םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

ערוצמ-עירזת
ו"ט-ב"י ארקיו

רלמ ןד תאמ

םיאשונ ןהיקרפ תעבראב תוזכרמ ,וזל וז תודומצה ,ארקיו רפסב ערוצמ-עירזת תוישרפ
,(2 / ב"י) םימי תעבש האמטו רכז הדליו עירזת יכ השא :הזמ הז ,הרואכל ,םינוש
הרהט ימד לע בשת םימי תששו םוי םיששו התדינב םייעובש האמטו דלת הבקנ םאו
תערצ עגנל ורשב רועב היהו תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב היהי יכ םדא ,(5 / ב"י)
עגנ יתתנו ,(47 / ג"י) םיתשפ דגבב וא רצמ דגבב תערצ עגנ וב היהי יכ דגבהו ,(2 / ג"י)
/ ד"י) תיבב יל הארנ עגנכ רמאל ןהכל דיגהו תיבה ול רשא אבו םכתזחא ץרא תיבב תערצ
תבכש ונממ אצי יכ שיאו ,(2 / ו"ט) אוה אמט ובוז ורשבמ בז היהי יכ שיא שיא ,(35-34
.(16 / ו"ט) ברעה דע אמטו ורשב לכ תא םימב ץחרו ערז

,תאש וא תחפס ,תרהב ,תערצ ומכ תומהזמ רוע תולחמל המ ,איה תלאשנש הלאשה
וא הלחמ םהב ןיאש ,םייעבט םייגולויב םיכילהתלו ,ורשבמ בוז - םישירפמ םיעצפ
הלופכ איה תב תדילב "האמוטה" הכלהה יפ לע) תב וא ןב לש הדיל ומכ ?םוהיז
לש "התאמוט" םג תפסוותמ םאה לש "התאמוט" לע ןכש ,ןב תדילבש וזמ תלפוכמו
,רבג לש וערז וא ,השיאה לש יעבט ירוזחמ יגולויב ךילהתכ תסו ,(הדלונ הז ךאש תקונית
םינושה םיאשונל ףתושמה ?השיא לש הללחל םוקמב םלוע לש וללחל טלפנ אוהשכ
אלו םיעודי אל םירבדמ םדק ימיב םייק היהש דחפ אוה וללה םירשקתמ-יתלבהו
תועמשמ הל שיש תוהמל םגרותמ דחפה .ונא ונימיב הקדצה דוע ול ןיאשו ,םינבומ
;קתנלו תערצ עגנ לכל הרותה תאז :(57-54 / ד"י) השרפב בותככ ,"האמוט"ה - תיטסימ
תאז רהטה םויבו אמטה םויב תורהל ;תרהבלו תחפסלו תאשלו ;תיבלו דגבה תערצלו
יכרדו "האמוט"ה תרותל ,אופא ,תסחייתמ ונינפלש השרפה .תערצה תרות
.הנממ "תורהטיה"ה


משה מקבל את לוחות הברית - ביזנטי

יובומודו הרומיליק
תינובלסה תיממעה הנומאב תיבה-ילילא
ותכימתב תאזו ,םדאה לע רכומ-אלהו עודי יתלבהמ דחפה טלתשמ תובר תויממע תונומאב
.םינומהב ותטילשו ותזיחא תרבגה ךרוצל ךילהתה תא דדועמה ,יתדה דסמימה לש תבהלנה


אוצמל וסינש ,םישרפמהמ םיברל תוחונ-יא ,םתסה ןמ ,םרג הרותבש "האמוט"ה ןיינע
שיש ,תרבוס תיעובשה התשרדב ץיבוביל המחנ 'פורפ .םהב ןיאש תא הלא םיקרפב
.(1) ויאריל תורהזא ןתונה ארובה תואלפנ השעמ ,יעבט-לעה ןמ והשמ
:םייאופר םימשרימ רפסב רבודמ ןיאש ,עבוק ץיבוביל 'פורפ לש הטוטיצל ,לאנברבאה
לכל ףתושמהש ,אצומ ם"במרה .םינטקה תואופרה ירפסמ דחאכ ונתרות היהתש הלילח
לש דחוימ דסח ולא םיטרפב ואר ל"זח .(2) ערה ןושלמ ןריהזהל ידכ :הרהזאה איה הלא
ונרופסה .(3) יעבט-לעל היינפו תויטס ינפמ םדאה תא הריהזמה ,תיהולאה הגהנהה
.הלוגס ידיחי לע םיהולא לש הרתיה ותלמח םושמ אלא ונניא רומאה לכש ,סרוג
.(4) םלועה תאירבל התוא םירשוקה םינמיס השרפב אצומ ןהאסרואנש 'מ 'מ ר"ומדאהו

,ןמפיוק לאקזחי 'פורפ ."השודק"המ ךפיהה תא "האמוט"ה הווהמ תיתד הניחבמ
השודקה ויפל ,תימס ןוסטרבור תא טטצמ ,(5) "תילארשיה הנומאה תודלות" ורפסב
תושיה תוריפס לע תממורמ הריפס ,תיעבטה היווהה לע הנוילע היווה לש הדימ איה
תריפס לע םילועה םירחא םייח לש הריפס שי הלגנה םלועל רבעמ .הלגנה םלועה לש
הריפסה ןמ ועפש ךשומ הלגנה םלועה .הב םימייק םייחה ילעבו םדאהש ,םייחה
שי הדגנכו ,השודקה איהו ,בוטל שי וזכ ,תרבגומ ,הנוילע הריפס .איהה הרימטה
הנוילעה הריפסה ןמ עבונה לכ .האמוטה איהו ,ערל םג וזכ ,הנותחת ,תרבגומ הריפס
.(6) אמט - הל ךיישה לכו הנותחתה הריפסה ןמ עגונה לכ ;שודק - הל ךיישה לכו


משה ולוחות הברית - רמברנדט
ןמפיוק לאקזחי 'פורפ
תועד-הגוהו ןוירוטסיה
ונתפוקתב ארקמה ירקוח יבושחמ
1963 םילשורי - 1889 הניארקוא

רפס ונינפב ביצמ ,"האמוט"ו "השודק" םיגשומה יבגל יתד-יפוסוליפה ןוידל רשק ילב
לש תורובב וא ,עדי-רסוחב הכורכ איהש ןבוה םישרפמה לש םנמזב רבכש היעב ארקיו
הייטס ןהש תולחמ ןיב ינורקע לדבה שיש ,םדאה ןיבה תובר םינש ינפל רבכ ןכש .שממ
,םיילמרונו םיאירב ,םייעבט םייגולויסיפ םיכילהת ןיבל ,ילמרונהו אירבה ,יעבטה ןמ
איה "האמוט"ה .תישעמ תועמשמ םוש ןיא םדאה ףוגב םירושק םלוכש הדבועלו
וא ,וילע תתחונה הקוצמו הכמ לכל עדיה-רסח לש לקהו יביטקניטסניאה רבסהה
תותדה יגיהנמ ושמתשה וב ילכ איה "האמוט"ה ןמ "תורהטיה"ה .ארייתמ אוה הינפמש
"האמוט"ה תודוא תאזכ הבישח .עדיה-ירסחב ותועצמאב טולשל םלועמו זאמ
,ןכא ,הז היה םינמז םתואבש אלא ,ונימיב םג םיבר תלחנ איה הנממ "תורהטיה"הו
תיב ינוב וצלאנ םינומשה תונש לש לארשיב אל םא יתמו ןכיה .תורוב וז םויה .עדי רסוח
חוורימ לעמ םינבמה תא היבגהל ,ביבא-לתב תויולג ץוביק בוחר יללוס וא ,הירבטב ןולמ
?הצוחה ןכרד אוצמל המדאה הבעמב תונכושה "האמוטה תוחור"ל רשפאיש ,ירירווא
תיבויח הלטציא וז הנומאל תוושל ,םנמא ,הסנמ (םש) ורפסב ןמפיוק לאקזחי 'פורפ
םצע ,םלואו .יהשלכ תינומד הלועפב םיכורכ םניא לוכיבכש ,"יוטיח יסומינ" תניחב
הל הנקמ ןוילע רוקממ םלענ חוכל יוטיבכ "האמוט" גשומה תא לבקל תונוכנה
םתוא עישות "תורהטיה"ש םינימאמה ,םירובה ינומה לע חוכ תדמע התוא םיטוונמלו
."האמוט" התוא לש הערה התעיגפמ

,דחא דצמ תרהב וא תחפס ,תאש ,תערצכ תוימוהיז תולחמל ארקמה לש ותוסחייתה
דצמ תב וא ןב תדילו ירבג ערז ,תישנ תסווכ ףוגה לש םוהיז-תולוטנ תויעבט תושרפהלו
ןושל ,האימחמ הנניא ,"האמוט"ה איה םלוכל ףתושמהש ,תחא השקימ לאכ ינש
האמוטה ,הנבמב רטפנ שיש עגרב" .םויה םג וז השיגב קובדל םיכישממש ולאל ,הטעמה
ריבסמו ,(3.3.2000) "ץראה" תבתכל ינאיחל ידרחה ברה רמוא ,"ןיינבה לכב תשרפתמ
"תמה תאמוט" ןיב דירפמש - "םייחה להוא" - איצמהש "ינואגה" רישכמב תוציחנה תא
ןהימרוג ,תולחמה תורוקממ םיבר ונינפב ופשח האופרה יעדמ רשאכ - תאז לכ .םינהוכל
תופוגו ,הלאכ תויליווא תומחגל תענכנ "לע-לא" תרבח םג .ןהל םייוארה םילופיטהו
יושע ,ףסונ זגרא ןיעמב םימש ותואש ,ןוראב תוסנכומ" התורישב תוסטומה םיתמ
"םיעסונל האמוטה ןיב ץצוח אוהו ,הכלהה הביתכמ ןתואש תודימ יפ לעו ןוטרק
.(םש ,"ץראה")


משב שובר את לוחות הברית - לסר
"םייחה להוא"
:הלא ונימיב םג תמייק תידוהיה הכלהה יפ לע "האמוט"
ללגב םילוח-תיבב רקבל ןהכ לע תרסוא תידוהיה הכלהה
.רטפנ וב שיש עגרב ןיינבה לכב תשרפתמו וב היוצמש "האמוט"

ייחב דבכנ םוקמ תספותשו ,בחרנ םוקמ הל שידקמ ארקמהש "תואמוט"ה תחא
יכ השאו" :תסווב הרוקמש "האמוט"ה איה ,הזה םויה םצע דע םייתדה םינימאמה
.ברעה דע אמטי הב עגונה לכו התדנב היהת םימי תעבש הרשבב הבז היהי םד הבז היהת
סבכי הבכשמב עגונה לכו .אמטי וילע בשת רשא לכו אמטי התדנב וילע בכשת רשא לכו
ץחרו וידגב סבכי וילע בשת רשא ילכ לכב עגונה לכו .ברעה דע אמטו םימב ץחרו וידגב
וב ועגנב וילע תבשוי איה רשא ילכה לע וא אוה בכשמה לע םאו .ברעה דע אמטו םימב
הכלהל ,ןכא ,יתנווכ "הזה םויה םצע דע" ירמואב .(24-19 / ו"ט) ".ברעה דע אמטי
ךירדמ - לארשי םע תרהט" רפסה .שממ הלא ונימיב םג תבייחמהו תספותה תידוהיה
ולוכ שדקומ - 1982 איה הנשהו - לשגו לואש ברה תכירעב "החפשמה תרהט תוכלהל
רוזחמה תפוקתב השיאה לשו שיאה לש םתוגהנתה יללכו הדינה :דבלב דחא אשונל
הנטק אמגוד .ההז םניינעש םיפסונ םיבר םירפס םימייק והומכ .תסווה תפוקת ,ישדוחה
תעגל גוזה ינבל רוסא :הדנ השאהשכ גוהנל דציכ :(ד"י קרפ 59 דומע) רפסה ךותמ תחא
תאשל םהל רוסא .הפוגמ קוחר םיטלוב םא וליפא ,הילעש הידגבב עגי אל ןכו .הזב הז
יכרבל המ-רבד קורזל אל ףאו ,הזל הז והשלכ ץפח ךילשהל וא רוסמל ,והשלכ ץפח
לע תבשל גוז ינבל רוסא ...וגוז-ןב ידיל קונית ריבעהל םהמ דחאל רוסא ןכ ומכ .תלוזה
.(7) הזל הז םיכומס םניא םא ףא ,הפס וא לספס ,אסכ הז םא ןיב ,בשומ ותוא

ינגרוא קלח ונניאש תסווב שי המ ?האמוטלו תסוול המ :המתי תאזה תעב ליכשמהו
רכומ יגולויב ךילהתמ קלח אלא ונניא תסווה ?השיאה לש האמוט לכמ ףחה הפוגמ
יסיסב דומיל רפסב אורקל לגוסמש ימ לכל ונימיב ןבומו ,יעדמ חרואב רבסומה ,עודיו
?"ךלכולמ" אוה םאה ?יקנ ונניאש תסווה םדב שי המ .םדאה ףוג לש היגולויסיפה לע
לע העיפשה ןימויה תקיתע תיתכלהה הדמעהש אלא !אל טלחהב ?קבדימ ?"םהוזמ"
םחוכב שיש ,ילוח תשרפהו םוהיז ,ךולכלב רבודמ ןכאש ,םויכ םג ,ןימאהל ונתאמ םיבר
רמול אלש ,עגמב השיאה הרוסא ךכ םושמו ,ןלצל אנמחר ,אמט וכפוהל ,רבגה תא םהזל
.רוזחמה תפוקתב ןימ-יסחי םויקב

תסווב שיש לכ .קבדימ וא םהוזמ ,יקנ ונניאש רבד םוש ןיא ויביכרמבו תסווה םדב ןיא
תיריר יקלח םע ,ונפוגב םימרוזה םירטילה תשש םתואמ תצקמ - םד לש בוריע אוה
יוצמ דחא קדייח אל ףא .וב הטלקנ אל התרפוה אלש תיציבהש רחאל השרפוהש ,םחרה
,וז איה השיאה .השיאה תאו םחרה תא םהזל היה לולע ןכ אלמלאש ,שרפומה םדב
,הב עגונש המו ימ לכ וא ,רבגה אלו ,תסווה תפוקתב הילע תפחרמ םוהיז תנכסש ,אופא
םוהיזב התוא ןכסמה אוה תסווה תפוקתב השיא םע בכושה .בכשמ וא בשומ ,דגב ומכ
,רחא עגמ םושב אלו ינימ עגמ תעב קר - תאז ףאו ,ותוא תנכסמש וז איה אלו ,ץוחבמ
דגבב עגמ ,(לשמל ,קרב-ינבל דודשאמ עסונש דגא סובוטואב ומכ) אסכ לע הבישי ומכ
.רחא עגמ םושב אלו

הלא .תורודה לכב תדה יטילש לש םייחצנה םהיביוא םה תוברתו עדמ ,הלכשה ,עדי
אלא ,םכירפיו עדמ-שיא אוביש תנמ לע אל םידיחפמ םידש ןיאמ שי וארב םינורחאה
.םהל תושרדיהה תא חיצנהלו םתיערמ ןאצ תא םתועצמאב דיחפהל היהי ןתינש ידכב
רוהיט" - הל ןורתפהש םושמ ,םלועב טולשל ףיסותש תורובל הל יואר - םתניחבמ
-יתש רהטמל חקלו ןהכה הוצו :םהיכרוצ תאו םתוא תרשמו םהידיב יוצמ - "האמוטה
לא תחאה רופצה תא טחשו ןהכה הוצו .בזאו תעלות ינשו זרא ץעו תורהט תויח םירפצ
תאו תעלותה ינש תאו זראה ץע תאו התא חקי היחה רופצה תא .םייח םימ לע שרח-ילכ
לע הזהו .םייחה םימה לע הטחשה רפצה םדב היחה רופצה תאו םתוא לבטו בזאה
סבכו .הדשה ינפ לע היחה רופצה תא חלשו ורהטו םימעפ עבש תערצה ןמ רהטמה
.(8-4 / ד"י) 'וגו .רהטו םימב ורשב תא ץחרו ורעש לכ תא חלגו וידגב תא רהטמה


משב שובר את לוחות הברית - לסר
ןברוקכ תורוחצ םינוי יתש האיבמ הריעצ םא
תפרצ דילי רייצה תאמ ןמש רויצ
1870 - 1822 ,לאדוג קירדרפ

-יריצי םייחה ילעבל םיהולאה לש ותוסחייתה הנודנ (ז"כ-ה"כ תומש) "המורת" תשרפב
יפ לע ,אוה ףא - םדאה לש "ותרהט" ןעמל םהייח תברקהב יביססבואה ךרוצהו ,ויפ
.לא ותוא לש ויפכ ריצי ,הנומא התוא

ךרואל הנשנו רזוח ןורתפ אוה "האמוטמ רוהיט"ל םימימת םייח ילעב לש תוגוז תברקה
םירופצ יתש ,תדלויה "תרהט"ל הנוי-ינב ינש וא םירות ינש :ארקיו רפסב השרפה לכ
הנוי-ינב ינש וא םירות ינש ,תיבה תערצו ףוגה תערצ "רוהיט"ל םימימת םישבכ ינשו
-בר טילש לש הארנ יתלב טוש !שונא-ידחפל טושפ הכ ןורתפ :הדינה םד "רוהיט"ל
!ויפכ-יריצי םיינוימד םידש דגנכ ףנומ המצוע

הנש 350 ינפל ףקתש ,ידייא סמות תא טטצמ (8) "םידש ףודר םלוע" ורפסב ןגייס לרק
םלועה ינפמ ךכ-ידכ-דע ונדחפ" :הפוקת התואב ולהנתהש תופשכמה-דיצ תועסמ תא
וב היהש רבד לכ החמשב ונבל לא ונצמיאש ,תויופצ-יתלבה תונכסה ריתע ,ןוציחה
ףלאה ףס לע דחוימב ,םויה גיאדמש המ .התרבסהל וא המיאה תעגרהל יוכיס
הנשמ םיריבגמ תולפתה תונומאהו עדמ-ודווספהש אוה" ,ןגייס בתוכ ,"ישילשה
תעמשנ וז הריש .המצועו םסק הלידגמ תורעבה תרישו ,םהלש יותיפה חוכ תא הנשל
ולאכ םיבצמב .ימואלהו יתרבחה ,ימצעה וננוחטיב רערעתהב וא רוסחמ לש תופוקתב
.תומודק תועד ונב םיררועמ םהו ,ורבע תורודב ונשכרש הבישח ילגרה ונילע םיטלתשמ
הליטמ איהש הנטקה רואה תילולש .תושולק תבהבהמ" ,ןגייס םייסמ ,"רנה תבהל
."םהיאובחממ חיגהל םיליחתמ םידשה .תרבגתמ הטלעה .תדעור


משב שובר את לוחות הברית - לסר
ןגאס לרק ר"ד
תינקירמאה היזיוולטב עדונ יעדמ ןשרפו םונורטסא
1996-1934

תוהמל ארקמה לש ותוסחייתהש ,לכל תנבומהו הרורבה הדבועה ןמ םלעתהל ןיא
ונימיב םדא ינבש ,תרחא הדבועמ םלעתהל םג ןיא לבא .עדי רדעהמ העבנ "האמוט"ה
הניחבה ןמ םג תומילשה לילכ וב תוארלו יארקמה טסקטב קובדל םיפיסומ הלא
סרוג ,לארשי תנידמב רשכ ןהכמש הזכ אל םגו ,דחא הבושתב ריזחמ אל .תיעדמה
יאדווב ,רחא עדי םושב ונימיב ךרוצ ןיא הרואכלשו ,תמא הב לכהש ,לכה םייק הרותבש
ישילשה ףלאה ףס תא םויכ ונרבעב ."סואימה תמחמ הצקומו אמט" ינוליח עדי אל
תויאכרא תואסריגב השודק לש השוחת ידכ דע תוקבדה ,יתוברתה םלועה לש וניינמל
.תורעבהו תורובה לש התחצנהו התרשכה אלא הנניא ,עדי רדעהב ןרוקמש

ףדה שארל


:תורוקמ
תוברתלו ךוניחל הקלחמה תאצוה .עובשה תשרפב םינויע :ץיבוביל המחנ 'פורפ
.ח"ישת םילשורי ,תימלועה תינויצה תורדתסהה לש הלוגב םיינרות
.1
.ץיבוביל 'נ 'פורפ לש הרפסב טטוצמ .י / ז"ט ,תערצ ,האמוט תוכלה :ם"במרה .2
.ץיבוביל 'נ 'פורפ לש הרפסב טטוצמ .י / ב הבר תור .3
יול ןוכמ תאצוה ,תישארב :תוחיש יטוקיל :ןהאסרואנש לדנעמ םחנמ ר"ומדאה
.ט"לשת ,ד"בח רפכ ,קחצי
.4
,קילאיב דסומ תאצוה ,ג-א ,תילארשיה הנומאה תודלות :ןמפיוק לאקזחי 'פורפ
.ו"טשת םילשורי
.5
The Religion of the Semites :(תילגנא) םימשה לש םתד :ןוסטרבור תימס
.ג-א ,תילארשיה הנומאה תודלות ןמפיוק 'פורפ לש ורפסב .1907 תנש תאצוה
.6
תרהט ןעמל יצראה זכרמה תאצוה .הדינ תוכלה - לארשי םע תרהט :לשגו לואש
.1982 םילשורי ,לארשיב החפשמה
.7
.1997 םילשורי ,בירעמ תירפס ,רואל האצוה יצרא דה .םידש ףודר םלוע :ןגייס לרק .8

רלמ ןד 'פורפ

,תיתד הייפכמ שפוחל םיקבאמב ליעפ ,ועוצקמב אפור אוה רלמ ןד 'פורפ
.שפוח רתא לעופ התרגסמבש .ה.ל.ע תתומע ר"ויכ ןהכמו
:הז םוחתב וירפס
;1998 ,ןתיב-הרומז תאצוה ."הבושת"ל הבושת - תושפנה ידייצ
.2000 ,ןתיב-הרומז תאצוה .תודרחתה ירופיס - הלפאמ םיחיגמ םידשףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא