הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


?רמוא אוה המ ,לט

רימע ןד 'פורפ
(תובישיה ידימלתל ל"הצב תורשמ רוטפה לע)

"ץראה"ב םסרופש "תונלבוסו םדב ןויווש" (לט תדעו ר"וי) לט יבצ לש רמאמל הבוגת

דחאה .ןורכיזה םויבו תואמצעה גחב םג אלא ,חספב קר אל הרות הרביד םינב העברא דגנכ
,ןברוק" אוהש ויבגל ןעט 'ץיבוביל הילא 'פורפש ןבה והז ,םכחתמה אקווד ואל ,םכחה אוה
הווצמ הנידמהש םיטפשמלו םיקוחל ,תודעל תייצמה ןבה הז .(27.4 "ץראה") "רייארפ אל
,עשרה אוה ינשה ןבה .הצילמה תראפת ילב ,ופוגב הנידמה תא םייקמה ןבה אוהו ותוא
המ' - ?רמוא אוה המ ,עשר" :הדגהה ירבדכ .ונובשח לעו ויחא תוכזב יחו לועה ןמ טמתשמה
ןכומ וניאש הזל ,ולש עובקל תששוח הניא הדגההו ..."!ול אלו ,םכל .'?םכל תאזה הדובעה
לבא .הלואגה תוריפמ הנהייש היה עיגמ אל ,ירוביצה ץמאמב ומצע תא ףתשלו ףתכ תוטהל
לש םילתלתפה ויצורית תא תונקל ןכומש הז - םתה לע רקיעב םעפה רבדל הצור ינא
...עשרה

ידימלת תובברל רוטפה ךשמה תקדצהל לט יבצ סומידב טפושה דובכ איבמ םידחא םיצורית
.הלא םיצוריתב ןימאהל ידכ הבר תומימת השורד .תובישיה


אוהש תוריש לכ תובישיה ידימלת לע תופכל תורשפא ןיאש אוה ,ירקיעהו ,ןושארה ץוריתה
,ונושלב ,איה הנושארה .תוחנהו תודבוע המכ לע תנעשנ ,טפושה רמוא ,וז הנקסמ .ל"הצב
תא םלשל ותעדב שוחנ אוה םא ,דיחי םדא לע וליפא יאבצ תוריש תופכל תורשפא לכ ןיא" יכ
דגנתהל ותעדב שוחנ ידרחה רזגמהש" איה היינשה ."םלש רוביצ לע ןכש לכ ,ותונברס ריחמ
ךירצ לבא .קולחל השק הנושארה החנהה לע ."אהי רשא ריחמה אהי ,ל"הצב אוהש תוריש לכל
לכש ימ לע תופכל רשפא יא "השע" תווצמ םוש .יאבצ תוריש יבגל קר אל הרירש איהש רוכזל
לבא .היגולוטואט טעמכ יהוז .ותוא םיעיתרמ םניא הנידמה תושרל םידמועה הייפכה יעצמא
?וז הנקסמל לט תדעו ירבח ועיגה ךיא .תענכשמו תחכומ תויהלמ הקוחר היינשה "הדבוע"ה
ונא ןאכמ ."תובישי ישאר םע םתשיגפמ" ךכב וענכתשה םה ,הדעווה ר"וי לש ותודע יפל
ףידעי תובישיה ידימלת תובברמ דחא לכש ץפח תטיקנב ועבשנ תובישי ישאר םתואש םיניבמ
לכבו הרוצ לכב ימואל תוריש לע לארשי תנידמ חרזאכ ויתויוכז תא דבאלו אלכיהל ,סנקיהל
.הירחא רהרהל ןיאש תכתוח תודעכ וז ,הרהצה וא ,העובש ולביק הדעווה ירבחו ,תרגסמ
תצק איה וז העיבקש יל הארנ המ םושמו ,הנומאה ינטקמ ינא לבא ,טפושה דובכ יל חלסי
קדבנ אל דוע .ךכ לכ תפרוג הנקסמל םיעיגמש ינפל ןטק יוסינ ךורעל היה רשפאו ,תרהמנ
םתוא לכל קתע יפסכ םירזהל הקיספמ הנידמה התייה ול הרוק היה המ וליפא לארשי תנידמב
.םהיתוחפשמ ינבו םיטמתשמ

אלא תינוחטיב היעב הניא תובישיה ינב סויג תייעבש תואדווב עבוק םג לט טפושה דובכ
חכומ הז רבד - ללכ תינוחטיב הניא היעבהש" :וירבדל .דבלב תירסומ-תילכלכ-תיתרבח היעב
קוחש יפ לע ףא הלעמו 22 ליגמ ץראל ועיגהש םילוע תורישל ארוק וניא ל"הצש הדבועה ןמ
וא סכממ רוטפהש ,הדימ התואב ,ןועטל ןתינ הז ןויגיה יפל ."םהילע לח ןוחטיב תוריש
םשכו ,ללכ תילכלכ הניא סמה ימילעמ תייעבש חיכומ םישדח םילועל ןתינש סממ רוטפה
...םיפסונ םיפסכב ןיינועמ וניא רצואה ,םיפסונ םילייחב ןיינועמ וניא אבצהש


יפל .תובישיה ינב סויג לע הצילמה אל רשאכ הדעווה הסח הנידמה לש הפסכ לע םג ,ןכאו
ינש םאו ,העברא יפ ל"הצל הלוע דחא דלי ולו יושנ לייח"ש ןוויכ .לט טפושה לש ובישחת
,םלוככ םבור ,הלעמו 22 ליגמ םידרחה"ש ןוויכו ,"קוור לייחמ ,השיש יפ זא יכ ול םידלי
לודג םידרח אל םילייח רפסמ ,ףסכה ותואב ,סייגל לוכי ל"הצ ירה ,"םידליל תובא םה
,הלע אל הז ןורתפ ?ידרח אלה רעונה ומכ ,18 ליגב ידרחה רעונה סויג רבדב המו .הברהב
.טפושה דובכ לש ותעד לע ,המ םושמ

םהב שי"ש ונל רפסמו םתדמעב תובישיה ישאר םישוחנ עודמ ונל ריבסמ םג לט טפושה
קומינ תמאב והז ."האבצו הנידמה רמולכ ,הירפ תאו תונויצה תא תיגולואידיא םיללושה
...ונלמעב םתוא ןממלו ונינב יפוגב םהילע ךכוסל ךישמהלו ,וב בשחתהל ונילעש ענכשמ

50% -ל בורק .ןויווש ןיא םידרחה ילב םג"ש ךכב וננופצמ תא לט טפושה דובכ טיקשמ ,םויסל
םג ."('וכו םינמא ,םיאטרופס ,םישנ ,םיברע ,םילוע) םיסייגתמ םניא סויגה יבייחמ
םניאש ,םיברעה תא ןאכ ברעמ אוה ,םילועל טרפ .רוביצה יניעב לוח תיירז שי תאזב
תורופסה תורשעה תאו (תיתדה תוטמתשהה לש ןומדקה אטחה ןהש) םישנה תא ,תורישב םיבייח
םניאו ילאודיבידיניא סיסב לע יתורחת ןפואב םירחבנש םינייטצמ םינמאו םיאטרופס לש
קדצ-יא שי הכו הכ ןיבש ןוויכ ,ןויגיהה ותוא יפל ,בוש .ףרוג יתצובק רוטפ םילבקמ
...םירתוימ םיטפושהו טפשמה יתבש ירה ,םלועב

ומשויי אל עודמ תושקהלו לואשל עדוי וניאש הז תא ענכשל ידכ וסיוג לופלפה יאלפ ,ןכא
!יעבטה קדצה יללכו רשיה לכשה
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא