םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


ךתרזעל אובי ם"טדכא ?הייעב ךל שי
עובשה ףוס - תידרח תונותיע
9.3.2001 ,תבש
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


רבעשל ופתוש ,רלכייא לארשי אוה וכרוע ."ידרחה הנחמה" ומשו ןותיע שי זלעב תודיסחל
אוה ןותיעה .תסנכל הרותה תודהי תמישרב 6 .סמו "הקיטילופופ"ל דיפל ימוט כ"הח לש
םשב יתוגה ינרות ןואטיב וכותבו תיללכה תונותיעב ומסרפתהש תועידי לש טקל השעמל
םכנוצרב םא .שממ לש הרושב םכל איבהל שקבמ ינא הזה ןואטיבה ךותמ ."גנוע יארוק"
,םייחב םכל ךלוה אל ,םכל רמו ער םא ,רוציקב .ם"טדכא םיהולאל וארקת ןידה תא קיתמהל
.העושי םכל אובת דימו "לודג ם"טדכא" :ורמא אלא "םירידא םיהולא" :ודיגת לא תפיז לכה

תויתואב םיהולא תויתוא ףוליח" ידי לע :בתוכה ירבדכ ?וז םסק תלימל ונא םיעיגמ דציכו
'א תוא תראשנ ןכ םא תוא םוש ןיא 'א תוא ינפל הנה ?דציכ אה .ם"טדכא םש אוהש וינפלש
'ט תוא איה 'י תוא ינפל .'ד תוא איה 'ה תוא ינפל .'כ תוא איה 'ל תוא ינפל .המוקמב
ירה ,המותס ם תויהל בוש תרזוח איה הביתה ףוסב התויהל ךא הטושפ 'מ איה המותס ם ינפל
."ןידה תא קיתממה ם"יהלא ינפלש תויתוא ם"טדכא םש ךל

תיבב ,יצאנה ןוטלשה ןמזב ץרענה םר"ומדא תא ועמשש הלא םה זלעב ידיסחש רוכזל ךירצ
המכ תעדל דואמ יתוא ןיינעמ .חרב ומצע אוהו םש ראשיהל םהל רמוא טשפדובב תסנכה
זא קיתמה אל ם"טדכא עודמו הרזעל ם"טדכאל וארק ,ץיוושוא תופרשמל םכרדב ,זלעב ידיסחמ
לכה זא - ומש תא םיפילחמ םאש עדי אל ללכב אוהו קוסע היה ם"טדכא ילוא .ןידה תא
???ם"טדכא אוהש ללכב עדוי םיהולא םאה רוציקב .הבבס


- רדא סנכנשמ"ו ונא רדא שדוחבו ליאוה החמשה תלאשב ןד ,לארשי תדוגא ןואטב "עידומה"
,רמאמה בתוכ טרפמ "רקיו ןוששו החמשו הרוא התייה םידוהיל" תרתוכה תחת ."החמשב ןיברמ
."םידוהי" לצא החמש ןיבו םינוליחה ,ונלצא החמש ןיב לדבהה תא ,זרילא .מ םשב םתוחה
ךרואל התהוז 'החמש'ה תינוליחה תילארשיה תוברתבש אוה תומסרופמה ןמ" :בתוכ אוה ךכו
הוולמ ,בוטה הרקמבש ,ךכו .ימינפ ןכות לכ תרסחו הלוז תינקיר תוללוה םע תובר םינש
איה בוט תוחפה הרקמבו ,הנמזה אלל תוירבה ישאר לע םיתחונה קיטסלפ ישיטפב וז החמש
תסיפת ...םישק וא םיכר םימס תועצמאב תצרמותמה ןסר תרסח תוללותשהב היוטיב תא תאצומ
תינייפוא הניה ,םתועמשמ קמוע תנבהלו החמשהו רשואה יגשומל רושקה לכב וז תתוועמ םלוע
...המויק תונש תורשע ךרואל לארשי תנידמב ןוטלשה תגהנה לש תלאונה התשיג לכל דואמ דע
תינחור היוח הנושארבו שארב הניה החמשה תעפות הנימאמה תודהיה ברקב ירה,רומג דוגינב
."הלענ


תישארה תרתוכה ."םויל םוי" ס"ש תעונת ןואטיב םלוכמ רתוי תושע לידגה עובשה לבא
רוריבב האור ןותיעב ןייעמה ,ןכאו .רתוי אלו תוחפ אל .ךכ "םעה תא ונדחיא" : תקעוז
:ןורחאה עגרב ףסונ גשיה תידרחה תודהיה המשר ס"ש לש הצחלב" .םעה תא ס"ש הדחיא דציכ
דכלמ אוה ודבל הז ןיינע ,עודיכ) "םייתנש דועל תובישיה ינב לש םדמעמ ןינע ךראוה
דחאמ ןיינע לע ןותיעה רשבמ ךכ רחא .(קנבב טמתשמו קנטב ינוליח תניחבב םעה תא דחאמו
תובוחב אלמה ףותישה תציד ,תודחאה תחמש ךשמהב .שדוקה יצורע תויקוח תרדסה אוהו ףסונ
ס"ש" :יכ ויארוקל ןותיעה רשבמ לארשי םע לכ לש תיללכה המכסהה תוודחו תויוכזבו
םשגתתש ,תמאב ,הווקמ ינא תחא החטבה ."תידוהי הנידמ לארשי"ו "הנשויל הרטע הריזחה
לבקי - לארשי תנידמב דלי לבקמש המ" :היפל ירהנ םלושמ דעוימה רשה ןגס לש וירבד איהו
ומכ ,דמלי ס"ש לש ךוניחה תשרב דלי לכ וישכעמ ,תרחא ןושל ."ךוניחה תשרב דלי םג
היהי אל ,לארשי ידימלת רתיל ומכ ,ול םג .םידימלת םיעבראכ תב התיכב ,םירחא םידלי
ינרותה ךוניחה ןייעמ תשרב דימלת לכ .תודסבוסמ וא םניח תוחורא םע ךורא םידומיל םוי
רובע רפסה תיבל תופתתשה ימד ,ונומכ ,םלשיו ,וירוה יפסכמ ויתורבחמו וירפס תא הנקי
.אל המו םינואיזומב םירוקיב ,םילויט

טבמ םיחלושו םיידי םיצחול יערד היראו ישי ילא םיארנ הב האלפומ הנומתב אוה אישה לבא
איה הנומתה .ידכב אלו יתאצמ אלו םלצה והימ יתשפיח .המלצמה תשדע לא ךיוחמו שיובמ
יהמו .םינדיעו ןדיע הז יתיאר אל - תינבבוח ךכ לכ הדובע .'זאטנומ וטופ תוטשפב
'זאטנומ וטופה תנומת תא ס"ש הריתכמ ךיא .םירבחו תורבח ושחנ .ונ ?הנומתה לעמ תרתוכה
?ישי ילאו יערד הירא לש

."ובהא םולשהו תמאה"
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא