םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

ל"זח לש הימונורטסאה
ןידרבייס :תאמ

,תרחאה "תוררועתה"ה תרבוחמ םינינפ המכ דוע הנה ,ןאכ ,םדוקה ירמאמב יתחטבהש ומכ
,בורל םימשה יבכוככ ,"המיכ" תכרעמב שי םיבכוכ המכ :םעפהו ."םיימשה ןמ הרות"
.שמשה קיתרנו חריה שודיח ךרוא עודי יתממ

(!שפוח רתאל תרבוחה תא חלשש באויל הבר הדות)


?"המיכ" תכרעמב שי םיבכוכ המכ

ינפל קר םיפוקסלט תרזעב הליג םלועהש המ הנש תואמ שמחו ףלא ינפל ל"זח ועדי םאה
:תרבוחה תרפסמ ךכ ?הנש םייתאמ-האמ

הניחבמ ןיעה ,רוא תונש תואמ-שולשכב ונתאמ קחורמהו ,(תודאילפ) "המיכ" ארקנה םיבכוכה ריבצב"
ךכ ןכאו .ינימשו יעיבש בכוכב םיניקת תואר יאנתב ןיחבהל הלוכי רתויב הדחה ןיעה .םיבכוכ השישב
םיפוקסלטה תאצמה םע] .םיבכוכ הנומש הליכמ "המיכ" יכ םיבר תורוד ךשמב םימונורטסאה ורבס
הניא הליגר ןיע רשא םיבכוכ האממ הלעמל הליכמ "המיכ" ל"נה הנומשה דבלמ יכ ררבתה [םינושה
.םתוארל תלגוסמ

:וז ןושלב בותכ (ב ,חנ תוכרב) דומלתב
(הזל הז םיכומסו םיצבוקמ םהש) יפנכמד (םירמוא שי) הל ירמא .יבכוכ האמכ לאומש רמא ?המיכ יאמ"
לע "המיכ יאמ" הלאשה תנווכ יכ י"שר שוריפב הארו"(םירוזפ םהש) ןרדבמד (םירמוא שיו) הל ירמאו
"האממ רתוי ףא שי לבא הלש םייזכרמה םיבכוכה רמולכ ."המיכ לש החכ"

לגלגמ העודיה "רוש" תצובקמ קלח אוה "תודאילפ" םיבכוכה ריבצ :םינומהל הימונורטסא תצק
יבבוח .M-45 וא ,45 'סמ (Messier) רייסמ טקייבוא םשב םג יעדמה םלועב עודי הז ריבצ .תולזמה
תארקנ ןמש לע ןכאו ,"וראבוס" אוה תודאילפה לש ינפיה ןמשש תולגל וחמשי םכיניבמ היווירטה
,ידמל הצופנ העפות - חותפ ריבצ אוה תודאילפה ריבצ .(?למסה תא םירכוז) תירלופופה תינוכמה
תועורזב םש יא תאצמנה (םיפלא המכ דע תורשע המכ) תיסחי הנטק םיבכוכ תצובק לש
קחרמב אצמנ תודאילפה ריבצ - קחרמה ןויצב טעמ התעט תרבוחה .בלחה ליבש לש תויניילולה
.תואמ שולש אלו ,רוא תונש 380

.םירוזפ םירמוא שיו םיצבוקמ םירמוא שי ,םיבכוכ האמ :דומלתהמ לאומש רמא המ רכזינ ואוב
םהש ףיסוהל לוכי היה אל לבא םיבכוכ האמ שיש רפסל היה לוכי םיהולא ,המ ?םירמואה םהימ
הז הארו - "המיכ" ךרעב יתיבבש ןשיה ןשוש ןבא ןולימ תא יתחתפ .ןיינעמ ?(םירוזפ וא) םיצבוקמ
שיש רמולו גייתסהל (תרבוחה יבתוכ םגו) י"שר דצמ דאמ הפי .םיבכוכ 230 םש שיש בותכ ,אלפ
יכ וקדצ דומלתה ימכח ןיידע ,ןוילימ וליפא ,םש ויהי םיבכוכ המכ הנשמ אל הככ - "האממ רתוי"
םירפסמ טנרטניאב רתוי םינכדועמ תורוקמ .שממ יהולא קויד .האממ רתוי שיש לוכיבכ ורמא םה
רתוי לע םיעיבצמ םוחתב םיחמומהו ,םינוש םיבכוכ תואמ שמחמ הלעמל שי תודאילפה ריבצב יכ
.שממ וניניע דגנל גגופתמו ךלוה דומלתבש יהולאה קוידה ךיא םיאור ונאו ,ףלאמ

יחותינ לע תוססובמה ,הז אשונב רתויב תושדחה תוימונורטסאה תוכרעהה תא תוארל הצורש ימ
:םיאבה םירמאמה תא שפחל ןמזומ ,תומדקתמ תוקינכט ראשו הסמ

1. Pinfield, D.J., Jameson, R.F., Hodgkin, S.T. (1998) published in
the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol 299 pp 955-964.

2. Raboud & Mermilliod (1998) Astronomy & Astrophysics, 329, 101.

3. Meusinger, Schilbach & Souchay (1996) Astronomy & Astrophysics, 312, 833.

4. van Leeuwen (1980) Proc. IAU Symp. 85, star cluster. p. 157.

5. Jones B.F. (1970) Astronomical Journal, 75, 563.

1200 תוחפל רבדה שוריפו ,תודאילפב שמש תוסמ םישימחו תואמ-ששמ הלעמל לע םירבדמ םלוכ
.תודאילפה ריבצב םיעודי םיבכוכ 1067 ריכזמ וליפא המישרב ןושארה רמאמה .םיבכוכ

רוקחל ונילע ךכ םשל ?ןיעל םיארנה םיבכוכה תנומשמ רתוי שיש םימכחה ועדי ךיא ,תאז לכב ךא
זמרה תא ?"תודאילפ" םיבכוכה ריבצב רבודמ תמאב םאה ."המיכ" םשב ל"זח וניכש המ תא
,םוקיה אשונב יעוצקמו תיסחי שדח רפס ,יתנייע םהב םירפסה דחאמ יתלביק הז ןוויכב ןושארה
יתינפ ."רוש" תצובקב אוה םג אצמנש ,"תודאיה" םיבכוכה ריבצ אקווד איה "המיכ"ש ןעטנ וב
:אבה עטקה תא יתאצמ םשו ,(ב ,חנ תוכרב) ילבבה דומלתה - רוקמה לא ךכיפל

אלמלאו המיכ לש הניצ ינפמ םלוע םייקתנ אל [ןוירוא םיבכוכה תצובק] ליסכ לש המח אלמלא"
"ליסכ לש המח ינפמ םלוע םייקתנ אל המיכ לש הניצ

ליטמ רבדהו ,טוטיצ ותואב דומלתה ימכח ורביד םידימשמ רוקו םוח הזיא לע עדוי םיהולא קר
יעצמא יתלבה רשקה תא ,תונידעב תאז רמוא ךיא ,םג ומכ תוימונורטסאה םהיתועידי תא קפסב
סומעמו בויאמ םיקוספ תובקעב ולעה םה המיכו ליסכ לש היגוסה לכ תא .תודבועה םע םהלש
הברה ,רתויב תטלובו הלודג םיבכוכ תצובק אוה ןוירוא ."המיכ"ו "ליסכ" םילימה תורכזומ םהב
היהי אל םאה ?קנעה ןוירואל בירי שמשל לוכי ןטנטקה ריבצה םאה .תודאילפה רשאמ רתוי
םינוויה םגש ריכזהל ןיינעמ הז רשקהבו ?הלוכ רוש תצובקל ןווכתה דומלתהש חינהל רתוי ינויגה
קוספ תא םג ריכזנ .דימתמ קבאמב תואצמנכ רושו ןוירוא םיבכוכה תוצובק תא ואר םינומדקה
ןאכ תונדעמ - "חתפת ליסכ תוכשומ וא המיכ תונדעמ רשקתה" :ח"ל קרפ ,בויא רפסמ א"ל
?הנטנטק םיבכוכ תצובק וא רוש םילבכב רוסאל ,ינויגה רתוי המו .םירוסא ,םילבכ תועמשמב
אלש ,םיבכוכ האמ םש שיש ובשח עודמ ןיימדל לק רתוי הברה ,רבודמ רוש תצובקב ןכא םאו
ושמתשה דומלתה ימכחש תויהל לוכי אל ,המ .םהיניעב ןח אצמ יאדוובש לוגעה רפסמה לע רבדל
םינוש הבושתב-םיריזחמ לש רתויב ץופנ ץורית הז ירה ?רחא והשמ ראתל ידכ ונומכ הלימ התואב
?רוסא ילו רתומ םהל המל .(אמגודל ,תבנרא ע"ע)

עודיש המכ דע) ל"זח לש תולזמה תרדגה אשונב עגרכ עדימ קיפסמ יל ןיא .הרעשה קר וז ,ןבומכ
:הנשמ הז ןיא ,הרקמ לכב לבא .(תיללכ תורימאב וקפתסה אלא קמועל ךכב וקסע אל םה יל
.דומלתבש "יהולא"ה עדיה הליג רשאמ םיבכוכ הרשע יפמ רתוי שי תודאילפב


בורל םימשה יבכוככ

הברמל .ולוכ םוקיב םיבכוכה רפסמ לש הכרעהל םג יתעגה דומלתב יטוטיחב , םיבכוכ ופורפא
.הכמל הפורת םידקהל ידכ תאז לכב התוא איבמ ינא ךא ,תרבוחה לא העיגה אל וז הכרעה ,אלפה
:ארמג ב ,בל ףד ,תוכרב ב ,ילבב דומלתמ טטצמ ינא

ול יתארב לזמו לזמ לכ לעו עיקרב יתארב תולזמ ב"י יתב [לארשי תסנכל] ה"בקה הל רמא..."
ןוטהר םישלש ול יתארב ןויגלו ןויגל לכ לעו ןויגל םישלש ול יתארב ליחו ליח לכ לעו ליח םישלש
ארטסג םישלש ול יתארב ןוטרקו ןוטרק לכ לעו ןוטרק םישלש ול יתארב ןוטהרו ןוטהר לכ לעו
תומי דגנכ םיבכוכ אוביר יפלא השימחו םיששו תואמ שלש וב יתילת ארטסגו ארטסג לכ לעו
"ךליבשב אלא יתארב אל ןלוכו המחה

.בשחנ ואוב

(3.65 X 109) םיבכוכ 3650000000 = ארטסג 1
1.095 X 1011 = ארטסג 30 = ןוטרק
3.285 X 1012 = ןוטרק 30 = ןוטהר
9.855 X 1013 = ןוטהר 30 = ןויגל
2.9565 X 1015 = ןויגל 30 = ליח
8.8695 X 1016 = ליח 30 = לזמ
1.06434 X 1018 כ"הס רמולכ ,תולזמ 12 שי עיקרב

השעש ירזכאה ליגרתה רחאל וניבא םהרבאל ה"בקה ןתנש החטבהה איה הנושאר תיתייעב הדוקנ
תפש לע רשא לוחכו םימשה יבכוככ ךערז תא הברא הברה..." :ז"י ב"כ תישארב .קחצי םע ול
רפסמ יפ לעו ,רחא רבד םושל אלו םהרבא לש ויאצאצל ןווכתה ה"בקהש החנהב ."...םיה
אצאצ לכש ,תערפומ החנה חיננ .םיאצאצ לש םידראילימ דראילימב רבודמ ,דומלתב םיבכוכה
דראילימ ףלאב רבודמ .ותייחמ ךרוצל חטש לש דבלב דחא עובר רטמ קר ךירצ הזכש ביבח
םש-יא יתאצמש הסג הכרעהב) ץראה רודכ תושבי לכ לש ללוכה ןחטש .םיעבורמ םירטמוליק
םיאצאצה לכ תא ןכשל םיהולא בשח קוידב הפיא .ר"מק ןוילימ םייתאממ תוחפ אוה (טנרטניאב
?ינשה לע דחא ?הלאה

בושיחב ןיוצמש הממ רתוי םיבכוכ האמ יפ לע תורבדמ תוינרדומה תוכרעההש איה הינשה היעבה
.רתוי תולודג תויועט וניאר רבכ .היהיש ,ונ .דומלתהמ


?חריה שודיח ךרוא עודי יתממ

דלומל דלומ ןיב) שדוח לש וכרוא יבגל דומלתהמ בושיח תרבוחב עיפומ ,הימונורטסא ןיינעב דוע
תא הליבומ וז המאתהו ,םויכ םייעדמה םיבושיחה בטימכ טעמכ קיודמ הז בושיח .(חריה לש
רבסוהש יפכ ?המ אלא .םרוקמב םייהולא דומלתהו הרותהש תצרחנה הנקסמל תרבוחה יבתוכ
ידי לע דומלתה תביתכ ינפל בר ןמז בשוח שדוחה ךרוא ,תמא תעד לש 5 'סמ סרטנוקב תוריהבב
תונקסמ יתש תועבונ ןאכמ .טושפ יטמתמ בושיח תועצמאבו קויד תמר התואב ,םילבבה
.חור תוערו לבה איה הרותה תויהולאל וז תודעש וא ,ןכ םג םייהולא ויה םילבבהש וא :תוירשפא
לש 1080-ה קלחה ידכ דע איה קוידה תמר ,בגא .עיבציש ,הנוכנ הנושארה תורשפאהש בשוחש ימ
קויד תמרב ,רחא דחא לכ וא םילבבה ,ןמז ותואב דודמל וחילצה ךיא .(שילשו תוינש שולש) העשה
תדידמל טעמכ ההז ןויגיהה לבא ,הימונורטסא טעמ תעדל ךירצ הבושתה תא ןיבהל ליבשב ?וזכ
דוע .וניבתו ,תצק ובשחת .מ"ס 20 וכרואש ןורפיעב שומיש ידי לע לקש לש עבטמ לש רטוק
.ןאכ םהילע רוזחא אלו ,סרטנוקב אוצמל רשפא תאזה תיהולאה המכוחה יבגל םיעיתפמ םייוליג


שמשה קיתרנ

ויה הז קיתרנ אלמלאש טרופ םירחא תומוקמב ."קיתרנ ול שי המח לגלג" :רמאנ תישארב שרדמב
לש תינוציח הבכש הנשיש םיארמ שמשה לש ןגטנר ימוליצ ,הנהו .ץראה רודכ יבשות לכ םיפרשנ
שמשה זכרממ תוקזחהו תונכוסמה תונירקה בור תא תרצועש ,"הפילק" ןיעמ ,שמשה ינפ לע םיזג
תמועל תאזו ,תולעמ 6000 איה הב הרוטרפמטהו הרפסוטופ תארקנ וז הבכש .הצוחה ץורפלמ
םאה ,לואשל הליחת שיו ?וז הבכש לע ל"זח ועדי ךיא זא .שמשה לש הבילב תולעמ ינוילימ המכ
ב ,ח ףד ,םירדנ תכסמ תרמוא ?ירמגל רחא והשמ לע ובשח אמש וא ,וז הבכש לע ל"זח ורביד ללכב
םיעשרו הב ןיאפרתמ םיקידצ הקיתרנמ המח איצומ ה"בקה אלא אבה םלועל םוניהג ןיא" :ארמג
תונירקה עודמו ?הנממ דרפנ יתלב קלח ךותמ שמשה תא םיאיצומ קוידב ךיא ."הב ןינודינ
םילוכי םיקידצהו םיעשרה תא קר תונגטמ 'וכו לוגס-ארטלוא ,אמג ,ןגטנר - הזכרמבש תונכוסמה
ןגטנרה ימוליצב תולגתמה ,וז הבכשמ תוקזחה ןגטנרה ינרק תוטילפ םע המו ?םתאנהל ףזתשהל
הניגמה איה ,שמשה לש אל ,ונלש הריפסומטאה אקוודש תונכוסמ תונירק ינימ ראשו ,םינייוולהמ
,"קיתרנ וא הפטעמ לש ןמיס םוש הילע ןיאו לכ ןיעל היולג" שמשהש בותכ תרבוחב ?ןהינפמ ונילע
וז הרטעש הדבועה םע המו ?אלמ המח יוקיל תעב רוריבב תיארנש שמשה תרטע םע המ לבא
?הרפסוטופל ץוחמ איהש תורמל תולעמ ינוילימב תחתור

.ל"זח לצא הרואכל עיפוהש "יהולא עדי" לכ לרטנל ידכ םיריבס תוקפס קיפסממ רתוי שי ,רמולכ
.רחא רשקהב המחה קיתרנ עיפומ (ארמג ב ,ופ ףד ,אעיצמ אבב ב) ילבב דומלתב .לכה אל הז לבא
םוחכ תרמוא תאז המ .םויה םוחכ ולהוא חתפב בשי וניבא םהרבאש בותכ 'א ח"י תישארבב
םיהולא :אבה תעדה לע לבקתמהו טושפה רבסהה תא םינתונו םיססהמ אל דומלתה ימכח ?םויה
אל דחא ףאו םח היהיש ידכ הקיתרנמ המחה תא איצוה אוה זא ,תויטרפב םהרבא םע רבדל הצר
?תרבוחב בותכש ומכ ,םוי ותואב ישונאה ןימה לכ ףרשנ אלש הז ךיא .םתוא דירטהל אובי
.םינורתפה םיהולאל

םיגצומ םירבדה .ריכב םונורטסא ,לאדיו ר"ד לש ורפס ךותמ האבומ תרבוחב תטטוצמ ,ףסונב
ל"זח ירבדל ןווכתה אל םלועמ אוהש רבתסמ ךא ,ל"זח ירבד תא שממ ששואל אב אוה וליאכ
הלחתהב - וירבד שוביש ךותו ומשב ועציב "יעדמ"ה רוביחה תאו ,תניינעמ הרופאטמכ אלא
.תאזה תויהולאה תותימאה תרבוחב וישכעו ,ד"בח ןותיעב


.הבידאה הרזעה לע "תמא תעד" ל הדות

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא