םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


ך"נת יקרפ טקל

תורגוב תובהא לש המרד - ימענו זעוב ,תור
תור תליגמ

רלמ היפוצ ר"ד תאמ


ץראל ץראהמ הדריש ,ךכב "האטח"ש תילארשי החפשמ לע תרפסמ תור תליגמ
(הלחמ הלימהמ) ןולחמ - וינב ינשו ,החפשמה יבא ,ךלמילא .בער תעב באומ
- היתולכ יתשו ,החפשמה םא ,ימענ ורתונו ,ותמ (הילכ הלימהמ) ןוילכו
רוזחל הטילחמ ימענ .(ףרוע תיינפה םילימהמ) הפרועו (תוער הלימהמ) תור
תורמל .הלעב לש השיטנה אטח לע רפכל ךכבו ,םחל-תיב ,הריעלו הצראל הפגב
תודשל ןבושב .באומב תראשנ הפרועש דועב ,תור הילא תפרטצמ ,התשקב
דימא ,החפשמ-בורק ןהל שיש ,תורל ימענ תרפסמ ,ריצקה תעב םחל-תיב
יאדכ ,עקרקה תלואגו םובייה קוח םויק ןעמלו ,זעוב ומשו ,שוכר-לעבו
תור .לאוגכ וילע לטומה תא םייקיש ונממ שקבלו ,והדשב טקלל ,וילא תונפל
איהש תורמל ,ןרוגה לא הלילב זעוב לא האבו ,התומח תארוה רחא תאלממ
ךא .הלאגל טילחמו ,תורב ,הארנכ ,בהאתמ זעוב .בוטה המש תא ךכב תנכסמ
.הליחת לואגל ול עיצהל שיו ,תיתחפשמה הברקב ול םדוקה "לאוג" םייק
זעוב ."וקלח" לע רתוול ותונוכנ תא "לאוג"ה עיבמ הדעה ינקז תוחכונב
.לארשי ךלמ דוד יבא ישי יבא אוה ,דבוע םנבו ,השיאל תור תא אשונ


ץראה ןמ םידרויו בערה ללגב םחל-תיב תא םישטונ ימענו ךלמילא
1833-1898 ,הדיב רדנסכלא ילגנאה רייצה תאמ ןמש רויצ

תוליגמ יתש ,תוריצי יתש .ומצע ינפב רפס ארקמה דחיימ הבהא לש םיסופד ינשל
הלוכ .טויפ הלוכש הריצי - הנושארה ."תור תליגמ"ו "םירישה ריש" :שמח ךותמ
.וישכעלו ןאכל .הווהל התונווכתה .םירוענ תבהא לש םירצי תרעס הלוכ ,שגר
,תולשב הלוכ .תמנפומ תיאזורפ ןושלב הבותכה תיטמרד הריצי - הינשה .ידיימל
ךכיפלו ,הזחמהל הדעונ הביטו העבט םצעמ תיטמרד הריציש תורמל .קופיא ,תורגב
לע תוזימר קר .הב רכינ הווהה ןיא ,וניניע דגנל םידיגו רוע םורקל הכרד
דיתעל תימיטפוא תונווכתהו ,היציזופסכאה יעטקב יווד רבע לש ויבואכמ
.הלש םיגולאידב

:דבלב תועובש העבש ,הרואכל ,םידירפמ תוריציה יתש לש תושחרתהה ידעומ ןיב
,ריצקה תישאר לש יאלקח ריש .החירפהו בולבלה ,ביבאה ריש ונה "םירישה ריש"
גח םג אוהש ,ביבאה גח ,חספב ,אופא ,אוה ותושחרתה ןמז ."המקב שמרח ףנה" לש
.ריצקה תכאלמ םות םע ,ןוויס שדחב תשחרתמ "תור תליגמ" .םע לש ותריצי תישאר
ןייצל דעונו ,ורוקמב יאלקח גח אוה ,לארשי םע לש םיגחה תיברמכ ,הז גח םג
םדאה לש ולמע ירפ ירוכיב תאבה אוה יאלקחה ונייפאמ .ריצקה ךילהת לש ומויס
ייחב תורגבה תפוקת לש הגח ונה ,אופא ,םירוכיבה גח .וילע היידוהו ,דבועה
,רמולכ ,םיטפושה טופש ימי ונה רהצומה ונמז תימואל הניחבמש תורמלו ,םדאה
םע לש היווהה ירואיתמ וב שיש קפס ןיא ,הרואכל ,םעה לש וירוענ תפוקת ןיידע
.ותמדא לע יחה יאלקח

ביבא ,ותמדרת לע - ףרוח :הנשה תונוע יפוליח לע םיתתשומ יאלקח םע לש וייח
לש המויס תא רשבמה ויתסו ,ותולשב לע ץיק ,וגושגשו ובולבל ,ויתוחירפ לע
לכ .שדחה לש ותדיל לע םג רשבמ תוומ לכ ,םרב .תוומ - הרואכל .תיאלקחה הנשה
איה התושחרתהש תור תליגמ םג .השדחה הנשה לש התדלוה תא םג החיטבמ התמש הנש
,תוומב הריציה לש התישאר :שדחה לש תימיטפוא הרושב אלא הניא ,ריצקה תנועב
.ישונאה םייחה לגעמ לש וכופיה .הדילב התירחאו

תא תבייחמה ,תיאלקח הרבח לש הפי ילאיצוס גהנמ אוה הדשב טוקילה גהנמ
קוחה יפל .תגשמ םדי ןיאש םיינעה תבוטל םלובימ שירפהל תודשה ילעב
םיינעל רשפאל = טקל ."החכשו האיפ ,טקל"ב ריצקה תעב תודשה ילעב םיבייח
ריאשהל = האיפ ;ורתונש םילובישה תא םמצעל טקללו םירצוקה ירחא תכלל
רוצקלו רוזחל אל = החכש ;םיינעה רובע םירוצק יתלב םירוזא הדשה יתאפב
.םיינעל םריאשהלו ,וחכשנש םירוזא וא תורוש

םידיקפתה ןיב לדבהה ףקותמ ,תוריציה יתש ןיב לדבה רכינ תולעופה תויומדב םג
,םיבהוא לש םכרדכ .דבלב תויומד יתש "םירישה ריש"ב .ןבומכ ,תואלממ ןהש
.םהיניב םוקמ רזל ןיאו ,םהלש תימיטניאה תויגוזב ,םתבהאב וללה םיסנכתמ
םא ,תוירקיע תויומד שלש ,תיסאלקה התנוכתמב תיטמרדה הריציב ומכ ,תור תליגמב
ןיב גולאיד להנתמ םהב םיעטקב :עקרב תישילשהשכ ,"המבה לע םייתש" - דימת יכ
.עקרב ימענ - זעובל תור ןיבש םיגולאידבו ,עקרב אצמנ זעוב ,התומח ימענל תור
קתני לב רשק לש טוחב םיגוראו ,דרפה ילבל דע הזב הז םירוזש ןהייח ילגעמ םג
המואה גיהנמ ,דוד לש ויבא יבא לא ,דלוויהל דיתעה הז לא יחה ךרד תמה ןמ
.דיתעל - היתוהימכ רוקמו רבעב


תולעופה תויומדה לע

תור

ןייטיוג .התוינוציחב תראותמ תור ןיא ,"םירישה ריש"ב תימלושהמ לידבהל
,רפוסל הבושחה איה תימינפה התומד יכ ,ןייצמ יארקמה רופיסה תונוכת לע ורפסב
רשפל ןיבמ זעוב לש ורענ .זעוב בל תא םג הבושה וז הארנכ ,איה התוגהנתהו
וקפסב ,םאתהב ול ותבושת תא בישמ אוהו ,"?תאזה הרענה ימל" :זעוב לש ותלאש
םע הבשה ,איה היבאומ הרענ" :תור לש התוגהנתה תא תפקשמה היצמרופניאה תא קר
ונל תילגתמ תור .רפוסה ענמנ היתובשחמ רואיתמ םג .(6 / 'ב) "באומ ידשמ ימענ
.היתולועפו הירבד תרזעב

ןיא ,הלעפו היח הכותב הרבחה לשו הפוקתה לש תומרונה יפל .םיבר םניא הירבד
ישנא ברקמ םידבכנו םירגובמ םע םילימ ריבכהל היירכונו הריעצ ,השיאל האנ הז
- תונמאנה םואנ - אלפנ םואנ תאשונ איה הייחב עירכמה דעצה ינפל קר .םוקמה
יכ ,ךירחאמ בושל ,ךבזעל יב יעגפת לא" :ודוחיי עקר לע ןה ,ותמצועב ןה טלובה
רשאב .יהולא - ךיהולאו ימע - ךמע .ןילא - ינילת רשאבו ,ךלא - יכלת רשא לא
יניב דירפי תוומה יכ ,ףיסוי הכו יל 'ה השעי הכ .רבקא םשו תומא - יתומת
.(17-16 / 'א) ".ךניבו

לש תוכרעמ - ןהמ ,תוימעפ-דח - ןהמ .תובר ןה ,תאז תמועל ,תור לש היתולועפ
:תויוגהנתה
.תעדונ-אל ץראל תכלל ,היבא תיב תאו התדלומ תא ,הצרא תא תשטונ
  o 
טקלל תכלוהה איה ,ךכל השקבתנ יכ ןיוצש אלב .םוקמה יגהנמ תא הילע תלבקמ
.םירצוקה ירחא
  o 
.רקובה ןמל תדבוע .תינלמעו הצורח
  o 
.הלכואמ התומחל הריאשמ
  o 
.היתואצותב תקפקופמו תזעונ הלועפ התומח תצעב תלעופ
  o 

:תיאמצעה התוישיא תא איה הלגמ ,תבצינ איה ןהינפב תוילרוג תוטלחה יתשב
דגנ תואמצע איה הלגמ ךכב .הלעב תיב לרוגב הלרוג תא רושקל התטלחהב
.התומח לש תשרופמה התלאשמ
  (1 
הל המזיהש תורמל ,וז הטלחה םג .זעוב יבגל התומח תווצמ תא עצבל התטלחהב
.הלש ולוכ - עוציבהו ,הלש הטלחה איה ,ימענמ האב
  (2 

תגהונ ,םנמא ,איה .תוצע ירחא וא ,תוערואמה ירחא תררגנ קר תור ןיאש ,ןאכמ
,הקזח תיאמצע תוישיא תלעב איה ,תאז םעו ,הדמעמל האיכ הוונעבו תועינצב
תלשושל םא - הלומג .הלרוג תא התוגהנתהב תעבוקו ,הישעמ לע המצעב הטילחמה
םש ךפה םהרבאש םשכ .התוגהנתהמ אצוי לעופכ רוריבב ןאכ ספתנ - הכולמה תיב
יבגל דועבש ,ןייצל יואר ןאכ ,םלואו .תורויגל למסו םש תור הכפה ,םירגל למסו
"םימש תוכלמ לוע" תא ותלבקש םושמ ,טסכטה ףוגמ םג הקדצה רבדל שי םהרבא
טסופה תורפסב אלא ,הרייגתהש ךכל זמר לכ ןיא - תור יבגל ,שרופמב תניוצמ
ורבע ,תור םג ,םהרבא םג ,ךכ וא ךכ ."הכלהכ" הרייגתנש אל יאדוו ,תיארקמ
.הצרנ םנברוק - םהינשו ,םמצע תמשגה לא ,עמשמ יתרת ,ךרד תרבכ


תור
השילק ,הפי תונמאל ןואיזומה ,סלטרופ תאמ ןמש רויצ

ימענ

,תאז םע דחי .הללמואו הרמ הנקזכ הלילעב הכרד הליחתמ המרדב הינשה הרוביגה
תור היתולכ לש ןתבוט .אוה ךופהנ .היתודימ לע הריבעהל הרעצל תנתונ איה ןיא
תור לש הנברוק תא .המצע תבוט לש יכונאה לוקישה ןמ רתוי התוא הדירטמ הפרעו
.המלשה ךותמ רבד לש ופוסב איה תלבקמ

איה ןיא ,ןיציקה לכ ולכ יכ המדנש רחאל םג .אלפומ תויח חוכ תלעב איה ימענ
ןונכתל לועפל איה הליחתמ התע אקווד יכ הארנ .אברדא .הלרוג רמ םע המילשמ
התוחקפו התמכח הל תודמוע ,הזמ דיתעה ןעמלו ,הזמ שואיב הקבאמב .דיתעה
.חלצומה םמויסל םירבדה תא האיבמש איה התצעו ,תוארה תקיחרמ

ולוכ-לכ זכורמה ,בויאמ לידבהלש ,אלא ,הבקנ ןיממ בויאכ תוארל ןתינ ימענ תא
לעו ,םלועב קדצו טפשמ רדעה לע םייפוסוליפ םירוהרהב ,ונוגיבו ולבסב ,ורבעב
חוכב אל תקבאנ איה .דיתעל הינפ הנפמ ימענ ,תיהולאה הגהנהה לש היתודימ
התטלחה םצע .היתולועפ תועצמאב ,תישעמ ךרדב אלא ,הל םרגנש לווע לע תונעט
תשדוחמה תורעתהה .דיתעל היינפ לש ןושארה דעצה קר איה םחל-תיבל הפגב רוזחל
םמש תמקה - הלומגו ,ירקיעה דעצה םה התלכ תור יבגל היתוינכתו ,המע ינב ברקב
לש תדסיימה-םאה התויה ,תאזמ רתויו ,החפשמה תלחנ לע םיתמה הנב לשו הלעב לש
תאז ףא .דיתעה תארקל הקבאממ אצוי לעופכ הל אב - לארשיב הכולמה תלשוש
(הנוכמה ךותמ לאה=) Deus ex Machina -כ לח ובצמב יונישהש ,בויאמ לידבהל
,ותונדרמ ףא לע ,רבגה בויא .הז דיתע תארקל ךשוממ קבאממ האצותכ אלו
לומגה תרות םשבו ,קדצהו רסומה םשב תונעטב אב אוה .ובצמ יונישל לעופ וניא
,ןידה תלבק ףא לע ,ימענ .יביספ ראשנ ומצע אוה ךא ,השומימ לע האב הניאש
הפיסומ ,םינימה ןיב הלפמה הרבחב היחהו ,םירבג לש םלועב השיא התויה תורמלו
.תיביטקא ךרדב הלרוגב קבאיהל


תורו ימענ
טסורד םליו רייצה תאמ ןמש רויצ
טדנרבמר לש ודימלת ,1630-1663 ,ידנלוה רייצ
הילגנא ,דרופסקוא ,ןילומשא ןואיזומ

זעוב

קפסמש יביטקלס עדימ יזמרמ ןה ,וישעממ ןה ,וירבדמ ןה ריכהל ןתינ זעוב תא
תא םיברקמה םיטרפ ינש םידקמ רפוסה .ותוא ותכרעה ןפואל םאתהב ,רפוסה ונל
:הלילעל זעוב
םרטב ותמש ,הינב ינש יבאו ימענ לש תמה הלעב ,ךלמילא תחפשמל בורק אוהש
.םלועל םישרוי ואיבה
  (א 
.וימעב לעבו וישעמב חילצמ ,רמולכ .ליח רוביג שיא אוהש
  (ב 

רפוסהש זמר ,דעוימה לאוגכ ודיקפתל זמר איה ךלמילא תחפשמל ותברק תדבוע
.תוערואמה רואית ףטש תא רתוי רחואמ קיספהל אלש ידכ ,ותאבה תא םידקמ

,לשמל ,ןייע) רשוע לש ןבומב ליח :הלופכ תועמשמ ןאכ שי ליח-רוביג גשומל
5 / 'ה בויא ;11 ,7 / ט"מ םיליהת ;29 / ד"ל תישארב ;3 /ז"ט ;13 / ו"ט והימריב
,ויפואו ותוישיא ,ונניינעל רתוי הבושחה ,הינשה תועמשמה לע ךא .(דועו
.וישעמ ךותמ םידמל


תורו זעוב
(5 / 'ב תור) "תאזה הרענה ימל ,םירצוקה לע בצינה ורענל זעוב רמאיו"
1832-1883 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ תשוחנ טירחת

:םיאבה םיטרפה ןמ םידמל יתרבחה ודמעמו ורשע לע
תובר תורענו וב םירצוק םיבר םירענש ,לודג הדש הארנכ .הדש לעב ותויהמ
.וב טוקלל תואב
  o 
תוארוהה ,םירענל תוארוהה :ותוא םיבבוסה לא אוה הנופ וב הווצמה ןוטה ןמ
.ריעה ינקז םעו לאוגה םע ולעפ ,תורל
  o 
.וירענ ול םישחורש דובכה סחימ
  o 
.ךלמילא הדש תא תונקל סוסיה אלב היה לוכיש הדבועה ןמ
  o 

:תוביסנ המכו המכב הלגתמ זעוב לש ויפוא
תור יפלכ (?ןושאר טבממ ותובהאתה ילוא :סרוג ךונא) וביל בוט לע
רשפאמ :טרפ לכ לע בשוח אוה .דחוימ סחי הל קינעהל הרוהש ךכמ היירכונה
םתוא ריהזמ ;םירענה םע תותשלו לוכאל לכותש גאוד ;ויתורענ םע טקלל הל
.ךלמילא תחפשמ םע הישעמ לע התוא חבשמ ;הב ועגפי אלש
  o 
תונז ישעמ ושענ ויפל ,םיוסמ סופד יפל תלעופ תור - ותושיגרו ותנבה לע
,אוה ותויח םוקמ יפלו ,(1 / 'ט עשוה 'ר) ריצקה תעב הארנכ ,ןרוגה לע
ןולשכ קר אלו ,בוטה המש ןדבא לש הנכס הל הפקשנ וב ,זעונ השעמ ,ךכיפל
,התוא חבשמ ףא אלא ,התוא הנגמ ונניאש דבלב וז אל זעוב ךא .תינכתה
טקטב ,התוא דייצמ ףא דהואה וסחיל תודעכו ,הלואגה ןעמל לעפיש הל חיטבמ
.(ןנתאכ שרפתי אל תתמהש ידכ ,הל אל) התומחל תתמב ,בר
  o 
היה אלש תורמל .וילע טילחהש ןיינע ןעמל ץרחנה ולעפ - ותוצרמנ לע
יהוזש רשפא .המכוחבו עוציבב ברה וחוכ ליח רוביג שיאכ ירה ,םזויה
.זעוב תא וב הניכ רפוסהש ,ליח רוביג ראותה לש ,הקומעה ,הינשה תועמשמה
.יוניכב רפוסה לש ותנווכ תא ןיבהל ונא םילוכי ,והונרכהש ירחא קר
  o 

יזכרמה אשונבש םגה ,תויוליעפה רושימב יביטקא םדא ונה ,ונא םיאור ךכ ,זעוב
ידי-לע םג תקזחתמ וז הכרעה .תיביספה תומדה אוה ,הלואגה השעמ ,הריציה לש
לש וז הגצהב שיו - םיטפשמה לש יטטס הנבמ ךא ,ימניד ןכות - וירבד ןונגס
הרוצה דציכ ,שיגדהל ידכ ,ימענ לשו תור לש ןהיתויומד תגצהב ומכ שממ ,תומדה
.הז תא הז םימילשמ ןכותהו


זעובו תור
ןייר ןאו טדנרבמר תאמ תשוחנ טירחת
1606-1696 ,ידנלוה רייצ


זעובו תור
םאדנקינומ 'מ ידנלוהה רייצה תאמ ןמש רויצ

הרענל שישק רבג ןיב שגפמכ (ןוילעה רויצה) טדנרבמר ידיב ראות זעובל תור ןיב שגפמה
טדנרבמרמ ינרדומה םאדנקינומ ידנלוההש דועב ,יטוריא ןממס לכ ללושמה ,הריעצ
.תקהבומ תיטוריא תועמשמב שגפמה תא האור ,(ןותחתה רויצה)


ןהיתולועפ יעינמו ,תויומדה ןיב םירשקה ילגעמ לע

יתשמ תחא לכ םע םילגעמ ינשב דרפנב הרושק ,הריציב תיזכרמה תומדה איהש ,תור
ףקיהבש ןבומ .זעוב-תור ינש לגעמו ,ימענ-תור ןושאר לגעמ :תורחאה תויומדה
,אלא ,יתלילע לגעמ ותואב תוענ דחי םג תויומדה שלש תייארל םוקמ שי רתוי בחר
.םיימינפה םילגעמה ינשב ליחתהל םעט שי ,וב ןהיתועונת תא ןיבהל ידכש

ימענ - תור לגעמ .א

ינשהו ,ינרוצ-ינושל דחאה :םיריצ ינש ביבס בסנ םייתשה ןיב רשקה לגעמ
לש ומלוע תפקשה תא ריכהל ונליבוהל לוכי םיינשה לש םבוליש .יאידיא-ינכת
תמייתסמו ,םינבה תומ לש ינוציח ערואמב הליחתמ הלילעה (1 .יארקמה רפוסה
.םייחב םייתסמו תוומב ליחתמה לגעמ ,אופא ,והז .ןבה תדלוה לש ינוציח ערואמב
תישארל יוכיס ול ןיאש שאונ בצמ ןיא ,ךכיפל ,יארקמה רפוסה לש ותפקשה יפל
דע ,וב תרזשנ תורש ,ימענ לש הייח לגעמב הליחתמ הלילעה (2 .בוט דיתעלו השדח
ילבל דע וב תרזשנ ימענש ,תור לש הייח לגעמב תמייתסמו ,ונממ קלח תכפוה איהש
.דרפה

,דיתע לשו םייח לש רשק אוה - ינכותהו יתלילעה - םילגעמה ינש תא רשקמה קבדה
הפקשהה םע דחא הנקב הלוע וז האידיא .הילכו תוומ ,הרואכל ,רזגש לרוגה ףא לע
.ןכותל הרוצ ןיב המאתה לע בוש ונדימעמ הז רשקו ,יארקמה רפוסה לש תימיטפואה

זעוב - תור לגעמ .ב

- ינשהו ,ינרוצ-ינושל אוהש דחאה :םיריצ ינש ביבס בסנ הז לגעמ םג
הרוצ לש תומלש םיווהמו ,הזב הז םיינשה םיבלתשמ ןאכ םג .יאידיא-ינכות
.ןכותו

רבד ,תיטטס ךרדב תור לש הייח לגעמל עלקנ זעוב ,תינושל-תינרוצ הניחבמ (1
זעוב לש וייח לגעמל העלקנ תור וליאו ,וירבדב ןה וישעמב ןה יוטיב ידיל אבה
םובייה ןעמל ולצא תלעופה איהו ,טקלל והדשב העיפומה איה :תימניד ךרדב
תוימנידה האב תור לצא םג .הלצא אל לבא ,לעופה אוה םיוסמ בלשב לחה .הלואגהו
לע עיבצמ םהל דלונה ןבה .זעוב לצא תויטטסה ומכ ,הירבדבו הישעמב יוטיב ידיל
.והערב שיא םילגעמה ינש ורזשנ הב הינומרהה

יתלב ,הרואכל ,הארנ םירוביגה ינש ןיב רשקה ,תיאידיא-תינכות הניחבמ (2
אצומה לשב ןה ,(ימניד-יטטס) םיינשה ןיב םידיקפתה ףוליח לשב ןה ,ינויגה
.דמעמהו ליגה ילדבה לשב ןה ,םינושה עקרהו

רסוח ,אוהו ,תיתורפס הניחבמ םתגצה ןפוא יפל םיינשה ןיב ףתושמ והשמ שי ךא
הרבע .ימענב הקבדש עגרמ קר וניבגל הייח תא הליחתמ תור :םרבע לש תועמשמה
לע וליפאו ,הייח לע ,היבא תיב לע רבד םיעדוי ןיא .ונליבשב םלענ רדגב אוה
,תכייש יתלבכ ,הירכנכ ,הרזכ הקוחר ץראמ עתפל העיפומ איה .תינוציחה התומד
- ונליבשב תועמשמ תלעב תויהל הליחתמ איה וב עגר ותואב קר ונל תעדוותמו
.הייחב הנפמ תדוקנ הוויהש ,הלש תונמאנהו תוקבדה םואנב

רבד םיעדוי ונא ןיא ,םינפ אושנו דבכנ ,ץראה בשות אוהש תורמל .ךכ זעוב םג
רגובמ םדא לצא לבוקמכ ,תור תא ריכה םרטב יושנ היה םא ,ותחפשמ לע ,ורבע לע
וב עגרה ןמ קר ונליבשב תועמשמ םילבקמ וייח .ותרוצ לע וא וליג לע ,ודמעמב
רדגב אוה םרבע ,עודי יתלבה ןמ םיעיפומ םהינש .תור לש הייח לגעמל עלקנ אוה
םייח םיכפוה םה ,הזב הז םירזשנ םהייח ילגעמ וב עגרמ ךא ,ונליבשב םלענ
ונל םיעודי ,לארשי ךלמ דוד לש ותומדב ךשמנה ,םדיתע לכו ,דואמ ונרובע
,עמשמ .םיכייתשמ ונא וילא םעה ינבכו םיטרפכ ונרובע הבושח תועמשמ םילבקמו
רושימב תרצונ איה .םיינוציח םידוגינ ףא לע תרצונ םיינשה ןיב הינומרהה
.תויועמשמה


זעובו תור
םייניבה-ימימ הרוטאינימ
הילטיא ,אמור ,ןקיתווה ,תילוטסופאה היירפסה


םלוע תפקשהו תואידיא ,םיביטומ

:הריציב םייזכרמ םיביטומ השלש ןייטיוג ןייצמ "ארקמב רופיסה תונמא" ורמאמב
ותעפוה םוקמ תניחב .דסחה ביטומו ,עקרקה תלואגו םובייה ביטומ ,תורגה ביטומ
תליחתב עיפומ תורגה ביטומ דועבש ,ךכ לע ונדימעת ,הלא םיביטוממ דחא לכ לש
אולמל עיפומ דסחה ביטומ הנה ,ופוסב עקרקה תלואגו םובייה ביטומו רופיסה
ךותב וללה םיביטומה ןמ דחא לכ לש ומוקמ תא ןוחבל יואר ,תאז רואל .וכרוא
.יארקמה רפוסה ,ונייהד ,הריציה רבחמ לש תיטקדידה המגמה

תורגה ביטומ

תטלוב תור לש התוירכונ ןכש ,הריציב םייזכרמה דחא הז ביטומ לש ותויה תורמל
.תור הרייגתה יתמו ,דציכ ,םא ללכ ןייצמ רופיסה ןיא ,תירחא דעו תישארמ הב
,סכט לש רואיתכ אל ,הלילעה ךלהמב אלו ,היציזופסכאב אל עיפומ וניא הז טרפ
הרעה וא רופיס איה הסולג) הסולגכ וא ,זמרכ אל ףאו ,לשמל ,הלואגה השעמ ומכ
םימיב" :ןוגכ ,תויושחרתה וא תומש וא ,תועפות לש ןרוקמ ריבסהל אבה טפשמ וא
םוקמה ארקנ ןכ לע" :וא ,"השעי ויניעב רשיה שיא ,לארשיב ךלמ ןיא םהה
הרוביגה לש הייחב רבעמ לש טקאכ תורגה ןויער הריציה ךרוא לכל .("...םשב
.רקיעו ללכ הלעומ וניא תיזכרמה

השיגה םע דדומתהל המגמ ןאכ שיש ,איה ארקמה ירקוחמ המכ לש תונעטה תחא
ידיל רבדה אבש יפכ ,תוירכנה םישנה ןמ לדביהל תארוקה וז ,ונייהד ,תינלדבה
ךפוה רבדה ןיא םינפ לכ לע ,רבדה ןוכנ ,םנמא ,םא .הימחנו ארזע ימיב יוטיב
הבתכנ הריציה םא םגש ,אוה ךכל יפולח רבסהו ,הריציב יזכרמה ביטומל הז ביטומ
יכ רבדה דיעמ זא םג ,רבחמה תנעטכ ,"םיטפושה טופש ימיב" וליפאו ,רתוי םדקומ
םישנ םהל ואשנ לארשי םע ינבש הדבועל תועמשמ טעמכ ןיא ותפוקת ינב יניעב
ושקבתנ ןהידלי אלו ןה אל ,ונייהד .םוקמה גהנמכ ןה תוגהונ דוע לכ ,תוירכנ
רבעמ יסכט וא ,(ודוסיב ירצונ גהנמ אוהש) הליבט ,תודהיב "עדי ינחבמ" רובעל
םשכ שממ ,רתוי קומע ןויער תטלבהל עצמ קר ןאכ איה תור לש התוירכונ .םהשלכ
ךא ,םיסותימלו תודגאל אלפנ רמוח ,םנמא ,השמש וירוענב םהרבא לש ותוירכונש
לעבל יתועמשמו בושח תורגה ביטומ היה ול .ומצע ארקמב םוקמ ול אצמנ אל
רבחמהש - יארקמה רופיסב רואיתה םוצמצ תנוכת ףא לע - ןכתיי אל ,הליגמה
.ןיטולחל הז ןיינעמ םלעתי

עקרקה תלואגו םובייה ביטומ

- םימי םתואב ץופנ היהש ,גהנמ םויקב הכורכ תורו ימענ לש הצרא ןתביש
םלועל םינב איבהל קיפסה אלש ,םדא לארשיב תמ םא :עקרקה-תלואגו םוביי
בורק וא דוד ,חא - החפשמב רתויב ול בורקה רבגה ,(ןוילכו ןולחמ ומכ)
דחי םלועל איבמו ,ותנמלא תא השיאל אשונ ,תמה לש ותמדא תא הנוק ,רחא
,קוחל ךפה הז גהנמ .המדאה תא שרויו ,תמה לעבה םש תא אשונש ,ןב המיע
ותרטמו ,תיאלקח הרבחב דחוימב בשחנ אוה .עקרקה תלואגו םובייה קוח יורקה
.החפשמה ךותב שוכרה תא רמשל איה

ןיא .הריציה לש יזכרמה יטקדידה ביטומה ונניא ,ותובישח ףא לע ,הז ביטומ םג
יכ ,וזכ הפטהל םיקוקז םניאש ימכ םיגצומ הפוקתה ישנא .הז ןויערל הפטה ןאכ
ותברק ללגבש שיאה אוה ,לאוגל יאנג תלימ ףא ןיא .םהייחמ קלחכ םהל רכומ קוחה
לע תמה םש תא םיקהל ידכ ךלמילא לש ותלחנ תא שוכרל ךירצ היה תיתחפשמה
תא שיחכהל ותעד לע ללכ הלוע אל ףא ומצע אוה .השיאל תור תא ותאשב ,ותלחנ
התואבו הפוקת התואב תלבוקמה המרונה התיה וזש רורב היה יכ ,םובייה תוציחנ
.ול חונ רבדה ןיאש קר ןיוצמ לאוגה יבגל .יתחפשמה שוכרה תא רמשל ידכ ,הרבח
,רמת הרקמ אוה ,המוד הרקמב ומכ ,הז ןיינעל רתוי טלובש המ יכ ,ןייצמ ךונא
.רבגה אלו תיביטקאה איה השיאה םובייה הרקמבש ,(ח"ל תישארב) הדוהי לש ותלכ
לש הרקמב .ירקיעה קומינה הז ןיא ךא ,ירמוחה הדיתע תחטבה םושמ ךכב שיש ןוכנ
.זעוב יפמ תושרופמ רמאנ רבדהו ,זעובמ םיבוטו םיריעצ הל אוצמל הלכי איה תור

המ ,הארנכ ,זעובל אוה הלואגהו םובייה ןיינע ,םינפ לכ לע ,תיתורפס הניחבמ
הרבחה יגהנממ ,הרואכל ,החיכש תוגהנתה לש יוטיב - תורל תורגה ןיינע היהש
תוליצאל יוטיב אלא הז היה אל ,השחרתה ןהב תוביסנב ךא ,היקוחמו תילארשיה
,הריציה לש יזכרמה ןויערל עצמ וא ,םיינשה לש םייפואב רבודמשכ ,שפנה
.דסחה ביטומ - אוהו ,יארקמה רפוסה לש תיטקדידה ותמגמב רבודמשכ

דסחה ביטומ

,הז ביטומש קפס ןיא ,ןכאו ,"דסחל םירישה ריש" תור תליגמ תא הנכמ ןייטיוג
.הכרוא אולמל הריציב טלשה אוה ,תויזכרמה תויומדה שלש לש ןהישעמ ךרד

תומ םע תמייתסמ הניא איה .דסח לש הבהא הנה ותחפשמלו הלעבל תור לש התבהא
לעבה םע רשקה .םימלוע ימלועל םיספות ומע ןישודיקה ,ךונא ירבדכ ,אלא ,לעבה
דחאל ןיאושינ ידי לע ךכ רחאו ,הליחת ומאב תוקבדה ידי לע םשגתמו ךשמנ
,םייחה םעו םיתמה םע דסח השוע תור .תמה םש לע םינב תדמעה םשל ,ויבורקמ
לש תויומד ןה הריציב תורחאה תויומדה יתש םג ךא .הל םילמוג םג תאזה הדימכו
:דסח

.הינייעמ שארב םידמועה םה הינב ינשו הלעב תומ לע הבואכמו הנוגי אל - ימענ
הדיב העייסש דע תטקוש הניאו ,התלכ רשואל ןלוכ תונותנ ימענ לש היתובשחמ
.ואצומל

הכלה דסח לש הלועפ עינמה חוכה אוה .ימענ םעו תור םע דסח למוגה אוה - זעוב
אל ,רקיעה אוה דסחה ןאכ .ךה ונייה - ואל םא ןיבו תורב בהאתה םא ןיב .השעמל
הבהאה וב ,ליגר ןמור הז ןיא .השעמל תיוולנה הבהאה אל ףאו (קוחה) "הכלהה"
אוה ,אצומב ינושה םש ,"הילויו ואימור"ב ומכ ,הריציה לש התמשנ רוריבב איה
ביטומה אוה ,דסחה ביטומ אלא ,התיה םא םג ,הבהאה אל תור תליגמב .הבהאל עצמה
לש םהישעמו םלעפ רואית ךרד אלא ,הפטה לש ךרדב הלוע וניא אוה םגו .יזכרמה
.םירוביגה


הליגמה רפוס לש ומלוע תפקשה לע

םע התוא םיוושמש העש רקיעב דומעל ןתינ הריציב םלועה תפקשה תוימיטפוא לע
הריצי לש המסק דוס .תומוד תולאשב תלפטמהו ,וננמז תב וליפאו ,תרחא הריצי
דיבש .שונא תויעב לש ןתויחצנ םע העגמב אוה ,הלש רמשמה חוכהו ,תיסאלק
וז האוושה חתפנ םא ."תור תליגמ" םע ןונגעל "הימי ימדב" תא הושמ ,לשמל
רושימב אוה המודה .הנושה לע דומעל ןתינ המודה עקר לע אקוודש ,חכווינ
תונקסמה ,תויועמשמה רושימב אוה הנושה .תויושחרתהה ,םיעוריאה ,הלילעה
.םלועה תפקשהו

?תוריציה יתשל ףתושמה והמ

.תורוד השלש תרשקמה הלילע ,רצק רופיס ךרד ,ונינפל תשרפנ תוריציה יתשב
.אטחה לע רפכל וייחב הסנמ םינבה רודו ,אטוח םירוהה רוד
  .א 
רודל ןב תדלוהב םימייתסמו ,תובאה רוד ינב תומב םיליחתמ םירופיסה ינש
םימייתסמ םהינשו ,הילכו הלחמ לש ןוסאב םיליחתמ םהינש ,רמולכ .םינבה
.ילידיא םויס .הדילבו ןיאושינב
  .ב 
םע הצרת-תור) דבכנו רגובמ רבגל הריעצ השיא תאשינ םירופיסה ינשב
ןוסאה ירחא דרשש תובאה רודמ דחא הוולמ םהיאושינ תאשכ ,(לזמ היבקע-זעוב
.(ץנימ-ימענ)
  .ג 
,וניבל הניב רשקה םוזייב תימנידה ,תיביטקאה איה השיאה םירופיסה ינשב
.שממ עוציבה יבלשב קר תוליעפל סנכומ אוהו ,יטטסה ,יביספה אוה רבגהו
  .ד 
םויסה ןמו ,ולרוגב םדאה קבאמ לש הזע השוחת ונתוא הוולמ םירופיסה ינשב
לש ותויאדכו וייוכיס לע רבחמה לש ומלוע תפקשה רוריבב הלוע םהינשב
.קבאמה
  .ה 

בר ,השעמל .דבלב ינוציח ןוימד והזו .תוריציה יתש ןיב ןוימדה םייתסמ תאזב
:יתוהמ ןפואב המודה לע הנושה

הרפכל הכוז - הרצ תעל ותדלומ תביזע - תור תליגמב ךלמילא לש אטחה דועב
םילוקיש לשב לעב ותבל ףידעהש - האל יבא ,ץנימ לש אטחה ןיא ,תור תועצמאב
הסיפתה יפלש ,אוה תאזמ הלועה .הצרת לש הנברוק ידי לע רפכתמ - םיירמוח
רחאל םג אטח לע הרפכ וא םייח לעפמ תמלשהלו תלשושה ךשמהל םוקמ שי תיארקמה
ןיאו ,ומצעל אוה םדא לכ תינרדומה-תינונגעה הסיפתה יפלש דועב ,םדאה תומ
.ינוצר-אלו ,ילרוג ,ילאטפ רשקמ דבל ,תורודה ןיבש ךשמתמה רשקל תועמשמ

םעט שיש תסרוגה ,ארקמה לש תימיטפואה הסיפתה תבצינ ,לילכמה דבורב ,ןאכמ
לש תימיספה הסיפתה לומל ,תאז .דובא לכהש הארנשכ םג ,תונשל ,תושעל ,לועפל
,םיכיפה יתלב םהש םדאה ייחב םיעוריא שיש ,"ןוקתל לכוי אל תוועמ"ש ,ןונגע
תויתימאה תויועמשמה רושימב אל תוחפל .םהילע רפכל ןיאש וא רשגל ןיאש
.םייחה לש תוקומעהו

תא תמייסמה וז דועב ,תיתימא הילידיא ,ךכיפל ,איה תור תליגמ לש הילידיאה
,הצרת לש ךשמהה ייחש ,ונל רורב השעמל .הרואכל קר הילידיא איה "הימי ימדב"
יגארטה ליטמ ילידיאה חתפל .םייתימאה הייחל ףילחת ייח םה ,הדלי לש ףא ילואו
הילוח קר אוה תור תליגמ יפל טרפ לכ ,דיחי לכ .דועו תאז .דבכה ולצ תא
,תועמשמ ,טרפל ,ול שי ,ךכ םושמ אקווד ילואו ,ןכ יפ לע ףאו ,תורודה תרשרשב
,ולרוגל טרפ לכ ,ומצעל דיחי לכ דמוע ןונגע יפל וליאו .העפשה תלוכיו ףקות
ףא ,וייחב הריחבה .עיפשהל ,תינוצר ,לוכי אוה ןיא לבגומה וייח םוחת לע םגו
אל תוחוכ ידי לע םדאה ףחדנ השעמל .הרואכל קר הריחב איה ,גוזה ןב לש וז
.לרוגל ןברק אוה ותריחבב םגו ,ול םיעדומ

,םירוביגה לש שפנה יטוביח לש רואית רדעה ףא לע ,תור תליגמש ,אופא ,אצוי
תשגדה תורמל ,"הימי ימדב" וליאו ,םילעופו םייח םישנא לע רופיס אוה
"םיתמ" גשומה) "םיתמ" םישנא לע רופיס אוה ,תולעופה תויומדה לש היגולוכיספה
ידיחיה ישממה חוכה אוה לרוגהש ,(!"םישנא"כ םג :הלופכ תועמשמב שמשמ תירבעב
,תינוויה הידגרטב תוראותמה תויומדל ינרדומה םדאה בורק תאזב .םתוא עינמש
ידי לע תוענומה תויומד ןהש ,תויארקמה תוריציה ןמ קלחב תויומדל רשאמ רתוי
.לרוגה ידי לע אלו יפוא


:םוקמ-יארמ
.ז"טשת םילשורי ,ג"כ םינויע ,ארקמב רופיסה תונמא ,ד"ש ןייטיוג
   
תוברעתה ,ועמשמש ,תינוויה הידגרטה תרוקיבמ חוקלה יוטיב - "הניכמ סקא סואד"
רבסה לכ ול ןיאש ימואתפ הנפמ תריציו ,הלילעה ךלהמב ,םילאה י"ע ,הובגמ
.יתורפס וא ינויגה
   
דרשמ ,ךוניחו תוברת תאצוה ,םירומל הכרדה תרבוח ,תור תליגמ ,צ"ח ךונא
.תיגוגדפה תוריכזמה ,תוברתהו ךוניחה
   
,1967 ,ביבא-לת ,דבוע םע תאצוה ,"תורומשא שלש" :ךותמ ,הבושת ךרדב ,'א דיבש
.62 'מע
   
תאצוה ,לוענמה תופכ לע ,ישילש ךרכ ,וירופיס לכ ,"הימי ימדב" ,י"ש ןונגע
.1962 ,ןקוש
   
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא