגה םירדחה תא םג ןייצל יואר ימונורטסגה דצל טרפ
,תממוחמ הכירב םגו םידליל תוכירב ,קנע תושלגמ ,םילג תכירב ללוכ תונושמו תונוש
םיריכמ ונאש המ לכ םג םייוצמ וב ,אלפנ םי ףוח ,רשוכ רדח ,הנואס ,יזוק'ג הדילשכ
יתיחמתה GAME LAND-ב .(םלוכ לע אל ךא ,םלשל שי הארנכ םהמ קלח לע) "ימי טרופס"כ
,םינטקל םיעושעש ,הכירב דיל םיעושעש .דועו ,הרטמל העילק ,גנופ-גניפ דצל ,דראיליבב
.החפשמה לכל - ברעב עפומ
.סחיה אוהו ןייצל בושח דחא רבד דוע ךא .עיצמ םוקמהש המ לכ תא טרפל יתרכז אל יאדוב
תווצה בורש עירפמ אל ללכב הז .תיברימ תוריהמבו תופי םינפ רבסב תינענ - ךלש השקב לכ
תא םיטלוק םה .(רפסה יתבב תילגנא דמלל ולחה הנורחאלש ונל רפוס) תילגנא ירבוד םניא
וליפאו .הלאשמ לכ אלמלו ןיבהל ךרדה תא םיאצומ דימתו םיחרואה ןמ תינמרגו תירבעה
.רדס היה תינמז וב םישנא תואמ לש יוניפבו הטילקב
םא קר אלא ,קנראה תא ףולשל ךירצ ךניא :לכה תא ללוכ ריחמה TOPKAPI  PALACE -ב
.(תומוקמ וליא יאב תאז תוריכזמה תואספוק שי) פיט ריאשהל (!!בושח) הצור/רכוז התא
ונצרא ךותב שפונל םיריחמה ןמ ,תלטובמ אל הדימב ,םיכומנ ןיידע םיריחמה - תאז לכ םע
...םיידיה ןיב ונל תחרובש ,העוסשהו הנטקה
???חילצמ ךכ לכ אל הז ונלצא המל לבא .רשפאש ונחכונ .גחה ןמ דאמ ונינהנ

banner

sick
ןולוחמ ליג
:21.4

םילוחל חספ תוכלה תרבוח :ת"וש


.םולש שפוח תווצ
חספ תוכלה תא טרפמה ,חספה גח דובכל תיללכה םילוח תפוק האיצוהש ןורפס ידיל לגלגתה
םיעטק רפסמ םנשי ןורפסה תליחתב .םיאנת וליאבו חספב תורתומה תופורתה תאו הלוחל
:המגודל ,בצקומ ןמז ךות לוכאל שיש םילכאמ לש תוקיודמ תוילמינימ תויומכ םינייצמה
.הצמ םרג 9 לכאי ,וילע השק רבדה םא .הצמ םרג 71 לוכאל לוכי ותליכאב לבגומה הלוח
עברא ךות (ןמקלדכ ,תררופמו היורש וליפאו) הצמ םרג 9 לוכאל קיפסהל לוכי וניא םא
.הצמ תליכא לע ךרבי אל ,תוקד   
.[הסחה ילעמ] םרג 3.71 -כ תוחפה לכל לכאי .רורמ תליכא ול השקש הלוח
ךא ויתורוקמ תא ןייצמ ןורפסה .םיקסופה וססבתה םהילעש תורוקמה תא קודבל הצור יתייה
ולכות םא ...ב"ס ו"פפ ע"הדסב ,ב"נשמבו א"ס ו"פת ע"וש ןוגכ ,יל םיעודי םניאש םירוציקב
.דואמ םכל הדוא ,(םגישהל ןתינ ןכיהו םהיתומש תא) הלאה תורוקמה תא אוצמל יל רוזעל

,ןולוחמ טסיאתא ןיידע
.ליג


:םתבושת ירהו תמא תעדל התנפוה ליג לש ותלאש

תווצמה רפס ,תווצמה ג"ירתמ תחא (קוח-בויח רמולכ) הווצמ איה רדסה לילב הצמ תליכא
:ח"נק ,השע תוצמ ,ם"במרל

אל וא חספה שבכ םש היהי ןסינמ רשע השמח לילב הצמ לוכאל ונוצש איה ח"נקה הוצמהו
('ליכמ א כק 'יחספ) ורמא רואיבבו .תוצמ ולכאת ברעב (בי אב) הלעתי ורמא אוהו .היהי
הלילב הצמ תליכאש )ב חכ( םיחספב ראבתה רבכו .הבוח ועבק בותכה תוצמ ולכאת ברעב
.םיחספ תכסמב וז הוצמ יטפשמ וראבתה הנהו .תושר ךליאו ןאכמ הבוח ןושארה


הצמה תומכ - רמולכ ,הליכאה תרדגה תא םימכח ועבק ,הצמ תליכא לש וז הווצמ םייקל ידכ
.לוכאל ךירצש ןמזה קרפו ,לוכאל ךירצש
,תוריפה יפ לע םירועיש ועבקנ ל"זח ןמזב) ,תיז לש חפנב הצמ איה תומכהש ועבק םימכח
.(הרמתכ ועבק םירופיכ םויב הליכא רועיש לשמל ךכ
םיציב שולש לש חפנב םחל לש תומכ הליגר הליכא לכוא םדאש ןמזכ ועבק הצמה תליכא ןמז
.(םינברה ןיב תונוש תועד) עברא וא
םיקסופה וקלחנ םדא ינב לש םכרדכ ךא ,לקשמל תיזכה חפנ רועיש תא םינברה ומגרת וננמזב
תעד לע ךומסל לוכי הלוחהו הרימחמה העידכ לוכאל ךירצ אירבה ןכלו ,"תיזכ"ה לקשמב
.תוקד עבראכ ךרענ אוהש הצמה תליכא ךשמ רבדב ןידה אוה .לקימה

תוביתה ישאר אוצמל יל רוזעל ולכות םא ...ב"ס ו"פפ "עהדסב ,ב"נשמבו א"ס ו"פת ע"וש ןוגכ

.א ףיעס = א"ס .)םוקמה ןויצ( ןמיסה הז ו"פת .וראק ףסוי 'ר ובתכ ,ךורע ןחלוש = ע"וש
'ר ובתכ .הרורב הנשמ ארקנש ,ךורע ןחלושה לע רואיב רפס ,הרורב הנשמבו = ב"נשמבו
הנשמ :הרורב הנשמה ירבד תא ךליבשב טטצמ ינא ,"םייח ץפחה" הנוכמה ןידארמ ריאמ לארש
:א ק"ס ופת ןמיס הרורב
א"מב ןייעו הציב שילשכ אוה תיזכד ם"במרה תעדו התפילק םע תינוניב - הציב יצחכ יוהד
רימחהל שי הצמ תליכאד ע"מב ןוגכ אתיירואד הוצמב אניד ןינעלו .הזב כ"שמ א"רגה רואיבו
לע ךומסל לוכי הציב יצחכ לוכאל ול השקו הלוח אוהש אל םא] הציב יצחכ פ"כע לוכאלו
ךא הציב שילשכ לכא םא דבעידב ךומסל שי ןנברד אוהש ג"הכו רורמ ןינעלו [ם"במרה
ול השקו שלח םדא אוהש אל םא הזב לקהל ןיאד הארנ רורמה לע ךרבל ךירצש ןויכ הלחתכל
ןינעל ןכו] תיזכב ס"דמ ורועישש ז"מהב ןינעלו .ל"נכו שילשכ קר לוכאלו ךומסל לוכי
רהזיל ןוכנ הלחתכלו .הציב יצחכ לכאש עדיש דע ךרבי אלו לקהל תוכרב קפס [הנורחא הכרב
[ג"מפ] הציב שילשמ הברה תוחפ וא הציב יצחכ לכאיו תוכרב קפסב ומצע סינכי אלא
ךריבש הכרבה לע הלטבל הכרב ששח שי ה"לאד תפ הציבכ לכאיש הלחתכל ןוכנד הארנ ד"נעלו
עד וננינעל רוזחנ התעו .ש"יע ב"ס ח"נק ןמיסב ל"נכו םיקסופ הזיאל הליטנה לע הלחתמ
וחיכוהש םינורחאמ שיד ונינמזב איה אתקיספ אתלמ ואל הציב יצחכ תיזכ רבחמה כ"שמד
ורעיש םהבש םינומדקה םימיב ויהש יפכמ הצחמל דע הברה ונטקתנ ונינמזב םייוצמה םיציבד
ת"עשב ןייעו ונינמזב הציבכב רעשל ךירצ הציב יצחכ אוה רועישהש םוקמ לכב ז"פלו םימכח
ןנברדמ ובויחש רבדל הרותה ןמ ובויחש רבד ןיב ןירועיש ןינעל הזב קלחל שיש עירכהש
רועישכ דע הצמ לוכאל בייחתי ונינמזב ז"פל אצמנו תוסוכו ןמוקיפאו ז"הזב רורמ ןוגכ
] ןמיס ליעל כ"שמב ןייעו ל"נכו הציב שילשכ קר לכא אל םא ףא דבעידב אצי רורמו הצי
:תיעיבר לש ה"דב ל"הבב א"ערףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא