םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

ארקיו
'ה - 'א ארקיו
רלמ ןד תאמ

יכ םדא םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד :רומאל דעומ להאמ וילא רבדיו השמ לא ארקיו
ןב תא טחשו :םכנברק תא ובירקת ןאצה ןמו רקבה ןמ המהבה ןמ הוהיל ןברק םכמ בירקי
החבזמה ריטקהו ושאר תא קלמו ...ףועה ןמ םאו ...חבזמה לע םדה תא וקרזו ...רקבה
.(15-1 / א ארקיו) חבזמה ריק לע ומד הצמנו

תיארקמה תונברוקה תטיש" :(1) בתוכ ,תונברוקה אשונל וסחייתהב ,ןמפיוק לאקזחי 'פורפ
ןחלופה יסומינ ןיבו הניב .הוהי תנומא ינפלש המודקה הנומאה תפוקתב קפס ילב תשרשומ
."ירוטסיהו יניינע רשק שי םיילילאה םימעה וינכש לשו ןומדקה לארשי לש ילילאה


לאל םדא ןברוק תברקהל םייארקמה םידירשה דחא - קחצי תדיקע
(אריו תשרפ האר)
16 -ה האמה עצמא ,סאמ סאלוקינ רייצה תאמ ןמש רויצ

םישנ ,םירגובמ - םייח םדא-ינב לילאל וברקוה זאמ תונברוקה ןחלופ רבע הכורא ךרד
רפסבש הדקעה השעמב ךכל תוילמסה תא האר) םייח-ילעב תונברוקב רמוה רשא דע ,םידליו
תיסיפ םיעגופ םניאש ,ןחלופ-ישעמו תוליפתב הלא םג ורמוה הכורא הפוקת רחאלו ,(תישארב
ןברוקה ןמ ידוהיה ןברוקה םג דרפנ ,תילארשיה הנומאה השבגתהשמ ,ארקמה תפוקתב .םדאב
שולש רקיעב וללכ ילילאה ןברוקה לש תומודקה תורוצה .תודרפנ תוטישב שבגתנו ,ילילאה
דצמ ףוגיס-רותיוו ,לאה יניעב היוצר ןימאמה תעד יפלש - הנתמ ,לאל ןוזמ - תונווכ
תרותבש דועב ,ומצע תוכזב עיפשמו ליעפ םרוגכ ןברוקה תא הספת תולילאה .ןברוקה בירקמ
יארקמה ןברוקה דעונ ,(םש) ןמפיוק 'פורפ תעדל .ולא תונויערל רכז ןיא תיארקמה ןברוקה
תעדלש ,לזאזעל ריעשה השעמ טעמל ,(תיארקמה תאטחה) האמוטה ןמ רהטלו אטחה לע רפכל
לש יעצמא אלא ןברוק אל אוה .וילע אטחה תנעטה אלא הברקה לש סומינ אל אוה" ןמפיוק
.(2) "חוליש

,ח"וח ,אלו םייח-ילעבב רבודמ רשאכ םג ,םיהולאל םייח תונברוק תברקה רבדב יהולאה וצה
הלחה רשאכ ,תורחואמ תופוקתב םיידוהיה תועדה יגוהל הטעומ אל תחנ-יא םרג ,םדא-ינבב
עזעזמה רואיתה םג .םדבל םדאה-ינבל קר אלו ,תויוכז שי םייח-ילעבל םגש ,הסיפתה תחוור
תא קלמ) םייחה לעב לש התמהה תרוצ - ארקמב ןברוקה השעמ תא תישעמ טרפמה ,םויכ ונתוא
ויקלח תכירע להונ ,(ויפנכב ותוא עסש) ורותיב ,ורוע תטשפה ,ומד תזתה ,(ושאר
- (ברקה לע רשא בלחה לכ תאו ברקה תא הסכמה בלחה תאו ,םיצעה לע רדפה תאו) םיימינפה
אלש ,וננמז-ינב םינימאמה ילודגל םג הטעמ אל תוחונ-יא תשוחת ,םתסה ןמ ,ומרג הלא לכ
.ולא םיירזכא םישעמב תינחור הנווכ שפחל ,אופא ,וסינ םיבר .סואימו העיתר רמול:ונאק תריס לש םוטרח לע ןולספ
לואשה תוחור ינפמ הנגהכ םילאל רופיצ תברקה
טקשה סונאיקואה ,ןומולוס ייא


ביכרמה תא לטונ (3) ולש "תוחיש יטוקיל"ב ,(ץיבבולמ ר"ומדאה) ןוסרואינש לדנעמ םחנמ
םיקוספב) ןאכ הנווכה"ש ,עבוק-ןעוטו יארקמה טסכטה לע ונממ שיקמ ,תודיסחה ןמ ינחורה
ותדובע יבגל תונברוקה לש ינחורה םנכות תא ריבסהל םג איה (ארקיוב 'א קרפב 'ב-'א
הלימל ."המהבה ןמ"-ו "םכמ" :םילימ יתש 'ב קוספמ לטונ ןוסרואינש ."םדאה לש תישפנה
תא הנוב אוה "המהבה ןמ" ףוריצהמו ,"םדאבש תיקולאה שפנה ןמ" הנווכ סחיימ אוה "םכמ"
-ש ,הנקסמל עיגמ אוה תינייפוא תולפלפתה רחאל ."םדאה בלב תאצמנה המהבה" הזיתה
תונברוקה תדובע - ןכש לכו ,תינחור הדובע - שדקמב םג תונברוקה תדובע ,אופא ,התיה"
."לארשימ דחא לכב איהש יפכ

לש הרפסב טטוצמה ,"ךוניח רפס" לעב ידיב ןכל םדוק םינש רבכ דבוע הז לפלפתמ ןויער
בירקהל לאה ונוויצ שרושה הזמ יכ ..." :(4) עובשה תשרפב םינויע" ץיבוביל המחנ 'פורפ
רתוי בלב ררועתיש ידכ ,תפהו ןייהו רשבה ומכ םהמ דמוח םדאה-ינב בלש םירבדה ןמ םלועל
םדאה ףוגש ,ןוימדה דצמ תומהבה ןברוקב בלל רתוי תוררועתה שי דועו …ןהבש קסעה םע
םדאה ףא תויהבו .הזב אלו - לכשה ןתנ הזבש ,קר וקלחתי אל ,םהיניינע לכב ומדי המהבהו
הווטצנ ןכ לעו ;תומהב רדגב איהה תעב סנכנש ,תעדל ול שי ,אטחה תעב לכשה רדגמ אצוי
תיבשהלו םש ופרשלו לכשה יוליעל רחבנה םוקמה לא ואיבהלו והומכ רשב ףוג איבהל
."ורכז

ארקיו רפס זאמ תידוהיה-תינומאה הבישחב הבר תיבויח תישונא תומדקתה הלחש ,קפס ןיא
לב םלוא .םירחא םיברו ץיבוביל המחנ 'פורפ ,ץיבבולמ ר"ומדאה ,"ךוניחה רפס" לעב ךרד
- םישעמ םתוא לכ ויה אל םרוקמבש העש ,תורחואמ ןה "תוינחור" גשומל תויונשרפהש ,חכשנ
םוקמ םהל ןיאש םישעמ ,יסיפ חבז אלא - םעל רתויב שדוקמה םוקמב םייח-ילעב תטיחש
םדאה .םדואמו םשפנ ,םבל לכב םיהולאב םינימאמה ולא לצא םג ,ונימי לש יתדה ןחלופב
,םיהולאל ותנוי וא ותשבכ ,ותרפ תא בירקהו ,ארקיו רפס רבוח הב הפוקתב יחש ,ילארשיה
תא הזיה ,ונברוק תא בירקה אוה .וברקמ תוימהבה תאצוה לש השעמכ ונברוק תא שריפ אל
עסיש ,ותארמ תא ריסה ,ושאר תא קלמ ,ויערכו ויברק ,ורדפ ,ורשב תא רתיב ,ריקה לע ומד
ואלו ,שנעיי הילע רבועהש הבוחכ וא ,הדמולמ םישנא תווצמכ הלועל וריטקהו ויפנכב ותוא
,םירחא ואר וב התיה אלש תוינחורה תנווכ תא ."תוינחור" לש טקאכ אל טלחהבו ,אקווד
ךרוצל ,אובל ופיסויו ,ואבש ,תולצאנו תופי תויונשרפכ ,רתוי רחואמ םינש יפלאו תואמ
ישילשה ףלאב ,םויה םג רבד ונממ ריסחהל אלו וב קובדל הבוחש טסכטכ יארקמה טסכטה תלבק
.הזכ ןחלופבש ישונא-יתלבהו רעוכמה לכ ףא לע - תאזו ,ינרדומה םלועה ןיינמל


:סורואטינימה תא גרוה סואזת
.תורענ 7 -ו םירענ 7 םיתרכבש טניריבלב סורואטונימל וברקוה הנש לכב
וגרהו רושה-לאל ןברוק תויהל בדנתה ,הנדאירא לש התרזעב ,סואזתםויכ םיארנ ,ונתפוקתל דע תודהיב תמייק התיהש תינחורה-תישונאה תומדקתהל דוגינב
תא ישממ ןפואב םיאטבמ הלא םינמיס .תודהיה תא תיתדה הסיפתב הגיסנ לש םיקהבומ םינמיס
תברקה - תוישיאה ןברוקב רבודמ .םיהולאל ,םויה םתסריגל ,בירקהל שיש ןברוקה תוהמ
ידיב גצוימה ,לאב הנומאה חבזמ לע דיחיכ םדאה לש טרפה תויוכזו תוישיאה
,תילילאה הפוקתב לאל םדא-ןברוק תברקהל רתוי בורק הז ינרדומ ןברוק .םמצע-םעטמ-יחולש
.תיארקמה הפוקתב ףועו המהב ןברוק תברקהל רשאמ

יחה ידוהי ר"ומדא לש ותוגהנתהב תוארל ןתינ תאזכ תינחור הגיסנל ינייפוא ןממס
תנשב המסרפתהש ,תידרח החפשמב סנוא לש תעזעזמ היישרפב יוטיב ידיל האבש ,קרב-ינבב
לש ינחלסה וסחי אלא ,הגיסנל ןמיסה אוה ,ומצעלשכ הנוגמה ,סנואה אל . (5) 1998
טפשמה-תיב ירבדכ ,הז הרקמב תסנאנה ,ותדכנ יפלכ רימחמה ,סנואב עשרוהש ,ונבל ר"ומדאה
וממז תא עצבלו ךישמהל ונבמ עונמל ידכ דעצ לכב טקנ אל"-ש ,יתד גיהנמ ותוא לע
הרבחב ןפוד אצוי וניא אוהו - תידוהי הליהק לש ינחור גיהנמש ,וז העפות ."ותדכנב
הרבחה תניחבמ" :(םש) תסנאנה הדיעה ךכו .תוידיתעה היתוכלשהב הדיחפמה איה - תידרחה
,הלאכ םישעמ םירוקש םיעדוי םינוליחש םשה לוליח השענ ונלש הרקמב .הדונמ ינא תידרחה
הכירצ יתייה אלש יל רמא ידרחה רוביצה בור .תלכת הלוכש תילט וניא ידרחה רוביצהו
ףידעו ,םלש רוביצל לבס תמרוג ינא יכ ,יל הרקש המ ןוכנ הז םא וליפא ,הנולת שיגהל
."לובסא ינאש.המחלמה לא - סרמל תונברוקה תברקה סקט תא גיצמה ריק-טילבת
.סוסו ריזח ,ליא ,רוש תברקה - היילירואטבוס םשב סקט ראותמ טילבתב


םילימה תסבכמב אוצמל ןתינ ירסומ-יתלבהו ישונא-יתלבה תוויעל קודיצה תאש ,המוד
,הז בר .(6) "והילאמ בתכמ" ורפסב עיפומכ ,רלסד והילא ברה לש ונפלוא-תיבמ תידרחה
לש טבמ תדוקנמ "רקש"-ו "תמא" םיגשומה תא רידגמ ,'זבינופ תבישי ישארמ דחא אוהש
תודבוע םירפסמשכ אוה תמאש ,וננבה ונכוניח תליחתב ?רקש והמו תמא והמ" :תידרח הנומא
הברה שי השעמל לבא ,םיטושפ םינפואב קר והז ךא .תאז םינשמשכ ,רקשו ;ועריאש ומכ
וב שיש המ רפסל ומכ ,םהש ומכ ןירבד רמול רוסא םימעפל .ןכ רבדה ןיא םהבש םינפוא
אלא ליעוי אל תמאהשכ ,תונשל אקווד ךירצ םימעפלו ,חרכהו תלעות ילב ,וריבחל םגפ
איבמ רקשכ הארנש המו ,ער לש תואצות דילומש ,רקש אוה תמאכ הארנש המ זא יכ ,קיזי
ןתונש המ אוה רקשו ,ארובה ןוצרלו בוטל איבמש המ אוה תמאש ,אצמנ .תמא לש תילכתל
."ארחא ארטיסה ,רקשה רש לש ויקסעל החלצה

:'זבינופ תבישי ישארמ ,רלסד והילא ברה
ארובה ןוצרלו בוטל איבמש המ אוה תמא"
"ארחא ארטיסה ,רקשה רש לש ויקסעל החלצה ןתונש המ אוה רקשו

,הנידמה תויושרל תסנאנה לש התיינפל קבדוהשכ ,ידרח סוביכ רבע "םשה לוליח" גשומה םג
ונווכתה ךכל אל יאדווב .יתימאה ןברוקה - תסנאנה אלו ןאכ עגפנה אוה םיהולאהש ןועיטב
םיהולאב הנומאה תא גיצהל ךרד לכ ושפיחש ,ץיבבולמ ר"ומדאה אל םג ,"ךוניחה רפס" לעב
הבישחה ,רסומה םוחתב וז תכל-תקיחרמ הגיסנ .דבלב ינחור השעמכ היתונחלופ תאו
תולפלפתהב ."תיתכלה" אקנפשוג עשורמה סנואה הרקמב תלבקמ ,תישונאה תוגהנתההו
רבדהש וליפא ,וז הדמעב םג םיהולא עבצא לש המויק לע עיבצמה הכלה קסופ אצמנ תינייפוא
תסבכמ .תידוהיה הכלהה יפ לע םג ויתויוכזו םדאה ייח לש יסיסבה ןורקיעה תא דגונ
תנמ לע הלבנ השעמל "יקולא" שומיש האצמ תוידרח תוליהק ראש לשו קרב-ינב לש םילימה
,"םלש רוביצל לבס םורגא אלו לובסא ינאש ףידע" ירהש ,"בוטה המש" תאו המצע תא ליצהל
.קרב-ינבמ ןברוקה ירבדכ

וברקבש רוביצל אלא הריעצה הנווכתה אל "יל רמא ידרחה רוביצה בור" הרמואבש קפס ןיא
םירובסה תידרחה הרבחב םיטרפ ,תוחפל ,וא ,םירחא םיידרח םירוביצ םימייק יכו ,היח איה
ישעמ בקע הנומש ליגב הלותב תויהל הלדחש המלעה ,ךכ וא ךכ .עמשנ אל םלוק םא םג ,תרחא
התוכז תאו הדיתע תא ,הרשוא תא ,המצע תא בירקהל תידרח הרבח ידי לע השרדנ ,סנוא
ןיאבו הוולשב וייח תא תויחל ךישמיש ,ידרח רוביצ ןעמל םדאכ הייח תא םישגהל תיעבטה
.עירפמ

תנמ לע אלו ,םדאה הב היחיש תנמ לע הרותה הנתינ אל יכו ?"הרות תעד" יהוז תמאב יכו
"דמל"ב אל איה ךכ לע הבושתה ?הרבחה םעטמ םאו ומצע םעטמ םא ,ןברוק הייטעב ךופהיש
,ונוע אשנו דיגי אל םא עדי וא האר וא דע אוהו הלא לוק העמשו אטחת יכ שפנו :יתבר
יארקמה רסומה רבכ .(1 / ה) ונירבד םינווכמ הילא המצע השרפ התואב ארקיו רבחמ בתוכ
אל ץורית םושו ,םהילע רובעל ןיאש ,םייסיסב םיישונא םיכרעב ריכהלו ןיחבהל עדי םודקה
רשפאתו ,םע-יטושפל תולצאנ םילימ סבכתש ,הסבכמ םג אצמנב זא התיה אל .ץרשה תא רישכי
זאמ הנתשה אל ודוסיבש ,ישונאה רסומל םמצע לשמ הדימ-תומא עובקל םמצע-םעטמ-לא-יחולשל
רפכל ןברוק שמשיש ומד תא עבותו ,םייח-לעב לש ויבואכמבו וייחב לזלזמש ימ .םויה דעו
םג לזלזיש ופוס - ךה ונייה ,םיבר וא דיחי - ותלוז-יעשפ וא ולש-ויעשפ לע ותועצמאב
ותוא לש ויאטחמ ןיע םוצעל הפידעמה ,המילש הרבחל ןברוק והשעיו ,םדא לש ויבואכמב
ךרדבכ םישוח-תוהקבו ןורוויעב תרחובה הרבחה אלא ,ןאכ רוויעה אוה קדצה אל .עשופ
.םייח


:תורוקמ

דסומ תאצוה .560 דומע ,'ב ךרכ .תילארשיה הנומאה תודלות :ןמפיוק לאקזחי .1
.ו"טשת ,ריבד י"ע קילאיב
.572 דומע ,םש .2
,עובשה תוישרפל תונויער - תוחיש יטוקיל :ןוסרואינש לדנעמ םחנמ ר"ומדאה .3
.ט"לשת ,ד"בח רפכ ,קחצי יול ןוכמ י"ע רואל אצוה .ארקיו
הקלחמה לש רואל האצוה .הנושאר הרדס .עובשה תשרפב םינויע :ץיבוביל המחנ .4
םילשורי ,תימלועה תינויצה תורדתסהה לש הלוגב תינרות תוברתלו ךוניחל
.ח"ישת
ול האיבהש ותינייחא סנואב עשרוה עודי ר"ומדא לש ונב" :12.3.1998 ,בירעמ .5
."תבשל תוגוע
.94 דומע ,'ג ךרכ ,והילאמ בתכמ :רלסד והילא ברה .6
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא