תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םייטסיטטס םינותנ - שפוח

2001 - םייטסיטטס םינותנ - שפוח
הסנכה תחטבה?םידבוע אל םה המל .שדוחל ח"ש 1000 הבוגב הסנכה תחטבה םילבקמ םיכרבא 9313
?אבצב םיתרשמ אל םה המלו

.שדוחל ח"ש ןוילימ 9.3 -כ לבקנו ליפכנ

.הזה ףיעסב הנשב ח"ש ןוילימ 120 טעמכ הז

?םיטנדוטסה םילבקמ המ - הסנכה תחטבה םילבקמ תובישיה יכרבאש ןמזב
.תוחטבה


.תוררועתה תעונת :ףסונ ןויעל

.2001 תנשל הנידמה ביצקתמו רתכ תאצוהב מ"עב םידרח ןליא רחש לש ורפסמ וחקלנ םינותנה
.םינותנה תא זכירש ןמ יקימל הדות


םייטסיטטס םינותנ - שפוח
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא