תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םייטסיטטס םינותנ - שפוח

2001 - םייטסיטטס םינותנ - שפוח
הסנכה תחטבה?םידבוע אל םה המל .שדוחל ח"ש 1000 הבוגב הסנכה תחטבה םילבקמ םיכרבא 9313
?אבצב םיתרשמ אל םה המלו

.שדוחל ח"ש ןוילימ 9.3 -כ לבקנו ליפכנ

.הזה ףיעסב הנשב ח"ש ןוילימ 120 טעמכ הז

?םיטנדוטסה םילבקמ המ - הסנכה תחטבה םילבקמ תובישיה יכרבאש ןמזב
.תוחטבה


.תוררועתה תעונת :ףסונ ןויעל

.2001 תנשל הנידמה ביצקתמו רתכ תאצוהב מ"עב םידרח ןליא רחש לש ורפסמ וחקלנ םינותנה
.םינותנה תא זכירש ןמ יקימל הדות


םייטסיטטס םינותנ - שפוח
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא