םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


תואלפנה לעו םיסנה לע
רימע ןד 'פורפ תאמ

2000 ראוני ,13 'סמ ןויליג ,"רעשב הבשחמל םוקמ" ןואטיבב םסרפתה רמאמה
ןואטיבה ךרוע ,רימע ןד 'פורפ תאמ בידא רתיהב שפוח רתאב תינש םסרפתמו

,"הזה ןמזב םהה םימיב - וניתובאל םיסנ השעש" ונכריב .הכונחה גח תא ונגגח הלא םימיב
ונכריבש תואלפנו םיסנ םתוא םה המ ."םיבכמה וללוח רשא תואלפנה לעו םיסנה לע" ונרשו
?םהילע ונרשו

ןולימה ."עבטה ןמ הלעמלש רבד ,אלפ השעמ" אוה "סנ" ,ןשוש-ןבא לש ירבעה ןולימה יפל
אצוי ערואמ םהב הנומו ,miracle הליבקמה הלימל וישוריפב רתוי טרפמ רטסבוו לש ילגנאה
טקפא וא ערואמ לכ םגו ,ויתורטמ תמשגהב לאה לש יעבט-לעה וחוכל החכוהכ שמשמש ללכה ןמ
אוה םויה "סנ" הלימל רתויב ץופנה שומישה לבא .עבטה יקוחמ הטוסה ילקיזיפה םלועב
וייוכיסש תורמל עריאש ונתניחבמ דואמ חלצומ ערואמ - רמולכ ,"ללכהמ אצוי לזמ" רואיתל
.רתויב םינטק םיארנ ויה ,שארמ רמולכ ,ירוירפ-א

קסרתיש סוטמ יעסונ האממ םא .תיסחיו תיביטקייבוס איה ,היתומדוקל דוגינב ,וז הרדגה
ךרדב ,ורבדי אל ,דחא סרדיי לגר יכלוה האממ םא .סנב לצינש רמאי אוה ,דחא לצניי
לצינש ,אטרפ ןב רזעלא 'ר לע ל"זח רופיסב ,תאז תמועל .ןוסא לע אלא סנ לע ,ללכ
רמא" :דעווה תיבל ואוב יא תא םיימורה ינפב ל"נה ץרת ,תוכלמ יגורה תרשע לש םלרוגמ
םינקז המכ ,וישכע דעו' :ורמא .'םכילגרב ינוסמרת אמש ינא אריתמו ,ינא ןקז' :םהל
..."םוי ותואב דחא ןקז סמרנו סנ השענ '?וסמרנ

ךפ סנ ,דלי לכל עודיכ ,אוה םיכרבמ וילעש סנה .םהמ ימ יולת ?הכונח סנ ,ךכ םא ,והמ
השענש סנ והז ."םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ" :תבש תכסמב רפוסמ וילע ,ןמשה
דרנרב 'גרו'ג רמאש יפכ ,הנומא קזחמה סנ ,ליעלד ינולימה ןבומב סנ רמולכ ,לאה י"ע
תוחפ םימישרמ םיסנ שי ."סנ לש ועבט הזו ותרטמ וז .הנומא רצויה ערואמ אוה סנ" :וש
תא עלוב היה הנוי ול" :עדונה (Paine) ןייפ סמות עיצהש ומכ ,רתוי םימישרמ םיסנ שיו
טלוב ךכ לכ סנ ונניא ןמשה ךפ סנ ."סנה לש האידיאל רתוי בורק היה הז ,ןתיוולה
תיעבט-לעה ותמצועב ברקתמ ונניא יאדווב אוה .תידוהיה תרוסמב וליפא ,םיסנה תכלממב
ךשמה אוה - בר שודיח םג וב ןיא .ןועבגב שמשה תריצעל וא ףוס-םי תייצחל ,תוכמה רשעל
םייעוצקמה םיסנה ישוע ינש הב ולחהש "הבורמה תא קיזחמה טעומ" לש תינבת התואל רישי
תא אלימש ןמשה ךוסאב עשילאו ,"רסחת אל ןמשה תחפצו הלכת אל חמקה דכ"ב והילא :ך"נתבש
וז תינבת .שיא האמ ועיבשהש (תונטקה) םחלה תורכיכ םירשעב וא הנמלאה תיבבש םילכה לכ
ינשו תורכיכ השימחב ליכאהו עשילא לע לידגה ושיו ,השדחה תירבה י"ע םג ,ןבומכ ,הצמוא
.(ןיינמב וללכנ אלש ףטו םישנ סולפ) שיא םיפלא תשמח דבלב םיגד

וללוח רשא תואלפנהו םיסנה" לא ,ישונאה סנה לא סחייתמ ,תאז תמועל ,םידליה ריש
הזכ ןוחצינ ןיא .םיקזחהו םיברה לע הרואכל םישלחהו םיטעמה ןוחצינ לא רמולכ ,"םיבכמה
םינטק םיארנ ירוירפ-א וייוכיסש ,רידנ ערואמכ בשחנ אוה לבא עבטה יקוחל דוגינב דמוע
.ינוליחה ןבומב "סנ" והז ןכלו ,דואמ

?רידנ ךכ לכ רבד םה םירידנ תוערואמ םאה :הכיבמה הלאשה תא לואשל םוקמה ןאכש אלא
ונחנא וילאש ערואמה תא דואמ םיליבגמ ונחנאש עגרב !אלו אל :איה תילסכודרפה הבושתה
,ךכיפל ,ךפוה אוהו דואמ םינטק שחרתהל ירוירפ-א וייוכיס ללכ ךרדבש ירה ,םיסחייתמ
םיסנה לע" םשב רמאמ ארקי ךמשכ קוידב ומשש והשימש ,ירוירפ-א ,יוכיסה .רידנ ערואמל
יאדווב והז .דואמ ןטק אוה ,עגרכ תאז השוע ה/תא וב ןמזבו םוקמב קוידב "תואלפנה לעו
לע ורחתהש ערזה יאת ינוילימ לכמש ירוירפ-א יוכיסה ?סנ הז םאה .דואמ חלצומ ערואמ
.דואמ ןטק היה ,ה/דבכנה ת/ארוקה ,ה/תא תרצונ ונממש דחא ותוא אקווד חילצה תחא תיציב
רציש רבועה קוידב אצי תיציבהמו הז רחבנ ערז אתמש ידכ ,תאזמ הרתי ?סנ היה הז םאה
םימוזומורכה יפוריצ לש תויורשפא לש םינוילימ ינוילימ ךותמ דבלב תחא הרחבנ ,ךתוא
ואריו ךכ ובשחי ןכאש ,הקומע תיתד העדות ילעב ,הלאכ שי !רידא סנ רבכ הז .םהיניב
.םהב הלגמ לאהש ישיאה ןיינעל החכוה תאזב

תיביטקייבוא רדגומ וניא אוה לכ םדוק .יטולוסבא רבד וניא "סנ"ש איה תשקבתמה הנקסמה
1948 תמחלמב לארשי ןוחצינ ,לשמל) ינשה לש ונוסא אוה דחאה לש סנה :תיביטקייבוס אלא
סנה אוה דחאה לש ונוסאו ,(םיברעה ידי לע ןוסאכו ונידי לע סנכ ספתנ 1967 -ב וא
ךירצ אוה ,"סנ"כ בשחיי רידנ ערואמש ידכ ,תינש .אטרפ-ןב לע רופיסב ומכ ,ינשל עריאש
הכז ינולפ רמש הדבועה ,הלרגהה רחאל .םייספא םייוכיס לעבכ ךרעומו שארמ רדגומ תויהל
היה ול .ינולפ רמ רובע סנ ,ןבומכ ,איה .בחרה רוביצה רובע סנ הניא סיפב לודגה סרפב
וא "סנ" הפ הרקש וא יזא ,הרק ןכא רבדהו ינולפ רמ היהי הכוזהש שארמ שחנמ ינומלא רמ
ףסונה עדימב היולת וללה תויורשפאה יתש ןיב ונלש הערכהה .יהשלכ האנוה הפ התייהש
שוחינ לע רבודמ םא .תונושה תוביטנרטלאה לש תוריבסה תדימל וניתוכרעהבו ונתושרבש
התייה (איבנל וא) הכוזל יכ דושחל םייושע ונחנא ,וטוטב לגרודכה יקחשמ תואצות
הכ ויה אל לודגה סרפל ירוירפ-א וייוכיסש ךכ ,םיקחשמה תואצות תעיבקב יהשלכ תוברועמ
דושחל םילולע םהיניע דגנל עצבתמ סנ םיאור םהשכ םג ,הנומא ירסח .ונבשחש יפכ םינטק
ןימאהל םינכומ ,םתמועל ,רתי-תנומא ילעב .הרונמל ןמש ףיסומו הלילב בנגתמ והשימש
םייעוצקמ םימסוקש תורמל ,הדעו םע לבק םיסנ עצבמו םייעבט-לע תוחוכב ןנוחמ רלג ירואש
.שמתשה םהבש האנוהה יסיסכתמ לודג קלח ופשח

ינפל תיעדמה הליהקה תא ריעסהש "םימה לש ןורכיזה" רופיס תא ריכזהל יואר הז רשקהב
םהיניב) םירקוח תצובק לש רמאמ םסרפ Nature יתרקויה יעדמה ןותיעה רשאכ ,םינש רסירת
תורמשמ םימיוסמ םינדגונ לש תוסימתש ןעטנ ובו ,יתשינבנב קא'ז תושארב (םילארשי םג
רמוחה לש תחא הלוקלומ וליפא ליכהל הרומא הניא יכ דע תללודמ הסימתהשכ םג ןתוליעפ תא
רפסמל ליעלמ הכרעה איה 80 תקזחב רשע רשאכ ,120 תקזחב רשע לש לוליד לע םש רבודמ)
םינעדמה ,םתמועל .בר ללש יאצומכ ךכ לע ושש היתפואימוהה ידיסח .(...םוקיב םימוטאה
הרקש ןימאהל וא - הרירבה ינפב ודמע ונל םירכומה הקיסיפה יקוח לש םתופקתב םינימאמש
רשאכ ןכאו .תואצותה תונימאב דושחל וא ,סנ רמולכ ,עבטה יקוח תא דגונה והשמ ןאכ
םג ףתוש תפרצב יתשינבנב לש ותדבעמל ןותיעה ידי לע ךכ רחא החלשנש הקידבה תדעווב
...ןמצע לע תועיתפמה תואצותה ורזח אל ,ידנר יעוצקמה םסוקה

:התג לש ותרמא תא רוכזל ונילע ,עבטה יקוחל דוגינב םידמועה םיסנ לע םירבדמ ונאשכ
הנקסמה .םימילשמ םינפוא ינשב תאז ןיבהל ןתינ ."םיסנ חרכהב םניא םיירותסמ םירבד"
תא בטיה קודבל ,לכל תישאר ,ונילע תירותסמ העפות ינפב םידמוע ונאשכש איה תחאה
,םתונימאב םידשוח ונאש םיסנ ירופיסב האלמ תישונאה הירוטסיהה .העפותה לש התונימא
Elbert ינקירמאה רבחמה .ןזואל הפמ רבועה רולקלופמ קלח םהש ןוויכ דחוימב
ואר אלש םישנאמ וילע ועמשש םישנא ידי לע ראותש ערואמ אוה סנ" יכ בתכ Hubbard
יזחאמו םימסוקה תא חוכשל ונל רוסא ,וניניע ומב "סנ" םיאור ונאשכ םג ךא" ...ותוא
...עבוכהמ םינפש םיאיצומ םה ךיא תולגל םיחילצמ ונניאש םייעוצקמה םייניעה

סנכ בשחנ המח יוקיל .תמלשומ הניא עבטה יקוח תא ונתעידיש ןכתייש איה היינשה הנקסמה
המשנהב וא יוסיע תועצמאב האייחה .םימשה ימרג ךלהמ תא ןיידע וניבה אלש םישנאה יניעב
םועפל קיספמ בלהשכ ףוגה תא תבזוע המשנהש ונימאה רשאכ יביטמיטלוא סנ התייה הפל הפמ
ומכ ,סנ רדגב תבשחנ התייה האופר לכ ,ללכב .דוע תטטור הניא ףאה יריחנב הצונהשכ וא
- הירזעו לאשימ ,היננחל השענש סנמ רתוי הלוחל השענש סנ לודג" :אבא-רב אייח 'ר רמאש
םייחה ,םצעב ."איה םיימש לש הלוח לש וזו ,התובכל ןילוכי לכהו טוידה לש שא םהלש
אפילחת 'ר רמאש ומכ ,םיסנ לש תקסופ יתלב תרשרשכ ונינומדק ידי לע וספתנ ללכב
."עדוי וניא אוהו םדאה םע ה"בקה השוע םיסנ המכ" :ןירסיקמ

תועפות ויה ילרומ-ןוסלכיימ ןויסינב רואה תוגהנתה וא רוחש ףוג לש הנירקה םג
הקיסיפה ,ךדיאמ .תינרדומה הקיסיפה י"ע ורבסוהש דע ,תיסאלקה הקיסיפה יפל תוירותסמ
תיתוכיאה הנחבהה תא הריסהש ךכב ונתוא הכביס ,טרפב םיטנאווקה תרותו ,ללכב תינרדומה
םיקוח תויהל וכפה עבטה יקוח .ונירבד תליחתב םהיניב ונחבהש סנה יגוס ינש ןיבש
ונילע .תיתומכ תויהל הכפה ירשפא יתלבל ירשפאה ןיב הנחבההו ,םייטסיטטס םייתורבתסה
ירשפא יתלב המו ,דושח המ ,ריבס המ טילחהל לכונש ידכ תונכתיי יפס ונמצעל עובקל
לכמבש ריוואה תולוקלומ לכש יוכיסה תא הוושמה וז איה תמסרופמ תפלאמ המגוד .ונתניחבמ
םע (יארקא ןפואב וב תוענ ןהש החנהב) לכימה לש ינמיה יצחב םיוסמ עגרב הנזכרתת
.ך"נתה תא קוידב סיפדי הביתכ תנוכמ ישקמ לע יארקא ןפואב שיקהל ףלואש ףוקש יוכיסה
,ףוקה יוכיס .םידראילימ ידראילימ דראילימ תקזחב רשעל דחא אוה ןושארה הרקמב יוכיסה
םינוילימ רפסמ תקזחב רשעל דחא אוה - ןושארל סחיב "קנע" ךא ,יספא אוה ףאש ,ותמועל
.ירשפא יתלב עוריא רמולכ - לודג סנ וניניעב בשחית ףוקה תחלצה םגש קפס ןיא .דבלב
דחא ?ףלאל דחא ?הבברל דחא ?ןוילימל דחא ?דראילימל דחא לש יוכיס רבדב המ לבא
?האמל

םג ,םיסנ לע תכמתסמ הניא תילנויצר תוגהנתהש רורב .דבלב תיגולוכיספ היעב הניא וז
ורמא ל"זח םג .הרשעל דחא וליפא וא האמל דחא ,ףלאל דחא יוכיס ילעבכ םירדגומ הלאשכ
ךירעהל םיכירצ ונחנא רשאכ תישעמ היעבל תכפוה היעבה לבא ."סנה לע ןיכמוס ןיא"
תואמגוד המכב לכתסנ .ריבס יתלבכ ונל הארנה ערואמ ,השעמ רחאל רמולכ ,ירוירטסופ-א
:םייחהמ תויטפשמ

ךותמ ,הנוכנה הבושתה תא א"ת תטיסרבינואב םידימלתה דחא ןמיס "יאקירמא" ןחבמב .א
הצרמל רכומ היה דימלתהש ןוויכ .ןחבמה תולאש רשעמ תחא לכ רובע ,תוירשפא תובושת עברא
הצר הצרמה .םולכ עדוי וניא דימלתהש ול ררבתה הבו החישל ותוא ןמיז ,שלח דימלתכ
ותנגהל ןעט דימלתה .האנוה רובעב יתעמשמ ןידל דימלתה תא דימעהלו ןחבמה תא לוספל
אוהש ךכב םשא אוה םאה .ןלוכב חילצהו ולזמ לזמתהו ,יארקא ןפואב תובושתה לכ תא שחינש
.ףסונ שנוע לטוה אל דימלתה לע ךא ,הלספנ הניחבה ?לזמ-רב

םידמעומה תעפוה רדס תא עובקל ידכ הלרגה ךרע יסר'ג-וינ תנידמב סקסא תפנ דיקפ .ב
תומשה 41 ןיב ,תוגלפמה יתשמ םידמעומ לש הווש רפסמ היהש תורמלו ,תימוקמה המישרב
טפשמה תיבל ןיינעה אבוהשכ .דחא ינקילבופר קרו םיטרקומד 40 ויה המישרב םינושארה
,הלרגהב תורבתסה יווש םה םירודיסה לכש ןוויכ יכ ויטילקרפ ונעט ,הנידמה לש ןוילעה
שיש עבק טפשמה תיב .והנשממ תעדה לע לבקתמ תוחפ אוה דחא רדס יכ הנעטל סיסב םוש ןיא
.המרמב דיקפה תא עישרה אל ךא ,השדח הלרגה ךורעל

אוה DNA -ה תקידבב תועטל יוכיסה יכ העיבתה הנעט ב"הראב רתויב םסרופמ חצר טפשמב .ג
ןוילימל דחא אוה תועטה יוכיס יכ חיכוהש החמומ האיבה ,הדיצמ ,הנגהה .דראילימל דחא
הנעטש הממ ףלא יפ לודג תועטה יוכיס יכ ררבתמ הנהש קומינב שמתשה רוגינסה .דבלב
.םשאנה יוכיזל םורגל ךכ ידי לע חילצהו ,העיבתה

םאה איה הלאשה ."סנ" רדגב אוה הרקש המש ךכ לע ןיררוע ןיא ןאכ ואבוהש םירקמה תשולשב
,רתוי הנטק ףא וא ןוילימל דחא איה ותורבתסהש ימעפ-דח ערואמב רבודמש הדבועה ךמס לע
.חצרב םשאנה תא תוכזל וא ,דיקפה תא וא דימלתה תא עישרהל ןתינ

קפס לכל רבעמ" החכוה ותמשאש הרקמב קר םשאנ עישרהל םירומא םיטפושהש םיעדוי ונלוכ
לש ?99.9% לש ?99% לש ?95% לש ?90% לש תואדוו ?ריבס קפסל רבעמ החכוה יהמ ."ריבס
?99.99%

ותרמא .הז גוסמ תויעבל םייתומכ הטלחה יללכ רידגהל הסינ לרוב לימא יאקיטמתמה
םיבשחתמ ןיא - רמולכ ,"!םירוק םניא דואמ הנטק תורבתסה ילעב תוערואמ" איה תמסרופמה
- ישונאה הדימה הנקב :םייתומכ םינוירטירק עיצה אוה ,תועמשמ הז ללכל תתל ידכ .םיסנב
הנקב ,(םידראילימ ןוילימ) 15 תקזחב רשעל דחא - ימלועה הדימה הנקב ,ןוילימל דחא
תקזחב רשעל דחא - ילסרבינואה הדימה הנקבו ,50 תקזחב רשעל דחא - ימסוקה הדימה
...ףלא

יוכיסה לע תורורב תוכרעה ונל ןיא ללכ ךרדב .הדיחיה היעבה הניא סנה ףס תעיבק
היהי םדא ינב ינשלש תורבתסהה יהמ ?יוהיז רדסמב האיגשה תורבתסה יהמ ,לשמל .ירוירפ-א
םיטרפב ותוא העטמ םדא לש ונורכזש תורבתסהה יהמ ?ישילש םדא יניעב תוחפל ,הארמ ותוא
לע םתח םדאש תורבתסהה המ ?הרקמב קר םיוסמ םוקמל עלקנ םדאש תורבתסהה יהמ ?םינוש
םיטפושה .טפשמב יעבט ןפואב תולועה תולאשל תואמגוד ןה הלא לכ ?םישמ ילבמ ךמסמ
תאז םישוע םניאש יאדוובו ,ריבס אוה קפסה םא ךירעהל ידכ הלא תויורבתסה ללקשל םיבייח
ונלש היציאוטניאה םיבצמ דואמ הברהב ךא .םהלש היציאוטניאה יפל אלא ,יטמתמ ןפואב
הז הברה המכ םיעדוי ונניאו לדוג ירדס תכרעהל םיליגר ונניא םא דחוימב ,ונתוא העטמ
.תיתורבתסה הבישחל םילגרומ ונניא םא וא ,ןוילימ

יוכיסל הכרעההש תורמל םשאנה תא עישרהל םיטפושה וססיה ל"נה םירקמה תשולשבש הרק ךכ
אל םירקמה בורבש דועב ,ןוילימל דחאמ תוחפ התייה יארקא םירקמ ףוריצ בקע ותופחל
וא ,רתוי הברה לודג ןהב תועטל רבטצמה יוכיסהש תויודע ךמס לע רומח שנוע ליטהל וססהי
םשאנה תא םיהזמ ויה םידע השימח ול ,לשמל - 99.9999% איה םשאנה תמשאש וענכתשי רשאכ
.יוהיזה רדסמב םיבצינה םישנא הרשע ןיבמ

ידגנתמ - םינתאירבה לע םיביבחה םינועיטה דחא םג אוה "םירוק םניא םיסנ"ש ןועיטה
אוה םייארקא םיעוריא לש האצותכ רצונ םדאהש ךכל יוכיסהש םינעוט םה .היצולובאה תרות
שיש איה ךכמ םתנקסמ .ירשפא יתלב ערואמכ וילא סחייתהל ונילעש ךכ ידכ דע ,ןטק הכ
דר'ציר סחייתמ הילאש העודיה "ןועשה תנעט" יהוז .םלועל להנמו ארוב שיו ,לע ןונכת
ררובש אוה תיעבטה הרירבה ךילהתש אוה הבושתה לש הרקיע ."רוויעה ןעשה" ורפסב סניקוד
רוזחנ םא .ימעפ דחו יארקא ערואמב הפ רבודמ אל ןכלו ,רתוי "תוחלצומ"ה תויצטומה תא
רבעמ תא תרשפאמה הנרבממ ועצמאב ביצנ םא ירה ,ונלש לכמב תוצצורתמה תולוקלומה לא
תונוש תויופיפצ לבקנ ,לכמה לש ילאמשה יצחה תא םמחנו ,ןימיל לאמשמ קר תולוקלומה
הזל יגולנא לוקיש .סנ רדגב בשחנ היה הנרבממה אללש בצמ - לכמה יאצח ינשב תיתועמשמ
.הבר תויתורירש ןהב שי ךכ םגש ,היצולובאל םייוכיסה תוכרעה תא יטסרד ןפואב הנשמ

איה ירוירפ-א תוסחייתההש רורב ?םירידנה תוערואמל תילנויצרה תוסחייתהה ,ןכ םא ,יהמ
יוכיסהש םיעוריאל םיסחייתמ ונניא .לרוב לש הדימה ינקב םירידנ םהש תוערואממ תומלעתה
םישנא םג ,ללכ ךרדב ?םירידנ תוחפ םיעוריא רבדב המ .ןוילימל דחא אוה ונל ורקיש
רמול רשפא ,הטשפהה ךרד לע .הנכסה תרמוחל םאתהב םינוש הדימ ינקב םישמתשמ םיילנויצר
דרטומ אוה .הבברל דחא אוה יוכיסהשכ הרומח הנכסמ דרטומ תויהל ליחתמ עצוממה םדאהש
םירחא םימרוג שי .הרשעל דחאב - דחופמו ,האמל דחאב - גאדומ ,ףלאל דחאב רבודמשכ רתוי
םג) יהשלכ העפשה ונידיב שי המכ דע ומכ ,הב תובשחתהבו הנכסה תכרעהב ונילע םיעיפשמש
ןופלטה רישכממ - הנטנא ,הגיהנמ רתוי הדיחפמ הסיט) עוריאה ייוכיס לע (המודמ
.(ירלולסה

תורשפאה תא לוקשל אלא הרירב ונל ןיא ,םירידנ תוערואמל ירוירטסופ-א תוסחייתהל רשא
תוחפ םירבסה תועיצמה תוביטנרטלאה תוריבס דגנכ יארקאב עריאש "סנ"ב רבודמ ןכאש
םא יתלב וידחי םיינש וכליה" :סומע לש תירוטרה הלאשהמ ענכתשנ םימעפל .םייארקא
דיקפש ,קיתעה דימלתהש תואדווה .הרקמב ושגפנ םיינשהש ןימאהל םיכסנ םימעפלו "?ודעונ
ןוויכ תאזו ,ריבס קפסל רבעמ ונרובע איה ,חצר םסרופמה דושחהש וא המיר תוריחבה
תמועל .םלועה תא ונתרכהו ונתעידיל םיאתמ תויארקאל הביטנרטלאכ םיעיצמ ונאש רבסההש
םתופקתו עבטה יקוח לע וניתועידי תא םידגונ היצולובאל םייביטנרטלאה םירבסהה ,תאז
.ונלש רשיה לכשה תאו

םדא לכ" ךכ תאז חסינ ירלו לופ ררושמה .םיסנל םילחיימ ונלוכ ,ליעל רומאה לכ תורמל
,"רחא והשמ י"ע וא ,רחא והשימ י"ע וא ,ופוגב וא ,וחומב וא הרקיש - והשלכ סנל הפצמ
,תרמוא הליפת לכ .סנל ללפתמ אוה ,ורובע ללפתמ םדאש המ לכ" ,ביינגרוט רפוסה יפלו
..."עברא היהי אל םייתש םיימעפש השע ,לודגה םיהולא :השעמל
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא