םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

הווצת
10 'ל - 20 ז"כ תומש
תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע

תמושת לכש רוקמ ,ינהוכ רוקמ ידי לע הרבוח ,הירחאש וזו הינפלש וז ומכ ,ונלש השרפה
םיליטמה ,רופסמ םיבר םיווצ לאה םשב הווצמ הז רוקמ .ויתרשמלו שדקמל הנותנ התייה ובל
.האישנל תנתינ הנניא איהש רמול ןתינ דבעידבש ,תינחורו תירמוח הסמעמ םינימאמה לע
קיסהל אלש דואמ השק ךא ,םיהולאב המלש הנומאב ןימאה םירבדה רבחמש ךכב קפקפמ ינניא
ארי קפס אלל אוהש םגה .םהיתורודל וגוח ינבלו ומצעל הנושארבו שארב גאד הז רבחמ יכ
וב האור םג אוהש ירה - ךשמהב ריהבא דועש יפכ ,ידמל תיביטימירפ הארי - םיהולאה תא
לארשי ינב לש תיליעכ בישחמ אוהש המל ךייתשמש ימ לכ םעו ומצע םע ביטיהל ץוריתו הליע
.הנוהכה -

םייושעה ,(2 ח"כ) "תראפתלו דובכל" וינבו לודגה ןהוכה ידגב תא טורטורפב תראתמ השרפה
,ןבומכ ,הז לכו ,(ךליאו 5 ,םש) תובוט םינבאו רזשומ שש ,ינש ,ןמגרא ,תלכת ,בהז
ונייהש תועינצלו הוונעל טלחומ דוגינבו ,תמדוקה השרפב ררבתמש יפכ ,לארשי ינב תמורתמ
.תראפתהו דובכה האי ול קרש ימ תא תרשל רומאש יממ םיפצמ


המלש ךלמה הנבש ,ןושארה שדקמה תיב רוזחיש

םתסנרפ יכ חוכשל לולעש ימ לכל ריכזמ (ט"כ קרפ) וינבו ןהוכה לש טרופמה םיאולימה סקט
יכ רוכזל ךירצ ,"ול העיגמה" הנמה תא לאל ונתנש רחאל יכו ,םעה לע איה םינהוכה לש
לכמ לארשי ינב תאמ םינהוכה לש "הנמה" םה המורתה קוש הפונתה הזח יכ אוה "םלוע קוח"
.(28-26 ,םש) םהימלש יחבז

,םימתה ןימאמה ןובשח לע בוט לכב הנוהכה תחפשמ תא דפרמ רבחמה יכ ,ןכ םא ,םיאור ונא
.לאה דסחל הכזי - ויתרשמלו שדקמל ןתונו ומצעמ ריסחמ אוהש ךכב יכ לחיימה

הנומאב ןימאה אוהש ךכב קפקפמ ינניאש ליעל יתנייצ .ונלש רבחמה לש ותנומאב התע זכרתנ
שממ דע ,ךכ רחא ויהש תוברה תופוקתה ינבו ותפוקת ינב לכ ונימאהש יפכ ,םיהולאב המלש
לש ותנומא לבא .תינוליחהו תישפוחה ,תיטסינמוהה השיגה השבגתהו המקשכ ,השדחה תעל
וא ,ל"זחמ קלח ומכ םינדועמ םינימאמש תאזכ ,ידמל תיביטימירפכ תרבתסמ ונלש רבחמה
.רשיה לכשה םע וירסמ תא בשייל ידכ השק לומעל םיכירצ ויה ,ם"במרה

םימשוגמה ןמ (םיהולאל תוישונא תונוכת סוחיי) םימזיפרומופורתנא אצמנ וירבדבש רבתסמ
ט"כ) חוחינה חיר וילא עיגיש ידכ 'הל םינתינ ,ונרבחמ תנומא יפל ,תונברוקה :רתויב
,תונברוק בירקה חונ :לובמה ירחא הרקש יפכ ,לאה סעכ תא גיפהל רומא הזו ,(18 ,25 ,41
רובעב המדאה תא דוע ללקל ףיסוא אל ,ובל לא 'ה רמאיו ,חוחינה חיר תא 'ה חריו"
לע דוד לש םימשוגמה וירבד תא םג אורקל יואר הזה רשקהב .(21 'ח תישארב) "...םדאה
.(19 'כ 'א לאומש) החנמ חירמ אוהש רחאל ויתודימ יפ לע רובעל לאה לש וגהונהמלש ךלמה שדקמ ,ןושארה שדקמה תיבב תשוחנה ןגא לש לדומ

לוק עמשייש ידכ ,בהז ינומעפ םירבוחמ ןהוכה לש וליעמ ילושב :םדא ומכ עמוש םג לאה
אצמנ לאה לוכיבכש חינמ בותכה .(35-34 ח"כ) תומי אלש ,ותאצבו שדוקב תרשל וסנכיהב
יתלב אצמיהל לולע אוה ,םינומעפב ותוא וריעי אל םאו ,םונמנ ןיעמב םישדוקה שדוקב
!ןהוכה תא תימהל לולע אוה ופא ןורחב זאו ,ןכומ

תא אלימש רחאל קר תאז לכ ,(43-42 ח"כ) וילא רבדמו םדאה םע דעונ ,ונרבחמ יפ לע ,לאה
.ונלש השרפב תוטרופמה תובוחה לכ

- תורחא םילימב ,ןוילעה םלועה לע לועפל םימצע לש םחוכב ןימאמ םג ונלש ינהוכה רבחמה
יפל .לאה תא תוצרל ידכ םייד תונברוקו הליפתש בשוח ונניא אוה .היגאמב ןימאמ אוה
הלא תומשו ,לארשי ינב תומש תא והזח לעו ויפתכ לע תאשל לודגה ןהוכה ךירצ ,ותנומא
,12 ח"כ) לא ינפל ןורכיזל ויהי ,תורחא אלו ולא ,תומיוסמ תורקי םינבא לע םיתורחה
לארשי ינב לע רומשל - תושעל וילע לטומ רשא תא חוכשל ,לוכיבכ ,לאה לולע הז ילב ;(29
.הער לכמ

עדוותהל ןתינ ,ןהוכה ידי לע םילעפומה ,םייגאמ םיעצמאב קר יכ ןימאמ םג ונלש רבחמה
.םימותהו םירואה םינותנ ,לודגה ןהוכה לש והזח לע יוצמה ,טפשמה ןשוחב .לאה רבד לא
דופאב םייוצמה ,תולרוג ןיעמ ויה םימותהו םירואה יכ םיעדוי ונא ארקמב םירחא תומוקממ
'ל ,6 ח"כ ,6-2 ג"כ 'א לאומש) תוילרוג תוערכה ךרוצל םהל קקזנ היה גיהנמהו ,ןהוכה
:תילארשיה הרבחב ןהוכה לש ודמעמו ונרק תאלעהל היגאמה תא םתור ינהוכה רבחמה .(8-7
לש והזח לע םייוצמה םימותהו םירואה תועצמאב םיהולאה רבד תא לואשל בייח גיהנמה
תעדל .םיאיבנה תואובנ אלו םיצעויה רבד אל - לבקתת אל תרחא ךרד םוש .לודגה ןהוכה
(ידיתעה גיהנמה לש "ימשרה" םגדה) עשוהי לע הוויצ ומצעבו ודובכב השמ ,ינהוכה רבחמה
.(21 ז"כ רבדמב) "...ואובי ויפ לעו ואציי ויפ לע ,'ה ינפל םירואה טפשמב" לואשל

אל םהה םימיב םיהולאה תדובע :םינהוכה לש םיאולימה סקט יטרפ לע םג טעמ בכעתהל יאדכ
אל םא ,לאה דסח תא גישהל ןתינ אל ,לוכיבכ ,םייח ילעב ןברוקמ ץוח תרחא ךרד העדי
ינשו רפ טוחשל שי דציכ סבק ררועמ רואיתב ונינפב טרפמ ט"כ קרפ .םיימש םשל םד ךפשיי
,ויתרשמ ןיבל לאה ןיב םקלחל שי דציכ ,םיימינפה םהירבא תא חתנל שי דציכ ,םיליא
םינהוכה תא שדקמ (!) םדהש רבתסמ .םינהוכה ידגב לעו חבזמה לע םדה תא תוזהל שי דציכו
חבזמה לעו םהידגב לע ותוא תוזהלו םנזוא ךונת לע ותוא חורמל שי ןכלו ,םהידגב תאו
וידעלבשו ,לאל ןוצרל תויהל רומא הזה ליהבמה םייחבטמה תיב לכו .(10 'ל ,21-20 ט"כ)
!םינימאמה לש םשאר לע ףחרל לולע לודג ןוסא


קב לעב תוריפח ,תולעמ חבזמ

'הל חבזמה לע תולעל םיהולאה דבועל ול לאש בותכ 26 'כ תומשב :ןטק זוירוק ,םויסלו
תוגרדמב היילעש תויה ,רמולכ ."וילע ךתוורע תא הלגת אל רשא" ,(תוגרדמב) תולעמב
לא תוליבומה תוגרדמה לע תולגתהל הוורעה הלולע ,ןימאמה שבולש הלמשה תוחתפיהל תמרוג
יסנכמ םהל השעו" :"שודיח" שי ונלש השרפב .םוקמה תשודקב עוגפל ידכ ךכב שיו ,חבזמה
להוא לא םאובב וינב לעו ןרהא לע ויהו .ויהי םייכרי דע םיינתוממ הוורע רשב תוסכל דב
.(43-42 ח"כ) "...ותמו ,ןווע ואשיי אלו ,שדוקב תרשל חבזמה לא םתשגב וא ,דעומ


(עלס) הרטפ תוריפח ,תולעמ חבזמ

ןתינ םתועצמאבשו ,"םייסנכמ" ול םיארוקש הזכ "טנטפ" שיש עדי אל 'כ תומש רבחמ םולכ
היהש ,'כ קרפ רבחמ :םהיניב הלודג "הנבה יא" התייהש רבתסמ ?תוגרדמה תייעב תא רותפל
,רביחש ינהוכה רבחמה וליאו ,(25 'פ) םינבא חבזמ לע רבדמ ,ונרבחממ םודק יאדווב
תונברוקל תשוחנב הפוצמ םיטיש יצע חבזמ לע רבדמ ,ונתשרפל המדקש השרפה תא םג רומאכ
לא רביד ומצע לאה ותוא .(10-1 'ל) תרוטקל בהז הפוצמ םיטיש יצע חבזמו ,(8-1 ז"כ)
תמאב התייה וליא ?חבזמה ומכ ךכ לכ יזכרמ ןיינע לע םינוש םירסמ רסמו תולוק ינשב השמ
"תרושקת" םלועמ התייה אלו ,ןיאש ןוויכ .דחא רסמ תויהל בייח היה ,לאה םע "תרושקת"
תופקשהה תא לאה לע סימעמ ודיב חוכהש ימ לכ - םימותו םירואב אלו םיאיבנב אל - תאזכ
אלו ,הז לש וירבד תא אל רותסי לאהש םלועבש יוכיס ןיאו ,הנחלופ לעו הנומאה לע ולש
םילוע דציכ ול בושח היה וליא רזומ היה ,םיהולא םייק היה תמאב וליא .הז לש וירבד תא
.םיימש םשל םייח ילעב גורהל ידכ חבזמ ךירצ ללכב םאו ,וחבזמ יונב דציכ ,וחבזמ לע
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא