תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 ראורבפ :31 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תיתדה הייפכל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכב

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
,יעור ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,ןיעמ ,לבוי ,םייח ,הנפד ,דוד ,זעוב ,הנרוא
ןועמשו הריש ,יש ,רחש

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס


:םעפה ןמויב
 יללכ  תודחוימ תועידי  
 תלוויא  תסנכה תודלותב רתויב לפשה םויה  תודחוימ תועידי   

םידרחל תוחטבההו תוריחבה

ונתנש תוחטבהה לכב וננמויב קוסענ אלו ,ונירוחאמ הלשממה שארל תוריחבה
םושמ אלא ,וחיטבהש המ םושמ אל .םיידרחלו םייתדל םינושה םידמעומה
חיטבהו ותחטבה תא לטיב 'א םידרחל חיטבה םעפ-יאש ימ לכ .וחיטבה םלוכש
רתא תיתגלפמ תוהדזה לכ אלל .הארנו ןיתמנ זא .ןוכנ אוה ךפיהה םגו ,'ת םהל
שיבמ םכסהבש ,גיהנמ לכ עיקויו ,ינוליחה רוביצה תויוכז תא גצייל ךישמי שפוח
.ולא תויוכזב עגפי םיידרחו םייתד םע


טשנפטשמ קידצה

תיבב רובקה "טשנפטשמ קידצה" רבקב רקיב בצק השמ הנידמה אישנ :(מ) 22.2
רפסב ונרקחו ונקדב ."אישנל ותריחב לע ול תודוהל ידכ" ,קחצי-תלחנב תורבקה
ונילא עיגה הזמ ץוח .טשנפטשמ קידצה לש םשה תא םש ונאצמ אלו םירחובה
היילפא םושמ ץ"גבל רתע אוהש ןעוטה ,ל"קוצז לשימשפמ קידצהמ לוהב סקפ
היה אוה ,ל"קוצז לשימשפמ קידצה לש ותנעטל .םיקידצ ןיב הלפמ אישנה דובכש
השממ ןכש ,אישנ תנוהכל השמב רוחבל שודקה להקה תא םידדועמל ןושארו שאר
.השמכ םק אל השמ דעו


לארשיו השמ תדכ יל תשדוקמ תא ירה
(2001 ראורבפ תומילאו העישפ ,תותיחש ןמוי םג האר)

קבאמב יתלשכנ :הדומ ןילייב תותדה רש" :"וליאכ" :קחשמה םש :(ה) 21.2
לש םינבר וליאכ םהש םינבר (!) תואמ שי םג .םייביטקיפה הבישיה ידימלתב
םידמול וליאכש םידימלת לש זוחא םישולש-םירשע-הרשע שי ,םיבושיי
תרוסמ איה אלא ,דרשמב תשרשומ המרונ קר אל איה וליאכה תוברת" .."הבישיב
."תשדוקמ טעמכ

תלוויאה סרפ

יכ םיפוצח םיצוביקה ידלי" :הדינו הרהט תוכלה לע רועישב הידבוע ברה :(מ) 5.2
ךיא ,הלאה םיקינצוביקה לש םידליה תא וארת ...תווצמ םירמוש אל םהירוה
,רועסי ." 'הנה אוב ,הלקנעי' ול םיארוק םה ,אל ?'בא' םהלש אבאל םיארוק םהש
,"רקשמ ינא םא תומא ינא הפש ופט"ב יל עבשנ אפלא-תיב ץובקמ ילש דודנבה
הפיחמ יעור םג .הלקנעי אלו ,"ךילא אב ףכית ינא ,יסוי :ארוק אוה ולש אבאלש
אל ינאש הז דעב קר ?ףוצח ןכ םג אל ינא המל ?ינא המו :ארח חור-בצמב
.רייפ אל ?קינצוביק


לתוכהו תוריחבה

םירבדמ םיגיהנמש ,האר אל אוה םלועב םוקמ םושבש ,רמא בוג ידיג :(צ"לג) 8.2
לתוכל ךלוה ,ירחאו עצמאב ינפל ,עוריא לכב ,גיהנמ לכ .ונלצא קר .ריק לא
הז .ונממ שקבמ ,וב עגונ ,שדקמה תיב תא םעפ הפיקהש המוחמ ריק ,יברעמה
.הלוגס םע ונחנאש הז דעב

עיגמשכ - הבוט הלימ םגו

ברה לע ענרב ןמגרא הילמע לש התבתכ - "םייחה תא ול םיבייח" :(י) 18.2
אוה" :וייח לעפמ לע לארשי סרפב הכזש ,"קרב-ינבמ ךאלמה" ,רריפ ךלמילא
הרוצב הב לפטל לוכי םלועב ימ עדויו הלחמ לכ ריכמ ךא ,האופר דמל אל םלועמ
דימעמ ,שיא ףלא 50 -ל הנש ידמ עייסמ םיקהש ןוגראה .רתויב הריהמהו הבוטה
,ךל דובכה לכ .ל"וחבו ץראב םילופיטל םילוח הוולמו םניח יאופר דויצ םתושרל
!רריפ ךלמילא ברה

 יללכ  תודחוימ תועידי  
 תלוויא  תסנכה תודלותב רתויב לפשה םויה  יללכ   


:שדח בכוכ עיפומ ,קחצי ןונמא תודרחתהל ףיטמה לש השדח תטלקב" :(ynet) 3.2
."תיטרקומד-יטנא הגלפמ איה יכ צרמ תא םישאמש ,ץינייטש כ"ח

לאשימ טפושה תא עובשה ףקת ,הידבוע לש ונב ,ףסוי םהרבא ברה" :(y-net) 3.2
םיצורעב הלומעת תעמשה רסא טפושהש רחאל "הרות אנוש" ותוא הניכו ןישח
אל ללכב ןאכ והשמ לבא ,ןישח לאשימ רמ טפושה דובכ יל חלסת ."םייטאריפה
אל םאו ?יטאריפ המל זא - יקוח םא ?יקוח אל וא יקוח הז יטאריפ ץורע :יל רורב
= רוסא לע רוסא ירהש ?רדשל יקוח-אלה לע םירסוא םואתפ המ זא - יקוח
אלש ירחא ?הז ללגב ותוא ורגסי זא - טפושה וצל עמשיי אל ץורעה םאו !!!!רתומ
?םלח ריעה הפיא עדוי והשימ ???תויטאריפה ללגב םינש ךשמב ותוא ורגס


ישפוח םע תתומע :(רוזא-ןולוח ןומוקמ ,בוהצ-ןפג-לג ,ןולוח ןומוקמ ,המקשה) 7.2
אל הייריעהש םושמ ,הווקמל הסירה וצ איצוהל השירדב ןולוח ריעה שארל התנפ
.ירוביצ חטשב הווקמ תיינבו ריעב קיתע רתא תסירה הענמ


כ"ח לש םתריתע תא תוחדל ץ"גבמ לומתא השקיב הנידמה תוטילקרפ :(ה) 9.2
רוטפה רדסה ךראוה היפלש העשה-תארוה תא לטבל יוניש תגלפמ לשו יקצירפ
.לירפאב 1 -ה דע תובישיה (יטמתשמ) ינבל

,קרב ינבב סייו תחפשמ דגנכ תושק תויולכנתה ללגב :(טנרטניא תרודהמ - ה) 9.2
.הרידהמ חורבל החפשמה הצלאנ התריד לומ תיקוח-אל הבישי תמקהל הדגנתהש
הרטשמה תאו הייריעה תא ,יסחנפ תחפשמ ינב ,םינכשה תא בייח טפשמה תיב
תושידא לע הפירח תרוקיב חתמו ,'ש ןוילימ 1.1-ב סייו תחפשמ תא תוצפל
.הרטשמה


םתופתתשה ללגב םילשוריב תיתדה הצעומה תבישי ומירחה םידרחה :(ה) 9.2
.םיביטוורסנוקה גיצנו םימרופרה תגיצנ לש

לש תפסות ושרדי םה :םיכרבאב הכימתה תא לידגהל םישרוד םידרחה :(ה) 11.2
.םהל ןתיש ימ םג הלשממב היהי טעמ דוע .תובישיה ביצקתל םילקש ןוילימ 200

םאה קודבל השקבב הלשממל יטפשמה ץעויל הנפ תואירבה דרשמ :(ה) 12.2
רשקתהל םילוח תפוק הלוכי םאהו ,םיידרח םיפוג םע הלועפ ופתיש םילוח תופוק
.תיטילופ ההוזמ התומע םע םכסהב

יח ,שיאה .רויג תדועת לבקל ירגינ חרזא חילצה דציכ קדוב םינפה דרשמ :(מ) 12.2
(םינש 8) ץראב ותוהש ךלהמב .םילשוריב תובישיה תחאב ברכ שמשמ ,לאינד-ןב
לבא .קודבי (ס"ש) אבה םינפה רשש חוטב .תותדה דרשממ תד-תרמה לבקל הכז
.דוחל תונקסמ תקסהו דוחל הקידב

.תויתדה תויגוסה תחינזב ס"ש תא המישאמ הרותה תודהי :(מ) 13.2

הבתכ - םינווכתמ םה המל "המלשה לארשי ץרא" םירמוא םידרחהשכ :(ה) 15.2
.יאגרש בדנ תאמ

םיסותימה דחא" :ןליא רחש תאמ הבתכ - תוטמתשה לע ידרח לופונומ :(ה) 15.2
יאבצ תורישמ תוטמתשההש ,אוה ץיפהל םיבהוא םידרחה םיאקיטילופהש
ץפנמ ןליא רחש ".היסולכואה ירזגמ לכ ןיב רתוי וא תוחפ ינויווש ןפואב תקלחתמ
.םיסיסרל הזה סותימה תא

ןוחריה יגיצנל הידמ-יסקמ טולישה תרבח התרוה םידרחה ץחלב :(י) 16.2
גוז עיפומ הנומתב :קומינה .הרבחה יטלש לע העיפומה הנומת רזנצל "הטנמ"
תירכונ האיפ ,למיירטש ,הטופק םע גוז קר םסרפל רתומ .טרופס ידגבב קובח
.הקירמא דעו ןאכמ סיבש-עבוכו

הריתעב ץ"גבל רתע "השדחה החפשמה" ןוגרא :(טנרטניא תרודהמ - ה) 16.2
םניאש גוז-ינבבו לארשיב םייתחפשמה םיאתה לכב תיקוח ריכהל תימידקת
.ןותיח-ילוספל םיבשחנש גוז-ינב ןיאושינל םושרלו תונברב אשניהל םילוכי


,יתד רפס-תיבב הריכזמ - םויב" :הדמחנ השיא לע לט ןנור תאמ הבתכ :(י) 18.2
?הזב ער המ זא ."תיבב וניזק הליעפמ - הלילב

רואזוניד לש הרדש טוח ףשוח םיגולואכרא תווצ :םולצת םע הבתכ :(ה) 18.2
קינת"בחמה רמא ,תויוטש בוזעת .רבעש ישש םויב הניטנגראבש הינוגאטפב
ידכ ,קיטסלפמ הרדש טוח םש לתש לודגה םיהולא ,תודרחתהל סרוקב ופרטל
.םילבהב ונימאי םימטמוטמה םינוליחהש


תא תודימעמ תוידרחה תוגלפמה לש תוינויצילאוקה תושירדהמ המכ :(ה) 19.2
,קרב ןורהא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ .השק ןחבמב יתקוחה ןויוושה ןורקע
- המוקמב תאז השעי ץ"גב ,הקוח לש הקיקח םילשת אל תסנכה םאש ריהבמ
"?םיידיל הקוחה תא ץ"גב חקיי םאה" :ןליא רחש תאמ הבתכ


הדוגאה תנעוט ךכ - "םינוליח םיצרמ הלפמ ןליא-רב תטיסרבינוא" :(מ ,י) 19.2
ידי לע תעצבתמ היילפהה הדוגאה תנעטל" :(הלאוו תושדח) 25.2 .חרזאה תויוכזל
םיקת ןליא-רב תטיסרבינוא :(ה) 19.2 .םייתד םניאש םיצרמ לש תוסכמ תעיבק
,ףוצק ןונר 'פורפ ,חורה-יעדמל הטלוקפה ןאקיד גרח עודמ קודבל ידכ ,רוריב-תדעו
םניאש םיצרמו םייתד םיצרמ ןיב אשנש םירבדב ןיחבהו ,הטיסרבינואה תוינידממ
.םייתד

25. קר יתדב ,התיכב םידימלת 28 יתכלממב :רפס-יתבב תופיפצה בצמ :(מ) 19.2

."יערד קוח" לוטיבל ןילייב לש קוח תעצה לומתא הרשיא הלשממה :(ה ,מ) 19.2
ןילייב קוח תעצה תא הנושאר האירקב שמא הרשיא תסנכה תאילמ :(ה) 28.2

ס"ש םע הלשממהש ךכל וגאדי הידבועו ירודכ .יערד קוח תא לטבל הדעונש
הרומאש ןילייב לש קוחה תעצה תא לטביש יערד לש 2 'סמ קוח תעצה רשאת
.אידג דח ,אידג דח .יערד לש 1 'סמ קוח תא לטבל


הז ?לשמל ,הכלה תנידמל לארשי תא ךופהל תכמסומ תסנכה םאה" :(ה) 20.2
,םיקוח לטבי (ץ"גב) אוהש םיעבוקה תורימאו ןיד-יקספ ץ"גב רבוצ םינש תורשע
איה הלאשה .םדאה תויוכז תא וא היטרקומדה תא ולטביש ,דוסי-יקוח וליפאו
תאמ הבתכ - "ץ"גב תוטלחהב ןיינעתת ללכב הלאכ םיקוח ריבעתש תסנכ םאה
.ןליא רחש

תוטלתשהב תמחול ישפוח םע תתומע :(רוזא-ןולוח ןומוקמ - בוהצ ןפג-לג) 21.2
תוליעפ עונמלו םינוליחה ריעה יבשותל רוזעל הסנמ התומעה .ןולוחב תידרחה
.ריעב תד תודסומ לש הגירח


ימ וארת ."ןתוישנב העיגפ - תומחולכ םישנ" :תישארה תונברה :(מ) 22.2
שארב םישנל תיתימא הגאד םא !אבצב תותרשמ ןניא תויתד םישנ ירה !!רבדמש
ןויוושלו ,"ןותיח תולוספ" םישנל ,תונוגע םישנל םיגאוד םכתא הארנ - םכינייעמ

ולש שארה - תלייח םע ןמאתמש לייח :והילא לאומש ברה" !םישנל תויוכז
."רחא םוקמב

תיבב לועפל ד"בחל רשפאת םייתעבג תייריע ,םיבשות תודגנתה תורמל :(ה) 22.2
.תוליעפ זכרמו יוחמת תיב ,תסנכ-תיב הזה תורידה תיבב הליעפמ ד"בח .תוריד
."ישפוח םע" תרזעב ץ"גבל הריתע ושיגי םיבשותה

רחאלש ,עידומ (תיטרקומדה הריחבה תגלפמ) ןמפנורב כ"ח :(הלאוו תושדח) 22.2
םא ונעדי אל ... ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-ו-וא .הנידמהמ תדה דרפות םולשה ימכסה
...תוכבל וא קוחצל

דיל ,שירח בושייה תכיפהל לעופ (ןוחטיבה רש בורקב) דאופ ןוכישה רש :(מ) 22.2
הרע ידאו שיבכ תא םג רוגסל ולכויש ליבשב הז .תידרח ריעל ,הרע ידאו שיבכ
.תבשב

:"תידרח הטלור" ובנ סומע תאמ הבתכ :(תונורחא תועידי תבשל ףסומ) 23.2
לש שדחמ ותחיתפמ תוששוח ץראה יבחרב תוידרח תוחפשמ לש תובר תורשע
,םידרח ץוח-יבשותו םיאטיל ,םידיסח םשל ורהנ ותמקה זאמ :וחיריב וניזקה
.םפסכ לכ תא םש ודיספה םיברו

עצובו ,עובשה ףוסב השק הרוצב תינימ הפקתוה םילשורי ןופצמ 7 תב :(מ) 22.2
םהילע רסא ,הדליה ירוה ונפ וילא ,ברה .ריעצ רבג י"ע םודס השעמ הארנכ הב
.הרטשמב הנולת רוסמל

תיב אישנ תא רחבתש איה תסנכהש ,העצה שיגה ס"שמ ןהכ קחצי כ"ח :(י) 26.2
.ףסוי הידבוע :אבה אישנה .ןוילעה טפשמה

ושקיבו ןורש לאירא םע ושגפנ ןורוד-ישקבו ואל םיישארה םינברה :(ה) 26.2
דרשממ קלח הנניאש תיאמצע תושרל תישארה תונברה תכיפה תא םילשהל
.תותדה

-יתדה ךוניחל ."ךוניחל תודהי ףיסוהל בושח" :םיישארה םינברל ןורש :(י) 26.2
!הבר תומכב םתוא תללוכ תודהיהש ,םיישונא םיכרע סינכהל בושח ידרח

תודהיה תודסומ :רטפלס והילא תאמ רמאמ :הכלהכ טגל םיפילחת :(ה) 28.2
השדח םיללכ תכרעמ הנשה ראוניב ורשיא הינטירבבו ב"הראב תיסכודותרואה
תתל לעבה תא ץלאלו תונוגעל עייסל הרטמב ,תונוגע לש ןהיתועיבתב תוניידתהל
.ותשאל טג
 יללכ  תודחוימ תועידי  
 תלוויא  תסנכה תודלותב רתויב לפשה םויה  תסנכה תודלותב רתויב לפשה םויה   


.ותועמשמו "יערד קוח" לע רמאמ - "תסנכה תודלותב לפשה םויה :(מ) 15.2

.יערד קוח תלבק לע תכרעמ רמאמ - "הגרדמה לפש" :(ה) 15.2

.יערד קוח דגנ ץ"גבל רותענ :סניפו דירש :(ה) 15.2

כ"חו דירש כ"ח :יערד קוח דגנ ושגוהש תוריתע יתשב רחמ ןודיי ץ"גב :(י) 20.2
.ןוטלשה תוכיאל העונתהו ,סניפ

תעיס ר"ויו גרוב ושגפנ עודמ .הינונק שיחכמ גרוב :יערד קוח תשרפ :(י) 20.2
ס"ש

!רבע אל יערד קוח :םירמוא סניפו דירש :(מ) ?תוריחבה ינפל עובש
!הרוכמ התיה העצהה

.יערד קוח תא לטבל העצה תסנכל םויה שיגי ןילייב םיטפשמה רש :(מ) 21.2
 יללכ  תודחוימ תועידי  
 תלוויא  תסנכה תודלותב רתויב לפשה םויה  תלוויא   


הרטשמ ןיצק) ר"צמקהש ידכ" םיליהת ארק ףולא-ןגס תגרדב ןיצק :(מ) 2.2
הרושב ל"הצב םיפולאה-ינגס לכ תא דימענ !ןויער הלחא .הלחי (ישאר תיאבצ
לכ תאו ,ולחי םיזנאתהו הללאבזיחה ישנא לכש םיליהת יקרפ לכ תא וארקיש
.תובישיב דומלל חלשנ םילייחה

יכ םיפוצח םיצוביקה ידלי" :הדינו הרהט תוכלה לע רועישב הידבוע ברה :(מ) 5.2
ךיא ,הלאה םיקינצוביקה לש םידליה תא וארת ...תווצמ םירמוש אל םהירוה
,רועסי ." 'הנה אוב ,הלקנעי' ול םיארוק םה ,אל ?'בא' םהלש אבאל םיארוק םהש
,"רקשמ ינא םא תומא ינא הפש ופט"ב יל עבשנ אפלא-תיב ץובקמ ילש דודנבה
שי הידבוע ברל .הלקנעי אלו ,"ךילא אב ףכית ינא ,יסוי :ארוק אוה ולש אבאלש
תוכלה םירמוש אל םהירוה יכ ,וירבדל :םיקינצוביקה ידלי לש םייפואל רבסה
.הדינו הרהוט

,םיקפוא תרטשמב רויס רטוש לע הבתכ ?ןגטנר דגנ דנואסרטלוא :(ריעה) 15.2
ומצע לע זירכה אוה .ולשמ רצח םיקהל וילע הוויצו ,םולחב ול הלגנ ולש אבסש
ותוא םינכמו ,םיסנ ללוחמ אוהש םינימאמ וינימאמ .להק לבקל לחהו ,"לבוקמ"
לש ומש MRI, וארקי ישילשה ןצילל .ץיבונורהא יתסא תאמ הבתכ ."דנואסרטלוא"
,"פוקסודנא" ישישה CT, היהי ישימחה ,"קיטפוארביפ" היהי יעיברה ןצילה
."הווהי" - GOD היהי יעיבשהו

תיבב רובקה "טשנפטשמ קידצה" רבקב רקיב בצק השמ הנידמה אישנ :(מ) 22.2
ונרקחו ונקדב ." ."אישנל ותוריחב לע ול תודוהל ידכ" ,קחצי-תלחנב תורבקה
עיגה הזמ ץוח .טשנפטשמ קידצה לש םשה תא םש ונאצמ אלו םירחובה רפסב
היילפא םושמ ץ"גבל רתע אוהש ןעוטה ,לשימשפמ קידצהמ לוהב סקפ ונילא
שאר היה אוה ,לשימשפמ קידצה לש ותנעטל .םיקידצ ןיב הלפמ אישנה דובכש
.אישנ תנוהכל השמב רחביש שודקה להקה תא םידדועמל ןושארו יללכ  תודחוימ תועידי  
 תלוויא  תסנכה תודלותב רתויב לפשה םויה  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא