םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

המורת
ז"כ - ה"כ תומש
רלמ ןד תאמ

ונבדי רשא שיא לכ תאמ המורת יל וחקיו לארשי ינב לא רבד :רמאל השמ לא הוהי רבדיו"
םינש יפלא .(7-1 / ה"כ תומש) "וכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו ...יתמורת תא וחקת ובל
בל לע םילבקתמ םדוע ,לארשי תרותב ובתכנו ,השמ יפמ ורמאנש ,וללה םירבדהו ,זאמ ופלח
.םהיקודקדו םהיטרפל ,םויה ןכ זאכ ,םמייקל שיש םייח םיהולא ירבדכ ונתאמ םיבר
,שדחמ ותונבל ההימכ ךותמ ,שדקמה-תיב תוכלה דומילל רפס-יתב ומקוה ונימי לש םילשוריב
,ןמגראו תלכת רזשה תועירי רשע לע ,ויבורכ תרופכו ובהז יופיצ לע ,ונימיב הרהמב
תועבטו ףסכה ינדא םיעברא ,םיטשה יצעו תשוחנה יסרק לע ,בשוח השעמ םיבורכ ינש תעלות
םיטש יצע חבזמה תא תישעו :חבזמה רקיעב .חבזמהו ,ינש תעלותו ןמגרא תלכת תכורפ ,בהזה
.(1 / ז"כ ,תומש) ותמוק תומא שולשו חבזמה היהי עובר בחר תומא שמחו ךרא תומא שמח
,ןבומכ ,ללוכ ,חבזמה אוה םיהולאל רחא הליפת-תיב לכמ ודוחייו שדקמה תיב לש ורקיע לכ
.שדקמה לש ולכיהב ,וילע עצבתהל רומאה ,תונברוקה תברקה סכט


םילשוריב המלש ךלמה הנבש ןושארה שדקמה תיב לש ירויצ רוזחיש
רדנלהיר-קיש תאמ,שדקמ ותוא ןברוח רחאל הנש םייפלא ,רתוי רחואמ הנש-יפלא תשולש ,םויה בצינ התאו
הלכשהה תחימצ זאמ הנש םייתאמ ,תדה ילבכמ תישונאה הבשחמה רורחש רחאל הנש תואמ שולש
תליגמ רבד תא ןוירוג-ןב דוד ארק וב םויהמ הנש םייתשו םישימחו ,הפוריאב תידוהיה
:ההות התאו ,לארשי תנידמ לש תואמצעה תזרכה לגרל ביבא-לת ןואיזומ תמיב לעמ תואמצעה
??םיהולאל תונברוקה תברקה תא תישעמ שממל ותעדב הלעמש ,םדא לארשיב םויה יח םנמאה
הרומתב - םייח-לעבכ םדא - לאל ןברוקה לש ותרמה זאמ ךרד-תרבכ םדאה רבע אל םולכ
ונתלכשהבו ונתוברתב ונמדקתה אל םולכ ?בלב וא רוביצב ,הליפתב - תילמס-תינחלופ
קוידב םייחל יאכז ,האחמו תודגנתה חוכ רסחה הז םג ,םייחה-ילעבב ןוטקה םגש ,ןיבהל
יחה לוצינב םדאל ול יד אל םולכ ?ותברקהל יהולא וצב שרדנה םדאה םהל יאכזש יפכ
םינוליח ,ללכה ןמ אצוי ילב ,ונלוכ ןיבנש העשה העיגה אל יכו ?יסיפה ומויק יכרוצל
םדאה-ינב לש ףתושמה ארובה ,בגשנהו לודגה םיהולאש ,םיינוציקו םינותמ ,םייתדו
ומב רציש םירוציה חבט חכונל רשואמ תויהל לוכי ונניא ,םייק אוה ןכא םא ,םייחה-ילעבו
??םרצי ןכא םא ,וידי
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא