םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


רפסה תיבב היילתל םיפד

,םיהולא לע םישנא ינימ לכ ורמא המ
(2) שפוחה לעו הנומאה לע ,תדה לע

הריש - ףדה תא הכרע ,באוי - רמוחה תא זכיר


םתא ?םוקמ והשזיאב םידבוע וא ,ידוסי רפס תיב וא ,םייניב תביטח וא ,ןוכית ידימלת םתא
?רחא םוקמ לכ / הדובעה / רפסה תיב / התיכה תוריק תא םהב טשקל םיפד םישפחמ
תיבב ולתו ,הזה word-ה ץבוקמ םיפד רתויש המכ וסיפדה :םכליבשב העצה הנה
.(תוחרזא ירועישל דחוימב ץלמומ) ירשפא םוקמ לכב רפסה
:הארנ הז רתוי וא תוחפ ךכ
הנומאו תד ,םיהולאאלל םירבד לע ,עדי אלל םישנא י"ע רמאנש המב החכוה אלל הנומא :הנומא
.הליבקמ תודע


םירצק םירופיס לש רצויהו ,ןקיריטאס ,יאקירמא יאנותיע .1914-1842 -סריב סורבמא-
.םויה דע החנעופ אלש המולעתב ומייתסה וייח .המיאו תוומ לש םיאשונ לע םייריטאסו


הנמ וא ,עדמ לש לק בשמ י"ע םתוא גורהל רשפא .םיריבש םירבד םה םילא
.אירב ןויגה לש תחא


הרבח" ימואלה ןוגראה אישנו Freethinker ןיזגמ ךרוע .1954-1868 -ןהכ ןמפ'צ-
.הינטירבב (National Secular Society "תינוליח


לותח רחא תוצחב ,ךושח ףתרמב תשפחמ איה .תרזוע הניא םלועל היגולואת
.רבד לכב םמצע תא ענכשל םילוכי םיגולואת .אצמנ וניאש רוחש


םימכחותמה םירפוסה דחאל בשחנ .יאקירמא רפוס .1988-1907 -ןיילנייה .א טרבור -
.רנא'זה חותיפל תובר םרת רשא ,ינוידבה עדמה רנא'ז לש


םיהולאש עגרב .לכה תא ריבסהל ותורשפאב שיש אוה ,תותדה ןועגשב יפויה
םוש ,התומתה ןב םלועב הרוקש רבד לכל תינושארה הביסכ םילבקתמ (ןטשה וא)
.ןולחל ץוחמ ןויגהה תא החמשב קורזל רשפא ...לרוגה דיב ראשנ אל רבד


ירפס רקיעב בתוכ רשא ,תירבה תוצראב םסרופמ דואמ רפוס .?-1947 -גניק ןפטס-
.דועו ,"ה'רבחהו ינא" ,"הווקת לש תומוח" :םימסרופמה וירפס ןיב .המיא


.ךממ תוחפ דחא םיהולאב ןימאמ טושפ ינא .םיטסיאתא ונינשש ןעוט ינא
.ךלש תא ללוש ינא המל ןיבת ,םיירשפאה םילאה ראש לכ תא ללוש התא המל ןיבתשכ


-סטרבור ןפטס-

.הניבמ אל איהש רבד לכ הצירעמ איה .ןומה / ףוספסאה לש לילאה איה תדה

.התואמצעל למסו 81-ה האמב הינמרג ךלמ .1786-1712 -לודגה קירדרפ-

,םייק ןכא אוה םאש ןוויכמ ;םיהולא לש ומויק תלאשב וליפא הרובגב וקפקפ
.תרוויעה הנומאה תא רשאמ הנובתהו ןויגהה תא רתוי הברה ךירעמ יאדווב אוה


.3-ה האישנו ,ב"הרא לש תואמצעה תרהצה לש םיחסנמהמ דחא .1826-1743 -ןוסרפ'ג סמות-

.הליפת תעונתב תוקדוהמ םיידי יפלאמ רתוי הברה תושעל תולוכי תודבוע םיידי 2

-ינומלא-

.םיהולא תארוהב ,ידבל יתלעפ

.ל"ז ןיבר קחצי ,לארשי תלשממ שאר לש וחצור-רימע לאגי-

שפוחתומת וא תורחב היח

-ריישפמה וינ תנידמ לש וטומה-

ובש ןמזה ןיבל והשמ תושעל ךל רמוא םדאש ןמזה ןיב עגר ותוא איה תורחה
ביגהל דציכ טילחמ התא


-ןייטשנרוב ירפ'ג .רד-

.הרבחה לכמ הלזגנ איה יזא - תוכז דחא םדאמ הלזגנ םאש רוכזל שי

.תיאקירמאה ןידה יכרוע תכשל אישנ רבעשל-ןבה 'תימס סיר םאיליוו-

.הינפמ םידרח םישנאה בור ןכל - תוירחא העמשמ תורח

.יטירב לאוטקלטניא .1950-1856 -וש דראנרב 'גרו'ג-
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא