הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

54 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

השובה ינפ לומ

יסחנפ לארשי תאמ

םימעה רבח תונידמ ילוע .םייח יאמצ םידליו תודליב םעפהו ,הנחבה אלל ונב הכמ רורטה
הז .תירבעב תאז ןיבהל ןיידע השקתמ תוחפשמהמ קלח .תומולהמב המויאה תא םעפה וגפס
.דירחמו תועמד דע שגרמ

קלח ינפב םימוסח תורבקה יתבש הדבועהמ ,היופשה לארשי תעזעדזמ בוש ,ךכב יד אל םאו
."אשידק הרבח"ב רבודמשכ ןכ אל ךא ,םידליה ןיב דירפה אל ימלסיאה דהי'גה .תונברוקהמ
!! השוב ןיא רבכ ןאכ

ל"הצ ללח רובקל ובריסשכ םג ךכ לע יתבתכ ,אשונב אטבתמ ינאש הנושארה םעפה וז ןיא
,ךכל םימיאתמ םימי וליא ןיא .המילכ וזו ,זא הפיחל קרזנ לייחה .הרדחב תורבקה תיבב
הרבח לש הנפלואה תיב יפל יכ ,ןודינב בשוח ינא רשא לכ תא רמאלמ םעפה קפאתמ ינאו
תאז חכש ,םלוכ תא דחיאש רזכאה לרוגה .רומח תרובק םירבקנ ויה האושה יללחמ יצח אשידק
.אשידק הרבח לש החתפל

לכ ,ןדס לארשי ריעה שאר םע הז ןיינעב יתשגפנ שדוח ינפל ,םירבדב קפתסמ יניא
ללכל םלוה ןורתפ .לכל דבוכמ הרובק םוקמ הוהיש חטש הצקת היריעהש אוה יתשקבש
.םייקה תורבקה תיבב רבקי תואי אלש ימ לכו .הדרפה דוע אל ,היסולכואה

מ"מ גרבנירג הניר תרבגה םע םג ךכ לע יתחחוש .ןודינב התומע תמקה לש בלשב םג ינא
םויכ שי לאימרכ ריעבו ,תדבוכמ הרוצב הייעבה הרתפנ התמזויב רשא ,לאימרכ תייריע שאר
רמ תעידיל םג תאז יתאבה !!בושק ריע שאר אוה שרדנש המ לכ הירבדל .ינוליח תורבק תיב
.ןדס לארשי

ליגרת םושב ןאכ רבודמ אל ,ריעה שאר לש ולופיטל ןיינעה תא תינש ןכל ריבעמ ינא
תוירחא םעפה תולגל ריעה שאר לע .ןודינב בשקה לכ הרדח יחרזאל עיגמ יכ ,יטילופ
הרדח יבשות ללכל תתל וילע .{םהב דומעל לולע אוהש םיצחלה לכ תורמל} ,תורגבו תוגיהנמ
םגש היה יוארה ןמו ,ןיתמהל רוסא ונל .תיבמופ איה יתיינפ םעפה ןכלו .תואגתהל הביס
תונוסאל ןיתמהל ונל לאו .תאז קידצמ םוירניפלודב ןוסאה .אשונב ברועמ היהי רוביצה
.םירבד זיזהל תנמ לע

יסחנפ לארשי
הרדח תיתדה הצעומה רבח

ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא