םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


םיהולא ןיאש החוטב ינא וישכע
עטנ


.םיהולא ןיאש החוטב ינא וישכע

רפסמ הזמש יתרוסמה עסמה .גארפו ןילופל ילש ס"היב תחלשממ יתרזח עובשמ תוחפ ינפל
.וילא םיאצוי רעונ תועונתו םיבר רפס יתב םינש

ומלענ אוהש גוס לכמ לא לש ומויק -יא וא ומויק יבגל יל ויה והשכיא ילואש תוקפסה לכ
.םייק אל אוהש החוטב ינא וישכע .הזה עסמב

.הנחמב ודמשוה ןהמ םידוהיש תונידמל םישדקומ םקלחש ןבא ינתיב ןומה שי ץיוושואב
תורנ קילדהל רשפא ובש ןטק תודחייתה רדח .לארשי לש ןתיבל וחקל ונתוא יעבט ןפואב
ברו ריקב רותפכ לע תצחול הכירדמה םואתפו םש תבשוי ינא .ךמצע םע דחייתהלו ןורכיז
ונמק םירומ ינש דועו ינא ."םימחר אלמ לא" תא רמזל ליחתמ בגועב הוולמ הארנ יתלב
לש ותומלגתה ,הזה תוומל תשורחה תיבב - הזכ םוקמב עומשלו ראשיהל יתלוכי אל .ונאציו
."םימחר אלמ לא" םילימה תא ,ורועיכ אולמב ישונאה עשרה

וזכ עימשהל רשפא הזכ םוקמב ךיא ול ןבומ אל הזש רמא דחא הרומ - ןויד ליחתה ץוחב
.ימצעב בוט רתוי הז תא חסנל יתלוכי אל ."םימחר הזיאו לא הזיא" - הליפתהפוריא ידוהי תאוש
םידוהי לש םיילענ 800,000 -מ קלח
ןילופ ,קנדייאמ תוומה הנחמ יחצרנ

יתלוכי קר ינאו .םהמ דחאו דחא לכב .םיהולא רכזוה םינושה תונחמב ונמייקש םיסקטה לכב
רפאה רה דיל דיגהל רשפא יתעדלש דיחיה רבדה אוהש יחימע הדוהי לש רישה לע בושחל
- השרו וטגב הטרדנאבו ואנקריב -ץיוושואב תבכרה יספ דיל ,קנאדיימב

םימחר אלמ לא"
םימחר אלמ לאה היה אלמלא
םלועב םימחרה ויה
"...וב קר אלו

אוהשו ,םיהולא ןיא וליבשב רבע אוהש המ לכ ירחאש ןורחאה ברעב רמא ונתיא עסנש דעה םג
יתוא התווילש הבשחמה התיה וז .המחלמב וילע רמש אל םיהולא יכ םיהולא תא ךירצ אל
,הלאה תונחמב ידוהיה םעה לע רבעש המ לכ ירחא ךיא - הזה ןועטהו השקה עסמה לכ ךרואל
ןב לע רבחמ יתעמש ???םיהולא שיש ןימאהל םילוכי םישנא ןיידע ,תוומל תשורחה יתבב
םיהולא הזש םירמוא קלח .ןיבהל יתחלצה אל .הבושתב רזח זאו האושה תא רבעש ולש החפשמ
לווע אל לע ולבוה םידלי יצחו ןוילימשכ םיהולא היה הפיאו .הזה םונהיגב םהילע רמשש
לש חצר לע םלשל ילב הבוט הבישב ותמו וחרב םייצאנ המחלמ יעשופ המל ?םיזג יאתל םפכב
?םיפלא תורשע

םדאה ינב לש םתמשא אל וז זא יכ - הז לכל יארחא םיהולאש בושחלב ןורתי הזיא שי ילוא
םצעב ךכב יכ .המחנ הזב ןיא ,תאז לכבו .הארנ אוהש הממ בוט רתוי םצעב אוה םלועהו
ינא ,תאז תורמל .גהונ וגהנמכ םלוע ,תושעל המ ןיאש םידומו שנועמ םיעשופה תא םירטופ
.רחבנה םעל וזכ העווז ללועיש םיהולא ןיאש ןימאהל הפידעמ

,תומוקמה תא תוארלל הוותשמש רבד םוש ןיא .ועס - ןילופל עוסנל םילקושש םכמ ולא לכלו
.שיהמ לודג ןיאהש תעדל וחכווית ,ירעצל .דוע םניאו ויהש םייחה תאו םיתבה תא
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא