תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


23.5.01

!ינוליח אוה םא קר לבא - דליב ועגת
22.5.2001 םוימ שפוח רתאב יקצירפ יסוי כ"ח לש ורמאמל ךשמה

שפוח-.ה.ל.ע תתומע ר"וי ,רלמ ןד תאמ

ישאר לש םתדמע תא 22.5.2001 םוימ שפוח רתאב יקצירפ יסוי כ"ח רידגמ "דליב ועגת לא"
."תשרומ" אשונב ,תנבל רומיל 'בג ,ךוניחה תרש לש השדחה התינכות יבגל ידרחה רוביצה
:תרוסמהו תדה םוחתמ םיאשונ רובגת דצל ,תונויצה םוחתמ םיאשונ רובגת תללוכ וז תינכות
תודעה יגיהנמ .דועו ,יתד חסונב הווצמ-רב ,יתד חסונב םיגח ,עובש תושרפ ,תוליפת
םהיניעש ששחמ ,םייתד אלו םיינויצ םינכתל םהידלי תא ףושחל םינכומ םניא תוידרחה
הגהנההו" ,יקצירפ כ"ח קדצב בתוכש יפכ ,תיתריציהו הפיה תישפוחה תוברתל וחקפיי םחומו
רשפאלו היניתנ תא ררחשל ,ןפואו םינפ ,הרוצ םושבו ,םלועל ,םעפ ףא ,םיכסת אל תידרחה
.תילארשיה הרבחב םירצויו םיליעפ ,םיליכשמ םישנא תויהל ,הריחב שפוח םהל

םיינוליחה םידליב תושעל ,םיפאוש וליפאו ,םיידרח םיגיהנמ םתוא לכ םינכומ ,ינש דצמ
,םידרח םניאש ולא לכ לעו םהילע "דובעל" :םהידליל תושעל םינכומ םניאש תא םייתרוסמהו
רוגסה םלועל םהירחא םתוא ליבוהלו ,היתורוסמבו היתונומאב ,תדה "תקדצ"ב םתוא ענכשל
םינוליחה ידלי תא ריזחהל" הזל םיארוק תיממעה הפשב .תידרחה הרבחה לש רכונמהו
."הבושתב

תנש תליחתב רבכ שומימ ללכל השדחה דומילה תינכת תא איבהל תנבל ךוניחה תרש לש התפיאש
ששחה :תרושקתב יוטיב ידיל האב רבכש ,הלודג הנכס הברקב תנמוט האבה םידומילה
םיאשונה לכל הכלהכ ונכוי אל ,"תשרומ"ה תינכת תא דמלל תוירחאה לופית םהילע ,םירומהש
תונחלופו תרוסמ .םידימלתה תולאשל הנעמ םהיפבו םדיב היהי אלו ,הבש םייתכלההו םייתדה
ידיב ונתי אל תועובש רפסמ לש הנכה וא רצק דומילו ,ךכב המ לש ןיינע םניא םייתד
ששחה .ותכלהכ רועיש תרבעהל םישורדה ,םיקימעמהו םיידוסיה ,םיתואנה םילכה תא םירומה
,םידימלתה לע תידרחו תיתד תוטלתשה םושמ אלא ,דימלתה לש עדיה תוחיפ םושמ ונניא ןאכ
אוה ,תדה םוחתמ אשונ בטיה עדוי ונניא "יללכ" הרומשכ :יתדה ףיטמה ברוא הז עגרלשכ
לודגה רפסמב ונייפאתה םינומשה תונש !םלועמ םירבד ויה רבכו ,ומוקמב דמלל ומצע עיצמ
לש הווסמב (!םייתד אל) םייללכ-םייתכלממה רפסה יתב ילתוכ ןיב ועצובש ,תדל תופטה לש
תופטהל וכפה ,"הבושת ימי תרשע" תרגסמב ,הנשה שאר תארקל םירועיש .תרוסמ דומיל
םיכנחמהו םירומה דצמ עדי רדעה לשבש ,םיידרחו םייתד "םיבדנתמ" ידיב "הבושתב הרזח"ל
לע "דמלמ"ה דצמ תודחפה ,תחא אל ,וויל םירועישה תאו ,"םמוקמב" ודמיל רפסה-יתבב
."םיהולא יניעב רשיה ךרדב ךלי אלו" הרותה תווצמ רחא אלמי אלש ימל םוניהיגב םישנוע
םיינוליחה םירומל תומלתשה יסרוק םג וולי "תרוסמ" ירועיש לש דומילה ירפס תא
םירומ י"ע ,ןבומכ ,םה ףא ונתניי הלא תויומלתשהש ,ןייצל רתומל ."םירוב"ה
.היתונחלופ לע תדכ תודהיה תארוה חורב אלא ,תוברתכ תודהיה חורב אל םיסכודותרוא

ונלש דליהש םיקקותשמ תחא המישנבו ,ידרחה רוביצה ישאר םיסרוג "ילש דליב ועגת לא"
יתדה ,יתרוסמה ,ישפוחה ידוהיה רוביצה ,ונחנאו .םינכומ דימת םה הזל .םדיב לופיי
וניארש המ תא רהמ םיחכושו ןיע םימצוע ,ונירשו וניכ"ח ,וניגיהנמ לע ,ינוליחהו ןותמה
,ונכותב םישוע םהש העדה תרמהו תידרחה הפטהה תוכרעמ לע תונורחאה םינשב ונדמלו
,"תשרומ"כ שגרמו לצאנ םש תאשונה ,"תיתרוסמ" םירופ תשופחת לש תיביאנ הכימתבו
דליב ועגת !ועגת :לודג לוקב םירמואו ,ידרחה ךוניחל ונידלי תא ףושחל רהממ ונתיברמ
!תשרומה יהוז !ילש
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא