תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


29.6.01

סורה ןייטשנייא

תורוקמב הקיזיפ" םשב םיקרפ ינש ועיפוה ,לארשי תנידמב ,הקיזיפב תורגבה תוניחבב
םגו , ןאכ ,רתאב ונמסרפ הלאה םיקרפה ינש לש םולצת ."הקיזיפו תודהי"ו "םיידוהי
. יקצירפ יסוי כ"חו דירש יסוי כ"ח לש תובוגת

ועיפוה הבתכב .אשונה לע טיבש הירוא תאמ הבתכ המסרפתה ,29.6.01 ךיראתמ "ץראה" ףסומב
:םיניינעמ םיטוטיצ המכ

לצא וזכ תורגב תניחב האור יתייה םא" : ןוינכטב הקיסיפל הטלוקפב הצרמ ,השמ השמ 'פורפ
לארשי תנידמ לע םיבשוח ונחנא .םהילע ןימאהל רשפאש רמוא יתייה ,ןאטסינגפאב ןאבילטה
תורגב תניחבב םילקתנ ונחנא םואתפו - םיעדמב םלועב תובוטה ןיב ,תינרדומ הנידמ לעכ
התוא יתיארה ,ןוינכטה לש הירטפקל הניחבה תא יתאבה .ךוניחה דרשממ תאצויש ,וזכ הכיבמ
וזש םיחוטב ויה םישנא טנרטניאב תויובתכתהב .תויהל לוכי אל הזש ורמא םהו ,םירבחל
."החיתמ

,שיבמ וזה הניחבב השע ךוניחה דרשמש המ" : ביבא לת תטיסרבינואמ ץיבובייל הילא 'פורפ
הניחבב שי .ןיינעב דליה םולשל הצעומה תא ברעל ךירצ .םידליב תינחור תוללעתה וז
איבה הזו ,עדמל תד ןיב הריתס ןיאש תוארהל איה הניחבה לש המגמה .םיטלחומ םילבה
.רשק םוש ןיא הקיסיפ ןיבל ןניבש תולאש תגצהל
...
יא ךותמ וא ףלוסמ ןפואב - תוסחיה תרות תא סייגל הסנמ (םוקיה תוריהמ לע) הלאשה"
תרמואש המ ןיבל םוקיה ליג לע היגולומסוקה תרמואש המ ןיב הריתס בשייל ידכ - הנבה
איה תועמשמה .םוקיה לש תוריהמ ןיא ,םוקיה ךותב תרדגומ תוריהמ לבא .תידוהיה תרוסמה
ומכ הז .הקיסיפה לש דוסיה יגשומ תא אלו תוריהמ גשומה תא ןיבמ אל הלאשה תא בתכש ימש
םידליה תא םידמלמש וא .תכרפומ הלאשה .לופיתש רמא ףשכמהש ללגב תלפונ ןבאש דיגהל
."הנוכנ הנושארה הרבסהש בשוח ינא .קוחצ םהמ םישועש וא ,תוטשו לבה ירבד הלאה


ןריא
תימלסומ הכלה תנידמ
ולוכ םלועב הכלה תונידמב יוקיחל לדומ


:ךוניחה דרשמ שיא לש אוה םלוכמ ןיינעמה טוטיצה ,םירוספורפה ינשל דובכה לכ םע לבא

הניחבהש יל ורמא םישנא" : ךוניחה דרשמב הקיסיפה ידומיל לש זכרמהו חקפמה ,עלס דוד
בהז תוילדמ רתויב התכז ןאריא .ןאריא לע יתיא ורבדי אלש .ןאריא תא םהל ריכזמ וזה
,עובשה תחתפנש ,הקיסיפל הדאיפמילואבש יאוולה .הנורחאה הקיטמתמה תדאיפמילואב לארשימ
."ןאריא לש םיגשיהל עיגנ
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא