םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב ך"נת יקרפ טקל

המדקה

(2001 ראוניב בתכנ)

תחא ,ואיבהב ,"עובשה תושרפ" לש יכוניח-יתוברת עצבמב שפוח רתא חתפ 1.10.1999 -ב
.עובשה תשרפל ,תיתרוקיבה ,תינוליחה ,תישפוחה ,תינרדומה תונשרפה תא ,תועובש רפסמל
יפכ ,םיקרפל הקולחה .תוישרפ לש הרוגס תרגסמ תווהמ ,תרוסמב ועבקנש יפכ ,עובשה תושרפ
הניאו טעמכ תושרפל הקולחהו ,תירצונה היסנכה תובא י"ע התשענ ,םויה ונל תרכומ איהש
תואבומ וב דחוימה רדסה .ותיעצמאב קרפ ,םיתעל ,תועטוק תוישרפהמ קלח ןכל .הב הריכמ
ונניא ,ישפוחה ידוהיה רוביצה ,ונחנא .הנשב תועובשה רפסמל םאתהב ,עובק אוה תושרפה
םירפסה-ןורא ונרובע .וז תרוסמ הינימאמל הביתכמש החישקה תרגסמל םילובכ ונמצע םיאור
,ך"נתה רפס .םייתרוסמהו םייתכלהה ,םייארקמה וירודמ לכ לע החוורל חותפ ידוהיה
תילעומה תוגהה תאו םיאיבנה רסומ תא םג אלא ,הרות-ישמוח תשמח קר אל ללוכ ,ונתניחבמ
,ונבל ץפחש לככ םיחתופ ונחנא ידוהיה םירפסה ןוראב וללה םירודמה תא .םיבותכה ירפסב
.והשלכ יתכלה וא יתד ביתכת יפ לע אל יאדווב

.הרטפהה תארקנ ,תבש לכ לש הרקובב תסנכה-תיבב עובשה תשרפב הרותב האירקה רחאל
- ך"נ ירפסמ דחא ךותמ חוקלה עטק איה (האירקה תרימג - ירק ,רמוג=ריטפמ ןושלמ) הרטפהה
לש הנכותב םייקש והשמל רכז הרטפהב שי ללכ ךרדב .םינורחאו םינושאר םיאיבנ ,םיכלמ
תונושה תודעב ההז הנניא "תורטפה"ה תריחב .ללכה ןמ םיאצוי רפסמ םע ,"עובשה תשרפ"
- הרטפה בגא .ןיטולחל וזמ וז תונוש ןה - תיזנכשאו תידרפס ,תינמית- תידוהיה הרבחב
תיבב ןכודה לעמ הרטפהה תא אורקל רפו'צב םיכוז ,"הווצמ-ינב" םתויה םויב - 13 -ה ינב
,תורטפהב םמוקמ תא ואצמ אל ,דועו תלהוק ,בויא ,תור ומכ םירפס רפסמ .תבשב תסנכה
רתסא תליגמ - דבלב םידחוימ םיעוריאל ,הכלהה יפ לע ,תמצמטצמ תסנכה תיבב םהב האירקהו
.באב העשתב הכיא תליגמו תועובשב תור תליגמ ,םירופב

תרוסמהש םימייוסמה םיקרפב קר אל ןיינע שי ,ינוליחה ,ישפוחה ידוהיה רוביצה ,ונל
תא ,לארשי יאיבנ לש רסומה-תוחכות תא םג אורקל ונל בושח .הינימאמל הביתכמ תיתדה
.םירישה רישב תימלושה לש הבהאה רופיס תא וא ,בויאו ילשמ ,תלהוק לש האלפנה םתוגה
םירפסה ןוראב תופסונ תותלד "שפוח" רתא יארוק ינפב החוורל חותפל ,ןכל ,ונל בושח
.םויה ונתוברת תססובמ הז ןוראב רוצאה לכ סיסב לע ,ןכש ,וננורא םג אוהש - ידוהיה

השיג איה ,ישארה ורוביג אוה "םיהולא"ש ,יארקמה טסכטל םיינוליח םידוהיכ ונתשיג
םיירסומה םינכתב ןודל רשפא יאש אלא .תיתד אל טלחהב ,תינדמלו תינתלכש ,תיתורפס
,ונתשיגל ,םיעדוי ונחנאשכ םג ,"םיהולא" הלימה רוכזיא אלל ארקמב םיגצומש םייכרעהו
.תילנוסרפ ,תישעמ הניחבמ תמייק הנניאש תושיב ,יפוסוליפ גשומב רתויה לכל רבודמש
םושמ קר ,יארקמה טסכטל ףרוע תונפהל - ירק ,"קוניתה םע םימה תא ךופשל" ונל רוסא
ונתאמ םיברו - השענ ךכ םאש ,ותניחבמ וילאמ ןבומ ןותנכ וב תמייק "םיהולא" הלימהש
םיירסומ ,םייתרבח ,םיישונא םינכת םתוא לכ ונתוברת דיספת - תאז םישוע םנמא
יכרעהו ינחורה סיסבה תא םיווהמו ,ידוהיה םעב םינשה תצורמב ורצונש ,םייתוברתו
םיינויחהו םייבויחה םיקלחה תלבקב ןיא .םויהו ןאכ ,תרוסמ לעבו קיתע םעכ ,ונייחל
םידוהיכ ונתבוח .ובש ישונא-יתלבהו לוספה ,ילילשה םע המלשהו הלבק םושמ ארקמבש
לכ אלבו ששח לכ ילב ותוא רקבלו ךירעהל ,וב ןודל ,יארקמה טסכטה תא דומלל םיינוליח
- ןיטולחל תינוימד איה ונדידלש ,תיפוסוליפ-תיתורפס תושיי התואב שמתשנ םא םג ,ארומ
טפשמב חתופ ,תוחילשל יונימ ןיב - והימרי איבנה הרדיסב ןושארה רמאמה ."םיהולא"
ךרד ונינפל גצומ אוהש יפכ ,והימרי איבנה םג ,םייסאלקה לארשי יאיבנ לככ" :ךכ רמואה
,אופא ,רשפא יא ."...םיהולא לש ותוחילשב חילש .חילש הנושארו שארב אוה ,ויתואובנ
גשומל סחייתהל ילבמ ,והימרי שיאה לש ,ךכ לכ תירסומה ,תישונאה ותומדב ןודל
,ונייהד ."ויתואובנ ךרד ונינפב גצומ ...והימרי" :החיתפ התוא ןושלכ ,ירהש ,"םיהולא"
ןיא - התוא דומללו הב ןודל ונילע הבוחו - תומדב ןודל תנמ לעו ,תומדה וזו טסכטה והז
וא ,"םיהולא" - ותפוקת ינב יניעבו ויניעב הבשחנש ,תומד התואב םג שומישמ סונמ
לע תולעהל ןוצרה רסוחש ,המוד .'וכו 'וכו ,"הוויצ םיהולא" ,"רמא םיהולא" היתורזגינב
,םיישונא אל םישעמ םישענ ןיידעו ושענ המשבש ,"םיהולא" הלימה תא וניתפש לד
,יארקמה טסכטל ףרוע תונפהל ונתאמ םיברל תמרוג - םיארונו םימויא םג וא םיישונא-יטנא
ונחנא ךכבו ,(רתסא תליגמ תא איצוהל) ובש תחא היישרפמ ערגנ אלו טעמכ "םיהולא"ש
תושרפ תאלעהב ונלש תורטמה תחא .םימה םע קוניתה תא ונכפושב יתורפס אטח םיאטוח
.יארקמה טסכטל ישפוחה רוביצה סחיב יונישל םורגל איה עובשה תורטפהו

לש םתחיתפ - ידוהיה םירפסה ןורא תרכה עצבמב ףסונ רודמ ,אופא ,םויה חתופ שפוח רתא
אבות הלא לש םתבצה .ך"נתה יקרפמ טקל לש שוריפו חותינ ,ןויד תרוצב ך"נתה ירפס לכ
לש הילאוטקאלו וניכרצל םאתהב ןהב ןודנו ,"תורטפה"ב שמתשנ .תבייחמ אל תרגסמב ןאכ
םג הז ללכמ ואציי אל .םיבותכהמו םירחא םיאיבנמ תוישרפו םיקרפ םג הלענ לבא ,ונייח
תושרפב ובלושי הז טקלב םיקרפ .תדחוימ תרגסמ בורקב אצמנ םהל ,םיינוציחה םירפסה
.םוקמו ןמז ילוקישל םאתהב ,טקל וא השרפ תבש-ישש לכב הלענ דיתעב רשאכ ,עובשה

יתבב עובשה תארקנ וניינעב הרטפההש ,והימרי איבנב ןד השדחה ונתרדיסב ןושארה קרפה
הלעמ םייזנכשאה תסנכה יתבב הרטפהה .3-1 םיקוספ 'א קרפ והימרי - םיידרפסה תסנכה
,רלמ היפוצ ר"ד .לאקזחי איבנה תא םיינמיתה תסנכה יתבבו ,והיעשי איבנה תא עובשה
תיתד הלבגמ םושש םשכ ,דבלב הרטפהל המצע הליבגמ הנניא ,הרדיסב ןושארה קרפה תרבחמ
תא לוטיל םיישפוח ינרדומה םדאהו ןשרפה .דחי םג ונילע וא ,הילע הלח הנניא תרחא
,םירחא םיבחרמל םג אירמהלו ,וישכעו ןאכ ונבל לא םירבדמה ,םינוש תוזוחמל טסכטה
,ימיטיגל וניה אוהש גוס לכמ רושיק וא היצאיצוסא ,שקיה לכו ,םייארקמ םניאשו םייארקמ
עובשב עיפותש וז - עובשה תורטפהב האירקב האנה םכל תלחאמ שפוח תכרעמ .לבוקמו יוצר
.ךשמהב הנאובתש ולאו אבה


ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא