תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


21.5.01

דליב ועגת לא

יקצירפ יסוי כ"ח תאמ
םילשורי - תסנכה

םידומילה תנשמ לחה יכ העדוהב הנורחאל האצי ,תנבל רומיל כ"הח ,השדחה ךוניחה תרש
םיכרעהו םילמסה ,תונויצה יאשונב םייתכלממה רפסה יתבב דומילה תינכת רבגותת האבה
ךוניחה לש רפסה יתבב יכ ,רתוי הפר ןושלב ,העידוה םג הרשה .הפיו בוט .םיידוהיה
,תואבה םינשה שולש ךלהמב ,לחות ,(ימשר וניאש רכומה ךוניחה םשב עודיש המ) ידרחה
,וידה השבי םרטב .תוחרזאו ןושל הירוטסיה ,תילגנא ,הקיטמיתמ לולכתש םידומיל תינכת
דוש תוקעזב לארשיב תידרחה תכרעמה לכ האצי ,ןויארה ידה ומדנ םרטב ,ןוכנ רתוי וא
.דוסי תועוצקמ ידרחה ךוניחה ידליל ,ףוס ףוס ,ליחנהלו תוסנל הנווכה דגנכ רבשו
ריאמ כ"הח .היהת אל תאזכ יכ ןושארה ודומעב העדוהב אצי לארשי תדוגא ןואטיב "עידומה"
לע םירשואמה תועוצקמה קר ודמליי ידרחה ךוניחה תכרעמב יכ תסנכה תמב לעמ ריהצה שורופ
ושדקויש תויעובשה תועשה רפסמ תא הנייצ ,תסנכב התבושתב ,ךוניחה תרש .םינברה ידי
רפסה יתבב הבילה תינכת דומילל ושדקויש תועשה תומכ תא .תונושה דומילה תוינכתל
םידליו רבד השעת אל ,הימדוקכ ,ךוניחה תרש ,הארנה לככ .ידכב אלו הנייצ אל - םיידרחה
,ס"ש לש ינרותה ךוניחה ןייעמ תשר לש םג ומכ ,יאמצעה ךוניחה לש רפסה יתבל םיכלוהה
.םתורעבנו םתורובב וכישמי


15.5.01 - "עידומה" ןותיע

ךוניחל קלחתמ ימשרה ךוניחה .ךוניח תוכרעמ רפסמ תומייק לארשיב .דוסי תודבוע המכ
ןניאש ,תורכומ ךוניח תוכרעמ תומייק ימשרה ךוניחה תכרעמ דצב .יתד יתכלממהו יתכלממה
,ס"ש לש ינרותה ךוניחה ןייעמל ,לארשי תדוגא לש יאמצעה ךוניחל תוכייתשמה ,תוימשר
תוכרעמ .(ב"ויכו םייוסינ רפס יתב ,יצוביק ךוניח :ןוגכ) תורחא ךוניח תוכרעמלו
םידליה תא דמלל ןהילעש םושמ "תורכומ" ןה .םניחל הז םשב תוארקנ ןניא תורכומה ךוניחה
לולכל הכירצ וז תינכת .ךוניחה דרשמ ידי לע תרכומ םידומיל תינכת ןהירעשב םיאבה
תונקת ןושלב יורקש המ .ימשרה יתכלממה ךוניחב םידמלנה תועוצקמה ןמ םיעבר השלש תוחפל
."דוסי תינכת" :יתכלממה ךוניחה קוח

ןתינ ויפל הדימ הנק לכ היה אל אליממו "דוסי תינכת" התייה אל ללכ םייתנשכ ינפל דע
ןיכה יתשגהש הריתע תובקעב .הבוח תועוצקמ ימשר וניאש רכומה ךוניחה ידלי תא דמלל היה
.דמלל ךירצ ויפל והשלכ הדימ הנק תוחפל שי םויכ :רמולכ .דוסי תינכת ךוניחה דרשמ
.דואמ בר קחרמ קוחר ,לעופב ,םושייה

ןבור .ברעמה תונידממ הברהב תומייק - תוימשרה ךוניחה תוכרעמל תוליבקמ ךוניח תוכרעמ
לש רפס יתב םימייק ב"הראב .הנידמה יפסכמ אלו םירוהה יפסכמ תונמוממה תויטרפ ןה
,הפוריא ברעמב תורחא תונידמב םג ומכ ,הינטירבב .תוידוהיה תוליהקה לש וא הייסנכה
ותעד לע הלעמ שיא ןיא ברעמה תונידממ הנידמ ףאב .הלאכ תוכרעמ ,ןכ םג ,תומייק
ב"הראב םידמולה רמטאס ידיסח .הבוח תועוצקמ הידימלת תא דמלת אל הליבקמה תכרעמהש
םג ךכ .הירוטסיהו תוחרזא ,תפסונ הרז הפש ,תילגנא ,הקיטמתמ םידמול ,הינטירבבו
תמייק לארשיב קר .אל הפיאו זירפ ,ןודנול ,ןפרווטנאב תווצמו הרותה ירמוש םידוהיה
הבוחה תועוצקמ דומילמ םירוטפ הידימלת ךא הנידמה יפסכמ תנמוממה הליבקמ ךוניח תכרעמ
.תחאו םירשעה האמב רענו הרענ לכ דומילל םישרדנה

חוכ םדיב רמשלו ךישמהל םיצור םידרחה םינברה תורצח .תילכתב הטושפ הבושתה ?םצעב המל
רשא תורעבנלו תורובל םתיערמ ןאצ תא דבעשלו ךישמהל איה תאז תושעל ךרדהש םיעדוי םהו
הייאר אה .תווצמ תרימש וא תד םע םולכ אלו ךכב ןיא .ינועו תולד ייח תויחל םתוא הנד
םייללכ הבוח תועוצקמ םהינבו םהיתונב תא םידמלמ םינימאמ םידוהי םלועב רחא םוקמ לכבש
ךרד ךל ןיא .החוכ רומישל ,רקיעב ,הדרח לארשיב תידרחה הגהנהה .ץרפ ןיאו החווצ ןיאו
הרוצ םושבו ,םלועל ,םעפ ףא ,םיכסת אל תידרחה הגהנהה .וז רשאמ חוכה רומישמ הבוט
םיליעפ ,םיליכשמ םישנא תויהל ,הריחב שפוח םהל רשפאלו היניתנ תא ררחשל ,ןפואו םינפ
דירש יסוי םג .תינויצ הגלפממ ךוניח רש לע תלטומ וז המישמ .תילארשיה הרבחב םירצויו
- ינולא תימלושו ןייטשניבור ןונמא םג ומכ, ל"ז רמה ןולובזו יול קחצי ,וימדוק םגו
יבלל דבכ ששח בנגתמ ,יכ םא השעת - תנבל רומילש הווקמ ינא .וז הבוח אלמל וליכשה אל
ידלי לש רוד דועו רוד ןודלו אוהש תומכ בצמה תא ריאשהל ףידעת ,הימדוקכ ,איה םגש
.שפוחלו הלכשהל םוקמב תודבעלו ןווינל לארשי
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא