םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


רעונ ינבב םישודג ויה םירציה ןקרופו האיבסה ינודעומ"
"םימדה עוגיפל עובש תאלמ 'גוגחל' ועיגהש

14-15.6.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


"יקצירפ לש רוחשה םויה"

ץילרג רמ .ןורחאה ישש םויב "עידומה" ןותיעב ץילרג יכדרמ לש ורמאמ תרתוכ התייה וז
בקעי כ"הח לש ויונימ םוי תא יתיניכש ךכ לע תירפוגו שא לש תונותיק ינממ ךסח אל
םיידרחה םינותיעה רתי םג ."תסנכלו היטרקומדל רוחש םוי"כ םיפסכה תדעוו ר"ויל ןמציל
כ"חל םג םימעפל ,ונ .תוכלמבו םשב ינריכזהל וחרט םהימודו "החפשמל" "ןמאנ דתי"כ
...תחנ תצק שי היציזופואה ןמ ינוליח

"אבוסו ללוז םע" - םוירניפלודב עוגיפה תובקיעב

םהייח תא וחפיק וב ביבא לתב םוירניפלודב ארונה עוגיפה זאמ םימי םישולש ופלח אל דוע
תועשר ,תואשנתה ךותמ הלגרהכ ,אשונב קוסעל תידרחה תונותיעה הלחה רבכו רעונ ינב
ללוז םע" :תרתוכב ורמאמ תא ריתכמ "ןמאנ דתי" לש יששה םוי ףסומב טור קחצי .םוטמטו
רחאל ,ןורחאה תבש לילב היתוביבסו ביבא לתמ רעונ ינב ושע המ" :בתוכ אוה ךכו "אבוסו
ועיגה םקלח ?ינלטקה עוגיפה תובקעב ,וקיסהש תונקסמה ויה המ ?םוירניפלודב ארונה חבטה
םיברה תוללוהה יתב תא ודקפ םירחא .םיפסנה רכזל (?)תורנ קילדהל ידכ ןוסאה תבחרל
.'רורטל ענכינ אל'ש ןבומכו 'ךשמיהל םיכירצ םייחה'ש םילבחמל חיכוהל ידכ הביבסבש
עובש תאלמ 'גוגחל' ועיגהש רעונ ינבב םישודג ויה םירציה ןקרופו האיבסה ינודעומ
קותינ קתונמה העותו ךובנ רוד לע םימחרו הלמח דבלמ רבד ונבילב ןיא .םימדה עוגיפל
קרפתהלו ךישמהל ךירצש ,השק הכ עוגיפמ ולש הנקסמה רשא תידוהי הנבהו היווה לכמ רומג
:ותרתוכש רמאמב .תחלצב ודי ןמוט וניא אוה ףא "יששה םוי" ,ס"ש ןואטיב ."לכה ףא לע
הידליש החוטב איה םויהו" הבושתב הרזחש םא דדח המלש רמ ראתמ "הכלנו וכלנ תבש תארקל"
לתב ארונה חצרה ..תוקרפתהו תוללוה לש אלו הרותו הליפת לש תומוקמב תבש תולילב ויהי
תובקעב התלעש השירדה לומ ,באכל רבעמ לבא ,תוחפשמה םע ונבלו ,ונלוכ תא עזעז ביבא
ונא .ןיטולחל ולא תומוקמ רוגסל השירד תולעל הכירצ - ולא תומוקמ לע רומשל עוגיפה
ךרבתי 'הש ,הרותה חורב םהידלי תא ךנחל וכז אלש םהירוהו רעונ ינב םתוא לע םיללפתמ
דומילבו תיגיגח הליפתב תבש ןחלושב תבשה תא "תולבל" וכזיו הבושתב םתוא ריזחי
."הרות

:ונמצע תא םילאוש ונייה םכתומכ םיאשנתמו םיעשר ונייה ול - תווצמהו הרותה ירמוש יחא
לילב תסנכה תיב דיל ומצע תא ץצופמ היה דבאתמה לבחמה ול םירמוא םתייה המ ןיינעמ
הנידמה לש התקזחה לועב םיאשונה ,םיישפוחהו םיינוליחה ,ונתאמ ימ היה זא םאה ?תבש
לכ תא רוגסל' שרוד וא 'תרקפומה םכתוגהנתה' לע המישאמ עבצא םכמ ימ יפלכ הנפמ וזה
ליל תא תולבל וכזתש ךכ הרותה םלועמ ואצת יכ ללפתמ היה ונתאמ ימ םאה ?'תסנכה יתב
,םיינמוה םישנא ונא .םכומכ אל ונחנא !אל ?םיינוליחה רעונה ינב םע דחי תבשה
.לאה לש וחילש אלו בעותמ חצור היה דבאתמה לבחמהש םירובס ונא .םילרבילו םיינלבוס
םיאכזו תובוחב םיבייח ,ונומכ ,םתאו הנידמ התואב דחי םייח םתאו ונחנאש םירובס ונא
םיסחייתמ ,דגנמ ,םתא .ןויווש םכמ םישרודו ןויוושב םכילא םיסחייתמ ונא .תויוכזל
.לדבהה והז .תואשנתהבו געלב ,זובב ,האנשב ונילא


העוב ךותב םייחש םיינוליחה

םייחה" :התרתוכש עבצ תבתכ םידומע ינש לע שרופ "םויל םוי" ס"ש ןואטב .האנשל האנשמו
ןוחטיבל רשה לש ןייהו תוניבגה םואנ" :יכ רובס ילארשי רשא רמ ,בתכה ."'ג ביבא תמרב
חישה דקומל תימואלה היטרקוטסיראה יבשות תא תחאב ריזחה ,ואדנל יזוע רמ ,םינפ
ריכזהש ןייהו תוניבגה ...?םעהמ םיקתונמ 'ג ביבא תמר יבשותש השוחתה רוקמ המ .ימואלה
הלא םתוא יכ ,םעהמ םינוש םיקלחב תמייקש תונגרובה תעפותל םוטפמיס םה ואדנל רשה
ימוימויה באכה תא הנממ שוחל השקש העוב ךותב השעמל םייח ,םיקוניפבו תורתומב םיקוסעש
"..רפתה וק יבשות לש

םיתרשמ אל ,םידבוע אל ונחנא .העוב ךותב םייח ונחנא .םירבחו תורבח הז תא םיניבמ םתא
םילטונ ונא ןיא .תורחבומה תודיחיה תא םיראפמו ל"הצל םיסייגתמ אל ונינב ,םיאולימב
העוב ךותב םייח םניאש הלאכ שי דגנמ .לארשי תנידמ לש המודיקבו הימדקאב ,היישעתב קלח
תונוכשבו תובישיב םירגתסמ םה ,ל"הצב תורישמ םיטמתשמ םה .שממ םייחה תא םייח אלא
שפוח ייח שממ םייח םה - רוציקב .םתומכ וניאש ימ שגפיהל אלש םירהזנ םה .תוידרח
.העובב - ונחנא .רורדו


?עונלוקב םיגחו תותבשב ללפתהל רתומ םאה

תותבשב ללפתהל רתומ םאה :הלאש" .ףסוי הידבוע לש הכלה קספ םכל איבנש ילבמ םייסנ אלו
,המודכו עונלוק ומכ תוללוהו תוצירפ ירבדל עובק אוהש םוקמ :הבושת ?עונלוקב םיגחו
השע םידסח ינש ."הנשה ידעומבו םיארונה םימיב םש ללפתהל ידכ הז םוקמ רוכשל יואר ןיא
תיבב ידוהי תבש לילב שוגפנש תמיא לכ ,התעמ .וז ותבושתב ףסוי הידבוע ברה ונמע
תיבב ללפתהל וילע ןיאש ול רמאנ "ידוד הכל" תליפת ,תומוסרפה ינפל ,ללפתמה עונלוקה
םא .תינש .ןרוקפופה תנוכמ דיל ,טרסה לש הקספהב הרצק הליפת תאשל ,ילוא ,אלא עונלוקה
דיל ונילע םיטעה הלא לכל הז קספ רמאנ אמש - תוצירפ לש םוקמב ללפתהל ןיא ןכא
ב"ויכו םיירוביצה םיתורישה ,עונלוקה יתבל תוסינכה ,רשכ אלה רשבה תויונח ,םינוינקה
.ןמא רמאנו ונשפנל ונל וחיני ."ןיליפת חינהל" ונתאמ םישקבמהו


.בוט עובש

ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא